ผู้เขียน หัวข้อ: ศูนย์รวม แนวข้อสอบ+เฉลย ตัวอย่างข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง ฟรี  (อ่าน 14813 ครั้ง)

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
เฉลยคำตอบข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คำเฉลยแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจวิชากฎหมาย ชุด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1.ตอบ ค.ประเทศฝรั่งเศส  ในแรกเริ่ม ไทยใช้ประมวลกฎหมายแพ่งของฝรั่งเศสและสวิส เป็นหลักในการร่าง  แต่หลังจากบังคับใช้ได้ปีเศษ ประมวลกฎหมายฉบับนั้นได้ถูกยกเลิกไป และประกาศใช้ใหม่ โดยเดินตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันและญี่ปุ่นเป็นส่วนมาก  ในส่วนที่เทียบเคียงมาจากประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสก็ยังมีอยู่ประปราย
2.ตอบ ก.กรุงเทพเท่านั้น เพราะนายยุทธและนางสาวตู้เย็นมิได้จดทะเบียนสมรสกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม คือ แม่เท่านั้น  หลัก ผู้เยาว์ย่อมมีภูมิลำเนาตามผู้แทนโดยชอบธรรม ฉะนั้น เด็กหญิงมิ่ง จึงมีภูมิลำเนาตามแม่ คือ นางสาวตู้เย็น ที่กรุงเทพ เท่านั้น
3.ตอบ ง. 15 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 0.00น.  หลัก บุคคลสามารถทำพินัยกรรมได้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์   จากสูตรการคำนวณอายุ(ดูหน้า 15 ประกอบ)  จะได้คำตอบข้อ ง.
4.ตอบ ง.ผิดทั้งสองข้อ  เพราะ                                                                                                                                                                                     (1) “...ซึ่งได้ส่งมอบให้ในขณะทำสัญญาหรือภายหลังจากที่ได้ทำสัญญาแล้ว” ทั้งนี้ มัดจำต้องให้  ขณะทำสัญญาเท่านั้น                                                                                                                            (2) มัดจำศาลไม่มีอำนาจใช้ดุลยพินิจปรับลด  แต่เบี้ยปรับนั้นกฎหมายได้ให้อำนาจศาลปรับลดได้
5.ตอบ ค.เงินฌาปนกิจ  เพราะ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิและความรับผิดชอบต่าง ๆ ของผู้ตายในขณะผู้ตายมีชีวิตอยู่ ดังนั้นเงินฌาปนกิจจึงมิใช่กองมรดก
6.ตอบ ก.ค่าสินไหมทดแทน ส่วน ค่าเสียหาย มิได้ใช้ในกรณีการทำละเมิด  แต่จะใช้ในกรณีอื่น เช่น การทำผิดสัญญา เป็นต้น
7.ตอบ ง.ข้อ(2)และ(3)  เพราะ
(1)ผลมะม่วงที่ยังอยู่บนต้นมะม่วงเป็นดอกผลธรรมดา   ทั้งนี้ ดอกผลธรรมดาต้องหลุดหรือขาดออกจากทรัพย์แม่แล้วเท่านั้น
(2)การได้ผลลำไยนั้น  เป็นดอกผลธรรมดา  ส่วนผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์แม่(ต้นลำไย)นั้น คือ การใช้ผลลำไยกึ่งหนึ่งแทนค่าเช่า
(3)ไข่ไก่ เป็นดอกผลธรรมดา ซึ่งได้จากทรัพย์แม่ข้อนี้ชัดเจนดีแล้ว
