ผู้เขียน หัวข้อ: ศูนย์รวม แนวข้อสอบ+เฉลย ตัวอย่างข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง ฟรี  (อ่าน 14814 ครั้ง)

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
บริษัทขนส่ง ปี 2556  ชุด 1
 
1. บริษัท ขนส่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. วันที่ 13 สิงหาคม 2475
ข. วันที่ 13 กรกฎาคม 2473
ค. วันที่ 13 สิงหาคม 2473
ง. วันที่ 13 กรกฎาคม 2475
 
ตอบ ข. วันที่ 13 กรกฎาคม 2473
บริษัท ขนส่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2473 ในชื่อบริษัทเดินอากาศ จำกัด โดยเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มการบินพาณิชย์ในประเทศเป็นรายแรก และเดินรถยนต์โดยสารสายกรุงเทพฯ – ลพบุรี กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี ต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเป็นรัฐวิสาหกิจ และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ขนส่ง จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2481
 
2.เป็นเส้นที่แสดงถึงรากฐานของสัญลักษณ์นี้และสื่อถึงเส้นโค้งของรถบัส และเส้นสีส้มเป็นสีของ บขส.และมีความหมายว่า บขส.เป็นองค์กรในการให้บริการการขนส่ง การเดินรถอย่างมั่นคง  มาเป็นเวลายาวนาน คือเส้นสีใด
ก. เส้นสีส้ม                    ข. เส้นสีฟ้า
ค. เส้นสีชมพู                 ง. สามเส้นรวมกัน
 
ตอบ ก. เส้นสีส้ม
เส้นสีส้ม เป็นเส้นที่แสดงถึงรากฐานของสัญลักษณ์นี้และสื่อถึงเส้นโค้งของรถบัส และเส้นสีส้มเป็นสีของ บขส. และมีความหมายว่า บขส.เป็นองค์กรในการให้บริการการขนส่ง การเดินรถอย่างมั่นคง  มาเป็นเวลายาวนาน
 
3.เป็นการสื่อถึงการพัฒนาต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเป็นสำคัญ และการพัฒนาจากรถส้มมาเป็นรถปรับอากาศ
ก. เส้นสีส้ม                      ข. เส้นสีฟ้า
ค. เส้นสีชมพู                   ง. สามเส้นรวมกัน
 
ตอบ ข. เส้นสีฟ้า
เส้นสีฟ้าเป็นการสื่อถึงการพัฒนาต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเป็นสำคัญ และการพัฒนาจากรถส้มมาเป็นรถปรับอากาศ
 
4.สีที่หมายถึงความเป็นมงคล สิ่งดีงาม สื่อถึง บขส. เป็นองค์กรที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
ก. เส้นสีส้ม                    ข. เส้นสีฟ้า
ค. เส้นสีชมพู                 ง. สามเส้นรวมกัน
 
ตอบ ค. เส้นสีชมพู
เส้นสีชมพู เป็นสีที่หมายถึงความเป็นมงคล สิ่งดีงาม สื่อถึง บขส. เป็นองค์กรที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
 
5.วิสัยทัศน์ของ บขส. คือข้อใด
ก. เป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางถนนระหว่างเมืองด้วยความเป็นเลิศ
ข. เป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารด้วยความปลอดภัย
ค. เป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารด้วยความสะดวก สะอาด และปลอดภัย
ง. เป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารด้วยความรวดเร็ว
 
ตอบ ก. เป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางถนนระหว่างเมืองด้วยความเป็นเลิศ
 
6.ภารกิจที่มุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยความสะดวกสบาย  ความตรงต่อเวลา และความทันสมัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด   ทั้งธุรกิจเดินรถและธุรกิจสถานี คือภารกิจข้อใด
ก. พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง
ข. สร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
ค. รักษาสิทธิที่พึงมีของผู้โดยสาร
ง. บริหารกิจการโดยยึดถือประโยชน์ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
ตอบ ก. พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง
ภารกิจหลักของบริษัท ขนส่ง จำกัด แบ่งได้ 4 ประการดังนี้
            1.พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยความสะดวกสบาย  ความตรงต่อเวลา และความทันสมัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด   ทั้งธุรกิจเดินรถและธุรกิจสถานี
             2.สร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ จัดบริการเดินรถ ให้มีลักษณะโครงข่าย ที่ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พัฒนาสถานีและศูนย์ซ่อมบำรุงในลักษณะที่ครบวงจร
             3.รักษาสิทธิที่พึงมีของผู้โดยสาร รวมถึงให้การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและบุคคลที่สาม โดยยกระดับมาตรฐานในการกำกับดูแลทั้งรถบริษัทฯและผู้ประกอบการรถร่วม
              4.บริหารกิจการโดยยึดถือประโยชน์ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว เพิ่มศักยภาพบุคลากร สร้างความได้เปรียบในเชิงต้นทุน และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อนำไปสู่การบริการที่มีคุณภาพและสามารถ แข่งขันได้
 
