ผู้เขียน หัวข้อ: [>เปิดสอบ<]แนวข้อสอบ ธกส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ – 21 เมษายน 2560  (อ่าน 18172 ครั้ง)

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
หลักการการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธ.ก.ส. มุ่งบริหารจัดการองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดย ธ.ก.ส. ยึดแนวปฏิบัติตามหลักมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ตามหัวข้อหลัก (Core Subjects) รวม 7 ประการ ได้แก่


1) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Organizational Governance)
ธ.ก.ส. ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ผู้บริหารและพนักงาน ยึดมั่นในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบตามหลักจรรยาบรรณของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยดำเนินงานภายใต้ระบบงานสำคัญที่พอเพียง โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบหลายช่องทาง เช่น รายงานกิจการประจำปี เว็บไซต์ ธ.ก.ส. ดีเจ ธ.ก.ส. ผ่านวิทยุท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารมีการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามที่กฎหมายกำหนด พนักงานมีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) เป็นประจำทุกปี

2) หลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights)

ธ.ก.ส. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกเชื้อชาติศาสนา ทั้งหญิงชายทุกวัย โดยเท่าเทียมมิได้มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งบริการทางการเงินของธนาคาร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบข้อมูลตามข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดต่าง ๆ กรณีลูกค้าเป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวก ธ.ก.ส. จัดบริการดูแลเป็นพิเศษ เช่น มีพนักงานช่วยจัดบริการรถเข็นนั่ง และปรับให้มีทางพิเศษสำหรับผู้พิการในสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาแบบใหม่ เป็นต้น สำหรับพนักงานจะได้รับการดูแลตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า รวมถึงการให้สิทธิแก่ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

3) หลักการปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices)

ธ.ก.ส. ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน จึงมีการปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความเหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึง ธ.ก.ส. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังจัดระบบสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนเป็นระยะให้สอดคล้องกับสภาพความจำเป็น เปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพตามหลักความสามารถ ส่งเสริมบทบาทหญิงชาย (Gender) เกื้อกูลการทำงานร่วมกัน และเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านกระบวนการแรงงานสัมพันธ์

4) หลักการดูแลสิ่งแวดล้อม (The Environment)

ธ.ก.ส. มีการกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องเน้นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและฟื้นฟูสีเขียวคืนธรรมชาติ สำนักงานใหญ่ ธ.ก.ส. แห่งใหม่ได้เน้นรูปแบบอาคารประหยัดพลังงาน ปรับภูมิทัศน์เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้ประจำจังหวัดทุกจังหวัด และพันธุ์ไม้พื้นเมืองประจำท้องถิ่น รวมถึงการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด กลับมาใช้รดสนามหญ้าและต้นไม้เพื่อความประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5) หลักการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices)

ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทมุ่งเน้นสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกร โดยมิได้มุ่งหวังแสวงหากำไรสูงสุด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ ธ.ก.ส. จึงเป็นอัตราที่เป็นธรรม และยังให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายเดินทางของเกษตรกร จึงขยายเครือข่ายสาขาหรือจุดบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศมากกว่า 1,000 สาขา โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลทุรกันดาร นอกจากนี้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ธ.ก.ส. เน้นความโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

6) หลักความใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues)

ธ.ก.ส. กำหนดให้การรักษาความลับทางข้อมูลของลูกค้าและการให้คุณค่าความสำคัญลูกค้าเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงานที่ต้อง โดยจัดให้มีระบบการรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ และมีส่วนงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ธ.ก.ส. จัดให้มีพนักงานพัฒนาธุรกิจดูแลเกษตรกรลูกค้า ประจำเขตพื้นที่ รวมทั้งจัดให้มีอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นเกษตรกรจิตอาสาเป็นที่ยอมรับของชุมชนช่วยทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้คำแนะนำในระดับหมู่บ้านอีกด้วย

7) หลักการพัฒนาและมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Involvement and Development)

ธ.ก.ส. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยยึดเกษตรกรและชุมชนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาตามสภาพภูมิสังคมและภูมิประเทศ ภายใต้โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1-3 จำนวน 6,450 ชุมชน และโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. 84 ศูนย์ ซึ่งยังคงขยายผลอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา วัฒนธรรม และกีฬา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 10, 2016, 09:00:09 pm โดย sakhiran »

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook

ประวัติการก่อตั้ง
จุดเริ่มต้น ธ.ก.ส.

