ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ ทุกจังหวัด  (อ่าน 1184 ครั้ง)

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2288
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook


แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ
++[ข้อสอบไทย.com]++แนวข้อสอบ^^ศึกษานิเทศก์>>+ติวสอบ+<<>>[Sure100%]@หนังสืออ่านสอบ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริง
@แนวข้อสอบ รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
@ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดี และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบ #ศึกษานิเทศก์  อัพเดทใหม่ล่าสุด 2559-2560
#ศึกษานิเทศก์ เปิดสอบอ่านคล่อง เข้าใจง่าย แม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ
#แนวข้อสอบ เก่งข้อสอบศึกษานิเทศก์โดนเต็มๆครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#E BOOK จำหน่าย ขาย ข้อสอบ๒เก็งข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือ๓แนวข้อสอบ๔ตัวอย่างข้อสอบูออนไลน์

*******************************

1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ก. เพื่อให้บริการสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
 ข. เพื่อประสานและอำนวยการอันจะนำสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสถานศึกษา
 ค. บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีส่วนร่วมโปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
 ง. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา
 
2. ไม่ใช่ขอบข่ายการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา
 ก. งานสารบรรณ ข. การจัดทำทะเบียนครูและบุคลากร
 ค. งานประชาสัมพันธ์ ง. การจัดระบบและบริหารองค์กร
 
3. งานอาคารสถานที่จัดอยู่ในขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใด
 ก. งานวิชาการ ข. งานบุคลากร
 ค. งานแผนและงบประมาณ ง. งานบริหารทั่วไป
 
4. รับนักเรียนตามแผนและประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนจัดอยู่ในงานใด
 ก. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน ข. การรับนักเรียน
 ค. การส่งเสริมกิจการนักเรียน ง. การประชาสัมพันธ์

5. งานที่ไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้โดยเฉพาะมักจะจัดไว้ที่กลุ่มใด
 ก. กลุ่มวิชาการ ข. กลุ่มบริหารบุคคล
 ค. กลุ่มแผนและงบประมาณ ง. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
6. เป็นนโยบายรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์
 ก. e-Government ข. e-Citizen
 ค. e-Service ง. e-gprocument
 
 
 
7. GFMIS เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
 ก. เรื่องงานบุคคล ข. เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ค. การจัดการองค์กร ง. การบริหารการเงิน
 
8. หนังสือราชการมีกี่ชนิด
 ก. 4 ชนิด ข. 5 ชนิด
 ค. 6 ชนิด  ง. 7 ชนิด
 
9. หนังสือที่ใช้ในกิจการไปมาภายในกระทรวงหรือส่วนราชการเดียวกันเรียกว่าหนังสือชนิดใด
 ก. หนังสือภายนอก ข. หนังสือภายใน
 ค. หนังสือสั่งการ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์
 
10. ข้อใดที่จัดอยู่ในประเภทหนังสือสั่งการ
 ก. ระเบียบ ข. ประกาศ
 ค. ข่าว ง. แถลงการณ์
 
11. ข้อใดไม่ใช่การเก็บรักษาหนังสือราชการ
 ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
 ค. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการวิจัย ง. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
 
12. หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติโดยเร็วได้แก่
 ก. หนังสือด่วนที่สุด ข. หนังสือด่วนมาก
 ค. หนังสือด่วน ง. หนังสือปกติ
 
13. ข้อใดเป็นกำหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะทำการสำรวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บรักษาเพื่อขอทำลายในแต่ละปีเมื่อไร
 ก. ภายใน 30 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ข. ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
 ค. ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ง. ภายใน 120 วันหลังจากสิ้นปีปฏิทิน
 
 
 
 
14. ประเภทของหนังสือราชการที่กำหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ (ฉบับที่2) พ.ศ.2548
 ก. หนังสือภายนอก ข. หนังสือภายใน
 ค. บันทึก ง. หนังสืออิเลคทรอนิกส์
 
15. ข้อใดหมายถึงหนังสือราชการตามข้อ 14
 ก. e-Government ข. e-Citizen
ค. e-Service ง. e-Office
 
16. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ในข้อใดที่สถานศึกษาละเลยแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการที่สุด
 ก. การสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน ข. แสงสว่างโดยรอบอาคารเรียน
 ค. ประตูเข้าออกของโรงเรียน ง. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่
 
17. ข้อใดคือประโยชน์ของงานประชาสัมพันธ์
 ก. ความเข้าใจผิดกัน ข. การขัดแย้งกัน
 ค. การนินทาวาร้าย ง. สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 
18. หลักที่ควรยึดในการประชาสัมพันธ์คือข้อใด
 ก. ประโยชน์ร่วมกัน ข. ความต้องการของทั้งสองฝ่าย
 ค. ความสอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้ ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
 
19. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดสำนักงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ก. เงิน ข. งาน
 ค. บุคคล ง. สถานที่
 
20. ในการวางแผนงาน อาคารสถานที่ของสถานศึกษาขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
 ก. ขั้นสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ
 ข. ขั้นวางแผน
 ค. ขั้นดำเนินงานตามแผน
 ง. ขั้นวัดและประเมินผล

21. สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาข้อใดที่ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น
 ก. นันทนาการ ข. พลังงาน
 ค. การปกครอง ง. วัฒนธรรม
 
22. การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาหมายถึงข้อใด
 ก. บริเวณโรงเรียน ข. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ
 ค. การจัดบรรยากาศในห้องเรียน ง. ถูกทุกข้อ
 
23.ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษา
 ก. สภาพอาคารที่กำลังก่อสร้าง ข. สภาพสนามที่เป็นหลุมบ่อ
 ค. นักเรียนเล่นกีฬาโดยขาดความรู้ ง. ความระมัดระวังหรือความรู้เท่าถึงการณ์
 
24. สิ่งใดที่มีส่วนช่วยในการดำเนินงานอาคารสถานที่เป็นไปโดยสะดวก ราบรื่น มากที่สุด
 ก. การปลูกฝังให้บุคลากรและบุคคลในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนโรงเรียน
 ข. ความเข้มงวดกวดขันในการควบคุมดูแลสถานที่ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
 ค. การแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนในโรงเรียนทุกชิ้นได้มีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมอาคารสถานที่
 ง. การควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียนอย่างเข้มงวดรัดกุมที่สุด เท่าที่จะทำได้
 
25. การบริหารอาคารสถานที่ของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ได้ดีที่สุด ควรเริ่มต้นด้วยกระบวนการใด
 ก. การกำหนดผังแม่บทของสถานศึกษา
 ข. ขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง
 ค. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ
 ง. การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

26. การจัดเวรยามดูแลสถานที่อยู่ในขอบข่ายงานใด
 ก. การควบคุมดูแลสถานที่ ข. การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่
 ค. การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ง. การจัดสร้างอาคารสถานที่
 
27. บทบาทที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารการศึกษาในการบริหารงานอาคารสถานที่ คือข้อใด
 ก. กำหนดนโยบายการจัดหา การใช้การบำรุงรักษา การควบคุมและการประเมินผล
 ข. การดุแลจัดหาบุคลากรเพื่อการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ค. ส่งเสริมให้การใช้อาคารสถานที่เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ
 ง. ส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้อาคารสถานที่
 
28. การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนรับผิดชอบอาคารสถานที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานใดมากที่สุด
 ก. การจัดสร้างอาคารสถานที่ ข. การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่
 ค. การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ง. การใช้อาคารสถานที่
 
29. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารสถานที่
 ก. จัดให้มีแผนผังบริเวณโรงเรียน
 ข. ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้มาขอใช้อาคารสถานที่
 ค. ตรวจสภาพของอาคารอย่างสม่ำเสมอ
 ง. จัดให้มีการซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ชำรุด

30. ผู้บริหารสถานศึกษาควรกำหนดห้องอำนวยการหรือห้องทำงานของผู้บริหารโรงเรียนไว้ใน
อาคารตามข้อใด
 ก. อาคารหน้าสุดเพื่อความสะดวกในการติดต่อ
 ข. อาคารที่สง่างามและปลอดภัยในการเก็บทรัพย์สินมีค่า
 ค. ห้องหรืออาคารที่อยู่ใจกลางของบริเวณพื้นที่
 ง. อาคารที่มีเสาธงของโรงเรียนตั้งแต่ด้านหน้าอาคารนั้น


