ผู้เขียน หัวข้อ: !!!อย่าช้า!!!เปิดสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เตรียมเปิดสอบรับราชการ ปี2559  (อ่าน 500 ครั้ง)

ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook

การกำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มใหม่ของกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในตำแหน่งปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 841 ตำแหน่ง โดยขอให้จังหวัดปรับปรุงทะเบียนคุมอัตรากำลังและบัญชีเงินเดือนถือจ่าย ตามคำสั่งกรมการปกครองที่ 44/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559

ตรียมสอบปลัดอำเภอ –  ก้าวแรกสู่ปลัดอำเภอ

ก้าวสู่..ปลัดอำเภอ
2. ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ในการสอบปลัดอำเภอการสอบภาค ข. จะเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้

(1) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ (100 คะแนน)

(1.1) ความรู้ทางด้านวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการแนวใหม่

(1.2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุับนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและของต่างประเทศ

(1.3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยระเบียบริหาราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและพัสดุ

(1.4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชยื กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(2) ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง (100 คะแนน)

(2.1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง

(2.2) การปกครองท้องที่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน

(2.3) ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน การควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม และงานสถานบริการ และงานอื่นๆ ที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ

(2.4) ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงภายในและการจัดระเบียบสังคม ในหน้าที่ของกรมการปกครอง และการสอบสวนคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท


จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
1 หมวดความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
2 หมวดการบริหารราชการแผ่นดิน
3 หมวดกฎหมายปกครอง
4 หมวดกฎหมายทั่วไป
5 หมวดการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
6 หมวดการปกครองท้องที่
7 หมวดระเบียบปฏิบัติราชการ
8 หมวดการรักษาความมั่นคงภายใน
9 หมวดการรักษาความสงบเรียบร้อย
10 หมวดการอำนวยความเป็นธรรม
11 แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2539
12 แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2543
13 แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2548
14 แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2551
15 แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2555

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com


ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
แนวสอบแผนพัฒนาอำเภอ

1. กระบวนการวางแผนพัฒนาอำเภอ มีอะไรบ้าง
ตอบ มี 7 ขั้นตอน

2. แผนพัฒนาอำเภอ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 3 ประเภท คือ แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี แผนพัฒนาอำเภอประจำปี แผนปฏิบัติการอำเภอประจำปี

3. หลักการวางแผน VCAP คืออะไร
ตอบ     หลักการวางแผนพัฒนาอำเภอ จะยึดหลักการ V-CAP
    V    =    Vision            =    วิสัยทัศน์
    C    =    Comprehensive Plan    =    ความครอบคลุม
    A    =    Analysis        =    การวิเคราะห์
    P    =    Participation        =    การมีส่วนร่วม

4. การวางแผนพัฒนาอำเภอครั้งแรกเริ่มเมื่อไร ที่อำเภอใด จังหวัดใด และต่อมาทำที่ใด
ตอบ อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปีที่ อ.เดชอุดม อุบลราชธานี

5. การวางแผนพัฒนาอำเภอ หมายถึงอะไร
ตอบ     ความหมายของแผนพัฒนาอำเภอ หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ อันมีลักษณะเป็นแนวทาง และรายการประสานงานแผนและโครงการของจังหวัด อำเภอ ตำบล และหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และการดำเนินงานของประชาชนในท้องที่อำเภอได้จัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนแก้ไขปัญหาของประชาชนในอำเภอ

6. ลักษณะของแผนอำเภอ มีอย่างไร
ตอบ เป็นรายการประสานงานแผนและโครงการของจังหวัด อำเภอ ตำบล และหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และการดำเนินงานของประชาชนในท้องที่อำเภอได้จัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนแก้ไขปัญหาของประชาชนในอำเภอ

7. ความสำคัญของแผนอำเภอ มีอย่างไร
ตอบ     ความสำคัญของแผนพัฒนาอำเภอ
    1.เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาและความต้องการในภาพรวมของอำเภอ
    2.เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง/ทิศทางการพัฒนาของอำเภอในอนาคต
    3.เป็นสิ่งที่หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่อำเภอ สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้
    4.เป็นเครื่องมือการบริหารการพัฒนาอำเภอ

8. วัตถุประสงค์ของการวางแผน อ.มีอย่างไร
ตอบ ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอำเภอประจำปี9. องค์กรจัดทำแผน อ.มีโครงสร้างและมีอำนาจหน้าที่อย่างไร
ตอบ กพอ.

10. แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี ปัจจุบัน พ.ศ.ใด ถึง พ.ศ.ใด
ตอบ 2545-2549

11. กระบวนการประชาคมหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ มาเกี่ยวข้องกับการทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปีอย่างไร
ตอบ ปี 2546 ให้ทบทวนปัญหาความต้องการของประชาคมหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ

12. ประชาคมมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ตอบ     องค์ประกอบของประชาคมหมู่บ้าน
    1.ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน 3 คน(อาจเชิญผู้ใหญ่บ้าน เป็นที่ปรึกษาประชาคมก็ได้
    2.ตัวแทนฝ่ายกลุ่มประชาชน ผู้แทนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า ปราชญ์หมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน พระที่ชาวบ้านศรัทธา ครูโรงเรียนในหมู่บ้าน 1 คน อสม. อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ สมาชิก อปพร. สจ.(ที่มีอยู่อาศัยในหมู่บ้าน) ผู้แทนธุรกิจเอกชนที่อยู่ในหมู่บ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ กรณีองค์ประกอบของประชาคมหมู่บ้านมีน้อย ให้เลือกตัวแทนจากกลุ่มบ้านในหมู่บ้านแทน เช่น คัดเลือกตัวแทนคุ้มในหมู่บ้าน ฯลฯ จำนวนสมาชิกประชาคมควรมีร้อยละ 5-10 ของจำนวนประชาชน

13. ประชาคมตำบลมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ตอบ     องค์ประกอบประชาคมตำบล
    1.ประธาน อบต.
    2.ตัวแทนของประชาคมหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10% แต่ไม่น้อยกว่า 7 คน ได้แก่
    ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ในหมู่บ้าน 2 คน ตัวแทนฝ่ายกลุ่มประชาชนที่ประชาคมหมู่บ้านคัดเลือก อย่างน้อย 4 คน และอาจเชิญกำนันเป็นที่ปรึกษาประชาคมได้ ฯลฯ
ประธานและเลขานุการ เลือกจากที่ประชุมประชาคม

14. ประชาคมอำเภอมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ตอบ ประชาคมอำเภอ
    องค์ประกอบประชาคมอำเภอ
    1.ประธาน อบต.    2.กำนัน
    3.ผู้แทนประชาคมตำบลคัดเลือก ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิก อบต.ตำบลละ 2 คน และผู้แทนกลุ่มประชาคม ตำบลละ 6 คน
    4.ตัวแทนของเทศบาลทุกเทศบาลในเขตพื้นที่อำเภอ
    5.ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตชุมชนเมือง 3 คน
    จำนวนสมาชิก อาจปรับให้น้อยลงได้ในกรณีอำเภอที่มีขนาดใหญ่

15.บทบาทหน้าที่ของประชาคมตำบล หมู่บ้าน มีอย่างไร
ตอบ บทบาทประชาคมหมู่บ้าน ตำบล
    1.ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบล หมู่บ้าน
    2.นำปัญหาในหมู่บ้าน ตำบลไปหารือในที่ประชุม และรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อให้แก้ไขได้ทันท่วงที
    3.เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ และรายงานอำเภอทราบ
    4.เป็นเวทีให้ความเห็น และหาแนวทางแก้ไขกับหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญ
    5.ให้ประชาคมมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในระยะต้นประมาณ 1-2 เดือนต่อครั้ง
    6.คัดเลือกผู้แทนประชาคม ไปร่วมเป็นประชาคมในระดับเหนือขึ้นไป

