ผู้เขียน หัวข้อ: [>เปิดสอบ<] #แนวข้อสอบ #การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย #กฟผ #egat  (อ่าน 10831 ครั้ง)

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
#การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2559 จำนวน 689 อัตรา

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์   
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465
ธนาคารกสิกรไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-298-4070
ธนาคารกรุงไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-402-4080
ธนาคารกรุงเทพ   
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 475-403-1682+++ Tel : 0981081851
+++ Line me : http://line.me/ti/p/%40qod6536c

+++ Line @ : @qod6536c ใส่ "@" ด้วยนะครับ
+++ Line ID : 0981081851   
+++ E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
+++ Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

1. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑  ให้ไว้ ณ วันใด

ก. ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑                                         ค. ๓o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑

ข. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑                                     ง. ๓๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑

ตอบ   ข. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

2. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑                                        ค. ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๑

ข. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๑                                        ง. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๑

ตอบ   ก. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  มีกี่ฉบับ

ก. 2  ฉบับ                                                                   ค.  4  ฉบับ

ข. 3  ฉบับ                                                                   ง.  5  ฉบับ

ตอบ   ก. 2  ฉบับ          ได้แก่

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๕

4. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑  มีกี่หมวด กี่มาตรา

ก. 5  หมวด   58  มาตรา                                           ค.  6  หมวด  59  มาตรา

ข. 5  หมวด   59  มาตรา                                           ง.  6  หมวด  60  มาตรา

ตอบ   ค.  6  หมวด  59  มาตรา

5. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑

ก. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ข. คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย      ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตอบ   ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

6. “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่าอะไร

ก. กฟท.                                                                      ค. กฟฟ.

ข. กฟผ.                                                                      ง. กฟภ.

ตอบ   ข. กฟผ.             

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กฟผ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่

                    (ก) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(ข) ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

(ค) ประเทศใกล้เคียง

(๒) ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงเป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ.

(๒ ทวิ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

(๓) ผลิตและขายลิกไนท์ หรือวัตถุเคมีจากลิกไนท์หรือโดยอาศัยลิกไนท์หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

7. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  กฟผ.

ก. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้า

ข. ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า

ค. ผลิตและขายลิกไนท์ หรือวัตถุเคมีจากลิกไนท์หรือโดยอาศัยลิกไนท์หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่น

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ  (ดูคำอธิบายข้อ 5)

8. “คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีกี่คน

ก. 10  คน                                                                   ค. ไม่เกิน  10  คน

ข. 15  คน                                                                   ง. ไม่เกิน  15  คน

ตอบ   ค. ไม่เกิน  10  คน

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคน  รวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งมิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง

9. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติผู้ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการและผู้ว่าการใน“คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ก. มีสัญชาติไทย

ข. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

ค.  มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ง. มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

ตอบ   ง. มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

มาตรา ๑๔ ผู้ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการและผู้ว่าการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีความรู้ความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือกฎหมาย

10. ข้อใดกล่าว ถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลในการห้ามแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการใน“คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ก. เป็นผู้มีตำแหน่งการเมือง

ข. เป็นพนักงาน เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ

ค. เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ กฟผ. ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

มาตรา ๑๕ ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ห้ามแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการ

(๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ กฟผ. ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่กระทำการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้น

