ผู้เขียน หัวข้อ: #เก็งข้อสอบDSI #ติวสอบ#แนวข้อสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ#DSI #สมัครสอบ #60  (อ่าน 3807 ครั้ง)

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2286
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.       การพัสดุ หมายถึงความว่าอย่างไร?
ก.  การซื้อ การจ้าง                                                                   ข. การจ้างที่ปรึกษา
ค.  การจ้างออกแบบ                                                                ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

2.       ข้อใดไม่ใช่ การจ้างตามระเบียบพัสดุ?
ก.  การจ้างทำของ                                                                    ข.  การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
ค.  การจ้างแรงงาน                                                                  ง.  การจ้างเหมาบริการ
ตอบ  ค.  การจ้างแรงงาน

3.       เงินงบประมาณ หมายความถึงข้อใด?
ก.  เงินงบประมาณประจำปี
ข.  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ค.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ
ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
ตอบ  ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.

4.       ตามระเบียบพัสดุ “อาคาร”  หมายความถึงข้อใด?
ก.  โรงเรือน                                                                              ข.  สนามกีฬา
ค.  หอถังน้ำ                                                                              ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

5.       ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามความหมายในระเบียบพัสดุ?
ก.  กระทรวง                                                                             ข.  รัฐวิสาหกิจ
ค.  จังหวัด                                                                                 ง.  กรม
ตอบ  ข.  รัฐวิสาหกิจ

6.       ตามระเบียบพัสดุคำว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหมายถึงหัวหน้าหน่วยงานระดับใด?
ก.  กรม                                                                                       ข.  กอง
ค.  แผนก                                                                                   ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข.  กอง
7.       โรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ หมายความว่าอย่างไร?
ก.  โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001
ข.  โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9002
ค.  โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ ไอ เอส ไอ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

8.       การมีส่วนได้เสีย ในกรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึงอย่างไร?
ก.  การมีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร                                   ข.  การมีความสัมพันธ์ในเชิงทุน
ค.  การมีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน                          ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

9.       ข้อใดเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภค?
ก.  การสร้างถนน                                                                    ข.  งานซ่อมแซมถนน
ค.  งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร                                              ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร

10.    โทษขั้นต่ำสำหรับความผิดทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง คือข้อใด?
ก.  ภาคทัณฑ์                                                                            ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ลดขั้นเงินเดือน                                                                  ง.  ให้ออก
ตอบ  ข.  ตัดเงินเดือน

11.    “กวพ.” หมายความถึงข้อใด?
ก.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ
ข.  คณะกรรมการควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพ
ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ
ง.  คณะกรรมการว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
ตอบ  ก.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ

12.    ข้อใดไม่ใช่หลักในการจัดหาพัสดุ?
ก.  จัดหาให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด                                               ข.  เปิดเผย
ค.  โปร่งใส                                                                               ง.  ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
ตอบ  ก.  จัดหาให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด
13.    ข้อใดไม่ใช่เอกสารที่กำหนดเป็นอย่างน้อยซึ่งให้ต้องยื่น ในกรณีการยื่นเสนอราคาของนิติบุคคล?
ก.  การบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                   ข.  หนังสือบริคณห์สนธิ
ค.  หนังสือรับรองผลงาน                                                      ง.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ตอบ  ค.  หนังสือรับรองผลงาน

14.    กรณีผู้เสนอราคาถูกตัดรายชื่อจากการเป็นผู้เสนอเพราะเหตุที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อใคร?
ก.  ปลัดกระทรวง
ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่ซื้อหรือจ้างนั้น
ค.  ประธานกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างในการซื้อการจ้างคราวนั้น
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.  ปลัดกระทรวง

15.    กรณีมีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา ปรากฏขึ้นก่อนหรือขณะเปิดซองให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างไร?
ก.  ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น
ข.  ยกเลิกการเปิกซองสอบราคา
ค.  แจ้งเวียนชื่อผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.  ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น

