ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมควบคุมมลพิษใหม่ล่าสุด  (อ่าน 345 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
จำหน่าย....เอกสารแนวข้อสอบกรมควบคุมมลพิษ ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
- กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการเผยแพร่
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักจัดการงานทั่วไป (ด้านการควบคุมอาคาร)
- นักทรัพยากรบุคคล
- นิติกร
- บุคลากร
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- นายช่างเทคนิค
- พนักงานธุรการ

ตัวอย่างข้อสอบเก่าบางส่วน
1. การประกอบกิจการโรงงาน ที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้ เป็นโรงงานจำพวกใด
          ก. โรงงานจำพวกที่ 1                             ข. โรงงานจำพวกที่ 2
          ค. โรงงานจำพวกที่ 3                             ง. โรงงานจำพวกที่ 4
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่วันหมดอายุ
          ก. 15 วัน                                             ข. 30 วัน
          ค. 45 วัน                                             ง. 60 วัน
3.หากมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่ง
          ก. 7 วัน                                               ข. 15 วัน
          ค. 30 วัน                                             ง. 60 วัน
4. วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง คือวัตถุอันตรายชนิดใด
          ก. วัตถุอันตรายชนิดที่ 1                          ข. วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
          ค. วัตถุอันตรายชนิดที่ 3                          ง. วัตถุอันตรายชนิดที่ 4
5. ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ทำ หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่า นั้น ต้องระวางโทษอย่างไร
        ก. จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
        ข. จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
        ค. จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
        ง. จำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
6. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมิให้อาคารใดมีคนอยู่มากเกินไปจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่ในอาคารนั้น ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงสิ่งใดเป็นหลัก
         ก. สภาพความเจริญ                               ข. จำนวนประชากร
         ค. ย่านชุมชนของแต่ละท้องถิ่น              ง. ถูกทุกข้อ
7.ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน กำหนดเวลา  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินกี่วัน
          ก. เจ็ดวัน                                             ข. สิบห้าวัน
          ค. สามสิบวัน                                        ง. หกสิบวัน
8.ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษอย่างไร
         ก. จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
         ข. จำคุกไม่เกินสองเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท
         ค. จำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท
         ง. จำคุกไม่เกินห้าเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท
9. คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ในเขตจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ผู้ใด
         ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด                    ข. อัยการจังหวัด
         ค. ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด               ง. ถูกทุกข้อ
 
10. งบประมาณประจำปีที่รัฐวิสาหกิจจะต้องนำเสนอต่อรัฐสภานั้น ต้องประกอบไปด้วยสิ่งใด
          ก. คำแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะ
          ข. รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ
          ค. คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
          ง. ถูกทุกข้อ

*** ห้ามพลาด....ข้อสอบใหม่ล่าสุดพร้อมเฉลย***
....รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
....รวบรวมใหม่ล่าสุด จากรุ่นพี่ที่ลงสนามสอบจริง
....เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว
....สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย
>>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ<<
....การันตีคุณภาพ ราคาประหยัด....

สนใจติดต่อ 062-2126300
1..ไฟล์ ส่งทางอีเมล์ 399 บาท (จัดส่งภายใน24ชม. แต่ไม่เกิน 24.00 ของทุกวัน)
2..หนังสือ+VCD ราคา 999 บาท (ใช้เวลาพิมพ์ใหม่ 1วัน รวมเวลาจัดส่ง ไม่เกิน 5 วัน )
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1-โอนเงินเข้า บัญชี ธนาคาร กสิกรไทย สาขาวารินชำราบ ออมทรัพย์ เลขบัญชี 168-268964-8 น ส วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง
2-ส่ง sms แจ้งการโอนเงิน ที่เบอร์ 0622126300
3-แจ้งหน่วยงาน ตำแหน่ง และสาขา ที่ต้องการ พร้อม e-mailที่ใช้งานได้ (hotmail,gmail,yahoo)เท่านั้น ถ้าเป็นเมล์ของหน่วยงานจะไม่สามารถส่งได้
4-แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด สำหรับส่งหนังสือ (ผู้ที่สั่ง หนังสือ+VCD)
5-ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e mail - jennywattana@gmail.com
"..เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับของ.."