ผู้เขียน หัวข้อ: ด่วน...คู่มือสอบ ข้อสอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 2558  (อ่าน 436 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook


จำหน่าย.....เอกสารข้อสอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุดปี 2558
- ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552

สามารถเลือกได้ ตามตำแหน่งที่สอบ
- เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
- บุคลากร
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานระบบเครือข่าย)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)
- นักวิชาการ (งานนโยบายและแผน)
- เจ้าหน้าที่สอบสวน
- นักวิชาการ (งานส่งเสริมมาตราฐานจริยธรรม)
- นักวิชาการ (งานบรรณารักษ์และบริหารงานพิพิธภัณฑ์)
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์)
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานสื่อมวลชนสัมพันธ์และเครือข่าย)
- นักวิชาการ (งานวิจัย)
- นักวิชาการ (งานวิชาการ)   
- นักวิชาการ (งานศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน) 

ตัวอย่างข้อสอบเก่าบางส่วน
1. ผู้ตรวจการแผ่นดินเดิมมีชื่อว่าอย่างไร
ก. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ข. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ค. ผู้ตรวจการ
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ  ก. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

2. การจัดสัมมนาเรื่องผู้ตรวจการรัฐสภาเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด
ก. 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
ข. 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
ค. 15 มีนาคม พ.ศ. 2533
ง. 16  มีนาคม พ.ศ. 2533
ตอบ  ข. 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533

3. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทยคือใคร
ก. นายพิเชต สุนทรพิพิธ
ข. นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
ค.  พลเอกธีรเดช มีเพียร
ง.  นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
ตอบ  ก. นายพิเชต สุนทรพิพิธ   เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายพิเชต  สุนทรพิพิธ  เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทย
นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ เป็น ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (พ.ศ.2545-2551)
พลเอกธีรเดช มีเพียร เป็น ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (พ.ศ.2546-2553)
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน

4. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทยคือใคร
ก. พลเอกธีรเดช มีเพียร
ข. นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
ค. นายปราโมทย์  โชติมงคล
ง. นายเฉลิมศักดิ์   จันทรทิม
ตอบ ค. นายปราโมทย์ โชติมงคล
นายเฉลิมศักดิ์   จันทรทิม เป็น เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน

5. ใครคือประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรก
ก. พลเอกธีรเดช มีเพียร
ข. นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
ค. นายปราโมทย์  โชติมงคล
ง. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
ตอบ   ก. พลเอกธีรเดช มีเพียร

6. ใครคือผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน
ก. ดร.ประวิช รัตนเพียร
ข. นายเฉลิมศักดิ์  จันทรทิม
ค. ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช
ง. ถูกทั้ง ก และ ค
ตอบ ง. ถูกทั้ง ก และ ค ผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบันมี 2 คน คือ
ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช และ ดร.ประวิช รัตนเพียร  ส่วนนายเฉลิมศักดิ์  จันทรทิม เป็น เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน

7. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ก. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน
ข. ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

8. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณีใด
ก. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ข. การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ค. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กร ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

9. ใครคือประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน
ก. นางณัฏฐา มูนจินดา
ข. ดร.ประวิช รัตนเพียร
ค. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
ง. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
ตอบ  ง. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
นางณัฏฐา  มูนจินดา  เป็น รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ดร.ประวิช  รัตนเพียร เป็น ผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายเฉลิมศักดิ์  จันทรทิม เป็น เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

10. ข้อใดคือปรัชญาองค์กรของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก. ร้องเรียนได้สะดวก
ข. โปร่งใสตรวจสอบได้
ค. พิจารณาโดยรวดเร็ว
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ ปรัชญาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะยึดมั่นเป็นหลักในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กำหนดไว้ ได้แก่
1. ร้องเรียนได้สะดวก   
2. พิจารณาโดยรวดเร็ว EFFICIENCY
3. เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย FAIRNESS
4. โปร่งใสตรวจสอบได้ ACCOUNTABILITY


จำหน่าย........คู่มือสอบ ข้อสอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี 2558
....รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
....รวบรวมใหม่ล่าสุด จากรุ่นพี่ที่ลงสนามสอบจริง
....เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว
....สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย
>>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ<<
....การันตีคุณภาพ ราคาประหยัด....

สนใจติดต่อ 062-2126300
1..ไฟล์ ส่งทางอีเมล์ 399 บาท (จัดส่งภายใน24ชม. แต่ไม่เกิน 24.00 ของทุกวัน)
2..หนังสือ+VCD ราคา 999 บาท (ใช้เวลาพิมพ์ใหม่ 1วัน รวมเวลาจัดส่ง ไม่เกิน 5 วัน )
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1-โอนเงินเข้า บัญชี ธนาคาร กสิกรไทย สาขาวารินชำราบ ออมทรัพย์ เลขบัญชี 168-268964-8 น ส วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง
2-ส่ง sms แจ้งการโอนเงิน ที่เบอร์ 0622126300
3-แจ้งหน่วยงาน ตำแหน่ง และสาขา ที่ต้องการ พร้อม e-mailที่ใช้งานได้ (hotmail,gmail,yahoo)เท่านั้น ถ้าเป็นเมล์ของหน่วยงานจะไม่สามารถส่งได้
4-แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด สำหรับส่งหนังสือ (ผู้ที่สั่ง หนังสือ+VCD)
5-ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e mail - jennysang25@gmail.com
"..เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับของ.."

ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/pages/Update-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/957493794284454?ref=aymt_homepage_panel