16.    กรณีที่ผู้เสนอราคาอยู่ระหว่างการรับรองระบบคุณภาพ ได้ยื่นเสนอราคา ผู้เสนอราคานั้นต้องได้รับการรับรองภายในกี่วัน  นับจากวันถัดจากวันเสนอราคาจึงจะถือเป็นอันใช้ได้?
ก.  10  วัน                                                                                  ข. 15 วัน
ค.  30 วัน                                                                                   ง.  ไม่มีสิทธิยื่นเสนอราคา
ตอบ  ก.  10  วัน

17.    การซื้อตามระเบียบพัสดุมีกี่วิธี?
ก.  3  วิธี                                                                                     ข.  4  วิธี
ค.  5  วิธี                                                                                     ง.  6 วิธี
ตอบ  ง.  6 วิธี

18.    การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งราคาไม่เกินวงเงินเท่าไร?
ก.  5,000 บาท                                                                           ข.  50,000 บาท
ค.  70,000 บาท                                                                         ง.  100,000 บาท
ตอบ  ง.  100,000 บาท19.    กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการซื้อไปก่อนอนุมัติ วงเงินในการซื้อครั้งนั้นต้องไม่เกินเท่าไร?
ก.  500 บาท                                                                              ข.  1,000  บาท
ค.  5,000 บาท                                                                           ง.  10,000 บาท
ตอบ  ง.  10,000 บาท
20.    การทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างของส่วนราชการอย่างน้อยต้องกระทำทุกรอบระยะเวลากี่ปี?
ก.  1 ปี                                                                                        ข.  2 ปี
ค.  3 ปี                                                                                        ง.  5 ปี
ตอบ  ค.  3 ปี

21.    ข้อใดถูกสำหรับแบบความตกลงระหว่างส่วนราชการกับผู้ขายในการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา?
ก.  ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ                                                   ข.  ทำเป็นแบบสัญญา
ค.  ออกใบสั่งซื้อ                                                                      ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

22.    การจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกินวงเงินเท่าไร?
ก.  100,000 บาท                                                                      ข.  200,000 บาท
ค.  1,000,000 บาท                                                                   ง.  2,000,000 บาท
ตอบ  ง.  2,000,000 บาท

23.    การเผยแพร่ประกาศสอบราคาในประเทศต้องกระทำไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนวันเปิดซอง?
ก.  10  วัน                                                                                  ข.  20 วัน
ค.  30 วัน                                                                                   ง.  45 วัน
ตอบ  ก.  10  วัน

24.    ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา?
ก.  ชี้แจงรายละเอียดของงานเพิ่มเติม                                  ข.  เปิดซองใบเสนอราคา
ค.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา                             ง.  พิจารณาคัดเลือก
ตอบ  ก.  ชี้แจงรายละเอียดของงานเพิ่มเติม                     

25.    กรณีจัดหาที่ผู้เสนอราคารายต่ำสุดเสนอเกินวงเงินงบประมาณ จำนวนเงินที่เกินนั้นต้องไม่เกินร้อยละเท่าใดของวงเงินงบประมาณ ถึงดำเนินการต่อไปนี้ได้?
ก.  ร้อยละ 10                                                                            ข.  ร้อยละ 15
ค.  ร้อยละ  20                                                                           ง.  ร้อยละ 25
ตอบ  ก.  ร้อยละ 1026.    การจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาเกินกว่าเท่าไร?
ก.  100,000 บาท                                                                      ข.  200,000 บาท
ค.  1,000,000 บาท                                                                   ง.  2,000,000 บาท
ตอบ  ง.  2,000,000 บาท

27.    ข้อใดมิใช่รายการที่กำหนดให้ลงไว้ในประกาศราคา?
ก.  รายการพัสดุที่จะซื้อ                                                          ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
ค.  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ                                             ง.  รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง
ตอบ  ง.  รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง

28.    การประกาศประกวดราคาให้กระทำก่อนขายเอกสารไม่น้อยกว่ากี่วัน?
ก.  7 วัน                                                                                     ข. 10 วัน
ค.  15 วัน                                                                                   ง.  20 วัน
ตอบ  ก.  7 วัน

29.    ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา?
ก.  ตรวจสอบหลักประกันซอง
ข.  รับเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสาร
ค.  เปิดซองใบเสนอราคา
ง.  พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา
ตอบ  ง.  พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา

30.    การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในข้อใดไม่ถูกต้อง?
ก.  พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เสนอราคารายที่เสนอรายละเอียดผิดพลาดเล็กน้อย
ข.  ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญให้ตรงกับประกาศประกวดราคา
ค.  ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่เสนอรายละเอียดต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด
ง.  ตัดให้มีการเสนอราคาใหม่เนื่องจากผู้เสนอราคาต่ำเสนอราคาเท่ากัน
ตอบ  ข.  ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญให้ตรงกับประกาศประกวดราคา

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2286
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
ผู้สมัครโปรดทราบ
   
   

   
    
เนื่องจากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ

                 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอเรียนว่า เนื่องจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กล่าวคือ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย กล่าวคือ ต้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งใดอย่างใดตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ซึ่งตามประกาศรับสมัครดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยใช้คุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๔) “สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่สำเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสองปีตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด” ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยข้อ ๒ กำหนดว่า “ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ นับแต่สำเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสองปี โดยปฏิบัติราชการหรือเคยปฏิบัติราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือได้รับราชการหรือเป็นพนักงานองค์กรของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นโดยต่อเนื่องหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษในสังกัดหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง” ดังนั้น การที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงถูกต้องและสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการได้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แล้ว

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2286
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
ข่าวเปิดสอบ #เก็งข้อสอบ #DSI  เฉลยแนวข้อสอบ #แนวข้อสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ #DSI #60 ประจำปี 2560 หนังสืออ่าน เตรียมสอบ คู่มือชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย  ทุกตำแหน่ง


!!!!!+ข่าวประกาศรับสมัครสอบ ล่าสุด+!!!! CLICK >>>> #กรมสอบสวนคดีพิเศษ #DSI https://dsi.job.thai.com/

กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 37 อัตรา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (dsi) เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 37 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2559

ข่าวเปิดสอบ หนังสืออ่าน เตรียมสอบ คู่มือ แนวข้อสอบกกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน  :  18000 บาท จำนวน :  4 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักนิเทศศาสตร์ อัตราเงินเดือน :  18000 บาท จำนวน :  2 อัตรา
3. ตำแหน่ง นัดจัดรายการวิทยุ อัตราเงินเดือน :  18000 บาท จำนวน :  1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย อัตราเงินเดือน :  18000 บาท จำนวน :  2 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน :  18000 บาท จำนวน :  3 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน :  18000 บาท จำนวน :  4 อัตรา
7. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน :  18000 บาท จำนวน :  2 อัตรา
8. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา อัตราเงินเดือน :  18000 บาท จำนวน :  1 อัตรา
9. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน :  18000 บาท จำนวน :  3 อัตรา
10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน :  18000 บาท จำนวน :  4 อัตรา
11. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :  18000 บาท จำนวน :  6 อัตรา
12. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน :  18000 บาท จำนวน :  3 อัตรา
13. ตำแหน่ง นิติกร อัตราเงินเดือน :  18000 บาท จำนวน :  2 อัตรา

 การรับสมัครสอบคัดเลือก
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ https://dsi.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://dsi.job.thai.com/new-test2.pdf

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 53 อัตรา รายละเอียดดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. เจ้าหน้าที่คดีพเศษปฏิบัติการ จำนวน  :  8 อัตรา อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท
2. เจ้าหน้าที่คดีพเศษปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน  :  4 อัตรา อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท
3. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน  :  8 อัตรา อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท
4. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน  :  7 อัตรา อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน  :  1 อัตรา อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท
6. นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน  :  3 อัตรา อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท
7. พนักงานธุการปฏิบัติงาน จำนวน  :  11 อัตรา อัตราเงินเดือน  :  11,500 - 12,650 บาท
8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน  :  4 อัตรา อัตราเงินเดือน  :  11,500 - 12,650 บาท
9. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน  :  1 อัตรา อัตราเงินเดือน  :  11,500 - 12,650 บาท
10. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน  :  5 อัตรา อัตราเงินเดือน  :  11,500 - 12,650 บาท
11. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน  :  1 อัตรา อัตราเงินเดือน  :  11,500 - 12,650 บาท