7.ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ ขับรถติดต่อกันไม่เกินกี่ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้
ก. ไม่เกินสี่ชั่วโมง                    ข. ไม่เกินห้าชั่วโมง
ค. ไม่เกินหกชั่วโมง                  ง. ไม่เกินแปดชั่วโมง
 
ตอบ ก. ไม่เกินสี่ชั่วโมง
ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ ขับรถติดต่อกันไม่เกินสี่ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมงติดต่อกัน
 
8. ตั๋ว หรือบัตรโดยสารชนิดเดินทางไป - กลับ ให้กำหนดส่วนลดค่าโดยสารและค่าบริการร้อยละเท่าใดของราคาปกติ
ก. ร้อยละ 3                              ข. ร้อยละ 5
ค. ร้อยละ 7                              ง. ร้อยละ 10
 
ตอบ ง. ร้อยละ 10
ตั๋ว หรือบัตรโดยสารชนิดเดินทางไป - กลับ ให้กำหนดส่วนลดค่าโดยสารและค่าบริการร้อยละ 10 ของราคาปกติ
 
9.หากผู้โดยสารได้ซื้อตั๋วหรือบัตรโดยสาร แล้วประสงค์จะเลื่อนการเดินทางก็ให้เลื่อนการเดินทางได้ แต่ต้องขอเลื่อนการเดินทาง ก่อนถึงกำหนดเวลาเดินทางไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง
ก. 1 ชั่วโมง                                       ข. 2 ชั่วโมง
ค. 3 ชั่วโมง                                       ง. 4 ชั่วโมง
 
ตอบ ก. 1 ชั่วโมง
หากผู้โดยสารได้ซื้อตั๋วหรือบัตรโดยสาร แล้วประสงค์จะเลื่อนการเดินทางก็ให้เลื่อนการเดินทางได้ แต่ต้องขอเลื่อนการเดินทาง ก่อนถึงกำหนดเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หากขอเลื่อนเวลาเดินทางน้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเวลาเดินทาง ให้คิดค่าธรรมเนียมเลื่อนการเดินทางร้อยละ 10 ของค่าโดยสารและค่าบริการ
 
10. หากขอเลื่อนเวลาเดินทางน้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเวลาเดินทาง ให้คิดค่าธรรมเนียมเลื่อนการเดินทางร้อยละเท่าใด ของค่าโดยสารและค่าบริการ
ก. ร้อยละ 3                                     ข. ร้อยละ 5
ค. ร้อยละ 7                                     ง. ร้อยละ 10
ตอบ ง. ร้อยละ 10   

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
- การบริหารและจัดการศึกษา
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
- การศึกษาไทยกับประชาคมอาเซียน

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
กองทัพเรือ นายทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
1. ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
3. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
4. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
5. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. สรุปวิชาภาษาไทย
8. สรุปวิชาภาษาอังกฤษ
9. สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

นายทหารพระธรรมนูญ กองทัพเรือสัญญาบัตร
1. ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6. แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7. แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
8. แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
9. แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
10. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
11. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พศ.2476
12. แนวพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498

นายทหารสัญญาบัตร กองทัพเรือ ช่างเครื่องยนต์
1. เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
4. แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
5. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. สรุปงานเครื่องยนต์เบื้องต้น+ถาม-ตอบ
8. สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
9. หลักการทำงานของเครื่องยนต์

นายทหารสัญญาบัตร กองทัพเรือ นิติกร
1. ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2. ถาม - ตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. ถาม - ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา
4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5. แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
6. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
9. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
10. พระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร
11. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พศ. 2476
12. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

