ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อสอบครู ใหม่ล่าสุดมาแล้ว  (อ่าน 443 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
ข้อสอบครู ใหม่ล่าสุดมาแล้ว
« เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2015, 06:20:00 pm »
เปิดสอบครู กทม. ประจำปี 2558 (ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร) จำนวน 300 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท และ
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท

ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 80 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย ฟิสิกส์ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 10 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย เคมี ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเคมี จำนวน 10 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย ชีววิทยา ปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีววิทยา จำนวน 20 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 10 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย อนุบาลศึกษา ปริญญาตรีกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 55 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 55 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย ดนตรีไทย ปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรีไทย จำนวน 5 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย ดนตรีสากล ปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 25 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย แนะแนว ปริญญาตรีกลุ่มวิชาแนะแนว จำนวน 15 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย การศึกษาพิเศษ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง


การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.teacherbkk.com/หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558


!! จำหน่ายไฟล์เอกสาร แนวข้อสอบ คัดสรร ทุกอย่างที่มีสอบ !!
ส่งเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทาง E-mail หรือ VCDและหนังสือ เนื้อหาครอบคลุม
มีแนวตัวอย่างข้อสอบ เฉลย พร้อมสรุปรายระเอียดให้ครบถ้วน 


ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าบางส่วน
1. ข้อใดไม่ใช่ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
ก. การให้ทรัพย์สิน เพื่อให้ตนเองได้รับการแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยง ธรรม.
ข. เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท.
ค. เล่นการพนันเป็นอาจิณหรือกระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียน หรือนักศึกษา.
ง. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร
2. กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเกิดจากมาตราใดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ก. มาตรา 43 .
ข. มาตรา 49.
ค. มาตรา 81 .
ง. มาตรา 80
3. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่ายกาย จิตใจ กล่าวไว้ในหมวดใด ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ


ก. ความมุ่งหมายและหลักการ .
ข. สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา.
ค. ระบบการศึกษา .
ง. แนวการจัดการศึกษา
4. ใครไม่ได้เป็น ก.ค.ศ.โดยตำแหน่ง
ก. เลขาธิการสภาการศึกษา.
ข. เลขาธิการ กพฐ..
ค. เลขาธิการคุรุสภา.
ง. เลขาธิการ กพ.
5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา
ก. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ.
ข. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา.
ค. ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา.
ง. ให้ความเห็นหรือคำแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวง
6. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอำนาจเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรรายใด กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ข้อใดถูก
ก. ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท. ขึ้นไป ให้เสนอ ก.ค.ก.ค.ศ. พิจารณา.
ข. ผอ.สถานศึกษาหรือครูมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่พิจารณา.
ค. ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้ออกจากราชการไปแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งยุติเรื่อง.
ง. ครูผู้ช่วย ทำผิดวินัยในระหว่างเตรียมความพร้อม ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน
7. ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย .
ข. โรงเรียน.
ค. ศูนย์การเรียน .
ง. วิทยาลัย
8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ข. พิจารณาเสนอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ.
ค. เสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา.
ง. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. โทษทางวินัย หมวด 6 ว่าด้วยเรื่องใด
ก. วินัยและการรักษาวินัย .
ข. อำนาจการลงโทษทางวินัย.
ค. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ .
ง. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
10. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท.
ข. กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา.
ค. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม.
ง. ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา


สนใจสั่งซื้อที่เบอร์ 062 2126300
1 ส่งเป็นไฟล์ ทางอีเมล์  ราคา 399  บาท
 2 ส่งเป็น VCDและหนังสือ  ราคา 999 บาท รวมส่ง ( ใช้เวลาประมาณ 3 วัน )

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
โอนเงินมาที่  ธนาคารกสิกรไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 168-2-68964-8 น.ส. วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง บัญชีออมทรัพย์
1 แจ้งเวลาที่โอน (ดูเวลาที่สลิปเป็นหลักค่ะ)
2 แจ้งข้อสอบที่ต้องการสั่งซื้อ
3 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด (เป็น VCDและหนังสือ )
4 แจ้ง E-Mail ที่ถูกต้องและชัดเจน (เป็นไฟล์ )
### เก็บสลิปที่โอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ห้ามทิ้งเด็ดขาด ###
* ไฟล์จัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อแต่ไม่เกิน 24.00 น
** VCD และ หนังสือ ที่สั่งพิมพ์ จัดส่งทางไปรษณีย์ ไม่เกิน 3 วัน
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งที่  jennywattana@gmail.com ค่ะ