พ.ศ. 2509 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร

นายจำเนียร สาระนาค ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนแรกได้วางรากฐานการดำเนินงานพร้อมทั้งอุดมการณ์การทำงานให้พนักงาน ธ.ก.ส. ทุกคนละเว้นการอันควรต่าง ๆ โดยได้อบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เบียดเบียนลูกค้า เพราะงานสินเชื่อเพื่อการเกษตร เป็นงานที่กว้างขวางและซับซ้อน ต้องศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญยิ่งขึ้น ขอให้ท่านละเว้นการอันควรละเว้น ไม่เบียดเบียนเกษตรกรลูกค้า จงทำงานหนัก เร่งรัด ฉับไว ถูกต้อง และแม่นยำ กอร์ปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งพนักงาน ธ.ก.ส. ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

ปรับบทบาท สู่ธนาคารพัฒนาชนบท

ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ.2509-2519) มุ่งลดบทบาทเงินกู้นอกระบบ
ในทศวรรษแรก ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญกับการให้สินเชื่อเพื่อการผลิตระยะสั้น และระยะปานกลาง แก่เกษตรกรให้ทั่วถึงอย่างรวดเร็ว เพื่อลดบทบาทของเงินกู้นอกระบบ โดยสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ที่ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรรายคน โดยใช้บุคคลในกลุ่มค้ำประกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน สร้างรากฐานความพร้อมของเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร

ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2520-2529) พัฒนาการให้สินเชื่อและบริการครบวงจร
ช่วงทศวรรษที่ 2 ธ.ก.ส.ได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการให้บริการสินเชื่อแก่เกษตรกรรายคน ในรูปแบบของสัญญาเครดิตเงินสด เพื่อให้เกษตรกรเบิกรับเงินกู้โดยสะดวก และเริ่มดำเนินงานบนพื้นฐานความร่วมมือกับส่วนราชการและเอกชน ในการช่วยหาปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ที่อำนวยต่อการพัฒนาการเกษตรอย่างครบวงจร ในรูปของวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และเชื่อมโยงการตลาด โดยการจัดตลาดกลางพืชผลการเกษตรตลอดจนการรับจำนำข้าวเปลือก

ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ.2530-2539) ช่วยเหลือเกษตรกรชั้นเล็กและยากจน-จัดตั้งสถาบันเกษตรกร
ช่วงทศวรรษที่ 3 ได้พยายามขยายการให้บริการเกษตรกรให้ทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเกษตรกรชั้นเล็กและยากจน ซึ่งปกติจะไม่สามารถขอใช้บริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ ธ.ก.ส. จึงกำหนดหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะเพื่อให้บริการสินเชื่อแก่เกษตรกรดังกล่าว อาทิ การแปรรูปผลผลิตช่วยสร้างงานและรายได้ให้แก่เกษตรกร ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้ารวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) เพื่อเป็นองค์กรของเกษตรกรลูกค้าในการสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาด และได้ริเริ่มโครงการวัฒนธรรมบริการ เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีทักษะความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ.2540-2549) น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชนบท
ช่วงทศวรรษที่ 4 ธ.ก.ส. ได้ปรับบทบาทและกลยุทธ์การดำเนินงานครั้งสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยขอแก้ไข พ.ร.บ. ธ.ก.ส. ให้ครอบคลุมการให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพอื่นเพื่อเสริมรายได้ รวมทั้งการพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิต ตลอดจนได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเกษตรกรลูกค้า เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมั่นคง สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังปลูกฝังให้พนักงานดูแล และให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
นอกจากนี้ ในปี 2542 ธ.ก.ส. ได้จัดตั้งกองทุนขึ้นโดยใช้ชื่อว่า ?กองทุนธนาคารอิสลาม (Islamic Banking Fund)? เพื่อทำหน้าที่ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม และสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบ พ.ร.บ. ธ.ก.ส.