8.ตอบ ข. ที่งอกริมตลิ่งย่อมเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเสมอ ข้อนี้กล่าวผิด เพราะ ที่งอก         ชายตลิ่ง ผู้ซึ่งเป็นเจ้ากรรมสิทธิ์ในที่ดินแม่ซึ่งที่ดินที่งอกนั้นได้งอกออกมา ผู้นั้นจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในผืนดินที่งอกด้วย  หากที่ดินชายตลิ่งที่มีผืนดินงอกออกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของแผ่นดิน ผืนดินที่งอกนั้นก็ย่อมตกเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
9.ตอบ ข.โมฆะ  เพราะ  การหมั้นนั้น  ชายและหญิงจะทำการหมั้นกัน ต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากฝ่าฝืนเกณฑ์เรื่องอายุมีผลเป็นโมฆะทุกกรณี
10.ตอบ ง. ค่าสินไหมทดแทน  ส่วนข้อ ก.  ข.  และ ค. นั้นเป็นโทษบังคับในทางอาญา ซึ่งมี 5 สถาน ได้แก่ 1.ประหาร  2.จำคุก  3.กักขัง  4.ปรับ  5.ริบทรัพย์
11.ตอบ ง.บริษัทมหาชน  เพราะ นิติบุคคลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มี 5 ประเภท ได้แก่ 1.ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน  2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด   3.บริษัทจำกัด   4.สมาคม   5.มูลนิธิ   ส่วนบริษัทมหาชนจำกัดนั้น เป็นนิติบุคคลตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535
12.ตอบ ง. เพราะข้อ ก.เป็นการเชิญชวน ไม่มีเจตนาผูกพันกัน
                                ข้อ ข.และข้อ ค. เป็นนิติเหตุ (คืออะไร? พลิกดูหน้า22)
                                ข้อ ง.การสั่งซื้อพิซซ่า เป็นการกระทำเพื่อผูกนิติสัมพันธ์ เกิดสัญญา จึงเป็นนิติกรรม
13.ตอบ ค.การสมรสกับคนวิกลจริต 
                ข้อ ก.มีผลเป็นโมฆียะ
                ข้อ ข.มีผลให้ความเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมและความเป็นบุตรบุญธรรมสิ้นสุดลง การสมรสสมบูรณ์
                ข้อ ง.คนเสมือนไร้ความสามารถ ทำการสมรสมีผลสมบูรณ์ กฎหมายมิได้ห้ามไว้
14.ตอบ ข.เรือนจำหรือทัณฑสถานที่ถูกจำคุกอยู่ (คำตอบชัดเจน ไม่ต้องอธิบาย)
15.ตอบ ค. สิทธิเก็บกิน  สิทธิยึดหน่วง  สิทธิจำนำ  ทั้งหมดนี้เป็นสังหาริมทรัพย์  เพราะ            สิทธิเก็บกินนั้น มีสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์(ทำการเก็บกินได้บนที่ดิน)  กฎหมายจึงถือให้เป็นอสังหาริมทรัพย์ด้วย
16.ตอบ ข.มีสิทธิเมื่อมีสภาพบุคคล และใช้สิทธิได้บริบูรณ์เมื่อบรรลุนิติภาวะ  เพราะ เมื่อเริ่มมีสภาพบุคคลสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายย่อมติดตัวมา  ครั้นเติบโตเป็นผู้เยาว์ การทำนิติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ซื้อปากกา  ซื้ออาหารกล่อง1มื้อ หรือตามสมควร ย่อมทำได้  แต่กฎหมายจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมที่สำคัญบางประเภท เช่น การกู้ยืมเงิน  การซื้อทรัพย์สินมีค่า      เป็นต้น หากผู้เยาว์ทำลง นิติกรรมนั้นย่อมมีผลเป็นโมฆียะ โดยผู้แทนโดยชอบธรรมอาจบอกล้างได้
ฉะนั้น สิทธิที่ใช้ได้จริงไม่บริบูรณ์เมื่อผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
17.ตอบ ง.ผลไม้  ไข่ไก่  ไข่มุก  ส่วนข้อ ก. ข. และ ค.นั้น  ผิด เพราะ ค่าปันผล  ค่าเช่า และกำไร เป็นดอกผลนิตินัย
18.ตอบ ค.ทำนิติกรรมเพราะถูกข่มขู่   ส่วนข้อ ก. ข. ง. มีผลเป็นโมฆะ(พลิกอ่านรายละเอียดหน้า20)
