ผู้เขียน หัวข้อ: #สูตรการทำแนวข้อสอบครูผู้ช่วย #กทม. #กรุงเทพมหานคร อัพเดทล่าสุด #2559  (อ่าน 1548 ครั้ง)

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2288
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
!!!มาแล้ว!!!#เฉลยแนวข้อสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.กรุงเทพมหานคร #2559 #ใหม่ล่าสุด #59 ประจำปี 2559 ข่าวเปิดสอบ หนังสืออ่าน เตรียมสอบ คู่มือ ใหม่ล่าสุด 58 59 ชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย 
 
สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ บริการเป็นกันเอง
คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 0981081851
line id : 0981081851   
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z

@หนังสืออ่านสอบ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริง
@แนวข้อสอบ รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
@ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดี และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบ #ครูผู้ช่วย กทม.กรุงเทพมหานคร อัพเดทใหม่ล่าสุด58
#ครูผู้ช่วย กทม.กรุงเทพมหานคร เปิดสอบอ่านคล่อง เข้าใจง่าย แม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ
#แนวข้อสอบ เก่งข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.กรุงเทพมหานครร โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#E BOOK จำหน่าย ขาย ข้อสอบ๒เก็งข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือ๓แนวข้อสอบ๔ตัวอย่างข้อสอบูออนไลน์

*******************************
1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 ก. มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกระดับ ฯ
 ข. มุ่งพัฒนาคนไทยทุกคน ฯ
 ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ 
 ง. มุ่งพัฒนายกระดับการศึกษา ฯ
ตอบข้อ  ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ
2. หลักการ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ
  ก. 3 ข้อ
 ข. 4 ข้อ
 ค. 5 ข้อ
 ง. ุ6 ข้อ
ตอบข้อ  ง. ุ6 ข้อ
3. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเอกภาพของชาติ
ข.. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเพื่อปวงชน
 ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างแน่นอนทั้งสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้
ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ตอบข้อ ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีจุดมุ่งหมายกี่ข้อ
 ก. 3 ข้อ
 ข. 4 ข้อ
 ค. 5 ข้อ
 ง. 6 ข้อ
ตอบข้อ  ค. 5 ข้อ
5. ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ข. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข (correct answer)
ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย
ง. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตอบข้อง. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มี กี่สมรรถนะ
 ก.. 3 สมรรถนะ
 ข. 4 สมรรถนะ
ค. 5 สมรรถนะ
 ง. 6 สมรรถนะ
ตอบข้อ ค. 5 สมรรถนะ
7. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551   
ก.ความสามารถในการสื่อสาร
ข. คามสามารถในการคิด
ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ง. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
จ. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ตอบข้อ จ. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ
ก. 4 ข้อ
ข. 6 ข้อ
ค. 8 ข้อ 
ง. 10 ข้อ
ตอบข้อ ง. 10 ข้อ
9. ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 ก.รักชาติ
 ข. ซื่อสัตย์สุจริต
 ค. มีวินัย
ง. ใฝ่เรียนรู้
ตอบข้อ ก.รักชาติ
10. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งการศึกษาออกเป็นกี่ระดับ
ก. 2 ระดับ
 ข. 3 ระดับ
 ค. 4 ระดับ
 ง. 5 ระดับ
ตอบข้อ  ง. 5 ระดับ
11. ข้อใด คือระดับการศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอุดมศึกษา
ค. ก่อนปริญญาตรี ปริญญาตรี
ง. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอบข้อ ก. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
12. การศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับใดจัดการศึกษาเป็นตัวชี้วัดช่วงชั้น
 ก. ป.1 ถึง ป.6
ข. ป.1 ถึง ม.3
ค. ม.1 ถึง ม.3
 ง. ม.4 ถึง ม.6
ตอบข้อ ง. ม.4 ถึง ม.6
13. ต 2.3 ม.4-6/3 ตัวเลข 2 หมายถึงข้อใด
 ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 2 คณิตศาสตร์
 ข. สาระการเรียนรู้ที่ 2
 ค. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2
 ง. ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่
ตอบข้อ  ง. ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่
14. ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. กิจกรรมแนะแนว
 ข. กิจกรรมนักเรียน
 ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
 ง.กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ตอบข้อ ง.กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

15. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล
ก. ก่อนประถมศึกษา
 ข. ประถมศึกษา
ค. มัธยมศึกษาตอนต้น
 ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอบข้อ  ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย
 