ทศวรรษที่ 5 (พ.ศ.2550-ปัจจุบัน) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยและให้บริการสินเชื่อที่หลากหลาย
เข้าสู่ทศวรรษที่ 5 ธ.ก.ส. ยังคงมุ่งมั่นกับภารกิจพัฒนาชนบทภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งขยายการให้บริการสินเชื่อไปสู่บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสหกรณ์ทุกประเภท ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ พร้อมทั้งสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เพื่อให้เกษตรกรลูกค้ามีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ มีสำนึกรับผิดชอบ และใช้ชีวิตพอเพียงบนมาตรฐานเดียวกัน ทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา ธ.ก.ส. มุ่งมั่นต่อพันธกิจที่มีต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร และเศรษฐกิจภาคเกษตรในชนบทให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน


วัตถุประสงค์ ธ.ก.ส.
1) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตรสำหรับการ
(1) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
(2) ประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้
(3) พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร
(4) ดำเนินกิจการตามโครงการที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบ เกษตรกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร

2) ประกอบธุรกิจอื่นอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม

3) ดำเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการแก่บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชน รวมทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบใด ที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร หรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด หรือเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม


แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD)

กระทรวงการคลังในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดได้กำหนดแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและชี้ประเด็นที่รัฐวิสาหกิจควรให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ มี 3 ระดับ ดังนี้

 

แนวนโยบายสำหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม

เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวนโยบายสำหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสถาบันการเงิน

เป็นกลไกของภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์การที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวนโยบายสำหรับ ธ.ก.ส.

มุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ภาคการเกษตรและชนบท ควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและบริการประชาชน
 
จาก SOD ข้างต้น เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น กระทรวงการคลัง

ได้กำหนดหลักการและแนวทางการดำเนินงานตาม SOD ดังนี้
 

แผนระยะสั้น

1. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของพนักงานเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเชื่อมั่นและยั่งยืน

3. จัดทำแผนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันส่งผลกระทบต่อธนาคาร

4. ควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ

5. ร่วมจัดทำระบบฐานข้อมูลลูกค้าฐานรากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
 

แผนระยะยาว

1. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ภาคการเกษตรและชนบท ควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและบริการประชาชน

3. จัดทำระบบฐานข้อมูลลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

 

พันธกิจ (Mission) เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทเต็มรูปแบบ ธ.ก.ส. ได้กำหนดพันธกิจสำคัญคือ

บริการทางเงินครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
พัฒนาการบริหารและการจัดการทรัพยากร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ชุมชน สถาบันการเงินชุมชน และสถาบันเกษตร อย่างเกื้อกูล แบ่งปันและเป็นธรรม
บริหารจัดการเงินทุน?ให้เพียงพอและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อลูกค้าและการดำเนินงาน
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ
มุ่งมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
 

ค่านิยม (Core Values) ธ.ก.ส. ยึดหลัก SPARK ในการบริหารงานเพื่อช่วยสะท้อนความรับผิดชอบขององค์การที่มีต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินการตามพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย

Sustainability (S) ความยั่งยืนทั้งองค์การ ธ.ก.ส. ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม

Participation (P) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Accountability (A) ความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและบุคลากร

Respect (R) ความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น

Knowledge (K) การส่งเสริมและยกระดับความรู้ให้เป็นธนาคารแห่งการเรียนรู้

 

ความสามารถพิเศษขององค์การ (Core Competency)