(๒) เป็นผู้มีตำแหน่งการเมือง

(๓) เป็นพนักงาน เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑  ให้ไว้ ณ วันใด
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ค. ๓o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ง. ๓๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑
ตอบ   ข. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ค. ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ง. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
ตอบ   ก. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีกี่ฉบับ
2 ฉบับ                                                                  ค.  4  ฉบับ
3 ฉบับ                                                                  ง.  5  ฉบับ
ตอบ   ก. 2  ฉบับ          ได้แก่
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑   มีกี่หมวด กี่มาตรา
5 หมวด   58  มาตรา                                        ค.  6  หมวด  59  มาตรา
5 หมวด   59  มาตรา                                        ง.  6  หมวด  60  มาตรา
ตอบ   ค.  6  หมวด  59  มาตรา
ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตอบ   ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่าอะไร
กฟท. ค. กฟฟ.
กฟผ. ง. กฟภ.
ตอบ   ข. กฟผ.           
มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กฟผ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่
(ก) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ข) ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
(ค) ประเทศใกล้เคียง
(๒) ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงเป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ.
(๒ ทวิ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว
(๓) ผลิตและขายลิกไนท์ หรือวัตถุเคมีจากลิกไนท์หรือโดยอาศัยลิกไนท์หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว
ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง กฟผ.
ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้า
ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
ผลิตและขายลิกไนท์ หรือวัตถุเคมีจากลิกไนท์หรือโดยอาศัยลิกไนท์หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่น
ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ  (ดูคำอธิบายข้อ 5)
“คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีกี่คน
10 คน                                                                   ค. ไม่เกิน  10  คน
15 คน                                                                   ง. ไม่เกิน  15  คน
ตอบ   ค. ไม่เกิน  10  คน
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคน  รวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งมิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง
ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติผู้ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการและผู้ว่าการใน“คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มีสัญชาติไทย
มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
ตอบ   ง. มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
มาตรา ๑๔ ผู้ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการและผู้ว่าการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีความรู้ความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือกฎหมาย
ข้อใดกล่าว ถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลในการห้ามแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการใน“คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เป็นผู้มีตำแหน่งการเมือง
เป็นพนักงาน เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ กฟผ. ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม
ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ
มาตรา ๑๕ ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ห้ามแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการ
(๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ กฟผ. ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่กระทำการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้น
(๒) เป็นผู้มีตำแหน่งการเมือง
(๓) เป็นพนักงาน เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ
“คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
2 ปี                                                                        ค.  4  ปี
3 ปี                                                                        ง.  5  ปี
ตอบ   ค.  4  ปี
มาตรา ๑๖ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี แต่สำหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดสองปี ให้กรรมการดังกล่าวออกจากตำแหน่งกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก ถ้าไม่อาจหาจำนวนกึ่งหนึ่งได้ก็ให้กรรมการซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปมีจำนวนมากกว่า
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”
ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ออกระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของ กฟผ.
ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงานและวิธีปฏิบัติงาน
ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ. อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการประชุม
(๓) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ
(๔) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงานและวิธีปฏิบัติงาน
(๕) กำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานหรือลูกจ้าง
(๖) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากตำแหน่ง วินัย และการลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
(๗) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจ่ายค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าเช่าที่พัก ค่าล่วงเวลา และการจ่ายเงินอื่น
(๘) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง
(๙) กำหนดราคาขายพลังงานไฟฟ้า ลิกไนท์ วัตถุเคมีจากลิกไนท์ และวัสดุอุปกรณ์ และกำหนดค่าบริการ และออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระราคาขายหรือค่าบริการ
(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของ กฟผ.
ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ค. ปลัดกระทรวงพลังงาน
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ง. นายกรัฐมนตรี
ตอบ  ข.คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการ
ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกำหนด และพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ หรือคณะกรรมการให้ออก
มติให้ผู้ว่าการออกจากตำแหน่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากผู้ว่าการ
การแต่งตั้ง การกำหนดอัตราเงินเดือน หรือการให้ออกจากตำแหน่งตามมาตรานี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
บุคคลที่มีคุณสมบัติใดห้ามแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เป็นข้าราชการประจำ
เป็นผู้มีตำแหน่งการเมือง
เป็นผู้ไม่อาจทำงานได้เต็มเวลาให้แก่ กฟผ.
ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ
มาตรา ๒๐ ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ห้ามแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ
(๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ กฟผ. ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่กระทำการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้นหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้น
(๒) เป็นข้าราชการประจำ
(๓) เป็นผู้มีตำแหน่งการเมือง
(๔) เป็นผู้ไม่อาจทำงานได้เต็มเวลาให้แก่ กฟผ.
ข้อใด ไม่ใช่ ของอำนาจของผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กฟผ.
ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงานและวิธีปฏิบัติงาน
เป็นอำนาจของผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทุกข้อ
ตอบ   ค. ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงานและวิธีปฏิบัติงาน
มาตรา ๒๒ ผู้ว่าการมีอำนาจ
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๒) กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กฟผ. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของคณะกรรมการ
ในการส่งและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้ กฟผ. มีอำนาจอย่างไร
เดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้า
ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า
รื้อถอนโรงเรือนหรือทำลายสิ่งอื่นที่สร้างขึ้นหรือทำขึ้น หรือทำลาย หรือตัดฟัน ตัดต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้หรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้า
ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๒๙ ในการส่งและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้ กฟผ. มีอำนาจ
(๑) เดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้าไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือตั้งเสา สถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อื่น ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน
(๒) ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า โดยประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และจัดทำเครื่องหมายแสดงไว้ในที่ที่ประกาศกำหนดเขตนั้นตามสมควร
(๓) รื้อถอนโรงเรือนหรือทำลายสิ่งอื่นที่สร้างขึ้นหรือทำขึ้น หรือทำลาย หรือตัดฟัน ตัดต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้หรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้า
ก่อนที่จะดำเนินการตาม (๑) หรือ (๓) ให้ กฟผ. แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ จ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นอาจยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้น ไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ 52/2559

เรื่อง การรับสมัครงาน

 

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเบือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิทยากร ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

วิทยากร ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์

จำนวน  : 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ.

- อายุ 31 - 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

- สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ และคุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์

- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนข่าว การวิเคราะห์ข่าว การผลิตสื่อโสตทัศน์ ทั้งหนังสือพิพม์และโทรทัศน์ และงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร ไม่น้อยกว่า 8 ปี

- มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดลำปางไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือบิดา มารดามีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปาง

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด

- ต้นฉบับหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 1 ชุด

 

สอบถามรายละเอียดและสมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกสรรหา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ห้อง 172 อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
https://www.xn--r3c5aj.com/assets/content/upload/a6a63c61aa8090ef1afadfe6f69ba32d.pdf

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
111111

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
ข่าวเปิดสอบ หนังสืออ่าน เตรียมสอบ คู่มือ แนวข้อสอบ แนวข้อสอบการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ. ใหม่ล่าสุด  2560 ชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย


!!!!!+ข่าวประกาศรับสมัครสอบ+!!!! CLICK >>>>
<<<<แนวข้อสอบการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.>>>>
รับสมัครงานบุคคลภายนอก อัตราท้องถิ่น ปี 2560

     • ประกาศรับสมัครงาน กฟผ. อัตราท้องถิ่น 08/05/2560

https://www.egat.co.th/images/recruitment/2560/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99/29-2560.pdf

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
#แนวข้อสอบ #การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย #กฟผ #egat

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป

เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2561 เร็วๆ นี้ รายละเอียดการรับสมัครงาน มีดังนี้

อัตราทั่วไป : ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กําหนด
อัตราภูมิภาค : ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กําหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร
อัตราท้องถิ่น : ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงานทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กําหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันที่สมัคร

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวิชา รวมทั้งการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th เร็วๆ นี้

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2295
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.com • Share on your facebook
Re: [>เปิดสอบ<] #แนวข้อสอบ #การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย #กฟผ #egat
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2020, 09:45:40 pm »
<<<<แนวข้อสอบการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.>>>>
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป

เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2563 เร็วๆ นี้ รายละเอียดการรับสมัครงาน มีดังนี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2563 เร็วๆนี้!!!

รายละเอียดการรับสมัคร มีดังนี้
ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร
1. อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร
2. อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค หรืออัตราท้องถิ่น ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับคุณวุฒิ ปวช. ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
- ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
- ระดับคุณวุฒิปริญญาโท ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นแบบสวนบุคคล (Personal) เท่านั้น ทั้งนี้ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่และนําผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กําหนด

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และกำหนดการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ เร็ว ๆ นี้

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวิชา รวมทั้งการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th เร็วๆ นี้