ผู้เขียน หัวข้อ: เฉลยแนวข้อสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก  (อ่าน 10759 ครั้ง)

ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
เฉลยแนวข้อสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก
« เมื่อ: ธันวาคม 18, 2015, 03:54:04 pm »
เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2559
เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2559 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559


กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจําการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จํานวน 13 เหล่า และ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจําการเหล่าทหารราบ โดยทั้งสองหลักสูตรจะทําการฝึก และศึกษาวิชาทหารเพื่อเปนผูนําหน่วยทหารที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตําแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก

ประเภทบุคคล ผู้มีสิทธิสมัคร
- บุคคลพลเรือน
- ทหารกองประจําการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- ทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- พลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
- ทหารกองหนุน(ทหารเกณฑ์)ที่เคยเปนทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร
1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
1.1 บุคคลพลเรือน
1.1.1 ทหารกองเกิน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผูที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ.2541) ไม่รับสมัครผู้อายุ 21 ปีบริบูรป์ในปีที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการในปี 2559 (คนเกิด พ.ศ. 2537) เว้นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3) สําหรับ ผู้มีอายุ 22 ปี ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ร่างกายสมบูรณ์ดี ผลการจับสลาก “ดํา” ไม่ตองส่งเข้ากองประจําการ
1.1.2 ทหารกองหนุน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2541) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี3) ของศูนย์การกําลังสํารองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ต้องแสดงหลักฐาน สมุดประจําตัวทหารกองหนุน หนังสือสําคัญฯ (แบบ สด.8) เท่านั้นสําหรับ ผู้แสดงหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ใช้กรณี ขอคะแนนเพิ่ม
1.2 ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือและกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2535) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแลว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับยายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจําการ
1.3 ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2535)
1.4 พลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2535) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว ตามคุณสมบัติและหลักฐานทางทหาร

2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
- ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจําการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผู้ที่กําลังจะครบปลดจากกองประจําการใน เม.ย.58 อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2535)
- พลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2535) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว ตามคุณสมบัติและหลักฐานทางทหาร
- ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2535)

คุณสมบัติทั่วไป
1. วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
5. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
6. ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
7. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
8. ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497ในปี ที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
9. ผู้ที่ขอผ่อนผันไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558) และผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2559 ไม่มีสิทธิสมัครสอบ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 3


การรับสมัครสอบ
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ช่องทางการสมัครด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (ให้ผู้สมัครเลือกช่องทางการรับสมัคร) ให้คลิกระบบการรับสมัคร แล้วชำระเงินตามช่องทางการรับสมัคร
- ธนาคารทหารไทย
- ธนาคารกรุงไทย
รายละเอียดการรับสมัค
http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/082557/1450292217.pdf