16. ขั้นตอนการทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (2545-2549) มีกี่ขั้นตอน มีอะไรบ้าง
ตอบ        ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
    ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำ จัดตั้งและประชุมประชาคม หมู่บ้าน ตำบล (มี.ค.-เม.ย. 2543)
    ขั้นตอนที่ 2 จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการรายด้าน/สาขาและแนวทางแก้ไข (1-10 พ.ค. 2543)
    ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำ วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอำเภอ 5 ปี (11 –25 พฤษภาคม 2543)
    ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดรายละเอียดกิจกรรม แผนงาน/โครงการ ระยะ 5 ปี (26 พ.ค. –10 มิ.ย.)
    ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (11-30 มิ.ย. 2543)
    ขั้นตอนที่ 6 การจัดประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ เพื่อรับปัญหาความต้องการของประชาคมอำเภอ (1-10 ก.ค. 2543)
    ขั้นตอนที่ 7 การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี ฉบับสมบูรณ์ (ต.ค.-ธ.ค. 2543)

17. องค์กรในการกำกับดูแลการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ คือ
ตอบ กรมการปกครอง

18. แผนพัฒนาอำเภอใช้ระเบียบใดในการจัดทำ
ตอบ ระเบียบ สร.ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น พ.ศ. 2539

19. คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ (กพอ.) มีใครเป็นเลขานุการ
ตอบ พัฒนาการอำเภอ

20. หลักการวางแผนพัฒนาอำเภอยึดหลักการใดในการปฏิบัติ
ตอบ V – CAP

21. การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี ประกอบด้วยกี่ขั้นตอน
ตอบ 7 ขั้นตอน

22. ห้วงเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี จะต้องดำเนินการในช่วงใด
ตอบ มีนาคม – ธันวาคม 2543
23. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ใช้ใน พ.ศ. ใด
ตอบ พ.ศ. 2545-2549

24. การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2545-2549) สอดคล้องกับแผนใด
ตอบ แผนพัฒนามหาดไทย วิสัยทัศน์กรมการปกครอง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

25. ประธานคณะกรรมการประสานการวางแผนพัฒนาจังหวัด คือใคร
ตอบ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

26. แผนพัฒนาอำเภอชนิดใดที่รวบรวมแผน/โครงการและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ตอบ แผนปฏิบัติการประจำปี

27. การประสานแผนพัฒนาอำเภอทำได้โดยวิธีใด
ตอบ ประสานแบบแนวดิ่ง และแนวนอน

28. ลักษณะเด่นของแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี
ตอบ เป็นแผนที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

29. ประธานและเลขานุการประชาคม มาจากกลุ่มใด
ตอบ เลือกกันเองจากตัวแทนกลุ่มประชาชน

30. ใครเป็นผู้จัดทำทำเนียบสมาชิกประชาคมหมู่บ้าน
ตอบ นายอำเภอ

31. คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ (กพอ.)/กิ่ง อำเภอ มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์การเอกชน เป็นกรรมการไม่เกินกี่คน
ตอบ กพอ. มี 3 คน /กิ่งอำเภอ มี 2 คน

32. รองประธานคณะกรรมการพัฒนากิ่งอำเภอ (กพอ.กิ่ง อ.) คือใคร
ตอบ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา

33. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาอำเภอ
ตอบ สำนักงานอำเภอ

34. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก เริ่มในปีใด
ตอบ พ.ศ. 2504

35. การบริหารจัดการที่ยึดหลัก AFP หมายถึงข้อใด
ตอบ พื้นที่เป้าหมาย ภารกิจหน่วยงาน และการมีส่วนร่วม

36. แผนพัฒนาฉบับที่ 9 เป็นการพัฒนาเมืองและชนบทในลักษณะใด
ตอบ เมืองน่าอยู่และชนบทยั่งยืน

37. ขั้นตอนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นประกอบด้วยกี่ขั้นตอน
ตอบ 9 ขั้นตอน

ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
แนวสอบงานบัตรประจำตัวประชาชน
1. บัตรประจำตัวประชาชนมีกี่ชนิด
    2 ชนิด คือบัตรที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และบัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
2. เมื่ออายุครบกี่ปีจึงสามารถยื่นคำขอมีบัตรได้
    อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์
3.จะต้องยื่นคำขอมีบัตรหลังจากเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ภายในกี่วัน
    60 วัน
4. ถ้าบัตรหาย บัตรถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร ภายในเวลากี่วัน
    60 วัน
5. ผู้ถือบัตรใดเสียสัญชาติไทยจะต้องส่งมอบบัตรให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในระยะเวลากี่วัน
    30 วัน
6. ถ้าผู้ใดยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับของตนไปใช้ในทางทุจริตจะมีความผิดสถานใด
    จำคุกตั้งแต่สามเดือน – 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
7. บัตรมีอายุใช้ได้กี่ปี
    หกปี
8.เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการขอมีบัตร ผู้ใดไม่มีบัตรต้องระวางโทษปรับเท่าไร
    ไม่เกินห้าร้อยบาท
9. ผู้ใดปลอมบัตร หรือใบรับ หรือใบแทนใบรับ ต้องระวางโทษสถานใด
    จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
10. ผู้ใดนำบัตร หรือใบรับ หรือใบแทนใบรับ ของผู้อื่นไปแสดงตนว่าตนเป็นเจ้าของบัตร หรือใบรับ หรือใบแทนใบรับ ต้องระวางโทษสถานใด
    หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
11. ผู้ไม่อาจแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับเมื่อพนักงานตรวจบัตรขอตรวจบัตรจะมีโทษสถานใด
    โทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
12. ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในท้องที่ซึ่งกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดให้เป็นท้องที่จังหวัด สำหรับการออกบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ยื่นขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปลี่ยนบัตร ณ สถานที่ใด
    ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือสำนักทะเบียนสาขา แห่งใดแห่งหนึ่งในท้องที่จังหวัดตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
13. ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในท้องที่ที่ไม่มีการออกบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องยื่นขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปลี่ยนบัตร ณ สถานที่ใด
    ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ สำนักงานเทศบาล หรือสำนักทะเบียนสาขา ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแห่งท้องที่ ซึ่งผู้ขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
14. ถ้าผู้ขอมีบัตรใหม่ไม่มีนิ้วหัวแม่มือข้างหนึ่ง การพิมพ์ลายนิ้วมือ ควรทำอย่างไร
    ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือเฉพาะข้างที่เหลืออยู่ หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลย ให้พิมพ์ฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งแทน หากไม่มีมือทั้งสองข้างเลย ก็ให้ได้รับการยกเว้นการพิมพ์ลายนิ้วมือ
15. การออกบัตรที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องส่งคำขอมีบัตรพร้อมฟิล์มรูปถ่าย ของผู้ขอมีบัตรไปที่ใด
    สำนักงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
16. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในการเปรียบเทียบปรับคดีผิดกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ประกาศใช้เมื่อใด
    วันที่ 22 มกราคม 2528
17. การเปรียบเทียบคดีตามปกติ จะเป็นสถานที่ใด
    ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ หรือที่ว่าการเขต
18. การทำลายบันทึกการเปรียบเทียบให้นำระเบียบใดมาปฏิบัติ
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526(ต้องเก็บไว้ หกปีถึงจะทำลายได้)
19. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ประกาศใช้เมื่อใด
    วันที่ 18 มกราคม 2534 โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
20. กรณีมีผู้แจ้งความนำจับหลายคน ผู้แจ้งคนใดมีสิทธิรับเงินก่อน
    ผู้แจ้งก่อนและมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
21. ถ้ามีผู้แจ้งความนำจับ ไม่เปิดเผยนาม แต่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร มีสิทธิรับเงินรางวัลหรือไม่
    ได้ เมื่อมีความจำเป็นไม่สามารถเปิดเผยนาม ให้ผู้แจ้งพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ โดยไม่ระบุนาม
22. ผู้แจ้งความนำจับ หรือผู้นำจับ จะได้รับเงินรางวัลเมื่อสามารถจับกุม ผู้กระทำความผิดได้ในอัตราคดีละเท่าไร
    สองพันบาท จากงบประมาณกรมการปกครอง (ถ้าจับผู้กระทำผิดได้หลายคน ก็ได้รางวัลนำจับคดีละสองพันบาทเท่าเดิม)
23. บุคคลใดมีอำนาจสั่งจ่ายเงินรางวัลตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2534
    อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้ที่อธิบดีกรมการปกครองมอบหมาย
24. การปลอมและใช้บัตรประจำตัวประชาชนปลอม เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่
    ไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน แต่เป็นความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 และ 268
25. ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประชาชน มีผลใช้บังคับเมื่อใด
    30 สิงหาคม 2536 โดย อปค.เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ
    การจัดทำบัตรประชาชน จะต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน
    จะต้องรวบรวมคำขอมีบัตรและฟิล์มรูปถ่ายส่งให้กรมการปกครองภายใน 5 วัน
    กรมการปกครองต้องผลิตบัตรให้เสร็จภายในสิบเก้าวัน
26. การยื่นขอมีบัตรที่เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้น สามารถกระทำได้หรือไม่
    สามารถกระทำได้ โดยยื่นคำขอมีบัตรพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน โดยแสดงหลักฐานว่าเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น และจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท
27. การขอมีบัตร กรณีได้รับการยกเว้น โดยไม่มีหลักฐานแสดงการได้รับยกเว้น สามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร
    สามารถกระทำได้ โดยยื่นคำขอมีบัตรพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยต้องมีบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง
28. การขอมีบัตร กรณีได้สัญชาติไทยตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
    ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
29. ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2538 มีผลใช้บังคับใช้เมื่อใด
    10 ธันวาคม 2538
30. การขอมีบัตร ได้แก่ การจัดทำบัตรกรณีใดบ้าง
    การขอมีบัตรเป็นครั้งแรกล
    เป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) กรณีตกสำรวจหรือแจ้งเกิดเกินกำหนด
    เป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 70 ปี
    เป็นบุคคลซึ่งพ้นจากสภาพการได้รับการยกเว้น
    เป็นบุคคลซึ่งได้สัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทย ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาล
31. การขอมีบัตรใหม่ ได้แก่กรณีใดบ้าง
    บัตรเดิมหมดอายุ และบัตรเดิมสูญหาย หรือถูกทำลาย

32. ผู้ใดมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขอทำลายเอกสารที่เกี่ยวกับบัตรในเขตสำนักทะเบียนอำเภอ
     ผู้ว่าราชการจังหวัด
33. คณะกรรมการทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรให้แต่งตั้งจากผู้ใด
     แต่งตั้งจากข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
    ทำลายเอกสาร โดยวิธีการเผา หรือวิธีอื่นที่ทำให้เอกสารนั้นไม่สามารถอ่านเป็นเรื่องได้ หรือสามารถนำกลับมาใช้อีก
34. บัตรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคืน หรือเรียกคืนทุกกรณี จะต้องดำเนินการอย่างไร
     พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจำหน่ายโดยการเจาะรูบนตัวบัตร และจัดเก็บรวบรวมไว้
35. วัสดุบัตรที่ใช้ในการออกบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง ผู้ใดในจังหวัดเป็นผู้มีหน้าที่ในการเก็บรักษาและควบคุมเบิกจ่าย
    จ่าจังหวัด
36. พระภิกษุมีความประสงค์จะขอมีบัตร เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถดำเนินการได้หรือไม่
     ได้ โดยใช้คำหน้านาม ชื่อ ชื่อสกุล ตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน
37. กล้องที่ใช้ในการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์มีกี่ยี่ห้อ
     3 ยี่ห้อ คือ โคนิก้า กล้องแพนเท็กซ์ และกล้องไซแม็กซ์
38. กรณีเคยทำบัตรมาก่อนและบัตรยังไม่หมดอายุ ไปรับราชการเป็นทหารเกณฑ์ ซึ่งในระหว่างรับราชการทหาร บัตรเดิมหมดอายุ อยากทราบว่าต้องไปขอต่ออายุบัตรหรือไม่ ถ้าไม่ไปต่อบัตรจะมีโทษปรับหรือไม่ และเสียค่าธรรมเนียมเท่าไร
     ในระหว่างรับราชการทหารกองประจำการไม่ต้องขอมีบัตร แต่เมื่อพ้นสภาพการเป็นทหาร จะต้องยื่นขอมีบัตรภายใน 60 วัน ถ้าไปขอมีบัตรระหว่างรับราชการทหารกองประจำการ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสิบบาท

แนวสอบ อส.

1.    การลงโทษทางวินัยแก่สมาชิก อส.ได้แก่
ตอบ  ภาคทัณฑ์   ทัณฑกรรมกรรม   กักบริเวณ

2.    ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน คือ
ตอบ  รมว.มหาดไทย

3.    กองอาสารักษาดินแดนมีหน่วยงานบังคับบัญชาสูงสุด คือ
ตอบ  กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

4.    วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน คือวันที่เท่าใดของทุกปี
ตอบ  10 กุมภาพันธ์

5.    รมว.มหาดไทย ดำรงตำแหน่งใดในฐานะผู้บังคับบัญชา อส.
ตอบ  ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน

6.    สมาชิก อส.ย่อมาจากอะไร
ตอบ  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

7.    กองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์กรซึ่งขึ้นอยู่กับหน่วยงานใด
ตอบ  กระทรวงมหาดไทย

8.    ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ผบ.ร้อยบริการและบังคับการ ของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดคือ
ตอบ  ป้องกันจังหวัด

9.    ปัจจุบันค่าตอบแทนสมาชิก อส.ขั้นที่ 1 เดือนละเท่าไร
ตอบ  4,100 บาท

10.    สมาชิก อส.แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ตอบ  3  ประเภท คือ ประเภทสำรอง  ประเภทประจำกอง  และประเภทกองหนุน

11.    ชุดปฏิบัติการ อส.กู้ภัย 1 ชุด ประกอบด้วย
ตอบ  รถกู้ภัย 1 คัน กำลังคน 24 คน ปฏิบัติหน้าที่ 3 เวลา เวลาละ 8 คน

12.    ปัจจุบันค่าตอบแทนของสมาชิก อส.มีกี่ชั้น
ตอบ   9  ขั้น

13.    สมาชิก อส.ประเภทสำรอง คือ
ตอบ  สมาชิกที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกหัดและอบรม

14.    เงินซึ่งสมาชิก อส.ได้รับจากทางราชการเป็นรายเดือน เรียกว่า
ตอบ  ค่าตอบแทนรายเดือน

15.    สมาชิก อส.มีฐานะเป็น
ตอบ  อาสาสมัครประเภทหนึ่ง

16.    สมาชิก อส. สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
ตอบ  เบิกได้เฉพาะกรณีเจ็บป่วย

17.    ค่าตอบแทนชั้นสูงสุดที่สมาชิก อส.ได้รับในปัจจุบันคือเท่าไร
ตอบ  6,020  บาท

18.    ชั้นยศสูงสุด ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คือชั้นยศใด
ตอบ  นายหมู่ใหญ่

19.    กองอาสารักษาดินแดน จัดตั้งขึ้นโดย
ตอบ  พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497

20.    ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งใด ในสายกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
ตอบ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

21.    อธิบดีกรมการปกครองดำรงตำแหน่งใด ในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
ตอบ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

22.    ปลัดจังหวัด ดำรงตำแหน่งใด ในกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ตอบ  ผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด / หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด

23.    ป้องกันจังหวัด ดำรงตำแหน่งใด
ตอบ  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดและผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ

24.    นายอำเภอมีฐานะใดในงานอาสารักษาดินแดน
ตอบ   ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน