ผู้เขียน หัวข้อ: อย่าช้าแนวข้อสอบ+++ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  (อ่าน 933 ครั้ง)

ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook

ข่าวดี !! กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559 โดยได้ปรับปรุงในเรื่อง ผลคะแนนทดสอบ TOEIC จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และหากไม่เข้ารับการทดสอบเบื้องต้น จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทดสอบ รายละเอียดการรับสมัครงานมีดังนี้


คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระดับคุณวุฒิ   อายุ   คะแนนเฉลี่ยสะสม   ผลคะแนน TOEIC
 ปวช. - ปวส.   
 ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
ในวันที่สมัคร
ไม่น้อยกว่า 2.50     -
 ปริญญาตรี   
ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
ในวันที่สมัคร
ไม่น้อยกว่า 2.50    
ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
มีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันที่สมัคร*
 
ปริญญาโท - ปริญญาเอก   
ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์
ในวันที่สมัคร
-
          *ในกรณีที่ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา ผ่านการทดสอบข้อเขียนของ กฟผ. ในเบื้องต้น กฟผ. จะส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไปตรวจสอบ หากไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ผู้สมัครจะต้องทดสอบ TOEIC ใหม่ และนำผลคะแนนมายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

          ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

                    1. อัตราภูมิภาค หมายถึง  ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ บิดาและหรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัคร โดยกำหนด  รับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 12 มกราคม 2559

                    2. อัตราทั่วไป หมายถึง ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 22 มกราคม 2559

  ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตราภูมิภาคหรืออัตราทั่วไป ตามกำหนดเวลารับสมัคร โดยสมัครได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น (ผู้ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้วไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้อีก)

          เอกสารประกอบการสมัคร

                    1. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

                    2. ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript หรือใบระเบียน) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามที่กำหนด สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 และยังไม่ได้รับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ อนุโลมให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษาก่อนภาคเรียนสุดท้ายและหนังสือรับรองที่ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และ ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามที่กำหนด เมื่อสำเร็จการศึกษาให้ส่งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ให้ กฟผ. ภายในเวลาที่ กฟผ. กำหนด

                    3. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญา ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

                    4. สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีผู้สมัครในอัตราภูมิภาคจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ บิดาและหรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัคร

                    5. ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล้อม) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

                        ในกรณีที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครในสาขาวิศวกรรมควบคุม ต้องแนบคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมควบคุม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใดสาขาหนึ่ง

                        ทั้งนี้ หากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมายื่นในวันที่สมัครต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเข้าทำงานกับ กฟผ. หากไม่สามารถดำเนินการได้ กฟผ. จะให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน โดยการให้ออก

หมายเหตุ

          1. ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมควบคุม ให้ตรวจสอบหลักสูตรของท่านว่าสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรได้หรือไม่

          2. เอกสารประกอบการสมัครให้จัดทำเป็นไฟล์

             (1) ไฟล์รูปถ่าย จะต้องเป็นนามสกุล jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 70 กิโลไบต์ (kb)

             (2) ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ไฟล์ใบแสดงผลการศึกษา (คุณวุฒิ/Transcript) ไฟล์ผลคะแนน TOEIC (เฉพาะระดับปริญญา) ไฟล์ทะเบียนบ้าน (ตนเองหรือบิดามารดา) ไฟล์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆ และไฟล์อื่นๆ จะต้องเป็นนามสกุล pdf เท่านั้น โดยแนบแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 200 กิโลไบต์ (kb)

          3. ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติที่จะรับสมัคร รวมทั้งการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th

          4. ปี 2559 กฟผ. กำหนดทดสอบข้อเขียนเบื้องต้นในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเบื้องต้น หากไม่เข้ารับการทดสอบ จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทดสอบ

  การสรรหาบุคลากรของกฟผ. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างของบุคคล หรือเอกสารใดๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟผ. ปี 59 ใหม่ล่าสุด
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

เนื้อหาประกอปด้วย
ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.
แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 
เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
แนวข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test )
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test )
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (จะสอบสัมภาษณ์)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com
ออฟไลน์ patai

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • กระทู้: 94
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook

ตัวอย่างแนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย

1. คอมพิวเตอร์ : ไฟฟ้า…………………..? : ลม
ก. อินเตอร์เน็ต                    ข. เขื่อน
ค. กังหัน                    ง. โทรศัทพ์
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย
2. จริงใจ : หลอกลวง ……………. วิ่งราว : ?
ก. ช่วยเหลือ                    ข. ทำร้าย
ค. ซื่อสัตย์                    ง. คดโกง
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย
3. ริบบิ้น : ปีใหม่  ………………… ประทัด : ?
ก. ตรุษจีน                    ข. เสียงดัง
ค. สีแดง                    ง. สงกรานต์
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย
4. กรรไกร : กระดาษ………………..หลอดดูด : ?
ก. แก้วน้ำ                    ข. น้ำชา
ค. สีเทียน                    ง. ตัวเอ็กซ์
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย
5. สามี : ดวงดาว …………………………  ? : พระจันทร์
ก. ภรรยา                    ข. ก้อนเมฆ
ค. ท้องฟ้า                    ง. ลุง
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย
6. หัวหน้า : เปิดไฟ ………………………..ภารโรง : ?
ก. นอน                        ข. ลูกน้อง
ค. สำนักงาน                    ง. ดื่มไวน์
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย
7. เหรียญบาท : ? …………………… โลก : ทีวี
ก. ลูกโป่ง                    ข. ดวงดาว
ค. มือถือ                    ง. โต๊ะ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย
8. ตัวเลข : นาฬิกา …………………………… ไข่ดาว : ?
ก. ซอสปรุงรส                    ข. ห้องครัว
ค. หน้าปัด                    ง. กระทะ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย
9. ตัดสินใจ : ข้อมูล ……………………….. นั่งสมาธิ : ?
ก. วัด                        ข. สงบ
ค. ธรรมะ                    ง.  นิ่ง
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย
10. หมวกแก๊ป : ขา……………………….. ? : นั่ง
ก. กระโดด                    ข. สวม
ค. ใส่                        ง. ศีรษะ

หลักสูตรการทดสอบข้อเขียนของสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประจำปี พ.ศ. 2557
คุณวุฒิระดับ ปวส. ปวช.
วิชาที่ใช้สอบรวม 3 วิชาดังนี้
1. วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test)
2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
3. วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

คุณวุฒิระดับปริญญา
วิชาที่ใช้สอบรวม 2 วิชาดังนี้
1. วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test)
2. วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)


ตัวอย่างแนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test)
คำสั่ง : จงหาลำดับถัดไปของชุดเลขต่อไปนี้ โดยใช้เวลา 30 นาที

ข้อ 1 . -1 -1 -1 0 3 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -4,567 [Download]แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) 2556
ข. -5,454 แนวข้อสอบ กฟผ แม่เมาะ
ค. -9,993 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test)
ง. 7,998 แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย ฟรี

ข้อ 2 . 345 1,023 -8,109 -17,236 -26,345 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 0 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2556 แม่เมาะ
ข. -14,898 แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย ฟรี
ค. -15,233
ง. -17,433 [Download]แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) 2556

ข้อ 3 . -4 -979 -2953 -4912 -5843 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -6774
ข. -7858 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2556 แม่เมาะ
ค. -9987
ง. -1024 แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย ฟรี

ข้อ 4 . -196 -1 -3 193 196 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 393
ข. -393 [Download]แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) 2556
ค. 394
ง. -394 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2556 แม่เมาะ

ข้อ 5 . -885 -886 -949 -884 -572 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 252
ข. 261
ค. -998 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2556 แม่เมาะ
ง. -2013

ข้อ 6 . -35 -30 19 113 253 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -150
ข. 440
ค. 497 [Download]แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) 2556
ง. -885

ข้อ 7 . 0 -8 -11 -19 -12 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 13
ข. 14 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2556 แม่เมาะ
ค. 74
ง. -74

ข้อ 8 . 5 6 -5 -11 -15 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -16
ข. -17 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2556 แม่เมาะ
ค. -18 แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย ฟรี
ง. -19

ข้อ 9 . -555 -555 -555 -538 -231…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -21
ข. -22
ค. -23
ง. -24

ข้อ 10 . 77 155 312 549 867…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -800
ข. -545
ค. 1,187
ง. 1,267

ข้อ 11 . -222 975 -2,180 -5,334 -2,179…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -9,976
ข. -875
ค. 976
ง. 22

ข้อ 12 . 0 913 938 1,475 2,014 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -9,999
ข. -2,458
ค. 2,549
ง. 2,454

ข้อ 13 . 777 0 0 1 1 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 0
ข. 1
ค. 2
ง. 778

ข้อ 14 . -14,125 -8,969 -3,813 2,120 8,058…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 13,678
ข. 14,095
ค. 2,368
ง. -2,679

ข้อ 15 . -88 -12 23 59 1,069…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -7,795
ข. -7,796
ค. -7,797
ง. -7,798

ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประจำปี พ.ศ. 2557

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับหน่วยงานใด
ก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข. การไฟฟ้านครหลวง [Download]แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) 2556
ค. ประชาชนทั่วไป
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

2. ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงที่สุดที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้ส่งมีขนาดเท่าไหร่
ก. 115,000 โวลต์
ข. 230,000 โวลต์
ค. 500,000 โวลต์ [Download]แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) 2556
ง. 600,000 โวลต์

3. สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ใด
ก. ลำปาง
ข. กรุงเทพมหานคร
ค. นนทบุรี
ง. นครศรีธรรมราช

4. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่จังหวัดลำปาง ใช้พลังงานใดในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ก. ลิกไนต์
ข. แก๊ส
ค. น้ำ แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2556 แม่เมาะ
ง. น้ำมัน แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย ฟรี