กองทัพเรือ วิชาการบัญชี
1. ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
3. แนวข้อสอบการบัญชี
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
5. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. แนวข้อสอบหลักการบัญชี
9. สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
10. หลักการบัญชีเบื้องต้น

กองทัพเรือ วิศวกรโยธา
1. เก็งแนวข้อสอบวิศวกรโยธา
2. ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
3. ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
4. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
5. ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
6. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง 200 ข้อ
9. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
11. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
12. สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

นายทหารสัญญาบัตร กองทัพเรือ สาขาภาษาอังกฤษ
1. ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2. แนวข้อสอบ Test on Subject ชุด 1
3. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
4. แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
5. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
9. สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ Reading Sentence Grammar  Conversation
10. สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

วิศวกรเครื่องกล กองทัพเรือสัญญาบัตร
1. ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
3. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7. การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
8. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
9. กลศาสตร์ของไหล
10. แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล

วิศวกรรมไฟฟ้า  กองทัพเรือสัญญาบัตร
1. ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
3. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
8. แนวข้อสอบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9. ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
10. แนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาคหกรรมศาสตร์  กองทัพเรือสัญญาบัตร
1. ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
4. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์+ถามตอบ
8. แนวข้อสอบวิชาคหกรรมศาสตร์

หนังสือสอบสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพเรือสัญญาบัตร

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองทัพเรือสัญญาบัตร
1. ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
4. การพัฒนาและการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
5. ถาม -ตอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.pdf
6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT
9. ถาม - ตอบ ระบบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร MIS
10. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
12. การพัฒนาและการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ

สาขาบรรณารักษ์  กองทัพเรือสัญญาบัตร
1. ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2. แนวความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
4. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5.. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์
8. แนวข้อสอบวิชา บรรณารักษ์
9. ถาม - ตอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กองทัพเรือสัญญาบัตร
1. ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
4. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. งานระบบภายในอาคาร (ถาม-ตอบ)
8. โครงสร้างอาคาร (ถาม-ตอบ)
9. แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
10. การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)
11. แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือสัญญาบัตร
1. ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
4. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
8. ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9. อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน
10. แนวข้อสอบความรู้ในงานอิเล็กทรอนิกส์

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
กรมควบคุมมลพิษ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานธุรการ กรมควบคุมมลพิษ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การเขียนหนังสือราช
- การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพัสดุ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับควบคุมมลพิษ
- แนวข้อสอเกี่ยวกับควบคุมมลพิษ
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- คำถามเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
- ระเบียบการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- ความรู้พื้นฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมมลพิษ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับควบคุมมลพิษ
- แนวข้อสอเกี่ยวกับควบคุมมลพิษ
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล.
- ถาม-ตอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน
- การสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ด้านการควบคุมอาคาร กรมควบคุมมลพิษ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับควบคุมมลพิษ
- แนวข้อสอเกี่ยวกับควบคุมมลพิษ
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานประปา
- แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
- กาควบคุมการจราจร
- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
- การสอบสัมภาษณ์

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ใหม่ล่าสุด

 รายละเอียดครอบคลุมที่ออกสอบประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  - แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
 - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 แก้ไข 2548
  - แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
  - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 - คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
 - แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการเกษตร  ใหม่ล่าสุด

รายละเอียดครอบคลุมที่ออกสอบ ประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- แนวข้อสอบข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- การสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- หลักการบัญชีเบื้องต้น

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ.2552แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปัจจุบันใช้ฉบับที่เท่าไร พ.ศ.อะไร
ก. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552                                      ข. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ค. ฉบับที่  1 พ.ศ. 2554                                     ง. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ตอบ  ข้อ ง.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก. 60  วัน                                                              ข. 90 วัน
ค. 120 วัน                                                             ง. 180 วัน
ตอบ  ข้อ ข.
ก่อนจะใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ยกเลิกระเบียบใด
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2519
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2522
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ตอบ ข้อ ก.
มาตราการและการดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันสิ่ที่เนความลับของราชการ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้พ้นจากการรั่วไหลของการจารกรรม เป็นความหมายข้อใด
ก. สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ                              ข. การักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ค. ประมวลความลับ                                                           ง. การป้องกันรั่วไหล
ตอบ ข้อ ข.
เหตุผลใดจึงยกเลิกฉบับเก่ามาใช้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก. เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ข. ต้องการให้คนยากจนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในปัจจุบัน
ค. มีบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมและรายละเอียดกำหนดไว้เกินความจำเป็น
ง.ในปัจจุบันมีเหตุก่อการร้ายมากมาย กฎหมายที่บัญญัติไว้ไม่รัดกุมพอ
ตอบ ข้อ ค.
สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ คือ ข้อใด ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ก. ข้อมูลข่าวสาร  บริภัณฑ์    ยุทธภัณฑ์
ข. ข้อมูลข่าวสาร  บริภัณฑ์    ยุทธภัณฑ์  ที่สงวน
ค. ข้อมูลข่าวสาร  บริภัณฑ์    ยุทธภัณฑ์  ที่สงวน  การรหัส
ง. ข้อมูลข่าวสาร  บริภัณฑ์    ยุทธภัณฑ์  ที่สงวน   การรหัส   ประมวลลับ
ตอบ ข้อ ง.
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นความหมายในข้อใด ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ก. ข้อมูลข่าวสาร                                 ข. ประมวลลับ
ค. ยุทธภัณฑ์                                        4  ที่สงวน
ตอบ  ข้อ ก.
ข้อใดไม่ได้หมายถึง “บริภัณฑ์” ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ก. เครื่องจักร                                        ข. สิ่งอุปกรณ์
ค. วัสดุใช้ไป                                        ง. เครื่องกล
ตอบ ข้อ ค.
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อใด หมายความว่า สิ่งของทั้งหลายที่ใช้ประจำกาย หรือประจำหน่วยกำลังถืออาวุธของทางราชการ และสิ่งอื่นใดที่ กรช.ประกาศกำหนด
ก. ข้อมูลข่าวสาร                                 ข. ประมวลลับ
ค. ยุทธภัณฑ์                                        4  การรหัส
ตอบ  ข้อ ค.
ข้อใดไม่ได้หมายถึง “ที่สงวน” ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ก. ฐานทัพบก                                       ข.โรงเรียน
ค. ชุมทางรถไฟ                                   ง. โรงช่างแสง
ตอบ ข้อ ข.
.ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อใด หมายความว่า การใช้ประมวลลับ หรือรหัสแทนข้อความ หรือการส่งข่าวสารที่เป็นความลับ
ก. ข้อมูลข่าวสาร                                 ข. ประมวลลับ
ค. ยุทธภัณฑ์                                        4  การรหัส