การให้สินเชื่อร่วมกลุ่ม โดยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามายาวนาน มีการให้บริการอย่างเป็นกันเอง
การจัดการการเรียนรู้และพัฒนาให้กับลูกค้า ทั้งด้านการผลิต การจัดการ การตลาด สิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
มีเครือข่าย (Networking) ที่ครอบคลุมในการพัฒนาชนบท

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2557-2561)
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2557 - 2561)

                          ธ.ก.ส. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility) มาเป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร ธ.ก.ส. อย่างบูรณาการ ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและภาคชนบทให้เป็นสังคมอุดมปัญญา เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดย ธ.ก.ส. สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกรและเครือข่าย สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและหาแนวทางประกันความเสี่ยงให้กับลูกค้า จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานไว้   6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม   เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนภาคชนบท  โดยพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนให้รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อการขยายโอกาส สร้างรายได้ และลดต้นทุน   ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ  สถาบันพัฒนาเกษตรกรและชนบท เพื่อให้เป็นกลไกในการพัฒนาเกษตรกร และสถาบันการเกษตร

รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลด้านการพัฒนาลูกค้า   วิสาหกิจชุมชน และการจัดการผลิตและการตลาดให้เป็นระบบ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรรองรับ AEC เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยเน้น 9 ผลิตผลได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย โคเนื้อ กาแฟ โดยใช้ขบวนการสหกรณ์เป็นกลไกหลัก   บูรณาการสนับสนุนสินเชื่อตลอดห่วงโซ่อุปทานและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain Financing & Supply Chain Management)  โดยการสนับสนุนการให้สินเชื่อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรตลอดต้นน้ำ กลางน้ำ  และปลายน้ำ   รวมทั้งพัฒนาลูกค้าให้เป็น Smart Farmer /ผู้ประกอบการ  พัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง และยกระดับเครือข่ายองค์กรชุมชนเป็นสถาบันการเงินชุมชน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบริการทางการเงินครบวงจร  มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินภาคชนบทโดย

พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน เพื่อสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value  Chain Financing)  พัฒนาธุรกรรมธนาคารเพื่อรองรับธุรกิจต่างประเทศ(Trade Finance)   ขยายบริการบัตรสินเชื่อเกษตรกรและบัตรอิเล็กทรอนิกส์   พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงภาคครัวเรือน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการให้บริการใหม่เพื่อลดต้นทุนของลูกค้า โดยสร้างเครือข่ายตัวแทนธนาคาร  ขยายการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร และพัฒนาการให้บริการผ่าน  Mobile Phone Banking / Internet Banking /E- Banking

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารเงินทุนให้สมดุลและเพียงพอ  โดยพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย  บริหารต้นทุนให้เหมาะสม  (Matching Fund) โดยการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)  รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารการเงินให้หลากหลายและมีความสามารถในการแข่งขัน  เตรียมความพร้อมในการบริหารการเงินการลงทุน เพื่อรองรับ AEC  และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรรองรับ AEC โดยการสื่อสารสร้างความ

เข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ   ยกระดับงานวิจัยเพื่อกำหนดทิศทางและกลยุทธ์องค์กร และนำสู่การปฏิบัติ   เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร  โดยการพัฒนาผลิตภาพของพนักงาน (Productivity) ให้เพิ่มขึ้น คัดสรรและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกลยุทธ์องค์กร  รวมทั้ง พัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์  ควบคู่กับการบริหารจัดการความรู้ (KM) ขององค์กร  กระบวนการธุรกิจหลัก และระบบการทำงานให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ AEC

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยพัฒนากระบวนการทำงาน  และผลิตภัณฑ์บริการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจิตสำนึกพนักงาน โดยการยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  เสริมสร้างการมีส่วนร่วม จิตอาสา สำนึกรักษ์โลก  รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลสิ่งแวดล้อม  โดยสนับสนุนชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้รักษ์ป่า รักษ์น้ำ  รักษ์ดินและรักษ์อากาศ