#แนวข้อสอบ #หนังสือ+MP3 #ศึกษานิเทศก์ ทุกเขตพื้นที่ 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ-รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ-และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ชุดติว DVDเตรียมสอบศึกษานิเทศก์ +หน้งสือแนวข้อสอบ ราคา 2500 รวมค่าส่ง EMs


1- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
2- ถาม - ตอบ การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา
3- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
4- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547
5- แนวข้อสอบพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
6- แนวข้อสอบ พรก.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7- สรุป + แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
8- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
9- แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539
10- แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
11- แนวข้อสอบ จรรยาบรรณและมาตราฐานวิชาชีพครู
12- แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว
13 แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ ปัจจุบัน อัพเดทล่าสุด
14-สรุปสาระสำคัญและแนวข้อสอบเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
15- ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศน์การศึกษา
16-ถาม - ตอบ งานของเขตพื้นที่การศึกษา
17-พรบ.เงินเดือนครู
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ
#สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหม่ล่าสุดทุกเขตพื้นที่ 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบเลือกตามตำแหน่งที่สอบ
 

*******************************
*******************************

ข้อสอบไทย.คอม ศูนย์ข้อสอบไทย แนวข้อสอบเก่า อ่านฟรี พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ?
แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ

วิธีการสั่งซื้อกดเพิ่มเพื่อน หรือ สแกน QR CODE LINE @กดเพิ่มเพื่อน หรือ สแกน QR CODE LINE ID 0981081851

*** จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}
** ใส่เศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การโอนเงิน  ตัวอย่างเช่น 399.05, 399.50 , 399.77 **

ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์   
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465
ธนาคารกสิกรไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-298-4070
ธนาคารกรุงไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-402-4080+++ Tel : 0981081851
+++ Line me : http://line.me/ti/p/%40qod6536c

+++ Line @ : @qod6536c ใส่ "@" ด้วยนะครับ 
+++ E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
+++ Web Site : www.sheetthai.net
+++ Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" (ในกรณีโอนเงินก่อน 18.00 น.)
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ อีเมล์ลล์ขยะ [Junk Mail]
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย


&&& รายละเอียดที่ต้องแจ้งหลังจากโอนเงิน &&&
1. แจ้ง เวลาที่โอน ( ดูในใบ สลิป หรือ ใบ Pay in จากธนาคารเป็นหลักเท่านั้น )
2. แจ้ง ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่ง ที่จะสั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (ในกรณีที่สั่งเป็นไฟล์)
4. แจ้ง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (ในกรณีที่สั่งเป็นหนังสือ)


<<<<<<ขอให้โชคดีทุกท่าน>>>>>>>

DVD เตรียมสอบศึกษานิเทศก์ ที่กำลังเปิดสอบ ทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว
และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้เองหรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ขี้เกียจอ่านหนังสือ ท่านก็สามารถเอาไฟล์ MP3
จากแผ่นนี้ไปลงใน มือถือ ipad iphone ใช้ฟังในรถยนต์ หรือฟังควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านก็สามารถจำได้เท่ากับการอ่าน
MP3 ติวสอบศึกษานิเทศก์
" ประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว
แผ่น DVD ประกอบด้วย
MP3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
MP3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
MP3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
MP3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
MP3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
MP3 คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ครู
MP3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พศ.2557
MP3 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
MP3 สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
E-Book นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
E-Book สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก

แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์  สพฐ.   จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดเลย
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดนครราชสีมา

แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.  จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดตาก
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.  จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.  จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.  จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.  จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.  จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.  จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ. จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.  จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดตราด
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.  จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดกระบี่
แแนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.  จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ..   จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ.   จังหวัดสงขลา


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 02, 2017, 03:45:44 pm โดย sakhiran »ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2288
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
Re: แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ ทุกจังหวัด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2016, 12:08:38 pm »
แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ
++[ข้อสอบไทย.com]++แนวข้อสอบ^^ศึกษานิเทศก์>>+ติวสอบ+<<>>[Sure100%]