สนใจแนวข้อสอบติดต่อตามนี้ค่ะ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2015, 04:03:42 pm โดย patai »ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
Re: เฉลยแนวข้อสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2015, 04:23:41 pm »
 onion-4:
แนวข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 255931.  ข้อความในข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา
 1.ทำให้ได้สารใหม่เพิ่มมากขึ้น
 2.ทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นกว่าเดิม
 3.ทำให้ขั้นตอนของปฏิกิริยาเปลี่ยนไป
 4.ทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้ง่ายขึ้น
32.  ธาตุ A มีจำนวนอิเล็กตรอนและนิวตรอนเท่ากับ 13 และ 14 ตามลำดับ ธาตุ A มีเลขอะตอมและเลขมวลเท่าไร
 1.14,27                               2.13,14                                    3.13,27                                    4.27,13
33.  ตารางธาตุที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันจัดเรียงธาตุอย่างไร
 1.จัดเรียงตามลำดับการค้นพบก่อนหลัง
 2.จัดเรียงตามมวลอะตอมจากน้อยไปมาก
 3.จัดเรียงตามเลขอะตอมจากน้อยไปมาก
 4.จัดเรียงตามเลขอะตอมจากบนลงล่าง
34.  ธาตุในหมู่เดียวกันสมบัติทางเคมีคล้ายกันเพราะอะไร
 1.มีขนาดอะตอมเท่ากัน
 2.มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกัน
 3.มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน
 4.มีจำนวนระดับพลังงานเท่ากัน
35.  สารในข้อใดเป็นธาตุ
 1.อากาศ                              2.ออกซิเจน                             3.แป้ง                                      4.ทองเหลือง
36.  บ้านนุชใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักดิ์ไฟฟ้า 220 โวลต์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5000  วัตต์ เขาควรใช้ฟิวส์รวมขนาดเท่าใด
 1.10 แอมแปร์                     2.15 แอมแปร์                          3.20 แอมแปร์                          4.25 แอมแปร์
37.  ข้อใดเป็นสารบริสุทธิ์ทั้งหมด
 1.น้ำ น้ำนม น้ำหวาน                         2.น้ำชา น้ำโวดา น้ำเชื่อม
 3.น้ำอัดลม น้ำส้ม น้ำมะพร้าว                           4.น้ำแข็ง น้ำแข็งแห้ง น้ำตาล
38.  ก๊าซชนิดหนึ่งมีปริมาตรา 3.0 cm.
     1.2.7 cm3                                                            2. 4.8 cm3
 3. 5.5 cm3                                                                                          4. 7.25 cm3
39.  การเตรียมก๊าซออกซิเจนในห้องปฏิบัติการ นิยมใช้แทนที่น้ำเพระเหตุใด
 1.เพราะเป็นก๊าซไม่ละลายน้ำ                           2.เพราะเป็นก๊าซช่วยให้ติดไฟ
 3.เพราะเป็นก๊าซเบากว่าอากาศ                                          4.เพราะเป็นก๊าซที่มีอัตราการฟุ้งกระจายสูง
40.  เซลล์ของคนมีโมโซมกี่คู่
 1.2 คู่                                   2.23 คู่                      3.24 คู่                                      4.46 คู่
41.  ปริมาณในข้อใดที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นเสียงขณะเคลื่อนที่ผ่านโมเลกุลของอากาศ
 1.ความถี่เสียง                                                     2.ความยาวคลื่นเสียง
 3.พลังงานของเสียง                                           4.โมเลกุลของอากาศ
42.  รถยนต์มวล 10x 10 3 กิโลกรัม กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสม่ำเสมอ 0.3 เมตร ต่อ (วินาที) แรงกระทำต่อรถยนต์คันนี้มีค่าเป็นเท่าใด
 1. 1x 102นิวตัน                                                  2.  3 x 102 นิวตัน
 3. 1 x 103 นิวตัน                                                4. 3 x 103 นิวตัน
43.  แท่งเหล็กมวล 60 กิโลกรัม และ 140 กิโลกรัม วางชิดอยู่กับพื้นราบ ถ้าออกแรง 800 นิวตันระทำแท่งเหล็กแท่งแรหในแนวขนานกับื้น จงหาว่าแรงที่แท่งเหล็กทั้งสองกระทำกันมีค่ากี่นิวตัน ถ้าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่พื้นกับแท่งเหล็กมีค่า 0.25
     1. 560 นิวตัน                                      2. 760 นิวตัน
 3. 860 นิวตัน                                      4. 960 นิวตัน
44.  วัตถถุ A มวล 3 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนผิวราบเรียบด้วยอัตราเร็ว เมตร / วินาที เข้าชนกับวัตถุ B มวลกิโลกรัม ที่วางนิ่งบนพื้นเดียวกัน หลังชน วัตถุ  A และวัตถุ B ติดกันไป พลังงานจลน์ของการชนครั้งนี้หายไปกี่จูล
 1. 6.5 จูล                            2. 7.5 จูล                                 3. 10.5 จูล                               4. 12.5 จูล
 
45.  อัดก๊าซชนิดหนี่งที่อุณหภูมิ 27°C คสามดัน 1 บรรยากาศ ความหนาแน่น 1 kg/m3 ให้ความหนาแน่นเป็น 4 kg/m3 ที่ 177°C จะต้องอัดก๊าซนี้ให้มีความดันเท่าใด
 1. 2 บรรยากาศ                                   2. 4 บรรยากาศ
 3. 6 บรรยากาศ                                   4. 8 บรรยากาศ
46.  โยนวัตถุมวล 1กิโลกรัม ขึ้นตามแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 10 เมตรต่อวินาที วัตถุจะขึ้นไปได้สูงกี่เมตร(กำหนดให้ g = 10 เมตรต่อ (วินาที)/2)
     1.  0.5 เมตร                        2.  5 เมตร                                3. 10 เมตร                               4. 15 เมตร
47.  เมื่อปลส่อยให้ลูกหินตกจากที่สูงมาตามแนวดิ่ง ลูกหินจะกระทบพื้นในเวลา 5 วินาที ขณะที่ ลูกหินตกกระทบพื้นที่มีความเร็วเป็นเท่าใด (กำหนดดให้ g= 10 เมตรต่อ(วินาที))
     1.  10 เมตรต่อวินาที                           2. 20 เมตรต่อวินาที
 3. 30 เมตรต่อวินาที                            4. 40 เมตรต่อวินาที
48.  กมลชนกต้องการถ่ายรูปกมลรัตน์ยืนอยู่กลางแจ้งมีแสงแดดจ้า เธอต้องปรับแสงถ่ายรูปอย่างไรเพื่อให้ได้ภาพคมชัดที่สุด
 1. เพิ่มขนาดช่องของไดอะแฟรมหรือลดความเร็วชัตเตอร์
 2. เพิ่มขนาดของไดอะแฟรมหรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์
 3.ลดขยนาดช่องของไดอะแฟรมหรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์
 4.ลดขนาดช่องของไดอะแฟรมหรือลดความเร็วชัตเตอร์
49.  ลักษณะใดต่างกันในแฝดแท้
 1.ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ                           2. ลายนิ้วมือ
 3.หมู่เลือด                                          4.ยีน
50.  ข้อใดไม่ใช่ธาตุ
 1. ทองแดง                         2.ผงถ่าน                                  3.เพชร                                    4.ทองขาว
51.  ลิ่มอันหนึ่งยาว 20 ซม. มีหัวหนาเท่ากับ 5 ซ.ม. เมื่อออกแรงตอก 50 นิวตัน ตอกลิ่มในเนื้อไม้ท่อนให้มิดตัวลิ่มพอดี เนื้อไม่มีแรงต้านเท่าใด
 1. 200 นิวตัน                      2. 150 นิวตัน                           3.100 นิวตัน                            4. 75 นิวตัน
52.  คานสม่ำเสมอหนัก 20 นิวตัน ยาว 4 เมตร แขวนน้ำหนัก 80 นิวตัน และ 50 นิวตัน ไว้ที่ปลายทั้งสองจะต้องแขวนเชือกห่างจากน้ำหนัก 80 นิวตัน เท่าไรจึงจะอยูในสมดุล
 1. 1.2 เมตร                                                         2.  1.6 เมตร
 3. 3.2 เมตร                                                         4. 2.4 เมตร
53.  เด็กชายแดงทำงานในการกลิ้งถังน้ำมันไปตามทางเดินทิศตะวันออก 300 จูล แล้วเลี้ยวไปทางเหนือ 400 จูล เขาทำงานทั้งสิ้นกี่จูล
 1.  100 จูล                                                          2. 500 จูล
 3.  700 จูล                                                          4. 1,000  จูล
54.  ลูกบอลมีมวล M เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V ชนกำแพงตรงๆ (ตั้งฉากกับกำแพง) แล้วสะท้อนออกมาตรงๆ ด้วยความเร็ว V ลูกบอลนี้มีโมเมนตัมเปลี่ยนไปเท่าใด
 1. ศูนย์                               2. mv                                      3. mv2                                      4. 2mv
55.  คลื่นในข้อใดมีการเคลื่อนที่แตกต่างไปจากพวก
 1 . คลื่นน้ำ                                                          2. คลื่นเสียง
 3.  คลื่นแผ่นดินไหว                                          4. คลื่นที่เกิดเมื่อปลายยอดหญ้าเมื่อมีลมพัด
56.  ข้อสรุปใดถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติรังสีอินฟาเรดและรีงสีอัลตราไวโอเล็ต
 1. เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันฃ
 2.มีความถี่บางช่วงซ้อนกัน
 3.ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยอวัยวะรับสัมผัส
 4. มีแหล่งกำเนิดจากดวงอาทิตย์เท่านั้น
57.  ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการส่งกระจายเสียงออกอากาศของสถานีวิทยุ
 1. เปลี่ยนเครื่องเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าของเสียง
 2. ผสมสัญญาณไฟฟ้าของเสียงกับสัญญาณไฟฟ้าความถี่คลื่นวิทยุ
 3. ขยายสัญญาไฟฟ้าที่ผสมแล้วให้มีกำลังสูงขึ้นแล้วผสมกับคลื่นพาหะตามระบบที่เลือก
 4. ส่งสัญญาณไฟฟ้าผสมมีกำลังสูงขึ้นกระจายเสียงออกทางเสาอากาศ
58.  อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ชนิดใดเกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นมากที่สุด
 1. วิทยุระบบเอเอ็ม                            2.วิทยุระบบเอฟเอ็ม
 3. โทรทัศน์เคลื่อนที่                          4. วิทยุสมัครเล่น
59.  ลักษณะความรุนแรงในข้อใดมีค่ามากที่สุดในขณะเกิดแผ่นดินไหว
 1. พื้นดินเป็นลอนคลื่น                     2.รางรถไฟเกิดการบิดงอ
 3. เกิดรอยแยกของแผ่นดิน               4. ท่อใต้ดินเสียหายใช้การไม่ได้
60.  หุบเขาทรุดเกิดจากเคลื่นอที่ของแผ่นธรณีแบบใด
 1. แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่ชนกัน
 2.แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีปเคลื่อนที่ชนกัน
 3. แผ่นธรณีภาตใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่แยกจากกัน
 4. แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีปเคลื่อนที่แยกจากกัน
61.  คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกันทุกคำ
 1. อยากไปกับป้าไหม                        2. ให้ใครจับมหาคะ
 3. ฉันถามให้เขาแล้ว                         4. พี่ต๋อยเมื่อเช้าค่ะ
62.  คำที่ใช้เป็นคำประสมมีอยู่ในข้อใด
 1. ตาเสือดูน่ากลัว                               2. หางเสือตัวนี้ด้วย
 3. มือเสือชอบดินร่วน                        4. ลูกเสือดูคล้ายแมว
63.  ข้อใดเป็นคำสมาสทั้งสองคำ
 1.จริยศึกษา บรรณาธิการ สนธิ          2.นิติบุคคล ธนานุเคราะห์
 3.พุทธสมาสบริษัท คุรุสมาสสภา      4.สันติสมาสธรรม ผลาสนธินิสงค์
64.  คำอ่านในข้อใดอ่านถูกต้อง
 1.พลีชีพ อ่านว่า พะ –ลี- ชีบ                               2.ผรุสวาท อ่านว่า ผะ-รุด-สะ-วาด
 3. สมานฉันท์ อ่านว่า สะ-หมาน-ฉัน                4. ทิฐิ อ่านว่า ทิด-ถิ
65.  ประโยคใดเป็นประโยคบอกเล่า
 1.พี่ตุ่มคะหนูอยากไปเที่ยวเชียงใหม่                                                2.สงกรานต์ปีนี้เราไปเที่ยวไหนกันดีคะ
 3.ไปนะพี่ตุ่ม หนูจะได้มีเพื่อน                                         4.หนู่น่ะไปแน่ แต่หนูอยากให้พี่ไปด้วย
66.  ข้อใดไม่ใช่ประโยค
 1.รูปภาพที่แขวนฝารูปนั้นเป็นรูปแมวไล่จับหนู
 2.เขาอ่านนิตยสารรายสัปดาห์ที่เขาชอบ
 3.หนังสือวรรณคดีไทยของเขาไม่กี่เล่มนั้น
 4.แม่ครัวของเขาทำอาหารได้ทุกชนิดและอร่อยด้วย
67.  คำในข้อใดประสมสระเสียงสั้น
 1. ตั้งใจ                              2.กลางคืน                               3. ยินดี                                    4.ลำธาร
68.  คำประสมในข้อใดเป้นคำไทยแท้ทุกคำ
 1.ร้านกาแฟฟ                     2.รูปภาพ                                 3.หมอฟัน                               4.เด็กปั๊ม
69.  ธนบัตร หนังสือพิมพ์ ใช้ลักษณะนามอย่างไร
 1. ใบ เล่ม                           2.ฉบับ ฉบับ                            3.ฉบับ เล่ม                              4. ใบ ฉบับ
70.  คำในข้อใดผันเป็นเสียงวรรณยุกต์เอก
 1.พี่เจิด                               2.ป่าลั่น                                   3.บากบั่น                                 4.คนเก่ง
71.  คำใดเป็นคำประสม
 1. นาฬิกา                           2.คัดเลือก                                3.เดือดร้อน                             4.ลูกเขย
72.  ไม่ยมกในข้อใดใช้ถูกต้อง
 1.คุณพ่ออยู่ที่ๆ ทำงาน                                                       2.น้ำในตู้เย็น ๆ จัด
 3.ผู้ที่เจ็บคอควรดื่มน้ำอุ่นๆ                                               4.เขาถูกกล่าวหาต่างๆนาๆ

ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
Re: เฉลยแนวข้อสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2015, 04:26:13 pm »
วิชาความรู้ทั่วไป

คำถามข้อที่ 1.
จี.เอส.พี. (G.S.P.) คืออะไร
1. สิทธิพิเศษทางการค้า
2. สิทธิพิเศษทางการทูต
3. สิทธิพิเศษในการนำเข้า- ส่งออก
4. สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1คำถามข้อที่ 2.
เมื่อมีคนตายภายในบ้าน เจ้าบ้านหรือผู้พบเห็นจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่หรือตำรวจภายใน
1. ทันทีที่พบเห็นการตาย
2. 24 ชั่วโมง
3. 48 ชั่วโมง
4. 72 ชั่วโมง
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

คำถามข้อที่ 3.
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงสำเร็จปริญญาตรีและคณะวิทยาศาสตร์ในสาขาใด จากมหาวิทยาลัยโลซาน
1. เคมี
2. ชีววิทยา
3. ฟิสิกส์
4. เทคโนโลยีการเกษตร
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

คำถามข้อที่ 4.
คลองเดินเรือที่ขุดเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติก คือคลองอะไร
1. คลองปานามา
2. คลองสุเอซ
3. คลองคีล
4. คลองคอรินท์
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

คำถามข้อที่ 5.
ข้อตกลงเกียวโต (Kyoyto Protocol) เป็นข้อตกลงที่ว่าด้วยเรื่องใด
1. ให้ยกเลิกการผลิตอาวุธนิวเคลียร์
2. การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
4. ความช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 3

 

คำถามข้อที่ 6.
วัดประจำรัชกาลที่ 9 คือวัดใด
1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
2. วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก
3. วัดบวรนิเวศวิหาร
4. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

คำถามข้อที่ 7.
ทะเลที่อยู่ระหว่างทวีปเอเชีย, แอฟริกา และยุโรป คือทะเลอะไร
1. ทะเลบอลติก
2. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
3. ทะเลดำ
4. ทะเลเหนือ
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 2

คำถามข้อที่ 8.
สัดส่วนระหว่างส.ส. และ ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีจำนวนเท่าไร
1. ส.ส. 500, ส.ว. 200
2. ส.ส. 400, ส.ว. 180
3. ส.ส. 450, ส.ว. 150
4. ส.ส. 480, ส.ว. 150
เฉลย : คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 4