ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือสอบ คู่มือสอบ กรมการท่องเที่ยว แนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว ใหม่ล่าสุด  (อ่าน 510 ครั้ง)

ออฟไลน์ watayakorn

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1180
  • ชุดแนวข้อสอบ
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
กรมการท่องเที่ยว ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประกาศรับสมัคร :   พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง :   นักพัฒนาการท่องเที่ยว
อัตราเงินเดือน :   18,000 บาท
ประเภท :   บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :   2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

วิธีสมัคร : สมครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ชั้น 1 กรมการท่องเที่ยว 154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วันที่เปิดรับสมัคร :   วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ. 2551
 พรบ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการท่องเที่ยว

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
@@แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
@@แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
@@แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
@@แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
@@สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
@@แนวข้อสอบข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2556
@@แนวข้อสอบ พรบ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
@@แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

หนังสืออ่านสอบ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชัดเจน ตรงประเด็น ครบถ้วนทุกหัวข้อ จัดเต็มทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง การันตรีคุณภาพ อัพเดทใหม่ล่าสุด แน่นอน!!!!

จำหน่ายไฟล์ PDF ราคา 399 บาท จัดส่งทาง E-mail
หนังสืออ่านสอบ ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS

รายละเอียดการสั่งซื้อ
โทร 090-2465449 Line ID : 0902465449
ชำระเงินที่ ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี วาทยากร หล่อเพชรสวัสดิ์
เลขที่บัญชี 207-203955-8


ตัวอย่างข้อสอบ
1. ข้อใดคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ก. ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว
ข. ธุรกิจนำเที่ยว
ค. ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ
“อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” หมายความว่า อุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภาย นอกราชอาณาจักรโดยมีค่าตอบแทน และหมายความรวมถึง
(๑) ธุรกิจนำเที่ยว
(๒) ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว
(๓) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว
(๔) ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว
(๕) ธุรกิจการกีฬาสำหรับนักท่องเที่ยว
(๖) การดำเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือการดำเนินงานอื่นใดโดยมีความมุ่งหมายเพื่อชักนำหรือส่งเสริมให้มีการ เดินทางท่องเที่ยว

2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรียกโดยย่อว่าอะไร
ก. ททท. ค. กทท.
ข. ททช. ง. ทหท.
ตอบ ก. ททท.

3. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ททท.
ก. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ข. ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
ค. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ
มาตรา ๘ ททท. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(๒) เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย่างอื่นอันจะเป็นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว
(๓) อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
(๔) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและระหว่างประเทศโดยอาศัยการท่องเที่ยว

(๕) ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

4. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ ททท.
ก. ให้คำปรึกษา แนะนำ ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการ องค์การ สถาบัน นิติบุคคลและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
ข. ส่งเสริม ร่วมมือ หรือดำเนินการในการฝึกอบรมและให้การศึกษาวิชาการต่าง ๆ เพื่อสร้างบุคลากรให้ได้มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ค. สำรวจและรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ จากส่วนราชการ องค์การสถาบัน นิติบุคคลและเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ
มาตรา ๙ ให้ ททท. มีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการ องค์การ สถาบัน นิติบุคคลและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
(๒) ส่งเสริม ร่วมมือ หรือดำเนินการในการฝึกอบรมและให้การศึกษาวิชาการต่าง ๆ เพื่อสร้างบุคลากรให้ได้มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(๓) ส่งเสริมการทัศนศึกษา
(๔) สำรวจและรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ จากส่วนราชการ องค์การสถาบัน นิติบุคคลและเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(๕) สำรวจ กำหนดพื้นที่และสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ที่ต้องสงวนไว้เป็นของรัฐและให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ททท. โดยให้จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา
(๖) สำรวจ วางแผนและดำเนินการ จัดสร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟู บูรณะ หรือพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ
(๗) ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่าที่จำเป็นรวมตลอดถึงการลงทุน หรือร่วมทุนเพื่อเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือพัฒนาปัจจัย พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
(๘) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร
(๙) ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(๑๐) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(๑๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง ทำการแลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๑๒) กระทำกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ ททท.

5. ข้อใด ไม่ใช่ ทุน ของ ททท.
ก. ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
ข. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
ค. เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินให้เป็นทุน หรือเพื่อดำเนินงานหรือเพื่อขยายกิจการ
ง. เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ เมื่อได้หักหนี้สินออกแล้ว
ตอบ ก. ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

6. ข้อใดคือรายได้ของ ททท.
ก. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ข. รายได้จากการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ค. รายได้จากการลงทุนหรือการร่วมทุน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๑๑ ททท. อาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สินของ ททท.
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) รายได้จากการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(๔) รายได้จากการลงทุนหรือการร่วมทุน
(๕) รายได้อื่น

7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ททท. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการใดได้
ก. กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินมีจำนวนเกินคราวละห้าล้านบาท
ข. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
ค. จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินสองล้านบาท
ง. จำหน่ายทรัพย์สินอันมีราคาเกินหนึ่งล้านบาทจากบัญชีเป็นสูญ
ตอบ ค. จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินสองล้านบาท
มาตรา ๑๗ ททท. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปนี้ได้
(๑) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินมีจำนวนเกินคราวละห้าล้านบาท
(๒) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(๓) จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินหนึ่งล้านบาท
(๔) จำหน่ายทรัพย์สินอันมีราคาเกินหนึ่งล้านบาทจากบัญชีเป็นสูญ
(๕) ลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีจำนวนเงินเกินห้าล้านบาท

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2016, 10:47:13 pm โดย watayakorn »