19.ตอบ ง.ให้เพื่อเป็นการกำหนดค่าเสียหายล่วงหน้า  เพราะ มัดจำ คือ สิ่งที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งให้ไว้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง เป็นประกันว่าจะปฏิบัติตามสัญญา
20.ตอบ ง. เพราะหนี้เกิดได้โดย 1.นิติกรรม  2.นิติเหตุ   ข้อ ก.  ข.  ค. เป็นนิติเหตุซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้
21.ตอบ ง. ส่วนข้อ ก.อัตราดอกเบี้ยสูงสุดสามารถเรียกได้ตามกฎหมาย คือ ร้อยละ15ต่อปี หรือ
       ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
   ข.กฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินเกินกว่า2พันบาทขึ้นไป ต้องทำหลักฐานเป็น
       หนังสือ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้
    ค.หากสัญญาระบุอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อัตราดอกเบี้ยนั้นเป็น
       โมฆะ ให้จ่ายเฉพาะเงินต้นเท่านั้น
22.ตอบ ก.ขณะทำการหมั้น  กล่าวคือ ของหมั้นนั้น คือของที่ชายให้ไว้กับหญิงเพื่อยืนยันว่าจะสมรสกับหญิงนั้น  โดยต้องให้ไว้ในขณะทำการหมั้น  มิฉะนั้น ไม่ถือว่าเป็นของหมั้น และไม่เกิดการหมั้นขึ้น 
23.ตอบ ง.ไม่มีข้อถูก เพราะ ข้อ ก. ข. และ ค.ส่วนเป็นสินส่วนตัวทั้งสิ้น(ดูคำอธิบายหน้า29)
24.ตอบ ง.การสมรสเพราะถูกกลฉ้อฉล   
-ข้อ ก. และ ค. การสมรสนั้นเป็นโมฆะ
-ข้อ ข.ความเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมและความเป็นบุตรบุญธรรมสิ้นสุดลง การสมรสมีผลสมบูรณ์
25.ตอบ ก.ร้อยละ7.5 ต่อปี  เพราะตามหลัก  “หากสัญญามิได้ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้  ให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี”  กรณีนี้ สัญญาระบุ“ให้คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด”
จึงตอบ ร้อยละ7.5ต่อปี   มิใช่ร้อยละ15ต่อปี  เพราะอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวกฎหมายกำหนดเพดานสำหรับในกรณีที่สัญญามีการระบุอัตราดอกเบี้ยไว้
26.ตอบ ค.อัตราดอกเบี้ยขัดต่อกฎหมาย ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพราะเป็นโมฆะ แต่ต้องคืนเงินต้น  เพราะกรณีดังกล่าว สัญญาระบุอัตราดอกเบี้ยไว้ร้อยละ 2 ต่อเดือน หรือคิดเป็น ร้อยละ24ต่อปี  ดังนั้น เมื่อคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดอกเบี้ยดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ กฎหมายไม่ให้คิดเลย  ให้คืนเฉพาะเงินต้น
27.ตอบ ก.ได้  เพราะ เป็นทารกในครรภ์มารดาขณะบิดาตาย และภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก เมื่อเด็กคลอดออกมาและหายใจ ย่อมมีสภาพบุคคลแล้ว  ดังนั้น สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ย่อมมีตามมาด้วย  ดังนี้ สิทธิในการได้รับมรดกจากบิดา ย่อมเกิดขึ้น
28.ตอบ ข.โมฆียะ เพราะคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมเป็นโมฆียะเสมอ  แต่หากทำพินัยกรรมจะมีผลเป็นโมฆะเท่านั้น !!!
   29.ตอบ ค.เงินกองมรดกของนาย ก.มี 3 ล้านบาท  มารดาได้ 1.5 ล้านบาท  ภริยาได้ 3.5 ล้านบาท 
