ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่ายหนังสืออ่านสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แนวข้อสอบพร้อมเฉลย  (อ่าน 460 ครั้ง)

ออฟไลน์ panomtien

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 419
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เลือกตามตำแหน่ง
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย
- ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
- ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาวน์ปัญญา)
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วย
การดำเนินงานสถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
พ.ศ.๒๕๔๗
- ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการห้าม
ในสถานควบคุม พ.ศ.2556
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2540


คู่มือเตรียมสอบกรมพินิจ ข้อสอบเก่ากรมพินิจ 2557 ชุด 2-1
 
1.พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553ให้ไว้อย่างไร
ก.ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553เป็นปีที่ 64 ในรัชกาลปัจจุบัน
ข.ให้ไว้ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553เป็นปีที่ 64 ในรัชกาลปัจจุบัน
ค.ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน
ง.ให้ไว้ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน
เฉลย ข้อ ค.แนวคิดให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน
 
2.พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างใด
ก.เล่ม 127 ตอนที่ 72 ก ราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ข.เล่ม 127 ตอนที่ 72 ก ราชกิจจานุเบกษา 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ค.เล่ม 127 ตอนที่ 72 ก ราชกิจจานุเบกษา 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ง.เล่ม 127 ตอนที่ 72 ก ราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 
เฉลย ข้อ ก.แนวคิดเล่ม 127 ตอนที่ 72 ก ราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 
3.พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553ให้ใช้บังคับอย่างไร
ก.เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข.เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค.เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ง.เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เฉลย ข้อ ง.แนวคิดมาตรา 2เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
4.ผู้พิพากษาสมทบเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมายใด
ก.ประมวลกฎหมายอาญา                                               
ข.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                         
ค.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                       
ง.ไม่มีข้อถูก
 
เฉลย ข้อ ก.แนวคิด มาตรา 26     ประมวลกฎหมายอาญา

5. สถานพินิจเป็นหน่วยงานในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีผู้อำนวยการสถานพินิจเป็นผู้บังคับบัญชาให้ใครเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการสถานพินิจ
ก.อธิบดี                                ข.คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม                 
ค.ประธานศาลฎีกา               ง.ไม่มีข้อถูก
 
เฉลย ข้อ ก.แนวคิดมาตรา 34  วรรคสอง ให้อธิบดี
 
6.ให้จัดตั้งสถานพินิจขึ้นในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครวันเปิดทำการ เขตอำนาจ และการแบ่งแยกกิจการของสถานพินิจออกเป็นสาขาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ใครประกาศกำหนด
ก.รัฐมนตรี                            ข.คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม                 
ค.ประธานศาลฎีกา               ง.ไม่มีข้อถูก
 
เฉลย ข้อ ก.แนวคิดมาตรา 35 รัฐมนตรี         
 
7.ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาหลบหนีจากการควบคุมในระหว่างใดมิให้นับระยะเวลาที่หลบหนีนั้นรวมเข้าในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 78
ก.สอบสวน                                 ข.สืบสวน                         
ค.สืบสวนหรือสอบสวน              ง.ไม่มีข้อถูก
 
เฉลย ข้อ ก.แนวคิดมาตรา 79 สอบสวน 
 
8.ในท้องที่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเปิดดำเนินการแล้ว ให้ใครแต่งตั้งพนักงานอัยการคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็นเพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินคดีที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดและจะต้องฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
ก.รัฐมนตรี                                  ข.ศาล                             
ค.อัยการสูงสุด                           ง.ไม่มีข้อถูก
 
เฉลย ข้อ ค.แนวคิดมาตรา 101   อัยการสูงสุด                                                                                                                                                                                       
9.ในการพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นจำเลย ถ้าศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเห็นสมควรที่จะพูดกับจำเลยโดยเฉพาะ หรือเห็นว่าบุคคลบางคนไม่ควรอยู่ในห้องพิจารณา ศาลมีอำนาจสั่งให้ใครออกไปนอกห้องพิจารณาได้
ก.บุคคลทั้งหมด
ข.บุคคลที่ศาลเห็นว่าไม่ควรอยู่ในห้องพิจารณา
ค.บุคคลทั้งหมดหรือบุคคลที่ศาลเห็นว่าไม่ควรอยู่ในห้องพิจารณา
ง.ไม่มีข้อถูก
 
เฉลย ข้อ ค.แนวคิด มาตรา 110บุคคลทั้งหมดหรือบุคคลที่ศาลเห็นว่าไม่ควรอยู่ในห้องพิจารณา

10. ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและรักษาความลับที่ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดตามคำแนะนำที่ประธานศาลฎีกากำหนดผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวให้ได้รับค่าป่วยการตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนด โดยความเห็นชอบจากใคร
ก.กระทรวงการคลัง                  ข.สำนักงบประมาณ                 
ค.ประธานศาลฎีกา                   ง.กรมบัญชีกลาง
 
เฉลย ข้อ ก.แนวคิดมาตรา 150 วรรคสอง  กระทรวงการคลัง


หนังสืออ่านสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
รายละเอียดสินค้า

จำหน่ายไฟล์ PDF ราคา 399 บาท จัดส่งทาง E-mail
หนังสืออ่านสอบ ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS

รายละเอียดการสั่งซื้อ
โทร 098-5922961  //  Line ID : nungning2465
ชำระเงินที่ ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี พนมเทียน  แสบงบาล
เลขที่บัญชี 429-0-83911-9
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2016, 12:38:33 pm โดย panomtien »ออฟไลน์ panomtien

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 419
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2 แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
4 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
6 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
8 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
9 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1
10 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด2
11 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2 แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3 การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย
4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7 ถาม -ตอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
8 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แนสข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี  กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2 แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
4 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
5 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market และ e - bidding
6 พรบ.วิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 หลักการบัญชีเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
12 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2 แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น
4 แนวข้อสอบ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พศ.2553
5 สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
6 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
9 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e-bidding
13 แนวข้อสอบหลักการบัญชี

เจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2 แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น
4 แนวข้อสอบ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พศ.2553
5 สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
6 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
10 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
11 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e-bidding
13 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http:/ข้อสอบไทย.com/index.php?board=16.0

เพจ****  (((ศูนย์รวมข่าวเปิดสอบงานราชการ)))

******ขอให้โชคดีในการสอบ*******

** คู่มืออ่านสอบที่มีเนื้อหาตรงประเด็น ชัดเจน เข้าใจง่าย **
** แนวข้อสอบเก่าที่เคยออกข้อสอบในปีที่ผ่านมา**จากสนามสอบจริง

ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท จัดส่งทางอีเมล์(ภายในวันที่โอน)
หนังสืออ่านสอบ + MP3 ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS

รายละเอียดการสั่งซื้อ

สนใจติดต่อ โทร 093-5313795
Line ID : 0935313795

โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ
บัญชีสะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี พนมเทียน แสบงบาล
เลขที่บัญชี 429-0-83911-9