#แนวข้อสอบ #หนังสือ+MP3 #ครูผู้ช่วย กทม.กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ-รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ-และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก


ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรอบรู้
-  นโยบายการศึกษา รัฐบาลปัจจุบัน และ กทม.
-  แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
-  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
ความรู้ความสามารถทั่วไป
 -  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
-   แนวข้อวิชาภาษาไทย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
-  แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-  แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวภาษาไทย และ VCD ติวคณิตศาสตร์  ราคา 999 บาท


ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย กทม.ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษาจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ
#ครูผู้ช่วย_กรุงเทพมหานคร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบเลือกตามตำแหน่งที่สอบ
 

*******************************

@แนวข้อสอบ@ไฟล์เอกสาร  @คู่มืออ่านสอบ @หนังสืออ่านสอบ@เอกสารติวข้อสอบ  @คู่มือสอบ @ติวสอบ @ข้อสอบเก่า
@งานราชการ @งานรัฐวิสาหกิจ @อัพเดทล่าสุด สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และไม่มีเวลาไปหาซื้อหนังสือ
@ข่าวเปิดสอบ @งานราชการ @อัพเดทที่สุด ปี 2558

++จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน+ทุกตำแหน่ง+สอบถามได้+ทุกเวลา
++ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท จัดส่งทางอีเมล์ โอนก่อน 17.00 รับภายในวันที่โอน
++หนังสืออ่านสอบ +MP3 พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัว ราคา 999 บาทจัดส่งทางไปรษณีย์  EMS รวมค่าจัดส่งแล้ว


กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


โอนเงินชำระเสร็จแล้ว แจ้งที่  คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น) ข้อสอบไทย
Tel : 0981081851
Line id : 0981081851   
E-Mail : k_sakhian@hotmail.com
Face BooK : www.facebook.com/sheetthai.z

1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ  อีเมล์ลล์ขยะ
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วยครับ


<<<<<<ขอให้โชคดีทุกท่าน>>>>>>>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 11, 2016, 10:26:19 pm โดย sakhiran »ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2288
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นครูกทม. (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559) จำนวน 116 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มกราคม 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท
2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท
3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 27 มกราคม 2559
2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 27 มกราคม 2559 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

วิธีการสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มกราคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.teacherbkk.com/ หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2288
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
1.       วินัยคืออะไร
ก.  ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข.  ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค.  ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง.  ถูกทุกข้อ
2.       ข้อใดกล่าวผิดลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
ก.  ไม่มีอายุความ                                                                   ข.  ยอมความกันไม่ได้
ค.  ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด                   ง.  ไม่มีข้อใดกล่าวผิด
3.       วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ในกฎหมายใด
ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ข.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ค.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง.  ถูกทุกข้อ
4.       จากข้อ 3 ได้กำหนดไว้ในหมวดใด
ก.  หมวด 3                                                                             ข.  หมวด 4
ค.  หมวด 5                                                                             ง.   หมวด 6
5.       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการ  จะต้องทำอย่างไร
ก.  ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งทันที
ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน 7 วัน
ง.  ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น
6.       ข้อใดไม่เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง
ก.  ไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข.  ลอกเลียนแบบผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ
ค.  กดขี่  หรือขมเหงผู้เรียน
ง.  ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
7.       ความผิดทางวินัยในกรณีใดถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงที่สุด
ก.  การจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
ข.  การไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อข้าราชการ
ค.  การเปิดเผยความลับของทางราชการซึ่งไม่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
ง.  การละทิ้งหน้าที่ราชการเกิน  15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
8.       ข้อใดเป็น กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ก.  ละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข.  เล่นการพนัน
ค.  เมาสุราจนครองสติไม่ได้
ง.  เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
9.       ข้าราชการครูผู้ใด ทอดทิ้งราชการ
ก.  นายพรชัย  ลากิจโดยไม่จำเป็น 10 วัน
ข.  นายเสงี่ยม  ไม่มาปฏิบัติราชการ 10 วัน
ค.  นายวิรัตน์  มาโรงเรียนแต่ไม่สอนนักเรียน
ง.  เป็นผู้ทอดทิ้งราชการทุกข้อที่กล่าวมา
10.   ข้าราชการครูผู้ใดถือว่าประพฤติชั่ว
ก.  นายนิตย์เล่นการพนันหวยใต้ดิน
ข.  นายสมปองเมาสุราจนครองสติไม่ได้
ค.  นางสาว ก หายรายได้พิเศษโดยเป็นนักเต้นโคโยตี้
ง.  เป็นผู้ประพฤติชั่วทุกคนที่กล่าวมา
11.   ข้อใดเป็นความผิดลหุโทษ
ก.  ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
ข.  ความผิดที่ต้องการระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ค.  ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท  หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน
ง.  ความผิดที่ต้องการระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน
12.   โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่สถาน
ก.  3  สถาน                                                                            ข.  4  สถาน
ค.  5  สถาน                                                                            ง.  6  สถาน
13.   ข้อใดเป็นโทษทางวินัยที่เบาที่สุด
ก.  ภาคทัณฑ์                                                                          ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ว่ากล่าวตักเตือน                                                              ง.  ทำทัณฑ์บน
14.   ข้อใดไม่เป็นโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก.  ภาคทัณฑ์                                                                          ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ว่ากล่าวตักเตือน                                                              ง.  ทำทัณฑ์บน
15.   ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.  ผู้ถูกลงโทษไล่ออกมีสิทธิ์ได้เฉพาะบำเหน็จ
ข.  ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ค.  ผู้ถูกลงโทษให้ออกสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ง.  ผู้ถูกลดขั้นเงินเดือนมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
16.   ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง
ก.  ให้ออก  ไล่ออก                                                               ข.  ปลดออก  ไล่ออก
ค.  ลดขั้นเงินเดือน  ปลดออก  ไล่ออก                              ง.  ให้ออก  ปลดออก  ไล่ออก
17.   กระทำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้
ก.  ร้ายแรง                                                                              ข.  ปรากฏชัดแจ้ง
ค.  ร้ายแรงและปรากฏชัดแจ้ง                                            ง.  ไม่มีข้อถูก
18.   ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงคือใคร
ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                                ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค.  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา                                          ง.  ก.ค.ศ.
19.   นายวิโรจน์  ตำแหน่งครูชำนาญการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดไม่ร้ายแรง  ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวคือใคร
ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                                ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         ง.  ก.ค.ศ.
20.   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชา  จะลงโทษอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับความคิด
ก.  ภาคทัณฑ์                                                                          ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ลดขั้นเงินเดือน                                                               ง.  สั่งลงโทษตามข้อ ก  ข  ค  แล้วแต่กรณี
21.   ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยร้ายแรง  ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบพิจารณาโทษก็ได้  แต่มิให้ต่ำกว่าข้อใด
ก.  ลดขั้นเงินเดือน                                                               ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ปลดออก                                                                           ง.  ไล่ออก

