ผู้เขียน หัวข้อ: #เตรียมสอบศาลยุติธรรม #แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม #61  (อ่าน 5659 ครั้ง)

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2269
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม
 
 
แนวข้อสอบ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
********************************************

1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545  ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 15  เมษายน   พ.ศ.2545                                    ค. 17  เมษายน   พ.ศ.2545
ข. 16  เมษายน   พ.ศ.2545                                    ง. 18  เมษายน   พ.ศ.2545
ตอบ  ค. 17  เมษายน   พ.ศ.2545
2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547  ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 20  มกราคม  พ.ศ.2547                                    ค. 26  มกราคม  พ.ศ.2547
ข. 20  มีนาคม  พ.ศ.2547                                      ง. 26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2547
ตอบ  ค. 26  มกราคม  พ.ศ.2547
3. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 1  ตุลาคม  พ.ศ.2551                                         ค. 1  มกราคม  พ.ศ.2551
ข. 1  ธันวาคม  พ.ศ.2551                                      ง. 1  กันยายน  พ.ศ.2551
ตอบ   ก. 1  ตุลาคม  พ.ศ.2551
4. หนี้ผูกพันรายละไม่เกินเท่าใดที่สามารถขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้
ก. 50000 บาท                                                           ค. 10000 บาท
ข. 20000 บาท                                                           ง. 5000 บาท
ตอบ   ก. 50000 บาท 
5. "คลัง" ตามความหมายในพระราชบัญญัติระเบียบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2545 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 หมายถึงข้อใด
ก. คลังจังหวัด                                                         
ข. คลังอำเภอ
ค. บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

6. หัวหน้าส่วนราชการอาจมอบอำนาจให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับใดเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงินได้
ก. ระดับ 8                                                                  ค. ระดับ 5
ข. ระดับ 6                                                                  ง. ระดับ 3
ตอบ  ก. ระดับ 8
7. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2545 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 ให้ใครเป็นผู้วินิจฉัย
ก. ประธานศาลฏีกา                                                 ค. ก.บ.ศ.
ข. คลังจังหวัด                                                           ง. เจ้าหน้าที่การเงิน
ตอบ  ค. ก.บ.ศ.
8. หากผู้ยืมเงินไม่มาชำระเงินยืมภายในกำหนด ให้ผู้อำนวยการเรียกชดใช้เงินยืมอย่างช้าภายในกี่วัน
ก. 7 วัน                                                                       ค. 30 วัน
ข. 15 วัน                                                                    ง. 60 วัน
ตอบ  ค. 30 วัน
9. ใบเสร็จรับเงินต้องมีสำเนาเก็บไว้อย่างน้อยกี่ฉบับ
ก. 1 ฉบับ                                                                   ค. 3 ฉบับ
ข. 2 ฉบับ                                                                   ง. 4 ฉบับ
ตอบ  ก. 1 ฉบับ
10. หน่วยงานใดต้องเบิกเงินจากสำนักงานคลังจังหวัด
ก. ศาลยุติธรรมในส่วนกลาง                                  ค. ศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค
ข. สำนักงาน                                                             ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค. ศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค
11. ใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินไม่ต้องมีรายการในข้อใด
ก. วันเดือนปีที่รับเงิน                                              ค. ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน
ข. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร                   ง. รายการแสดงว่าการรับเงินเป็นค่าอะไร
ตอบ  ค. ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน
12. โดยหลักแล้วการจ่ายเงินให้จ่ายเป็น
ก. เงินสด                                                                   ค. ดร๊าฟท์
ข. เช็ค                                                                         ง. ตราสารอื่นๆ
ตอบ    ข. เช็ค             
13. การยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้สำหรับระยะเวลาไม่เกินกี่วัน
ก. 15 วัน                                                                    ค. 45 วัน
ข. 30 วัน                                                                    ง. 60 วัน
ตอบ  ง. 60 วัน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ +แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านเหตุผล +แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านภาษา +แนวข้อสอบ
- เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ.2551
- แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2550
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน
- ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- หลักการบัญชีเบื้องต้น

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2269
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
สำนักงานศาลยุติธรรม  สำนักงานประจำศาลจังหวัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน วุฒิการศึกษา ป.ตรี อนุปริญญา ปวส. ปวท. ปวช. สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละจังหวัด ในวันและเวลาราชการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

1. สำนักงานประจำศาลจังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

2. ศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น

นิติกร 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

3. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชลบุรี

นิติกร 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

4. สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด (ตาก)

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

5. สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ

นิติกร 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

6. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

7. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครนายก

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

8. สำนักงานประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก

นิติกร1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

9. ศาลแขวงนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก)

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

10. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดศรีสะเกษ

นิติกร2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

11. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

12. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุดรธานี

นิติกร 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

13. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่

นิติกร 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-13 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

14. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแม่ฮอด (เชียงใหม่)

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

15. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

16. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยโสธร

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

17. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ


 
18. สำนักอำนวยการประจำศาลจังบุรีรัมย์

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

19. สำนักงานประจำศาลเบตง (ยะลา)

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

20. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบางบัวใหญ่ (นครราชสีมา)

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

21. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสี่คิ้ว (นครราชสีมา)

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

22. สำนักงานประจำศาลจังหวัดลำปาง

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

23. ศาลแขวงจังหวัดลำปาง

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-16 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

24. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา

นิติกร 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

25. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิจิตร

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

26. สำนักงานประจำศาลจังหวัดตะกั่วป่า (พังงา)

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

27. สำนักงานประจำศาลจังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

28. สำนักงานประจำศาลจังหวัดหนองคาย

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

29. สำนักงานประจำศาลจังหวัดนครพนม

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

30. สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงนนทบุรี

นิติกร 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

31. สำนักงานประจำศาลจังหวัดแพร่

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

32. สำนักงานประจำศาลจังหวัดลพบุรี

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

33. ศาลแขวงจังหวัดลพบุรี

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559-9 มกราคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

34. สำนักงานประจำศาลจังหวัดมหาสารคาม

นิติกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน-22 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ไฟล์ประกาศ

35. สำนักอำนวยการประจำศาลศาลแขวงธนบุรี

นิติกร 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม 2559

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2269
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน ตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 50 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
วุฒิ ปวช. 9400 - 10340 บาท
วุฒิ ปวท. 10840 - 1193 บาท
วุฒิ ปวส. 11500 - 12650 บาท
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิ ปวช. , ปวท. , อนุปริญญา , ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เว็บไซต์ https://op.job.thai.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2269
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประกาศรับสมัคร :   ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :   15,000 - 16,500 บาท
ประเภท :   วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :   13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :   รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :   รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :   รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ทักษะ/สมรรถนะ :   -
เงื่อนไข :   ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :   วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :   
เว็บไซต์ :   http://online.tks.co.th/coj

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2269
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
#เตรียมสอบศาลยุติธรรม #แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม #60

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2269
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประกาศรับสมัคร :   ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :   9,400–10,340 บาท/10,840–11,930 บาท/11,500–12,650 บาท
ประเภท :   ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :   22 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :   รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :   รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :   รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ทักษะ/สมรรถนะ :   -
เงื่อนไข :   ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :   วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :   
เว็บไซต์ :   http://op.thaijobjob.com

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2269
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประกาศรับสมัคร :   ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :   17,500 - 19250 บาท
ประเภท :   วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :   2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :   รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :   รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :   รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ทักษะ/สมรรถนะ :   -
เงื่อนไข :   ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :   วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :   
เว็บไซต์ :   http://op.thaijobjob.com

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2269
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประกาศรับสมัคร :   ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :   นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :   15,000 - 16,500 บาท
ประเภท :   วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :   2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :   รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :   รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :   รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ทักษะ/สมรรถนะ :   -
เงื่อนไข :   ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :   วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :   
เว็บไซต์ :   http://op.thaijobjob.com

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2269
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
( รับสมัคร 11 มกราคม - 31 มกราคม 2561 )


สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่านั้น
กรณีผู้ที่สมัครสอบภาค ก. และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ในครั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ให้เฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครเท่านั้น


สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
( รับสมัคร 11 มกราคม - 31 มกราคม 2561 )


สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่านั้น
กรณีผู้ที่สมัครสอบภาค ก. และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ในครั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ให้เฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครเท่านั้น

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2269
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebookวิธีการสั่งซื้อกดเพิ่มเพื่อน หรือ สแกน QR CODE LINE @กดเพิ่มเพื่อน หรือ สแกน QR CODE LINE ID 0981081851