ตอบ  ข้อ .ง.
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อใด หมายความว่า การนำตัวอักษร ตัวเลข คำพูด สัญญาณ สัญลักษณ์มาใช้แทนความหมายอันแท้จริงตามที่ตกลงกันไว้ เพื่อรักษาความลับในการส่งข่าวหรือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ก. ข้อมูลข่าวสาร                                                 ข. ประมวลลับ
ค. ยุทธภัณฑ์                                                        ง. การรหัส
ตอบ  ข้อ ข.
“กรช” หมายความว่าอะไร
ก. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ข.กรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ ค.
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อใด หมายความว่าการกระทำใด ๆ โดยทางลับเพื่อให้ได้ล่วงรู้หรือได้ไปหรือส่งสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการให้แก่ผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ โดยมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นผลร้ายต่อความมั่นคงแห่งชาติ
ก. การก่อวินาศกรรม                                          ข. การจารกรรม
ค. การบ่อนทำลาย                                               ง. การก่อการร้าย
ตอบ ข้อ ข.
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อใด หมายความว่า การกระทำใด ๆ เพื่อทำลาย ทำความเสียหายต่อทรัพย์สิน วัสดุ ข้อมูลข่าวสาร อาคาร สถานที่ ยุทธปัจจัย ที่สงวน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก หรือรบกวน ซึ่งทำให้เกิดความปั่นป่วน หรือความเสียหายทางการเมือง การทหาร
ก. การก่อวินาศกรรม                                          ข. การจารกรรม
ค. การบ่อนทำลาย                                               ง. การก่อการร้าย
ตอบ ข้อ ก.
“รั่วไหล” หมายความว่าอะไร
ก.สิ่งที่ทางราชการรักษาไว้เพื่อทางการเมืองของประเทศ
ข.สิ่งที่หน่วยงานรัฐไม่ให้ข้อมูลต่างๆของประเทศมีการไหลออกนอกประเทศ
ค.สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการได้ทราบโดยบุคคลผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่
ง.ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
ตอบ ข้อ ค.
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อใด หมายความว่า การกระทำสิ่งใดๆ ที่มุ่งก่อให้เกิดความแตกแยก ความปั่นป่วน ความกระด้างกระเดื่อง ซึ่งนำไปสู่การก่อความไม่สงบ หรือความอ่อนแอภายในชาติ ในทางการเมือง การทหาร หรือทำลายความจงรักภักดีของประชาชนต่อสถาบัน
ก. การก่อวินาศกรรม                                          ข. การจารกรรม
ค. การบ่อนทำลาย                                               ง. การก่อการร้าย
ตอบ ข้อ ค.
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อใด หมายความว่า การกระทำใด ๆ ที่สร้างความปั่นป่วนให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิวิตและทรัพย์สิน
ก. การก่อวินาศกรรม                                          ข. การจารกรรม
ค. การบ่อนทำลาย                                               ง. การก่อการร้าย
ตอบ ข้อ ง.
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หมายถึง ในข้อใด
ก. หน่วยงานราชการ                                         ข. เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
ค. องค์การรักษาความปลอดภัย                        ง. เจ้าหน้าที่รัฐ
ตอบ ข้อ ค.
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติในส่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร นอกจากต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว ให้เป็นไปตามระเบียบใดด้วย
ก.ระเบียบรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
ข.ระเบียบรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2544
ค.ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2517
ง.ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ตอบ ข้อ ง.


แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการปี  2555 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
ก.   23   มกราคม   2555                                            ข.   24    มกราคม   2555
ค.   25   มกราคม  2555                                              ง.   26    มกราคม    2555
ตอบ   ค.   25    มกราคม   2555         
การลาของข้าราชการมีทั้งหมดกี่ประเภท
ก.      11 ประเภท                                                      ข.    10 ประเภท
ข.      9 ประเภท                                                        ง.      5 ประเภท
ตอบ   ก. 11 ประเภท
ประเภทการลา
การลาแบ่งออกเป็น  11  ประเภท  ดังต่อไปนี้
(1) การลาป่วย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร
(4) การลากิจส่วนตัว
(5) การลาพักผ่อน
(6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(8) การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน
(9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(10) การลาติดตามคู่สมรส
(11) การลาไปฟื้นฟู สมรรถภาพด้านอาชีพ
หัวหน้าส่วนราชการหมายความว่าอย่างไร
ก.    ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข.    อธิการบดี
ค.     เลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรี
ง.     ถูกทุกข้อ
ตอบ     ง.     ถูกทุกข้อ
หัวหน้าส่วนราชการ  หมายความว่า อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมี
ฐานะเป็นกรม หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีฐานะเป็นอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด
และให้ หมายความ รวมถึงเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรี
เข้ารับการตรวจเลือก หมายความว่าอย่างไร
ก.      การเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร
ข.      การเข้ารับการคัดเลือกให้ทำงานในหน่วยงานราชการ
ค.      การสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม
ง.       การสอบชิงทุนศึกษาต่างประเทศ
ตอบ   ก. การเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร
“เข้ารับการตรวจเลือก” หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารกองประจำการตามกกหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
“เข้ารับการเตรียมพล”หมายความว่าอย่างไร
ก.      การเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร
ข.      การเข้ารับการคัดเลือกให้ทำงานในหน่วยงานราชการ
ค.      เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร
ง.       การเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร
ตอบ  ค.   เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร
“เข้ารับการเตรียมพล” หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ข้าราชการตามข้อใดต่อไปนี้มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ก.      ข้าราชการที่เกษียนอายุราชการแล้ว
ข.      ข้าราชการที่ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
ค.      ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ง.       ข้าราชการทีปฏิบัติหน้าที่ในประเทศที่กำลังพัฒนา
ตอบ  ข.  ข้าราชการที่ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผูทุพพลภาพหรือพิการหากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์ แต่ไม่เกิน 12  เดือน
การลาป่วยตั้งแต่กี่วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
ก.       15 วันขึ้นไป                                                               ข.  20 วันขึ้นไป
ข.       30 วันขึ้นไป                                                               ง.  45 วันขึ้นไป
ตอบ    ข. 30 วันขึ้นไป
ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นหากประสงค์ลาจะต้องลากับหน่วยงานใด
ก.      ต้นสังกัด                                                                    ข. หน่วยงานที่ไปช่วยราชการ
ค. กระทรวงศึกษาธิการ                                         ง.  สำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ  ข. หน่วยงานที่ไปช่วยราชการ
ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทางราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจำนวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ข้าราชการมีสิทธิ์ลาพักผ่อนประจำปีในปีงบประมาณหนึ่งได้กี่วัน
ก.      5 วัน                                                                         ข.  10 วัน
ค. 15 วัน                                                                          ง. 20 วัน
ตอบ    ข.  10 วัน
ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีงบประมาณหนึ่งได้   10  วันทําการ  เว้นแต่ข้าราชการ ดังต่อไปนี้ไม่มีสีทธิ ลาพักผ่อนประจำปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก
ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรรีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาผักผ่อนไม่ครบ10 วันทำการสามรถนำมา
สะสมกับปีต่อๆไปได้ไม่เกินกี่วัน
ก.      ไม่เกิน 12 วันทำการ                                       ข. ไม่เกิน 15 วันทำการ
ค. ไม่เกิน 20 วัน ทำการ                                        ง. ไม่เกิน 25 วันทำการ
ตอบ   ค. ไม่เกิน 20 วันทำการ
ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากัปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันต้องไม่เกิน 20 วันทำการ
ในการลาคลอดบุตรจำนวนวันที่ลาต้องไม่เกินกี่วัน
ก.   ไม่เกิน 30 วัน                                                                 ข. ไม่เกิน 45 วัน
ค.  ไม่เกิน 60 วัน                                                                               ง.ไม่เกิน 90 วัน
 ตอบ    ง.ไม่เกิน 90 วัน
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่รวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน
 ข้าราชการที่ประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภรรยาคลอดบุตรมีสิทธิ์ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้กี่วัน
ก. ไม่เกิน   15 วัน                                                ข.ไม่เกิน 30 วัน
ค.ไม่เกิน  60                                                                                      ง.ไม่เกิน 90 วัน
ตอบ     ก. ไม่เกิน   15 วัน
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฏหมายที่คลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาติก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่คลอดบุตร และมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ
ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้วหากประสงค์จะลากิจเพิ่มเติม เพื่อเลี้ยงดูบุตรสามารถลาต่อเนื่องได้ไม่เกินกี่วัน
ก.ไม่เกิน120 วัน                                           ข. ไม่เกิน 150 วัน
ค. ไม่เกิน 180 วัน                                           ง. ไม่เกิน  190 วัน
ตอบ   ข. ไม่เกิน 150 วัน       
ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำการ
การลาอุปสมทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ในศาสนาอิสลามต้องยื่นใบลาไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก.      ไม่น้อยกว่า  30 วัน
ข.      ไม่น้อยกว่า 45 วัน
ค.      ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ง.       ไม่น้อยกว่า 90 วัน
ตอบ   ค.ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทสซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่งลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ในกรณีที่มีอุปสรรรคทำให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือประกอบพิธีธีฮัจน์ได้ตามปกติและขอยกเลิกวันลาจะถือว่าเป็นวันลาประเภทใด
ก.      การลากิจส่วนตัว
ข.      การลาพักผ่อน
ค.      การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ง.       การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ตอบ   ก.  การลากิจส่วนตัว
หากปรากฏว่ามีอุปสรรคทำให้ไม่สามรถอุปสมทหรือเข้าประกปบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลาให้ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
90 วัน                                                                   ข. 120  วัน
ค.   180  วัน                                                                 ง. 60  วัน
ตอบ  ข. 120  วัน
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                  ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม                  ง.  นายกรัฐมนตรี
ตอบ  ง.นายกรัฐมนตรี
“ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า
ข้อมูลข่าวสารลับที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ
ถูกเฉพาะข้อ ก และ  ข
ตอบ  ง. ถูกเฉพาะข้อ  ก และ  ข
“ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกำหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลับ ชั้นลับมาก หรือชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน
ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของลับ
ก.  หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผย
ข.  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการคลังของประเทศ
ค.  การรายงานของนักวิชาการ
ง.  การรายงานของแพทย์
ตอบ   ค.การรายงานของนักวิชาการ
ประโยชน์แห่งรัฐคือข้อใด
ก. การดำเนินการของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชน
ข.  การดำเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์รถยนต์ของบริษัทเอกชน
ค.  การดำเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับพลังงาน
ง.  ถูกหมดทุกข้อ ทั้งข้อ ก, ข และ ค
ตอบ   ง.ถูกหมดทุกข้อ ทั้งข้อ ก, ข และ ค
ใครไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม                 ข.  ปลัดกระทรวงกลาโหม
ค.  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด                             ง.  สมุหราชองครักษ์
ตอบ   ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับราชการส่วนภูมิภาค
(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีประธานสภาตำบล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเมืองพัทยา หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน แล้วแต่กรณี สำหรับราชการส่วนท้องถิ่น
(๔) ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สำหรับงานของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐข้อใดไม่ถูกต้อง
ปลัดจังหวัด ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค.   นายกเทศมนตรี                                                   ง. ผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
ตอบ   ก. ปลัดจังหวัด
ข้อใดไม่ใช่การปรับชั้นความลับ
ก. การลดชั้นความลับ                                    ข.  การเพิ่มชั้นความลับ
ค.  การยกเลิกชั้นความลับ                               ง.  การตั้งชั้นความลับเพิ่มขึ้น
ตอบ   ง.การตั้งชั้นความลับเพิ่มขึ้น
“การปรับชั้นความลับ” หมายความว่า การลดหรือเพิ่มชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับและให้หมายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วย
ทุกๆ กี่ปีเป็นอย่างน้อย นายกรัฐมนตรีต้องจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ  ของทางราชการ พ.ศ. 2544 และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ให้เหมาะสม
ก.  3 ปี                                          ข.   4 ปี                                ค.  5 ปี                                  ง.  6 ปี
ตอบ   ค. 5 ปี       
ข้อ ๖ ทุกห้าปีเป็นอย่างน้อย ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบนี้และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ให้เหมาะสม                  
องค์การรักษาความปลอดภัยแบ่งออกเป็นข้อใหญ่ ๆ ได้กี่ฝ่าย
ก. 2 ฝ่าย                                      ข.  3 ฝ่าย                              ค.  4 ฝ่าย                              ง.  5 ฝ่าย
ตอบ   ก.2 ฝ่าย       
ข้อ ๑๑ องค์การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
(๒) ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร                       
สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสังกัดหน่วยงานใด
ก. กระทรวงกลาโหม                                       ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี
ค.  กระทรวงมหาดไทย                                     ง.  กระทรวงยุติธรรม
ตอบ  ข.สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์รักษาความปลอดภัยสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงกลาโหม                                         ข.  กระทรวงมหาดไทย
ค.  กระทรวงยุติธรรม                                          ง.  สำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ   ก. กระทรวงกลาโหม
องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนหมายถึงข้อใด
ก.  ศูนย์รักษาความปลอดภัย                                ข.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ค.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ                 ง.  กรมสอบสวนคีพิเศษ
ตอบ   ข.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหารหมายถึงข้อใด
ก. ศูนย์รักษาความปลอดภัย                                 ข.  กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ค.  ศูนย์รักษาความปลอดภัย                                 ง.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ตอบ  ค.ศูนย์รักษาความปลอดภัย                 
ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารแบ่งออกเป็นกี่ชั้น
ก. 6 ชั้น                           ข.  5 ชั้น                               ค.  4 ชั้น                                 ง.  3 ชั้น
ตอบ  ง.3 ชั้น
ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ
(๑) ลับที่สุด (TOP SECRET)
(๒) ลับมาก (SECRET)
(๓) ลับ (CONFIDENTIAL)

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ‏ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
-  ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
- แนวข้อสอบอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
- แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)
- สรุปสูตรวิชาคณิตศาสตร์ 
- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ  
- แนวข้อสอบกลศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)
- เวกเตอร์ (เฉลยละเอียด)
- คณิตศาสตร์เชิงการจัดและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
แนวข้อสอบบริษัท ท่าอากาศยานไทย 2559

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย 
- ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ท่าอาศยานไทย แผนกตรวจค้น 
แนวข้อสอบบริษัท ท่าอากาศยานไทย 2559
ประกอบด้วย 
- ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา 
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านการคิดตัวเลข 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
- สรุป+แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน 
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test 
- แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน และ ภัยคุกคามก่อการร้าย ที่มีผลต่อการบิน

แนวข้อสอบ การท่าอากาศยานไทย (AOT) 
- ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิศวกรโทรคมนาคม การท่าอากาศยานไทย (AOT) 
- ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาสามารถทั่วไป ความสามารถด้านภาษา
- วิชาสามารถทั่วไป ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม+แนวข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายสายโทรคมนาคม

บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท. AOT  ฝ่ายตรวจค้น
- ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- สรุป+แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test
- แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน และ ภัยคุกคามก่อการร้าย ที่มีผลต่อการบิน

เจ้าหน้าที่การเงิน การท่าอากาศยานไทย (AOT) 
- ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
- แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบเรื่องการเงิน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล การท่าอากาศยานไทย (AOT) 
- ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test
- แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร

เจ้าหน้าที่บริการ การท่าอากาศยานไทย (AOT) 
- ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
- แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- รู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบ เรื่องการบริการ 
- การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ

นักวิชาการขนส่ง การท่าอากาศยานไทย (AOT) 
- ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554

นิติกร การท่าอากาศยานไทย (AOT) 
- ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
- แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ.2543

พนักงานกู้ภัยและดับเพลิง การท่าอากาศยานไทย (AOT) 
- ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test
- แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
- ถาม- ตอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

วิศวกร การท่าอากาศยานไทย (AOT) 
- ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
- แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม+แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายสายโทรคมนาคม

วิศวกรเครื่องกล การท่าอากาศยานไทย (AOT) 
แนวข้อสอบบริษัท ท่าอากาศยานไทย 2559
- ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
- แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
- แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล
- การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล

สถาปนิก 3 การท่าอากาศยานไทย (AOT)
แนวข้อสอบบริษัท ท่าอากาศยานไทย 2559
- ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา
- วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
- แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- งานระบบภายในอาคาร (ถาม-ตอบ)
- โครงสร้างอาคาร (ถาม-ตอบ)
- การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)
- แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายทหารประทวน กรมการทหารสื่อสาร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการทหารสื่อสาร
2 แนวข้อสอบเหล่าทหารสื่อสาร
3 วิชาความรู้ทั่วไป (ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย)
4 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
5 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6 แนวข้อสอบนโยบาย คสช.
7 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ


สนใจติดต่อสอบถามโทร 090-246-5449  Line ID 0902465449

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
โปรแกรม Winrar Adobe Reader ใช้สำหรับเปิดแนวข้อสอบ สำหรับ คอมพิวเตอร์

http://www.rarlab.com/

Thai (32 bit)   5.30   1876 KB

http://www.rarlab.com/rar/wrar530th.exe


Thai (64 bit)    5.30   2181 KB   

http://www.rarlab.com/rar/winrar-x64-530th.exe

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Adobe Reader DC (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) 15.008.20082
ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader DC เพื่อไว้เปิดไฟล์เอกสาร PDF จาก Adobe และช่วยเสริมสำหรับกับการทำงานของ Browser ให้อ่านไฟล์ PDF ได้ ฟรี

http://software.thaiware.com/download/%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94-Adobe-Reader

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน สพฐ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
9 หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
10 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
11 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
12 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
13 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
14 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


>>>>หนังสืออ่านสอบ แนวข้อสอบที่การันตีความแม่นยำ ใช้ในการสอบข้อเขียนจริง แล้วติดจริง มีครบทุกหัวข้อที่จะสอบ เนื้อหาครอบคลุมทุกตำแหน่งที่ออกข้อสอบในตำแหน่งนั้นๆ Updateข้อสอบใหม่ล่าสุดทุกปี คนที่ไม่มีเวลาในการติวเตรียมตัวสอบก็อ่านเข้าใจได้ง่าย สามารถรู้แนวทางข้อสอบและทำข้อสอบได้แน่นอน<<<<

รายละเอียดสินค้า
จำหน่ายไฟล์ PDF ราคา 399 บาท จัดส่งทาง E-mail
หนังสืออ่านสอบ ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS

รายละเอียดการสั่งซื้อ
โทร 090-2465449 Line ID : 0902465449
ชำระเงินที่ ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี วาทยากร หล่อเพชรสวัสดิ์
เลขที่บัญชี 207-203955-8