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2288
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
1.    วินัยคืออะไร
ก.  ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข.  ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค.  ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง.  ถูกทุกข้อ
2.    ข้อใดกล่าวผิดลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
ก.  ไม่มีอายุความ    ข.  ยอมความกันไม่ได้
ค.  ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด    ง.  ไม่มีข้อใดกล่าวผิด
3.    วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ในกฎหมายใด
ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ข.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ค.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง.  ถูกทุกข้อ
4.    จากข้อ 3 ได้กำหนดไว้ในหมวดใด
ก.  หมวด 3    ข.  หมวด 4
ค.  หมวด 5    ง.   หมวด 6
5.    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการ  จะต้องทำอย่างไร
ก.  ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งทันที
ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน 7 วัน
ง.  ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น
6.    ข้อใดไม่เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง
ก.  ไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข.  ลอกเลียนแบบผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ
ค.  กดขี่  หรือขมเหงผู้เรียน
ง.  ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
7.    ความผิดทางวินัยในกรณีใดถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงที่สุด
ก.  การจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
ข.  การไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อข้าราชการ
ค.  การเปิดเผยความลับของทางราชการซึ่งไม่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
ง.  การละทิ้งหน้าที่ราชการเกิน  15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
8.    ข้อใดเป็น กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ก.  ละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข.  เล่นการพนัน
ค.  เมาสุราจนครองสติไม่ได้
ง.  เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
9.    ข้าราชการครูผู้ใด ทอดทิ้งราชการ
ก.  นายพรชัย  ลากิจโดยไม่จำเป็น 10 วัน
ข.  นายเสงี่ยม  ไม่มาปฏิบัติราชการ 10 วัน
ค.  นายวิรัตน์  มาโรงเรียนแต่ไม่สอนนักเรียน
ง.  เป็นผู้ทอดทิ้งราชการทุกข้อที่กล่าวมา
10.    ข้าราชการครูผู้ใดถือว่าประพฤติชั่ว
ก.  นายนิตย์เล่นการพนันหวยใต้ดิน
ข.  นายสมปองเมาสุราจนครองสติไม่ได้
ค.  นางสาว ก หายรายได้พิเศษโดยเป็นนักเต้นโคโยตี้
ง.  เป็นผู้ประพฤติชั่วทุกคนที่กล่าวมา
11.    ข้อใดเป็นความผิดลหุโทษ
ก.  ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
ข.  ความผิดที่ต้องการระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ค.  ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท  หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน
ง.  ความผิดที่ต้องการระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน
12.    โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่สถาน
ก.  3  สถาน    ข.  4  สถาน
ค.  5  สถาน    ง.  6  สถาน
13.    ข้อใดเป็นโทษทางวินัยที่เบาที่สุด
ก.  ภาคทัณฑ์    ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ว่ากล่าวตักเตือน    ง.  ทำทัณฑ์บน
14.    ข้อใดไม่เป็นโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก.  ภาคทัณฑ์    ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ว่ากล่าวตักเตือน    ง.  ทำทัณฑ์บน
15.    ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.  ผู้ถูกลงโทษไล่ออกมีสิทธิ์ได้เฉพาะบำเหน็จ
ข.  ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ค.  ผู้ถูกลงโทษให้ออกสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ง.  ผู้ถูกลดขั้นเงินเดือนมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
16.    ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง
ก.  ให้ออก  ไล่ออก    ข.  ปลดออก  ไล่ออก
ค.  ลดขั้นเงินเดือน  ปลดออก  ไล่ออก    ง.  ให้ออก  ปลดออก  ไล่ออก
17.    กระทำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้
ก.  ร้ายแรง    ข.  ปรากฏชัดแจ้ง
ค.  ร้ายแรงและปรากฏชัดแจ้ง    ง.  ไม่มีข้อถูก
18.    ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงคือใคร
ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค.  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา    ง.  ก.ค.ศ.
19.    นายวิโรจน์  ตำแหน่งครูชำนาญการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดไม่ร้ายแรง  ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวคือใคร
ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ง.  ก.ค.ศ.
20.    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชา  จะลงโทษอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับความคิด
ก.  ภาคทัณฑ์    ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ลดขั้นเงินเดือน    ง.  สั่งลงโทษตามข้อ ก  ข  ค  แล้วแต่กรณี
21.    ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยร้ายแรง  ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบพิจารณาโทษก็ได้  แต่มิให้ต่ำกว่าข้อใด
ก.  ลดขั้นเงินเดือน    ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ปลดออก    ง.  ไล่ออก

ออฟไลน์ sakhiran

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2288
 • ยินดีให้บริการครับ
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.sheetthai.net • Share on your facebook
1.       กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกว่าอะไร
ก.      เมืองบางมะกอก                                                          ค. เมืองบางโคก
ข.      เมืองบางกอก                                                                ง. เมืองบางเกาะ
ตอบ   ข. เมืองบางกอก
2.       ข้อใด คือที่มาของคำว่า  บางกอก
ก.       บางเกาะ                                                                          ค. บางมะกอก
ข.       บางโคก                                                                           ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
3.       พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองอะไร
ก.       เมืองธนบุรีศรีสมุทร                                                     ค. เมืองธนบุรี
ข.       เมืองธนบุรีศรีสุนทร                                                     ง. เมืองศรีธนบุรี
ตอบ   ก.  เมืองธนบุรีศรีสมุทร
4.       บริเวณปากน้ำตรงอ่าวไทย เรียกว่าอะไร
ก.       นิวอัมสเตอร์                                                                   ค. นิวอัมสตรอง
ข.       นิวอัมสเตอร์ดัม                                                             ง. นิวอัมสตรองดัม
ตอบ    ข. นิวอัมสเตอร์ดัม
5.       บริเวณปากน้ำตรงอ่าวไทยมีชุมชนใหญ่และโกดังของชาวต่างประเทศไว้สำหรับพักสินค้า ปัจจุบันคือพื้นที่อำเภอใด
ก.       อำเภอพระนคร                                                             ค.  อำเภอพระประแดง
ข.       อำเภอบางกอกน้อย                                                      ง. อำเภอทุ่งครุ
ตอบ    ค. อำเภอพระประแดง
 