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook

ประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ประมวลจริยธรรมนี้จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล

2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจ แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ

5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงออกประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไว้ ดังต่อไปนี้

โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 

จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มีการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี 14 หัวข้อย่อย ดังนี้


1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

2. การสนับสนุนภาคการเมือง

3. การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน

4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

5. การปฏิบัติต่อลูกค้า

6. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

7. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

8. การจัดซื้อ จัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

9. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

10. การปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

12. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

13. ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

14. ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม


โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.baac.or.th/file-upload-manual/COC_BAAC_Final.pdf

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
การบริหารความเสี่ยง

ธ.ก.ส.ตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจธนาคาร จึงจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management :ERM) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร และเสริมสร้างการจัดการให้มีความเป็นธรรมมาภิบาลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำกรอบของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

1. วิสัยทัศน์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

“บริหารความเสี่ยงเพื่อให้ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน และสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

2. ยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ตามที่ธนาคารกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ ประจำปีบัญชี 2558-62 โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร และองค์กร รวมทั้งการพัฒนาการให้บริการทางการเงินครบวงจร รองรับการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมาย จึงกำหนดยุทธศาสตร์หลักในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 4 ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และธรรมาภิบาลของธนาคาร ดังนี้

(1) ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีธรรมาภิบาล เหมาะสมกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภารกิจและกิจกรรมของ ธ.ก.ส.

(2) ใช้ประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม กระจายความเสี่ยง ลดความสูญเสียขององค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณะ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาและขยายผลระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้รองรับเหตุการณ์ที่อาจทำให้การปฏิบัติงานปกติหยุดชะงัก

(3) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นความรับผิดชอบและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนัก ปฏิบัติ และประสานความร่วมมือจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(4) พัฒนาบุคลากรในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสถานการณ์และเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพในการบริหารความเสี่ยง ให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายความสำเร็จของธนาคาร รวมถึง การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. โครงสร้างและระบบการบริหารความเสี่ยง

(1) การจัดให้มีโครงสร้างที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและเพดานความเสี่ยง และกำกับดูแลความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยตัวแทนกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ทบทวนปัจจัยเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามกำกับให้ความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ในระดับยอมรับได้ มีการกำหนดให้ทุกส่วนงานต้องรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

(2) มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่บูรณาการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของทุกส่วนงาน ให้ขับเคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

(3) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การทบทวนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ แผนนโยบายของธนาคาร ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของภาครัฐ มีการระบุความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน มีการประเมินระดับความเสี่ยง การกำหนดมาตรการและติดตามกำกับให้การบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้ระดับเพดานความเสี่ยงที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด

(4) มีการรายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์ อย่างต่อเนื่อง

(5) มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เพราะเราเชื่อว่าปัจจัยความสำเร็จการบริหารความเสี่ยงต้องเกิดจากการตระหนักและให้ความสำคัญของพนักงานทุกระดับ

4. ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง5. เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ธ.ก.ส.จัดระบบและใช้เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น

ระบบ BRMS และ Balance Score Card (BSC) ในด้านกลยุทธ์
ระบบประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Scoring) และจัดการพอร์ตสินเชื่อ (Credit Portfolio Management)
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System)
ระบบจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ทั้งในด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน การดูแลสภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินกองทุนดำเนินงาน
ระบบควบคุมภายใน Control Self Assessment (CSA)
ระบบ Loss Data
ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Good Governance & Security)
ระบบจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM)

ตัวอย่าง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง(BRMS) ของ ธ.ก.ส.