วิธีคิด     1.ให้หาทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายก่อน โดยนาย ก.มีสินส่วนตัวจากพินัยกรรม 1 ล้านบาท
                และ มีสินสมรส อันเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมรส 4 ล้านบาท
-ตามกฎหมาย เมื่อการสมรสสิ้นสุดลง(หย่า/ตาย) ให้จัดการทรัพย์สินโดยนำสินสมรสแบ่งคนละกึ่งหนึ่ง  ดังนั้น  4ล้านบาท ÷ 2 = 2ล้านบาท
ดังนั้น  ทรัพย์สินทั้งหมดของนาย ก. เท่ากับ  2ล้าน + 1ล้าน = 3 ล้านบาท
                2.นำทรัพย์สินของผู้ตาย แบ่งให้ทายาทโดยธรรม ส่วนละเท่า ๆ กัน  กรณีนี้มีทายาท 2 คน
                ได้ว่า  3 ล้าน ÷ 2 = 1.5 ล้านบาท
สรุป  มารดาของนาย ก.ได้รับเงิน  1.5 ล้านบาท
         ภริยาของนาย ก. ได้รับเงิน 2ล้านบาท(จากการแบ่งสินสมรส)  +  1.5ล้านบาท = 3.5 ล้านบาท
30.ตอบ ก. เพราะ รถยนต์ เป็นสังหาริมทรัพย์  สามารถครอบครองปรปักษ์ กำหนดเวลา 5 ปี                  ผู้ครอบครองปรปักษ์สังหาริมทรัพย์โดยสงบและเปิดเผย เป็นเวลา 5 ปี  จึงได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้น  กรณีดังโจทย์นายชินวัตรกลับจากต่างประเทศแล้วมาทวงรถยนต์คืน  แต่ครั้นนายสนธิไม่ให้ ก็เฉย  มิได้มีเจตนาหวงห้ามอีก  ระหว่างระยะเวลา 5 ปีนายสนธิอ้างได้ว่าตนกระทำโดยสงบ  และมิได้    ซ่อนเร้นการกระทำต่อเจ้ากรรมสิทธิ์ หมายความว่า ตนกระทำโดยเปิดเผย  และเป็นระยะเวลา 5 ปี                                          ดังนั้น ->  นายสนธิได้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในรถยนต์
ระวัง!!!  การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์จากการครอบครองปรปักษ์โดยสงบและเปิดเผย  หากเป็น
                                -สังหาริมทรัพย์  กำหนดเวลา  5  ปี
                                -อสังหาริมทรัพย์  กำหนดเวลา  10  ปี
31.ตอบ ง.ไม่มีข้อใดถูก
(1)คนเสมือนไร้ความสามารถ อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์ในการจัดการทรัพย์สินหรือนิติกรรมที่สำคัญเท่านั้น  เรื่องภูมิลำเนา คนเสมือนไร้ความสามารถ มีความสามารถตามกฎหมายในการกำหนดภูมิลำเนาของตนได้
(2)บุคคลจะขอศาลสั่งให้ผู้ไม่อยู่เป็นคนสาบสูญได้ เมื่อ
                -ในเหตุปกติ ผู้นั้นหายตัวไปจากถิ่นที่อยู่โดยไม่มีใครรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เป็นเวลา 5 ปี
                -ในเหตุพิเศษ เช่น  เหตุการณ์ตึกเวิล์ดเทรดถล่ม  คลื่นสึนามิ  เรืออัปปาง และผู้นั้นหายตัวไปนับแต่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว  เป็นเวลา  2 ปี
                เมื่อครบเงื่อนเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้มีส่วนได้เสีย  อาจขอให้ศาลสั่งผู้ไม่อยู่นั้น เป็นคนสาบสูญได้
สำหรับกรณีนางพจมารนั้น นายหมักต้องอ้างว่า นางพนมารหายตัวไปโดยไม่รู้ชะตากรรมเป็นเวลา 2 ปีแล้ว
(3)การหมั้น ไม่เป็นเหตุให้สามารถบังคับคู่หมั้นทำการสมรสกับตนได้ แต่หากฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้น
อีกฝ่ายอาจเรียกของหมั้นคืน และ อาจเรียกค่าทดแทนได้