 
 
6.       การเปลี่ยนชื่อพระนครจาก บวรรัตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นในรัชสมัยใด
ก.       พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข.       พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ค.       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง.       พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตอบ   ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
7.        ใน พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองค่าครองชีพสูงสุดอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศใด
ก.       เวียดนาม                                                                         ค. จีน
ข.       สิงคโปร์                                                                          ง. มาเลเซีย
ตอบ   ข.  สิงคโปร์
8.       กรุงเทพมหานครมีค่าครองชีพสูงสุดเป็นอันดับที่เท่าใดของโลก
ก.       65  ของโลก                                                                    ค.  67  ของโลก
ข.       66 ของโลก                                                                     ง.  68  ของโลก
ตอบ    ข.  66 ของโลก
9.       กรุงเทพฯได้รับการประกาศ ให้เป็นเมืองหนังสือโลก หรือ World Book Capital ประจำปี พ.ศ. ใด
ก.       พ.ศ. 2553                                                                       ค. พ.ศ. 2555
ข.       พ.ศ. 2554                                                                       ง. พ.ศ. 2556
ตอบ   ง.  พ.ศ. 2556
10.    กรุงเทพมหานครมีเขตการปกครองจำนวนกี่เขต
ก.       47  เขต                                                                            ค.  49  เขต
ข.       48  เขต                                                                            ง.  50  เขต
ตอบ  ง.  50  เขต
11.    เขตใดในกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่น้อยที่สุด
ก.      เขตสัมพันธวงศ์                                                             ค. จตุจักร
ข.      เขตหนองจอก                                                                ง. หนองแขม
ตอบ   ก.  เขตสัมพันธวงศ์    ( มีพื้นที่  1.416  ตร.กม. )
 
12.    เขตใดในกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่มากที่สุด
ก.       เขตสัมพันธวงศ์                                                             ค. จตุจักร
ข.       เขตหนองจอก                                                                ง. หนองแขม
ตอบ    ข.  เขตหนองจอก    ( มีพื้นที่  236.261ตร.กม )
13.    กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเขตการปกครอง
ก.       ปกครองพิเศษ                                                              ค. ปกครองส่วนจังหวัด
ข.       ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                  ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค
ตอบ   ก.  ปกครองพิเศษ   
14.    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็น
ทบวงการเมือง มีฐานะเป็นอะไร
ก.       ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                      ค. ราชการบริหารส่วนตำบล
ข.       ราชการบริหารส่วนจังหวัด                                       ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ  ก.  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
15.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ได้มาจาก
ก.       การสรรหา                                                                    ค. การเลือกตั้ง
ข.       การสรรหาและเลือกตั้ง                                              ง. การคัดเลือก
ตอบ  ค. การเลือกตั้ง
16.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯและรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.       คราวละ  2  ปี                                                                  ค. คราวละ  4  ปี
ข.       คราวละไม่เกิน  4  ปี                                                     ง. คราวละไม่เกิน  2  ปี
ตอบ   ค.  คราวละ  4  ปี
17.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯและรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพฯเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานและมีการแต่งตั้งใครเพื่อร่วมบริหารงาน
ก.       ปลัดกรุงเทพมหานคร                                                  ค. ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร
ข.       รองปลัดกรุงเทพมหานคร                                           ง.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตอบ   ก.  ปลัดกรุงเทพมหานคร     
 
18.    สภากรุงเทพมหานครมีกี่คน
ก.      50  คน                                                                             ค. 45  คน
ข.      65  คน                                                                             ง.  61  คน
ตอบ  ง.  61  คน
19.    ปลัดกรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน คือใคร
ก.       นายเจริญรัตน์   ชูติกาญจน์                                         ค. คุณหญิงณฐนนท  ทวีสิน
ข.       นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน                                             ง.  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร
ตอบ    ก. นายเจริญรัตน์   ชูติกาญจน์
20.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน คือใคร
ก.       นายเจริญรัตน์   ชูติกาญจน์                                         ค. คุณหญิงณฐนนท   ทวีสิน
ข.       นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน                                             ง. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์   บริพัตร
ตอบ  ง. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร