ผู้เขียน หัวข้อ: #สอบ60 #ติวข้อสอบ #แนวข้อสอบ #บวท. #บริษัท #วิทยุการบินแห่งประเทศไทย #จำกัด  (อ่าน 1518 ครั้ง)

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook

ข่าวเปิดสอบ รับสมัครสอบ หนังสือ คู่มือ เตรียมสอบ ติวข้อสอบ #แนวข้อสอบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บวท. รัฐวิสาหกิจ  กระทรวงคมนาคม ทุกตำแหน่ง #60 ประจำปี 2560 หนังสืออ่านสอบ คู่มือชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย


!!!!!+ข่าวประกาศรับสมัครสอบ ล่าสุด+!!!! CLICK >>>> เว็บไซต์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย https://www.aerothai.co.th/

<<#Aeronautical Radio of Thailand LTD>>

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
ที่ ปก/บค.ทบ ๑๕๓๑/2559 ๒๐ มิถุนายน 2559
ประกาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
ด้วย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) มีความประสงค์จะรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ต าแหน่งที่รับสมัคร คุณวุฒิ สาขาวิชา เงื่อนไขการสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีคุณ ส ม บัติแ ล ะไม่มีลัก ษ ณ ะต้อ งห้าม ต าม ที่ก าห น ด ใน ม าต ร า 9
แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน ส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
 2.2 เพศชาย/หญิง กรณีเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 2.3 ส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร
 2.4 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
 2.5 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็น
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 บวท. จะพิจารณาให้ออกจากงาน
ทันที
2/3. เอกสาร...
ที่ ปก/บค.ทบ ๑๕๓๑/2559 - 2 -
3. เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร (น าเอกสารต้นฉบับมาแสดง พร้อมส าเนา 1 ชุด และ
ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)
3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนแล้ว
3.2 บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 1 ชุด
3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 1 ชุด
3.4 Transcript ฉบับสมบูรณ์ และปริญญาบัตร พร้อมส าเนา 1 ชุด
(ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลคะแนนสอบสามารถน าเอกสาร Transcript ฉบับสมบูรณ์
มาแสดงได้ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559)
3.5 ใบรับรองผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (ฉบับจริงที่มีรูปถ่าย)
ตามเกณฑ์ที่ บวท. ก าหนด (ผลการทดสอบไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมส าเนา
1 ชุด
3.6 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป
3.7 กรณีเพศชาย หลักฐานแสดงการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
(สด. 8 หรือ สด. 43) พร้อมส าเนา 1 ชุด
3.8 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบ Certificate, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ,
เอกสารแสดงประสบการณ์หรือเอกสารรับรองการผ่านงาน พร้อมส าเนา 1 ชุด
3.9 กรณีปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครบิดเบือนความจริงแจ้งเท็จ หรือปิดบังข้อเท็จจริง
จากการแสดงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ บวท. ถือว่าการสมัครคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และอาจจะพิจารณาด าเนินคดีตามความเหมาะสม
4. วิธีการสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่
www.aerothai.co.th/th/ร่วมงานกับเรา และมายื่นใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมกับเอกสาร
ตามข้อ 3 ด้วยตนเองที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ณ ห้องประชุม A และ B ชั้น 1 อาคาร
อ านวยการ เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
5. ระยะเวลาการรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-11.30 น. และ
13.00-16.00 น.
3/ 6. การสอบ...
ที่ ปก/บค.ทบ ๑๕๓๑/2559 - 3 -
6. การสอบข้อเขียน
 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 (ส าหรับ เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการสอบ
ข้อเขียนจะประกาศให้ทราบในวันรับสมัคร)
 7. การสอบคัดเลือก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)
 ทั้งนี้ บวท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคล สังกัด และสถานที่ปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร และให้ถือเป็นข้อยุติ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก บวท. ไม่ได้
 นางเกลียวทอง ลาภธนานนท์
 ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0-2285-9432,9270
โทรสาร 0-2285-9293
ประกาศรับสมัคร : https://www.aerothai.co.th/sites/default/files/files/announcement/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%201%20%28%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%84.59%29.pdf   
Website : https://www.aerothai.co.th
   #ไฟล์ PDF หรือหนังสืออ่านสอบ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และแนวข้อสอบจริง พร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบรายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย #แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
#ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดีและข้อสอบที่ออกบ่อยมากพร้อมเฉลย โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#อัพเดทแนวข้อสอบ #บริษัท #วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด #บวท #อัพเดทใหม่ล่าสุด #60
#เฉลยแนวข้อสอบ #บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บวท #60 เปิดสอบอ่านคล่องเข้าใจง่ายแม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ
#E-BOOK #จำหน่ายแนวข้อสอบ #ขายแนวข้อสอบ #ติวข้อสอบ #เก็งข้อสอบ #หนังสืออ่านสอบ #คู่มือเตรียมสอบ #แนวข้อสอบ #ตัวอย่างข้อสอบเน้นๆ

สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ บริการเป็นกันเอง
คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 0981081851
http://line.me/ti/p/%40qod6536c
Line @ : @qod6536c ใส่ "@"ด้วยนะครับ
Line id : 0981081851   
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
Face Book : www.facebook.com/sheetthai.zจำหน่ายเอกสาร สรุปแนวข้อสอบ #แนวข้อสอบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


(+++แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ+++)- วิศวกร (วิศวกรจราจรทางอากาศ)
- วิศวกร (ธุรกิจ)
- วิศวกรมาตรฐานเครื่องวัด
- วิศวกร (พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
- วิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วิศวกรอากาศยาน    
- วิศวกรแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ตำแหน่งอื่นๆ ที่เปิด
ข้อสอบไทย.คอม ศูนย์ข้อสอบไทย แนวข้อสอบเก่า อ่านฟรี พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ?
แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ
*** จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}
** ใส่เศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การโอนเงิน  ตัวอย่างเช่น 399.05, 399.50 , 399.77 **

ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์   
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465
ธนาคารกสิกรไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-298-4070
ธนาคารกรุงไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-402-4080+++ Tel : 0981081851
+++ Line me : http://line.me/ti/p/%40qod6536c

+++ Line @ : @qod6536c ใส่ "@" ด้วยนะครับ
+++ Line ID : 0981081851   
+++ E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
+++ Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" (ในกรณีโอนเงินก่อน 18.00 น.)
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ อีเมล์ลล์ขยะ [Junk Mail]
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย


&&& รายละเอียดที่ต้องแจ้งหลังจากโอนเงิน &&&
1. แจ้ง เวลาที่โอน ( ดูในใบ สลิป หรือ ใบ Pay in จากธนาคารเป็นหลักเท่านั้น )
2. แจ้ง ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่ง ที่จะสั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (ในกรณีที่สั่งเป็นไฟล์)
4. แจ้ง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (ในกรณีที่สั่งเป็นหนังสือ)#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ #แนวข้อสอบ
#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ #เฉลยแนวข้อสอบ #วิทยุการบินแห่งประเทศไทย #2559 #ใหม่ล่าสุด #59

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 02, 2017, 10:50:57 pm โดย sakhiran »ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปด้านการบิน

1.สนามบินไหนได้รางวัล World’s Best Airport 2011 อันดับ 1
1. Hong Kong International Airport 2. Hong Kong Int'l Airport
3 Munich Airport 4 Kansai International Airport

2.A 380 เข้ามาสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่เท่าไร
1. 1 ธันวาคม 2. 5 ธันวาคม
3. 10 ธันวาคม 4. 12 ธันวาคม

3. สายการบินไหนได้รับเป็นสายการบินแรก
1. China Airlines 2. Air Asia
3. Singapore Airlines 4. United Airlines

4. ข้อใดเรียงลำดับสายการบินที่มีเครื่องบินจำนวนมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ ได้ถูกต้อง
1. American Airline Southwest Airline Delta Air lines
2. China Southern Airlines Delta Air lines Northewst Airline
3. Southwest Airline China Southern Airlines American Airline
4. Northewst Airline American Airline Delta Air lines

5. IATA ย่อมาจากอะไร
1. International Aviation Transport Assosiation
2. International Aviation Transport Airlines
3. International Air Transport Assosiation
4. International Airlines Transport Assosiation

6.ICAO ย่อมาจากอะไร
1. International Civil Air Organization
2. International Civil Aviation Organization
3. International Civil Airlines Organization
4. International Civil Assosiation Organization

7.ใครเป็นประธานกรรมการ ทอท.
1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ 2. พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณี
3. พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต 4. นายธีรพล นพรัมภา

8. สนามบินกระบี่ เป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานใด
1.กรมการบินพลเรือน 2. กรมการขนส่งทางอากาศ
3. ท่ากาศยาน 4. กองทัพอากาศ

9. AT ไม่มีวิชาเอกใด
1. ATM 2. ซ่อม
3. สนามบิน 4. นักบิน

10.Airport Link คืออะไร
1. ระบบขนส่งรถไฟฟ้าของหน่วยงานรัฐ 2. ระบบขนส่งจากในเมืองมาสุวรรณภูมิ
3. ระบบขนส่งรถไฟฟ้าภายในสุวรรณภูมิ 4. ถูกทุกข้อ

11. Taxiway คืออะไร
1. ทางที่เครื่องบินเข้าออกจากทางวิ่ง 2. ทางสำหรับเรียกแทกซี่ของสนามบิน
3. ทางเฉพาะให้แทกซี่ในสนามบินจอดเท่านั้น 4. ทางสำหรับเครื่องบินลงจอด

12. สนามบินดอนเมืองเปิดใช้มารวมทั้งหมดกี่ปี
1. 80 ปี 2. 84 ปี 3. 90 ปี 4. 92 ปี

13. สถานที่ที่เป็นสนามบินแห่งแรกของไทยปัจจุบันคือข้อใด
1. สนามบินดอนเมือง 2.สนามบินหนองงูเห่า
3. สนามบินสระปทุม 4. สนามบินไทยสยาม

14. จุดหมายปลายทางของการบินไทย รวมทั้งหมดมีเท่าไร
1. 60 2. 72
3. 76 4. 81

15. สายการบินใดไม่ได้ทำเรื่องขอย้ายกลับไปดอนเมือง
1. การบินไทย 2. นกแอร์
3. แอร์เอเชีย 4.วันทูโก

16.สายการบินใดเป็นของเกาหลี
1. Emirates 2. Asiana
3. Lufthansa 4. Uni Air

17.สนามบินใดไม่มีเที่ยวบินของสายการบินไปลง
1. สนามบินเชียงใหม่ 2.สนามบินภูเก็ต
3. สนามบินหัวหิน 4. สนามบินพิษณุโลก

18.สนามบินใดเป็นของบริษัทสายการบินกรุงเทพ
1. สนามบินสุโขทัย 2.สนามบินภูเก็ต
3. สนามบินดอนเมือง 4. สนามเบินเชียงใหม่

19.สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ มี Hub อยู่ที่สนามบินใด
1. สนามบินดอนเมือง 2. สนามบินฮีทโทร
3. สนามบินซางฮี 4. สนามบินสุวรรณภูมิ

20. สายการบิน British Airways มี Hub อยู่ที่สนามบินใด
1. สนามบินดอนเมือง 2. สนามบินฮีทโทร
3. สนามบินซางฮี 4. สนามบินสุวรรณภูมิ