ผู้เขียน หัวข้อ: #ข้อสอบกรมปศุสัตว์ #แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  (อ่าน 13763 ครั้ง)

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร :   พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานสัตวบาล
อัตราเงินเดือน :   13800 บาท
ประเภท :   เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :   1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   1.จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2.สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
3.เป็นผู้มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :   1.รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
2.ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
3.ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
5.ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
6.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :   - ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป 2.ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

- ทักษะ
1.มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์ หรือด้านการผสมเทียม 2.มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4.มีทักษะในการแก้ปัญหา
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน

- สมรรถนะ
1.บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 2.ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 3.มนุษยสัมพันธ์ 4.ทัศนคติ และแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :   จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งใม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร :   วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร : http://job.ocsc.go.th/images/Job/635998604822397096.pdf   
Website :   http://www.dld.go.th/pvlo_bkk/

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นิติกร

 

ด้วย สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง นิติกร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

- ได้รับปริญญาตรี นอตอศาสตร์บัณฑิต

- มีความรู้ด้านกฎหมาย และเบียบข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะในการสอบสวนและเขียนสำนวน

- สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้

- มีความละเอียดรอบคอบ

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ต่างจังหวัด

- เข้าใจระเบียบ/กฎ ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานราชการ

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 0-44371-553, 0-4420-3834 ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :

- กรมปศุสัตว์
https://www.xn--r3c5aj.com/assets/content/upload/5807b04c1133e43b973cee0cee4b8191.PDF

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
https://www.xn--r3c5aj.com/assets/content/upload/9a08b09f41231b4f0d0b05f09d3a96d4.PDF


ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 กำหนดให้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
3. ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศและเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสารสนเทศของกรม
4. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลทางสถิติและจัดทำรายงานด้านการปศุสัตว์
5. เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์
6 .ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook

 กองคลัง
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
 กองสารวัตรและกักกัน
 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร
 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
 สำนักงานเลขานุการกรม
 สำนักกฏหมาย
 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
 สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์
 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 คณะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์
 สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในสังกัด
 ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารกรมปศุสัตว์
 บริษัทห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook

 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอยุธยา
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี


 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี


 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญฃฃ

 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
#ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ.#ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ.#ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ.#ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ.#ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ.#ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ.#ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ.

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
!!!!!+ข่าวประกาศรับสมัครสอบ+!!!! CLICK >>>> www.dld.go.th
กรมปศุสัตว์

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ (วันที่ประกาศ 6 มีนาคม 2560)

อ่านรายละเอียด
http://www.dld.go.th/th/images/stories/procure/2560/256003/25600306_4.pdf


ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
 #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ. #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ. #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ. #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ. #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ. #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ. #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ. #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ. #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ. #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ. #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ. #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ. #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ. #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ. #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ. #ติวสอบ60#ครบเครื่อแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ. #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด #สนง.ปศจ.

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
#สอบ60 #ติวข้อสอบ #แนวข้อสอบ #บวท. #บริษัท #วิทยุการบินแห่งประเทศไทย #จำกัด

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร :   พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :   18000 บาท
ประเภท :   บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :   1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   1.ได้รับปริญญาตรีหรือตุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
2.ด้รับปริญญาตรีหรือตุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับสายงานคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 หลักสูตร(หลักสูตรละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง)หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปีและเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลด้านการปศุสัตว์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี)
3.มีความรู้ ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่าย หรือดูแลระบบปฎิบัติการ Windows, UNIX หรือระบบ
Internet หรือสามารถจัดการระบบฐานข้อมูล(DBMS)หรือสามารถพัฒนา Website ได้
4.มีความคิดในการริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบที่ดี
5.มีบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ที่ดี
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :   1.ดูแล จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในหน่วยงานและการประสานงานกับส่วนกลาง
2.ควบคุม ดูแลระบบฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่อม/แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของโปรแกรมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆให่้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
3.จัดเก็บ ประมวลข้อมูล ปรับปรุง ปรับแก้ และจัดทำรายงาน
วิธีการเลือกสรร :   - ความรู้ความสามารถ
1.1.ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2.ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

- ทักษะ
2.1.การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไป 2.2.การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต และ/หรือ 2.3.ความสามารถหรือทักษะในเรื่อง ระบบปฏิบัติการ Window และ/หรือ 2.4.ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน

- สมรรถนะ
3.1.บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 3.2.ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3.3.มนุษย์สัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม 3.4.ทัศนคติ แรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
เปิดรับสมัคร :   วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร : http://job.ocsc.go.th/images/Job/636295910513155892.pdf   
Website :   http://ict.dld.go.th/

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
 [>เปิดสอบ<] #แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (15-19 พ.ค.60)

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
[>เปิดสอบ<] #แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ วันที่ 15 - 25 กันยายน 2560

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800บาท

คุณสมบัติฌแพาะสำหรับตำแหน่ง :

1.จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาสัตวศาสตร์

2.สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

3.เป็นผู้มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

การรับสมัครสอบ กรมปศุสัตว์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เลขที่ 151/21-22 ถ.อรุณอมรินทร์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2433-3017-9 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
 #ข้อสอบกรมปศุสัตว์ #แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ #ปศ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1.ตำกแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูงในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

การรับสมัครสอบ กรมปศุสัตว์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์กรมปศุสัตว์ http://person.dld.go.th