ผู้เขียน หัวข้อ: ฟรี ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  (อ่าน 469 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
มาดู ตัวอย่างข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กันคร้า
ชุด 1
 1. ประเภทของน้ำบาลมีกี่ประเภท
          ก. สองประเภท                                     ข. สามประเภท
          ค. สี่ประเภท                                         ง. ห้าประเภท
ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทุกตำแหน่งต้องสอบ,คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประเภทของน้ำบาดาล
ก. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค
ข. การใช้น้ำบาดาลเพื่อธุรกิจ
ค. การใช้น้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทุกตำแหน่งต้องสอบ,คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

3. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ผู้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณาถึงสิ่งใด
ก. สภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่
ข. สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง
ค. สภาพบ่อน้ำบาดาล
ง. ถูกทุกข้อ
 
4. “น้ำบาดาล” หมายความว่า น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นใด
ก. ชั้นดิน                                             ข. ชั้นกรวด
ค. ชั้นทราย                                          ง. ถูกทุกข้อ
 
5. “น้ำบาดาล” ต้องมีความลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่าเท่าใด
          ก. 5 เมตร                                            ข. 7 เมตร
          ค. 9 เมตร                                            ง. 10 เมตร
 
6. ข้อใดหมายถึง “กิจการน้ำบาดาล”
ก. การเจาะน้ำบาดาล                              ข. การใช้น้ำบาดาล
ง. การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล                ง. ถูกทุกข้อ
 
7. กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรียกโดยย่อว่า
          ก. กพน.                                              ข. ก.พ.น.
          ค. กทก.                                               ง. ก.ท.ก.
ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทุกตำแหน่งต้องสอบ,คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

8. คณะกรรมการบริหาร กพน. มีใครเป็นประธานกรรมการ
          ก. อธิบดีสำนักงบประมาณ                     
ข. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ค. อธิบดีคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ง. นายกรัฐมนตรี
 
9. กพน. จัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการ ส่งผู้สอบบัญชีภายในกี่วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
          ก. 30 วัน                                             ข. 60 วัน
          ค. 90 วัน                                             ง. 120 วัน
 
10. ผู้ใดรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ำบาล
          ก. รัฐมนตรีว่าการคมนาคม
          ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ค. อธิบดีชลประทาน
          ง. นายกรัฐมนตรี

11.ข้อใดไม่ใช่กลุ่มงานของพนักงานราชการ
ก. กลุ่มงานบริการ
ข. กลุ่มงานเทคนิค
ค. กลุ่มงานบริหาร
ง. กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ตอบ ค. กลุ่มงานบริหาร
 
12.ในการกำหนดตำแหน่งของกลุ่มงานและกำหนดลักษณะงานให้เป็นไปตามประเภทของ
ใคร
ก. อธิบดี                     ข. ปลัดทบวง
ค. ปลัดกระทรวง         ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 
ตอบ ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
การกำหนดให้พนักงานราชการประเภทใดมีตำแหน่งในกลุ่มงานใด และการกำหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
(ระเบียบฯ ข้อ 7)
คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,ข้อสอบพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13.กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการมีระยะเวลากี่ปี
ก. 2 ปี               ข. 3 ปี
ค. 4 ปี               ง. 5 ปี
 
ตอบ ค. 4 ปี
ส่วนราชการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลาสี่ปี โดยให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกล
ยุทธ์ ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกำหนด
(ระเบียบฯ ข้อ 9)
 
14.ในการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการนั้นต้องให้สอดคล้องกับสิ่งใด
ก. เป้าหมายการปฏิบัติราชการ ข. แผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์
ค. แผนการดำเนินงาน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
 
ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
15. การจ้างพนักงานราชการให้กระทำเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละกี่ปี
ก. ไม่เกินคราวละ 1 ปี
ข. ไม่เกินคราวละ 2 ปี
ค. ไม่เกินคราวละ 3 ปี
ง. ไม่เกินคราวละ 4 ปีหรือตามโครงการที่กำหนด
 
ตอบ ง. ไม่เกินคราวละ 4 ปีหรือตามโครงการที่กำหนด
การจ้างพนักงานราชการให้กระทำเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปีหรือตามโครงการ
ที่มีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละส่วนราชการ (ระเบียบฯ ข้อ 11)
 
[/color][/b][/size]

!! จำหน่ายไฟล์เอกสาร แนวข้อสอบ คัดสรร ทุกอย่างที่มีสอบ !!
ส่งเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทาง E-mail หรือ VCDและหนังสือ เนื้อหาครอบคลุม
มีแนวตัวอย่างข้อสอบ เฉลย พร้อมสรุปรายระเอียดให้ครบถ้วน
รวมทุกอย่างที่ออ
กข้อสอบ

สนใจสั่งซื้อที่เบอร์ 062 2126300
1 ส่งเป็นไฟล์ ทางอีเมล์  ราคา 399  บาท
2 ส่งเป็น VCDและหนังสือ  ราคา 999 บาท รวมส่ง ( ใช้เวลาประมาณ 3 วัน )

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
โอนเงินมาที่  ธนาคารกสิกรไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 168-2-68964-8 น.ส. วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง บัญชีออมทรัพย์
1 แจ้งเวลาที่โอน (ดูเวลาที่สลิปเป็นหลักค่ะ)
2 แจ้งข้อสอบที่ต้องการสั่งซื้อ
3 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด (เป็น VCDและหนังสือ )
4 แจ้ง E-Mail ที่ถูกต้องและชัดเจน (เป็นไฟล์ )
### เก็บสลิปที่โอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ห้ามทิ้งเด็ดขาด ###
* ไฟล์จัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อแต่ไม่เกิน 24.00 น
** VCD และ หนังสือ ที่สั่งพิมพ์ จัดส่งทางไปรษณีย์ ไม่เกิน 3 วัน
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งที่  jennywattana@gmail.com ค่ะ