ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ สำนังานสถิติแห่งชาติ 58 ฉบับอัพเดท พร้อมเฉลย แนวข้อสอบล่าสุด  (อ่าน 643 ครั้ง)

ออฟไลน์ ontz

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 5
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ พนักงานสถิติ พนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ฉบับอัพเดท พร้อมเฉลย แนวข้อสอบล่าสุด
รวมข้อสอบล่าสุด รวมแนวข้อสอบเก่าที่ออกทุกปี ข้อสอบที่ออกบ่อย ข้อสอบความรู้ทั่วไป ฉบับปัจุบัน

" สำนังานสถิติแห่งชาติ "
เปิดสอบ รวม 10 อัตรา 18 พ.ค. -10 มิ.ย. 2558


“สำนักงานสถิติแห่งชาติ”
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2558

**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (๑) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ภายในวันปิดรับสมัคร และ
(๒) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ
– จัดเตรียมรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล คำนิยาม ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ วิเคราะห์โครงการสถิติของหน่วยสถิติอันเป็นงานด้านสถิติขั้นแรก เพื่อให้การวางแผนงานด้านสถิติขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
– เตรียมคู่มือการวางแผนสุ่มตัวอย่างและการประมวลผล รวมทั้งวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ เพื่อปรับปรุงการวางแผน การสุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ
– ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
– วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ จัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ และนำเสนอเป็นรายงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์
๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๒.๓ ด้านการประสานงาน
– ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
– ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ด้านการบริการ
– ให้บริการและเผยแพร่สถิติแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
– ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติขั้นพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสถิติเบื้องต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของตนเอง
– ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในงานด้านวิชาการสถิติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การร่างแบบข้อถามการประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอผล
– ความรู้เกี่ยวกับสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ ตีความหมาย การสุ่มตัวอย่าง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถิติ
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2558 สอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 58 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ :ตนเอง 


- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- จรรยาข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- สรุป พรบ. สถิติ พ.ศ.2550
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- พนักงานสถิติ

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบ เอกสารติวสอบ สรุปเนื้อหาใหม่ล่าสุด และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย 
โดยรวบรวมจากข้อสอบเก่า และหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และแนวข้อสอบจริงพร้อมเฉลย
ในราคาเพียงชุดละ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ ราคา 999 บาท รวมems

1. ตามพระราชบัญญัติสถิติผู้ใดไม่ให้ข้อมูลตาม มาตรา 12 จะต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน 3,000 บาท
ค. จำคุกไม่เกินหนึ่งเดืน
ง. จำคุกไม่เกินสองเดือน
ตอบ ข. ปรับไม่เกิน 3,000 บาท
2. หนังสือรับรองใช้กระดาษชนิดใด
ก. กระดาษทราย
ข. กระดาษตราครุฑ
ค. กระดาษบันทึกข้อความ
ง. กระดาษฟูลสแก๊ป
ตอบ ข. กระดาษตราครุฑ
3. การยื่นใบลาออกต้องยื่นล่วงหน้ากี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 75 วัน
ตอบ ก. 30 วัน
4. ข้อใดเป็นการทำความผิดวินัยร้ายแรง
ก. มีเรื่องเชิงชู้สาว
ข. มีการทะเลาะวิวาทในการปฏิบัติหน้าที่
ค. ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น
 
5. การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือราชการคือข้อใด
ก. วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554
ข. 9 มกราคม พ.ศ. 2554
ค. วันที่ 9 มกราคม 2554
ง. 9 มกราคม 2554
ตอบ ง. 9 มกราคม 2554
6. รัฐมนตรีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ข. นายสิทธิชัย โภไคยอุดม
ค. นายอภัย จันทนะจุลกะ
ง. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
ตอบ ก. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 5 สิงหาคม 2554
7. ข้อใดถือว่าเป็นโทษร้ายแรง
ก. ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น
ข. ทุจริต
ค. มีการทะเลาะวิวาทในการปฏิบัติหน้าที่
ง. มีเรื่องเชิงชู้สาว
ตอบ ข. ทุจริต
8. พระราชหัตเลขา คือ
ก. ผ้าเช็ดหน้า
ข. ปากกา
ค. จดหมาย
ง. ช้อน
ตอบ ค. จดหมาย
 
 
9. ผู้อำนวยการสำงานสถิติคือใคร
ก. นายจุติ ไกรฤกษ์
ข. นายสิทธิชัย โภไคยอุดม
ค. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
ง. นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์
ตอบ ง. นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์
10. เลขาธิการสถิติแห่งชาติคนแรกคือใคร
ก. นางธนนุช ตรีทิพยบุตร
ข. นายบัณฑิต กันตะบุตร
ค. นายวรยล โกมารชุน
ง. นายอังสุมาล ศุนาลัย
ตอบ ข. นายบัณฑิต กันตะบุตร
11. ชื่อย่อของสำนักงานสถิติแห่งชาติคือข้อใด
ก. สนส.
ข. สงช.
ค. สสช.
ง. สนช.
ตอบ ค. สสช.
12. ชื่อย่อของสำมะโนครัวปี 2554 คือข้อใด
ก. สม. ปี 54
ข. สค. ปี 54
ค. สมค. ปี 54
ง. สปค. ปี 54
ตอบ ง. สปค. ปี 54
 
 
13. ชื่อภาษาอังกฤษสำนักงานสถิติแห่งชาติคือข้อใด
ก. Nationals Statis Offices
ข. Nationals Statisticals Office
ค. National Statis Office
ง. National Statistical Office
ตอบ ง. National Statistical Office
14. คำขวัญจังหวัดตากคือ
ก. อุทยานแห่งธรรมะ
ข. หอมกระเทียมดี
ค. พระเจ้าตากเกรียงไกร
ง. เทศบาลกินปลาประจำปี
ตอบ ค. พระเจ้าตากเกรียงไกร
15. จังหวัดที่ 77 ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีล่าสุด
ก. จังหวัดบึงกาฬ
ข. จังหวัดหนองคาย
ค. จังหวัดสระแก้ว
ง. จังหวัดหนองบัวลำภู
ตอบ ก. จังหวัดบึงกาฬ
16. สำมะโนครัวปี 53 เป็นครั้งที่เท่าใด
ก. ครั้งที่ 10
ข. ครั้งที่ 11
ค. ครั้งที่ 12
ง. ครั้งที่ 13
ตอบ ข. ครั้งที่ 11
 
 
17. การสำรวจสำมะโนครัวทำเมื่อใด
ก. ทำทุกๆ 10 ปี
ข. ทำทุกๆ 13 ปี
ค. ทำทุกๆ 15 ปี
ง. ทำทุกปี
ตอบ ก. ทำทุกๆ 10 ปี
18. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีกี่คน
ก. สามคน
ข. ห้าคน
ค. เจ็ดคน
ง. เก้าคน
ตอบ ค. เจ็ดคน
19. เจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตาม มาตรา 15-16 จะต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 2 ปี
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี
ค. ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ง. ปรับไม่เกิน 30,000 บาท
ตอบ ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี
20. จังหวัดที่ 77 เป็นอำเภอที่อยู่ในจังหวัดใด
ก. หนองคาย
ข. อุดรธานี
ค. หนองบัวลำภู
ง. สกลนคร
ตอบ ก. หนองคาย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนังานสถิติแห่งชาติ ฉบับล่าสุด อัพเดทล่าสุด
รวมข้อสอบล่าสุด รวมแนวข้อสอบเก่าที่ออกทุกปี ข้อสอบที่ออกบ่อย ข้อสอบความรู้ทั่วไป ฉบับปัจุบัน ฉบับล่าสุด
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- จรรยาข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- สรุป พรบ. สถิติ พ.ศ.2550
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- พนักงานสถิติ


สนใจสั่งซื้อที่  โทร 086-905-1432  ตลอด 24 ชม.
Line ID : c.ontz
e-mail : thepanyo@gmail.com

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ ราคา 999 บาท


สนใจสั่งซื้อที่  โทร 086-905-1432  ตลอด 24 ชม.
Line ID : c.ontz
e-mail : thepanyo@gmail.com

กรุณาชำระเงิน
เลขที่บัญชี 401-2-56773-7 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี SUNAN PANYO


ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ E-Mail / SMS / LINE ]
สิ่งที่ต้องแจ้ง
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานยืนยัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 18, 2015, 07:16:12 pm โดย ontz »