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. สรุปประเด็นได้ดังนี้

(1) การกำหนด ทบทวนองค์ประกอบของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวนความเพียงพอในองค์ประกอบของกฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการองค์กร

(2) การทบทวนนโยบาย ระบบงาน และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้มีการจัดทำ ทบทวน นโยบาย แผนบริหารความเสี่ยง และระบบการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เนื่องจากธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเช่นเดียวกับสถาบันการเงินโดยทั่วไป รวมทั้งกำหนดให้มีการพัฒนาระบบและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภาย ในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง และมาตรฐานสากล อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว เช่น การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี 2556 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบ Loss data การบริหารจัดการความเสี่ยงเหตุการณ์สำคัญ โดยได้จัดทำแผน BCP รองรับเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อการหยุดชะงักของการดำเนินงานของธนาคารครบถ้วนทุกเหตุการณ์

(3) การติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามกำกับปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อธนาคาร ให้เป็นไปตามแนวทางและกลยุทธ์ โดยให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับ ความเสี่ยงที่เบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ซึ่งกำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ตลอดจนการให้คำแนะนำที่สำคัญต่อธนาคาร เพื่อนำไปพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

(4) การติดตามดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. มีความเข้าใจและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรของธนาคารทุกระดับโดยสนับสนุนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารจัดให้มีการอบรมหลักสูตรด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ธนาคารจัดขึ้นเองและหลักสูตรจากสถาบันภายนอก การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 1,000 คน รวมทั้งมีการติดตามดูแล และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและพนักงานให้มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น มีการมอบรางวัลให้แก่ส่วนงานที่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี (Risk management Award) โดยการนำทีมงานจากส่วนงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานสถาบันการเงินชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

5. กิจกรรมการพัฒนาให้ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แก่ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook

ตราสัญลักษณ์ของ ธ.ก.ส.
ตราธนาคารในอดีต (พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๒๘)
   เมื่อเริ่มก่อตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติเมื่อการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๐๙ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๐๙ กำหนดตราของธนาคารเป็นรูปวงกลม ระหว่างขอบวงนอกและขอบวงในมีชื่อ “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” ตอนล่างมีอักษรย่อชื่อของธนาคาร “ธ.ก.ส.” ภายในขอบวงในมีรูปถุงเงินและรวงข้าว ซึ่งหมายถึง การให้เงินกู้เพื่อการผลิตทางเกษตรและการออมเงิน
ตราธนาคารปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๒๘ – ปัจจุบัน)
   เปลี่ยนแปลงเมื่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติเมื่อการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๒๘ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๘ กำหนดตราของธนาคารใหม่ เพื่อให้มีความโดดเด่น สวยงาม และง่ายต่อการจดจำเป็น โดยมีความหมาย ดังนี้
กรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมมน หมายถึง ความต่อเนื่อง การสื่อสัมพันธ์อันดี การบริการ ความเข้าใจ ความร่วมมือ การประสานประโยชน์ ความผูกพัน ความไม่มีที่สิ้นสุด ระหว่าง รัฐบาล ธ.ก.ส. และ เกษตรกรลูกค้า ซึ่งจะผูกสัมพันธ์เป็นวัฏจักรต่อเนื่องตลอดไป เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จะขาดจากกันไม่ได้

ธ.ก.ส. สีขาว หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงิน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

รวงข้าวสีทอง หมายถึง อาชีพหรือการดำเนินงานของเกษตรกร คือการเกษตรและอาชีพที่มีลักษณะต่อเนื่องจากอาชีพการเกษตร ความอุดมสมบูรณ์ของภาคเกษตรกรรม สัญลักษณ์แทนเกษตรกรลูกค้า ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของธนาคาร

พื้นสีน้ำเงิน หมายถึง สีของกระทรวงการคลัง ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
ประกาศผลการสอบ  ธกส] #59 #พร้อมเฉลย #พนักงานการเงิน #ธ.ก.ส.หนังสืออ่านเตรียมสอบ #59

วันที่ 31 มีนาคม 2559


ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
#ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
#พนักงานการเงินและบัญชี
#ผู้ช่วยการเงิน ธ.ก.ส.
#ผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ  ธ.ก.ส.
#ผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ  ธ.ก.ส.
#พนักงานการเงิน