ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557  (อ่าน 1188 ครั้ง)

ออฟไลน์ sakhiran

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2295
  • ยินดีให้บริการครับ
    • ดูรายละเอียด
    • http://www.sheetthai.net  • Share on your facebook
ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557


แนวข้อสอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
(ชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า 2014)

1.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 20 กรกฎาคม 2557                                             ข. 21 กรกฎาคม 2557
ค.    22 กรกฎาคม 2557                                             ง. 23 กรกฎาคม 2557
จ.    24 กรกฎาคม 2557
ตอบ     ค.  22 กรกฎาคม 2557
2.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าใด
ก. 20 กรกฎาคม 2557                                             ข. 21 กรกฎาคม 2557
ค.    22 กรกฎาคม 2557                                             ง. 23 กรกฎาคม 2557
จ.    24 กรกฎาคม 2557
ตอบ     ค.  22 กรกฎาคม 2557
3. คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่เท่าใด
ก. 22 เมษายน 2557                                                                ข. 21 พฤษภาคม 2557
ค.    22 พฤษภาคม 2557                                            ง. 23 พฤษภาคม 2557
จ.    22 มิถุนายน 2557
ตอบ     ค.  22 พฤษภาคม 2557
4.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มีกี่มาตรา
ก. 22 มาตรา                                                              ข. 40 มาตรา
ค.    41 มาตรา                                                             ง. 48 มาตรา
จ.    49 มาตรา
ตอบ     ง. 48 มาตรา
5.   ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่มาตราใด       
      ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
ก. มาตรา 1                                                                                ข. มาตรา 2
ค.    มาตรา 3                                                                                ง. มาตรา 4
จ.    มาตรา 5
ตอบ     ข. มาตรา 2
 
6.   การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
      พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดไว้กี่ระยะ
ก. 1 ระยะ                                                                  ข. 2 ระยะ
ค.    3 ระยะ                                                                  ง. 4 ระยะ
จ.    ไม่ได้กำหนด
ตอบ   
7.   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เข้ายึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ และให้รัฐธรรมนูญ
     แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นความในหมวดใด
ก. หมวด 1                                                                 ข. หมวด 2
ค.    หมวด 3                                                                 ง. หมวด 4
จ.    หมวด 5
ตอบ     ข. หมวด 2
8.   การจัดสภาขึ้นทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินนั้น เป็นระยะที่
      เท่าใด ของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
ก. ระยะที่ 1                                                               ข. ระยะที่ 2
ค.    ระยะที่ 3                                                               ง. ระยะที่ 4
จ.    ระยะสุดท้าย
ตอบ     ข. ระยะที่ 2
9.   การใช้อำนาจสกัดการใช้กำลังและการนำอาวุธมาใช้คุกคามประชาชน ยุติความหวาดระแวงและ
     แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เป็นระยะที่เท่าใด ของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ
     แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
ก. ระยะแรก                                                              ข. ระยะที่ 2
ค.    ระยะที่ 3                                                               ง. ระยะที่ 4
จ.    ระยะสุดท้าย
ตอบ    ก. ระยะแรก
10. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้ อยู่ในมาตรารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่ง
      ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
ก. มาตรา 1                                                                                ข. มาตรา 2
ค.    มาตรา 3                                                                                ง. มาตรา 4
จ.    มาตรา 5
ตอบ     ก. มาตรา 1
11. รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ให้ไว้เป็นปีที่เท่าใด ของ
      รัชกาลปัจจุบัน
ก. ปีที่ 65                                                                    ข. ปีที่ 66
ค.    ปีที่ 69                                                                    ง. ปีที่ 86
จ.    ปีที่ 87
ตอบ     ค. ปีที่ 69
12. หมวดบทบัญญัติเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
      แห่งชาติ ฉบับที่เท่าใด
ก. 1/2557                                                                   ข. 2/2557
ค.    10/2557                                                                 ง. 11/2557
จ.    15/2557
ตอบ     ง. 11/2557
13. อำนาจอฺธิปไตยเป็นของใคร ตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
      2557
ก. คสช.                                                                      ข. พระมหากษัตริย์
ค.    หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ            ง. ประชาชน
จ.    ปวงชนชาวไทย
ตอบ     จ. ปวงชนชาวไทย
14.  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นตามข้อต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตาม
      รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
ก. สภาผู้แทนราษฎร                                                ข. ศาล
ค.    คณะรัฐมนตรี                                                       ง. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จ.    ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ตอบ     ก. สภาผู้แทนราษฎร
15.  เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับกรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นตามสิ่งใด
ก. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ข. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ค. คำสั่งศาล
ง. ประเพณีการปกครอง
จ. ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตอบ     จ. ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
16. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยเกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ใครเป็นผู้วินิจฉัย
      ชี้ขาด
ก. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ            ข. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ค.    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                     ง. นายกรัฐมนตรี
จ.    คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตอบ     ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
17.  เมื่อมีกรณีที่เกิดขึ้นนอกวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
      คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุด จะขอให้ใครวินิจฉัยก็ได้
ก. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ            ข. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ค.    ศาลรัฐธรรมนูญ                                                  ง. นายกรัฐมนตรี
จ.    คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตอบ     ค.  ศาลรัฐธรรมนูญ
18.  สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด
ก. 200 คน                                                                  ข. ไม่เกิน 200 คน
ค.    220 คน                                                                  ง. ไม่เกิน 220 คน
จ.    250 คน
ตอบ     ง. ไม่เกิน 220 คน
19. สมาชิกสภานิติบัญญัติ ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด
ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ข. เคยดำรงทางการเมืองในระยะสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
ค. อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี
ง. ข้อ ข.และข้อ ค.
จ. ข้อ ก. และข้อ ค.
ตอบ   จ.  ข้อ ก. และข้อ ค.
20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
ข. สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยคน
ค. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พระมหากษัตริย์แต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติโดยการเกิด
ง. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พระมหากษัตริย์แต่งตั้งจากผู้อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี
จ. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือรัฐมนตรีในขณะเดียวกันมิได้
ตอบ     ข. สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยคน


*******************************

^^ จำหน่ายไฟล์เอกสาร แนวข้อสอบ คู่มืออ่านสอบ หนังสืออ่านสอบ เอกสารติวข้อสอบ  คู่มือสอบ ติวสอบ ข้อสอบเก่า
^^ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัพเดทล่าสุด สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และไม่มีเวลาไปหาซื้อหนังสือ
^^ ข่าวเปิดสอบ งานราชการ อัพเดทที่สุด ปี 2558 !!!!!!!!*******************************

ข้อมูลเพิ่มเติม แจกตัวอย่างแนวข้อสอบ   คลิก ติดตามได้ที่นี่ !!! 
http://xn--22c6bi7azbrb9pob.com/index.php?board=17.0

********************************************

[[จำหน่าย ]]
ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท
หนังสืออ่านสอบ +VCD หรือ MP3 ราคา 999 บาท 


กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


โอนเงินชำระเสร็จแล้ว แจ้งที่  คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 0821167004 , 0981081851
line id : zixzorash, 0981081851   
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com


1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ  อีเมล์ลล์ขยะ
3 หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย


ขอบคุณครับ