ผู้เขียน หัวข้อ: ด่วน++จำหน่ายแนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  (อ่าน 597 ครั้ง)

ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัคร 15 อัตรา วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ 2560


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


2. เจ้าพนักงานการเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจ เกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร


3. ช่างไม้
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง


4. ช่างสี
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

5. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


6. ผู้ช่วยนักวิจัย
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


8. สัตวแพทย์
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com/


จำหน่ายแนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com
ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
1.หนังสือราชการ เป็นเอกสารของทางราชการที่ใช้ติดต่อกันระหว่างหน่วยงานใด
          ก. ระหว่างหน่วยราชการเดียวกัน
          ข. ระหว่างต่างหน่วยราชการ
          ค. หน่วยงานราชการกับหน่วยงานภายนอก
          ง. ถูกทุกข้อ
 
2.ขั้นตอนแรกของการเขียนหนังสือราชการคือขั้นตอนใด
          ก. ขั้นศึกษาข้อมูล
          ข. ขั้นรวบรวมความคิด
          ค. ขั้นรวบรวมประเด็นและจัดลำดับเนื้อหา
          ง. ขั้นลงมือเขียน
 
3.การเขียนหนังสือราชการ ควรยึดหลักการใด
          ก. หลักความถูกต้อง                               ข. หลักความชัดเจน
          ค. หลักความเป็นระเบียบสวยงาม             ง. ถูกทุกข้อ
 
4.การเขียนให้ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนประกอบเป็นการเขียนหนังสือราชการ  ที่ยึดหลักความถูกต้องตามรูปแบบใด
          ก. ถูกรูปแบบ                                        ข. ถูกชื่อเรื่อง
          ค. ถูกเนื้อหา                                         ง. ถูกภาษาราชการ
 
5.ความชัดเจนของหนังสือราชการนั้นต้องยึดหลักความชัดเจนอย่างไร
          ก. เนื้อหาชัดเจน
          ข. เนื้อหาชัดเจน, จุดประสงค์ชัดเจน
          ค. เนื้อหาชัดเจน, จุดประสงค์ชัดเจน, ข้อมูลชัดเจน
          ง. เนื้อหาชัดเจน, จุดประสงค์ชัดเจน, ข้อมูลชัดเจน, เรื่องชัดเจน
 
6.สำหรับหนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก โดยมีข้อความอย่างเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า "หนังสือเวียน" ให้เพิ่มรหัสตัวอักษร คือตัวใด
          ก. ว                                                    ข. หว
          ค. ทว                                                  ง. วฉ
7.ข้อใดเป็นชนิดของหนังสือราชการ
          ก. หนังสือภายนอก                                ข. หนังสือประทับตรา
          ค. หนังสือประชาสัมพันธ์                        ง. ถูกทุกข้อ
 
8.หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่าส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก เรียกว่าหนังสือชนิดใด
          ก. หนังสือภายนอก                                ข. หนังสือภายใน
          ค. หนังสือประทับตรา                                      ง. หนังสือสั่งการ
 
9.ข้อใดมิใช่หนังสือสั่งการ
          ก. คำสั่ง                                               ข. ระเบียบ
          ค. กฎ                                                  ง. ข้อบังคับ
 
10.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ เรียกว่า
          ก. คำสั่ง                                               ข. ระเบียบ
          ค. กฎ                                                  ง. ข้อบังคับ