admin   2013-01-25 09:23
1.ในการใช้กฎหมายนั้นจะต้องในบรรดากรณี ซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของบัญญัตินั้นๆ แต่หากในกรณีที่ไม่มีบทกำหนดที่จะยกมาปรับแก่คดีได้ เพื่อประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยให้คดีนั้นเสร็จไปได้ จะต้องนำหลักการใดมาใช้เป็นลำดับแรก

ก. ให้วินิจฉัยนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น

ข. ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง

ค. ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป

ง. นำหลักการใดมาใช้ก่อนหลังก็ได้

คำตอบ : ข้อ ก. เพราะเมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงยิ่ง และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป (ตาม ป. พ.พ. มาตรา 4)

2. ในกรณีที่บุคคลใดได้พิมพ์ลายนิ้วมือ แทนการลงลายมือชื่อ จะต้องทำอย่างไรจึงจะทำอย่างไรจึงจะทำให้การพิมพ์ลายนิ้วมือนั้นใช้แทนการละลายมือชื่อในเอกสารได้

ก. มีพยานลงลายมือชื่อรับเองหนึ่งคน

ข. มีพยานลงลายมือชื่อรับเองสองคน

ค.ไม่จำเป็นต้องมีพยานแก้ใช้แทน ลายมือชื่อได้

ง. นำหนังสือนั้นไปให้นายอำเภอรับรอง

คำตอบ : ข้อ ข. ลายพิมพ์นิ้วมือ แกงใด ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นทำนองเช่น ว่านั้น ที่ทำลงในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อ หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้แล้วสองคนแล้วให้ถือเสมอกับลงลายมือชื่อ (ตาม ป.พ.พ. มาตรา 9)

3. บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์ และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุเท่าใด

ก. อายุ 17 ปี ข. อายุ 18 ปี

ค.อายุ 19 ปี ง. อายุ 20 ปี

คำตอบ : ข้อ ง. บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์ ปละบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีอายุ 20 ปีบนิบูรณ์ แต่อาจบรรลุนิติภาวะได้ด้วยการสมรส

4. หากผู้เยาว์ทำนิติกรรม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผลของนิติกรรมนั้นเป็นเช่นไร

ก. เป็นโมฆะ

ข. เป็นโมฆียะ

ค. บังคับได้เฉพาะผู้เยาว์เท่านั้น

ง. นิติกรรมนั้นก็ยังสมบูรณ์

คำตอบ : ข้อ ข. เนื่องจากผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใดๆที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นนั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (ตาม ป.พ.พ. มาตรา 21)

5. การกระทำใดที่ผู้เสมือนไร้ความสามารถ ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนก็สามารถทำได้

ก. นำทรัพย์สินไปลงทุน

ข. กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน

ค. บริจาคเงิน ซึ่งพอควรแก่ฐานานุรูป

ง. ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาเกิน 1 ปี

คำตอบ : ข้อ ค. เพราะ คนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงจะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 34

6. นายจันทร์ ได้ไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และได้หายสาบสูญไปจากเหตุคลื่นยักษ์สึนามิ ทายาทนายจันทร์จะร้องขอต่อศาลให้นายจันทร์เป็นคนสาบสูญ เพื่อที่จะได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์มรดกได้ภายในระยะเท่าไหร่นับแต่นายจันทร์หายไป