หมายเหตุ

- คุณวุฒิปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ขึ้นไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ไม่เว้นวันหยุดงานราาชการ ที่เว็บไซต์ https://dsi.job.thai.com


#ไฟล์ PDF หรือหนังสืออ่านสอบ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และแนวข้อสอบจริง พร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบรายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย #แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
#ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดีและข้อสอบที่ออกบ่อยมากพร้อมเฉลย โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#อัพเดทแนวข้อสอบ  #กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI #อัพเดทใหม่ล่าสุด
#เฉลยแนวข้อสอบ #กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI  เปิดสอบอ่านคล่องเข้าใจง่ายแม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ
#E-BOOK #จำหน่ายแนวข้อสอบ #ขายแนวข้อสอบ #ติวข้อสอบ #เก็งข้อสอบ #หนังสืออ่านสอบ #คู่มือเตรียมสอบ #แนวข้อสอบ #ตัวอย่างข้อสอบเน้นๆ

สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ บริการเป็นกันเอง
คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 0981081851
http://line.me/ti/p/%40qod6536c
Line @ : @qod6536c ใส่ "@"ด้วยนะครับ
Line id : 0981081851   
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z#จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ +ติวสอบ+#กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI   
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ  และแนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  ชัวร์สุดๆ– ความรู้ทั่วไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI (อัตนัย)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสอบสวนนคดีพิเศษ
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์  การเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม
– แนวข้อสอบแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2554
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


(+++เลือกตามตำแหน่งที่สอบ+++)

#เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
#นักนิเทศศาสตร์
#นัดจัดรายการวิทยุ
#นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย
#นักวิชาการคอมพิวเตอร์
#นักวิชาการพัสดุ
# นักประชาสัมพันธ์
#นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
#เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
#เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
#นักวิชาการเงินและบัญชี
#เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
#นิติกร
#เจ้าหน้าที่คดีพเศษปฏิบัติการ
#เจ้าหน้าที่คดีพเศษปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
#นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
#นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
#นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
#นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
#พนักงานธุการปฏิบัติงาน
#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
#เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
#เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
#นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ข้อสอบไทย.คอม ศูนย์ข้อสอบไทย แนวข้อสอบเก่า อ่านฟรี พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ?
แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ
*** จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}
** ใส่เศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การโอนเงิน  ตัวอย่างเช่น 399.05, 399.50 , 399.77 **

ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์   
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465
ธนาคารกสิกรไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-298-4070
ธนาคารกรุงไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-402-4080+++ Tel : 0981081851
+++ Line me : http://line.me/ti/p/%40qod6536c

+++ Line @ : @qod6536c ใส่ "@" ด้วยนะครับ
+++ Line ID : 0981081851   
+++ E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
+++ Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z


1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" (ในกรณีโอนเงินก่อน 18.00 น.)
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ อีเมล์ลล์ขยะ [Junk Mail]
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย


&&& รายละเอียดที่ต้องแจ้งหลังจากโอนเงิน &&&
1. แจ้ง เวลาที่โอน ( ดูในใบ สลิป หรือ ใบ Pay in จากธนาคารเป็นหลักเท่านั้น )
2. แจ้ง ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่ง ที่จะสั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (ในกรณีที่สั่งเป็นไฟล์)
4. แจ้ง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (ในกรณีที่สั่งเป็นหนังสือ)#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ #แนวข้อสอบ  #อัพเดทแนวข้อสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2286
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
#เก็งข้อสอบDSI #ติวสอบ#แนวข้อสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ#DSI #สมัครสอบ #60

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2286
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
ข่าวเปิดสอบ #เก็งข้อสอบ #DSI  เฉลยแนวข้อสอบ #แนวข้อสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ #DSI #60 ประจำปี 2560 หนังสืออ่าน เตรียมสอบ คู่มือชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย  ทุกตำแหน่ง