ผู้เขียน หัวข้อ: สอบการรถไฟไทย208อัตรา แนวข้อสอบ+คู่มืออ่านสอบพร้อมเฉลย  (อ่าน 611 ครั้ง)

ออฟไลน์ narunado

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 9
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทํางาน ในการรถไฟ แห่งประเทศไทย จํานวน 208 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 สิงหาคม 2559 ที่เว็บไซต์ http://railway.thaijobjob.com
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ตําแหน่งที่จะบรรจุ แต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ
สังกัดฝ่ายการเดินรถ
1.พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี)
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 10 อัตรา

2.พนักงานการเดินรถ 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 1 อัตรา

3.พนักงานการบัญชี 4 (เสมียนส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
จํานวน 3 อัตรา

4.พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
จํานวน 11 อัตรา

5.พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 (เสมียนส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
จํานวน 4 อัตรา

6.พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสถานี)
อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
จํานวน 85 อัตรา

7.พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ)
อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
จํานวน 62 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างกล
8.วิศวกร 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 5 อัตรา

9.พนักงานการบัญชี 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
10.วิศวกร 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
11.วิศวกร 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 4 อัตรา

12.พนักงานการบัญชี 4
อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
จํานวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
13.วิศวกร 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 5 อัตรา

14.พนักงานการบัญชี
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายการเงินและการบัญชี
15.พนักงานการบัญชี 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 7 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
16. พนักงานการตลาดและทรัพย?สิน 7
อัตราเงินเดือน 20,030.- บาท
จํานวน 1 อัตรา

17.พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 1 อัตรา

สังกัดสํานักงานขนส่งคอนเทนเนอร์
18.พนักงานการตลาดและทรัพย?สิน ๔
อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท
จํานวน 1 อัตรา

สังกัดสํานักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา
19.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 1 อัตรา

สังกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว
20.พนักงานเทคนิค 6
อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท
จํานวน 1 อัตรา


จำหน่ายแนวข้อสอบ คู่มืออ่านสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง อัพเดทใหม่ล่าสุดอย่างละเอียดเจาะลึก รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไปตัวอย่างคู่มือเตรียมสอบพนักงานเดินรถ 4 และพนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) รฟท.


1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ก. http://www.sso.go.th ค. http://www.railway.co.th

ข. http://www.mol.go.th ง. http://www.railway.go.th

2. การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทใด

ก. รัฐ ค. รัฐวิสาหกิจ

ข. เอกชน ง. มหาชน

3. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนแรกคือใคร

ก. หลวงจุลชีพพิชชาธร ค. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

ข. พลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ง. พระยาชลมารคพิจารณ์

red;">4. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคือใคร

ก. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ ค. นายยุทธนา ทัพเจริญ

ข. นายนรินทร์ จันทรเดชา ง. อยู่ในระหว่างการสรรหา

5. ใครคือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

ก. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ ค. นายยุทธนา ทัพเจริญ

ข. นายนรินทร์ จันทรเดชา ง. นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย

6. รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีกี่คน

ก. 1 คน ค. 3 คน

ข. 2 คน ง. 4 คน

7. ใครคือประธานกรรมการการรถไฟ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ค. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์

ข. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ง. นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย

8. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

ก. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน

ข. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 6 คน

ค. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 8 คน

ง. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 8 คน

9. ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก. 3 ปี ค. 5 ปี

ข. 4 ปี ง. 6 ปี

10. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รฟท.

ก. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ข. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ค. ตั้งอัตรามาตรฐานค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ

ง. กำหนดค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟเป็นครั้งคราว

11. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าการฯรถไฟแห่งประเทศไทย

ก. วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ

ข. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ค. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยไม่แย้งหรือขัดต่อข้อบังคับที่คณะกรรมการวางไว้

ง. ถูกทั้ง ข และ ค

12. การรถไฟแห่งประเทศไทย กำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใด

ก. พ.ศ.2471 ค. พ.ศ.2443

ข. พ.ศ.2453 ง. พ.ศ.2439

13. การสร้างทางรถไฟสยาม เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด

ก. รัชกาลที่ 3 ค. รัชกาลที่ 5

ข. รัชกาลที่ 4 ง. รัชกาลที่ 6

14. รัชกาลที่ 5 ได้มีพระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยามขึ้นเป็นสายแรกคือ สายใด

ก. กรุงเทพฯ – อยุธยา ค. กรุงเทพฯ – ขอนแก่น

ข. กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ง. กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช

15. วันสถาปนากิจการรถไฟ คือวันใด

ก. วันที่ 23 มีนาคม ค. วันที่ 26 กุมภาพันธ์

ข. วันที่ 26 มีนาคม ง. วันที่ 23 กุมภาพันธ์

จำหน่าย แบบไฟล์ PDF (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 399 บาท  จัดส่งทาง E-mail รวดเร็วไม่เกินเที่ยงคืนอ่านได้ไม่ต้องรอ
หนังสือ (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ไม่เกิน 3 วัน

ชำระเงินผ่านบัญชี ณปภัช ศรีวิเศษ  ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 2422084805
ติดต่อสอบถามโทร 0944699996
line: narunado
mail:narunado@gmail.com onion-36: