ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบงานราชการ สนงปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2558  (อ่าน 420 ครั้ง)

ออฟไลน์ narunado

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 9
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
 onion-4:สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 59 อัตรา ศูนย์สอบทั่วประเทศ เปิดรับสมัคร 3-24 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิในแต่ละตำแหน่งดูได้ตามประกาศรับสมัครงาน https://moph.job.thai.com/new.pdf

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 13 ตำแหน่ง
2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 24 ตำแหน่ง
3 ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 13 ตำแหน่ง
4 ตาแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(ด้านไฟฟ้า) 3 ตำแหน่ง
5 ตาแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(ด้านโยธา) 6 ตำแหน่ง

สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com/ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่  3 – 24 สิงหาคม 2558

ค่าสมัครสอบ 430 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว
ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ทางเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com/
 หลักสูตรและวิธีการรสอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการสอบสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้
๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐
คะแนน) ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะต าแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
๒การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น

ตัวอย่างข้อสอบเช่น
1. มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องใด

ก. ประมุขของรัฐ

ข. ความเป็นรัฐเดี่ยวของราชอาณาจักรไทย

ค. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความคุ้มครอง

ง. สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย


2. เนื้อหมูที่มีสีแดงและไม่มีไขมันแทรกระหว่างเนื้อ มีความเสี่ยงต่อสารปนเปื้อนชนิดใดมากที่สุด
ก.ฟอร์มาลีน
ข.สารเร่งเนื้อแดง
ค.สารบอแรกซ์
ง.สารฆ่าแมลง


3. อาหารประเภทใดมีโอกาสปนเปื้อนสารฆ่าแมลงมากที่สุด
ก.อาหารทะเล
ข.น้้าตาลสด หน่อไม้ปี๊บ
ค.ผักสด ผลไม้ ปลาเค็ม
ง.ลูกชิ้น หมูยอ

4. ร้านอาหารที่รับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานกี่ข้อ

ก.12 ข้อ

ข. 15 ข้อ

ค.20 ข้อ

ง. 30 ข้อ

5. ร้านจำหน่ายอาหารสดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับป้ายใดรับรอง

ก.ป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

ข.ป้ายอาหารปลอดภัย

ค.ป้ายก๋วยเตี๋ยวอนามัย

ง.ป้ายเมนูชูสุขภาพ


6. กฎหมายได้แบ่งประเภทตลาดออกเป็นกี่ประเภท

ก. 2 ประเภท

ข. 3 ประเภท

ค. 4 ประเภท

ง. 5 ประเภท


7. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลตลาดเพื่อป้องกันเหตุรำคาญ

การระบาดของโรคติดต่อ ของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ก. อนุญาตให้นำสัตว์เข้าไปเลี้ยงในตลาด

ข. ห้ามก่อหรือจุดไฟในลักษณะซึ่งน่าจะเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น

ค. อนุญาตให้ใช้ตลาดเป็นที่พักหลับนอน

ง. ถูกทุกข้อ
8. น้้าประปาควรมีค่าคลอรีนอิสระคงเหลือเท่าใด

ก.20-50 Mg/l

ข.2-5 Mg/l

ค.0.2-0.5 Mg/l

ง.0.002-0.005 Mg/l
9. ค่า BOD ของน้้าทิ้งจากระบบบำบัดน้้าเสียมีค่ามาตรฐานเท่าไหร่

ก. 10 Mg/l

ข. 20 Mg/l

ค. 30 Mg/l

ง. 40 Mg/l
10. ส้วมสาธารณะควรผ่านเกณฑ์มาตรฐานใด

ก.HAS

ข.HAH

ค.HRS

ง.HRH


11. หลักเกณฑ์ส้าคัญในการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก.ความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย

ข.ความสะอาด เรียบร้อย เพียงพอ

ค.ความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย

ง.ความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย

12. ข้อใดเป็นการจัดการสิ่งปฏิกูลขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง

ก.รถขนสิ่งปฏิกูลไปทิ้งรวมกับที่ทิ้งมูลฝอย

ข.รถขนสิ่งปฏิกูลน้าไปทิ้งตามข้างทางสาธารณะ

ค.รถขนสิ่งปฏิกูลต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก

ง.ถูกทุกข้อ


จำหน่ายหนังสืออ่านสอบ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเก่ารวมทั้งเนื้อหาอัฟเดทล่าสุด สำนัางานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกตำแหน่งงาน  เนื้อหาครบถ้วน  ตรงประเด็น
onion-34:
จำหน่าย แบบไฟล์ PDF (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 399 บาท  จัดส่งทาง E-mail รวดเร็วไม่เกินเที่ยงคืนอ่านได้ไม่ต้องรอ
หนังสือ (เนื้อหา+แนวข้อสอบ) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ไม่เกิน 3 วัน


ชำระเงินผ่านบัญชี ณปภัช ศรีวิเศษ  ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 2422084805
ติดต่อสอบถามโทร 0944699996
line: narunado
mail:narunado@gmail.com
onion-36:

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 26, 2015, 06:00:18 am โดย narunado »