5. โรงไฟฟ้าในอนาคตที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กำลังจะสร้างคือโรงไฟฟ้าชนิดใด
ก. โรงไฟฟ้าพลังงานลม
ข. โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
ค. โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
ง. โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

6. ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผลิตไฟฟ้าประมานกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศ
ก. 30 เปอร์เซ็นต์
ข. 50 เปอร์เซ็นต์ [Download]แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) 2556
ค. 80 เปอร์เซ็นต์
ง. 90 เปอร์เซ็นต์

7. พลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย มาจากอะไร
ก. ลิกไนต์
ข. แก๊ส แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย ฟรี
ค. น้ำ แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2556 แม่เมาะ
ง. น้ำมัน

8. ถ้ามีการย้ายการย้ายมิเตอร์จะต้องนำหลักฐานใดมาบ้าง
ก. ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
ข. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
ค. ทะเบียนบ้านที่จะย้ายมิเตอร์ไป
ง. ถูกทุข้อ [Download]แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) 2556

9. ค่า FT คือค่าของอะไร
ก. ความเร็วกระแสไฟฟ้า แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย ฟรี
ข. การควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
ค. หน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือน

10. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก. PAE
ข. EGAT
ค. PEA แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2556 แม่เมาะ
ง. APE

11. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ก. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ข. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้า
ค. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ.
ง. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

12. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายเกษม จาติกวณิช [Download]แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) 2556
ข. นาย สมบูรณ์ อารยสกุล
ค. นาย สุทัศ ปัทมสิริวัฒน์
ง. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย ฟรี

13. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คนแรก คือใคร
ก. นายเกษม จาติกวณิช
ข. นาย สุทัศ ปัทมสิริวัฒน์ แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2556 แม่เมาะ
ค. นาย สุทัศ ปัทมสิริวัฒน์
ง. นางรัตนา กิจวรรณ
ง. ความผันแปรที่ปรับเพิ่มขั้น หรือลดลง ตามภาวะต้นทุนการผลิตการส่ง

14.กิจการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จัดตั้งเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2512
ข. พ.ศ. 2516 แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย ฟรี
ค. พ.ศ. 2518
ง. พ.ศ. 2520 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2556 แม่เมาะ

15. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงพลังงาน [Download]แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) 2556
ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. กระทรวงคมนาคม แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย ฟรี

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 (ชุดที่ 1)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. บริเวณที่ที่จะเดินสายส่งไฟฟ้า โดยมีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละไม่เกินสี่สิบเมตรคือ
ก. ระบบไฟฟ้า
ข. เขตเดินสายไฟฟ้า
ค. เขตการไฟฟ้า
ง. ระบบส่งการไฟฟ้า

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “ระบบไฟฟ้า” ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. สายส่งไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์แก่การส่งหรือการจำหน่ายไฟฟ้า
ข. สายส่งไฟฟ้า สายจำหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย หรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์แก่การส่งหรือการจำหน่ายไฟฟ้า
ค. บริเวณที่ที่จะเดินสายส่งไฟฟ้า
ง. บริเวณที่ที่จะเดินสายส่งไฟฟ้า โดยมีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละไม่เกินสี่สิบเมตร

ข้อ ที่ 3. ตามมาตราที่ 6 ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กฟผ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้า
ข. ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ
ค. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่อง กับกิจการของ กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ ที่ 4. ตามมาตราที่ 13 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกินกี่คน
ก. ไม่เกิน 10 คน
ข. ไม่เกิน 11 คน
ค. ไม่เกิน 12 คน
ง. ไม่เกิน 13 คน

ข้อที่ 5. จากข้อที่ 4  บุคคลใดมีอำนาจในการแต่งตั้งประธานกรรมการ “คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”
ก. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. คณะรัฐมนตรี

ข้อที่ 6. ประธานกรรมการหรือกรรมการสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละกี่ปี
ก. คราวละ 3ปี
ข. คราวละ4ปี
ค. คราวละ 5ปี
ง. คราวละ 6ปี

ข้อที่ 7. คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการไม่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข. ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงานและวิธีปฏิบัติงาน
ค. กำหนดการแต่งตั้งตำแหน่ง และขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานหรือลูกจ้าง
ง. ออกแบบเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 19 ให้คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งตั้ง…………….
ก. รองผู้ว่าการ
ข. ผู้ว่าการ
ค. เลขาธการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 20 ผู้มีลักษณะตามข้อใด ห้ามแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ก. เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ กฟผ. ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม
ข. เป็นข้าราชการประจำ
ค. เป็นผู้มีตำแหน่งการเมือง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามมาตราที่ 22
ก. บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ข. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง
ค. ออกระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กฟผ. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของคณะกรรมการ
ง. ถูกทุกข้อ