ผู้เขียน หัวข้อ: พลาดไม่ได้ ข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (อ่าน 534 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 45 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 21 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 24 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัครของจังหวัดทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ


จำหน่ายเอกสาร การสอบงานราชการ ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบล่าสุด

!!!!คู่มือเตรียมสอบ หนังสือสอบ รวมแนวข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ!!!!!

- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
- แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน

มาดูตัวอย่างข้อสอบเก่ากันบางส่วนจ้า
ข้อที่ 1. ข้อใดคือหน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ ??

ก. งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ

ข. การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา

ค. การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม

ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของหนังสือเชิญประชุม ??

ก. ส่วนต้น

ข. ส่วนเนื้อเรื่อง

ค. ส่วนเนื้อหา

ง. ส่วนท้าย

ข้อที่ 3. โดยทั่วไปเนื้อเรื่องของหนังสือเชิญประชุมมักขึ้นต้นด้วยคำว่า ??

ก. ชื่อของการประชุม

ข. วัน-เวลา

ค. ด้วย

ง. จาก

ข้อที่ 4. รูปแบบของระเบียบวาระการประชุมที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปประกอบด้วยกี่วาระ

ก. สองวาระ

ข. สามวาระ

ค. สี่วาระ

ง. ห้าวาระ

ข้อที่ 5. การกำหนดวาระการประชุมเป็นหน้าที่ของผู้ใด ??

ก. ประธานการประชุม

ข. เลขานุการ

ค. เจ้าหน้าที่ธุรการ

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. สำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนชื่อเรื่องของระเบียบวาระการประชุมแบ่งเป็นกี่ลักษณะ ?

ก. แบ่งเป็น 2 ลักษณะ

ข. แบ่งเป็น 3 ลักษณะ

ค. แบ่งเป็น 4 ลักษณะ

ง. แบ่งเป็น 5 ลักษณะ

ข้อที่ 7. Data Base Management System: DBMS คือ ??

ก. ฐานข้อมูล

ข. การจัดการฐานข้อมูล

ค. ระบบการจัดการฐานข้อมูล

ง. การหาข้อมูล

ข้อที่8  บริษัท กขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000 บาท ยอดคงเหลือ

 ในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ?

 ก. 31,000 ข. 17,000

 ค. 25,000 ง. 11,000

 ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ

 จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม   =  หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ

 28,000  = 10,000  + ส่วนของเจ้าของ

   \ ส่วนของเจ้าของ = 28,000 - 10,000 บาท

 = 18,000 บาท

  ส่วนของเจ้าของ = ทุนเรือนหุ้น + กำไรสะสม

 18,000 = 7,000 + 11,000

ข้อที่9 ระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทบุญมา จำกัด มีรายการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,000 บาท รายการหนี้สินลดลง 1,000 บาท รายการทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 3,000 บาท กิจการจ่ายเงินปันผล เท่ากับ........บาท ?

 ก. 1,000 ข. 2,000

 ค. 3,000 ง. 4,000

 ตอบข้อ ข. คำนวณประกอบ

 จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม   =  หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ

   \ ส่วนของเจ้าของ = หนี้สินลด (Dr.) + ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.)

 + กำไรสุทธิ (Cr.) – จ่ายเงินปันผล (Dr.)

  จ่ายเงินปันผล = ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.) + กำไรสุทธิ (Cr.)

- หนี้สินลดลง (Dr.) – สินทรัพย์เพิ่ม (Dr.)

 = 2,000 + 3,000 – 1,000 – 2,000  บาท

 = 2,000 บาท

ข้อที่10 บริษัทสหภัณฑ์ จำกัด มีหนี้สิน 40,000 บาท กำไรสะสม 20,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียน 15,000 บาท

 กิจการนี้มีสินทรัพย์เป็นจำนวน ............. บาท

 ก. 35,000 ข. 45,000

 ค. 55,000 ง. 75,000

 

 ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ 

  จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ

 = 40,000 + (15,000 + 20,000)

 = 75,000 บาท
ข้อที่11 บริษัท มานาน จำกัด บันทึกรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่บริษัทจะไม่รับการจ่ายชำระเงิน จนกว่าจะถึงปีหน้า การปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัวอย่างของ

 ก. Clash Basis Accounting  ข. Accrual Accounting

 ค. Historical Costing  ง. Improper Recognition

 ตอบข้อ ข.  ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

ข้อที่12 บริษัท การเวก จำกัด ซื้อที่ดินเมื่อ 2 ปีที่แล้วในราคา 100,000 บาท เมื่อเร็วๆ นี้กิจการได้รับข้อเสนอขาย

 ที่ดินแปลงนี้ในราคา 125,000 บาท และขณะนี้ที่ดินมีราคาประเมินเป็นเงิน 140,000 บาท มูลค่าประเมิน

 เพื่อเสียภาษีทรัพย์สินเท่ากับ 85,000 บาท บริษัทควรจะแสดงมูลค่าของที่ดินในงบการเงินเป็นจำนวน

 เท่าไร

 ก. 100,000 ข. 125,000

 ค. 140,000 ง. 85,000

 ตอบข้อ ก.  การบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินถือเกณฑ์ราคาต้นทุน ซึ่งหมายถึงราคาที่เกิดขึ้น

 จากการซื้อขายที่คำนวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง

 มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเป็นหลักฐานที่เชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ทุกฝ่ายเป็นการปฏิบัติโดยถือหลักราคาทุน (Cost Concept) ซึ่งมีความสัมพันธ์หลัก

 ความดำรงอยู่ของกิจการ (Going Concept) และหลักการใช้หลักการอันเที่ยงธรรม

 (Materiality)

สนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 062 2126300

1 ส่งเป็นไฟล์ ทางอีเมล์  ราคา 399  บาท
 2 ส่งเป็น VCDและหนังสือ  ราคา 999 บาท รวมส่ง ( ใช้เวลาประมาณ 3 วัน )

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

โอนเงินมาที่  ธนาคารกสิกรไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 168-2-68964-8 น.ส. วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง บัญชีออมทรัพย์
1 แจ้งวัน เวลาที่โอน (ดูเวลาที่สลิปเป็นหลักค่ะ)
2 แจ้งข้อสอบที่ต้องการสั่งซื้อ
3 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด (เป็น VCDและหนังสือ )
4 แจ้ง E-Mail ที่ถูกต้องและชัดเจน (เป็นไฟล์ )
### เก็บสลิปที่โอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ห้ามทิ้งเด็ดขาด ###
* ไฟล์จัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อแต่ไม่เกิน 24.00 น
** VCD และ หนังสือ ที่สั่งพิมพ์ จัดส่งทางไปรษณีย์ ไม่เกิน 3 วัน
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งที่  jennywattana@gmail.com ค่ะ