ก. ภายในระยะเวลา หนึ่ง ปี

ข. ภายในระยะเวลา สอง ปี

ค. ภายในระยะเวลา สาม ปี

ง. ภายในระยะเวลา สี่ ปี

คำตอบ : ข้อ ข. ภายในระยะเวลา สอง ปี เพราะในกรณีที่เกิดสงคราม หรือพาหนะที่เดินทางอับปางหรือถูกทำร้ายหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้น เป็นเหตุให้บุคคลนั้นอยู่ในอันตราย เช่นว่านั้นให้ลดระยะเวลาการร้องขอเหลือเพียงแค่ 2 ปี ( ตาม ป.พ.พ. มาตรา 61)

7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้นิติบุคคล

ก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ข. บริษัท จำกัด

ค. ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ข้อ ค. ห้างหุ้นส่วนสามัญ เพราะเป็นการตกลงร่วมลงทุนโดยมิได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

8. นิติบุคคลจะแสดงเจตนาทำนิติกรรมได้โดยวิธีใด

ก. ทำโดยนิติบุคคลเอง

ข. ทำโดยตัวแทนของนิติบุคคล

ค. ทำโดยลูกจ้างของนิติบุคคล

ง. ถูกทุกข้อยกเว้น คำตอบข้อ ค

คำตอบ : ข้อ ข. ทำโดยตัวแทนของนิติบุคคล ตาม ป.พ.พ. มาตรา 70 ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนนิติบุคคล

9. นายอาทิตย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ได้ทำสัญญาให้นายจันทร์ กู้ยืมเงินซึ่งนอกเหนือวัตถุประสงค์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อนายอาทิตย์สัญญา นายจันทร์จะฟ้องให้ใครรับผิดชอบได้บ้าง

ก. ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด

ข. ฟ้องนายอาทิตย์

ค. ฟ้องกรรมการของห้างหุ้นส่วน

ง. ฟ้องได้ทั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ,นายอาทิตย์ และกรรมการของห้างหุ้นส่วนจำกัด

คำตอบ : ข้อ ข. ตาม ป.พ.พ. มาตรา 76 วรรคสอง ถ้าความเสียหายแก่บุคคลอื่นเกิดจากการกระทำที่ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของนิติบุคคล บรรดาบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งที่ได้เห็นชอบให้กระทำการนั้นหรือได้เป็นผู้กระทำการดังกล่าว ต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับความเสียหายนั้น

10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์

ก. บ้าน

ข. โรงงาน

ค.ดิน ซึ่งเจ้าของที่ดินขุดเอาไปขาย

ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ : ข้อ ค. เพราะดินเมื่อขุดขึ้นมาแล้ว ไม่ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ แต่เป็นสังหาริมทรัพย์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 139 อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดกับมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นและหมายความรวมถึงทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย

11. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นส่วนควบของรถยนต์

ก. เครื่องเสียงรถยนต์

ข. ล้อรถยนต์

ค. พวงมาลัยบังคับรถ

ง. ประตูรถ

คำตอบ : ข้อ ก. เครื่องเสียงรถยนต์ ไม่ถือว่าเป็นส่วนควบของรถเพราะถึงแม้ว่าไม่มีเครื่องเสียงรถก็สามารถขับเคลื่อนได้

ก. ค่าปันผล ขนสัตว์ ลูกวัว

ข. ผลไม้ ค่าเช่า น้ำยางพารา

ค. กำไร ลูกวัว มะพร้าว

ง. ผลไม้ ไข่ไก่ ไข่มุก

คำตอบ : ข้อ ง. เพราะ ผลไม้ ไข่ไก่ ไข่มุก เป็นดอกผลธรรมดาทั้งหมด ส่วนค่าปันผล ค่าเช่า กำไร เป็นดอกผลทางนิตินัย

13. การใดๆอันทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วด้วยสมัครใจ มุ่งโดยตรงต่อการผู้กนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สาน หรือระงับ ซึ่งสิทธิถือว่าเป้นการกระทำใด

ก. ละเมิด

ข. นิติกรรม

ค. การจัดการงานนอกสั่ง

ง. ประนีประนอมยอมความ

คำตอบ : ข้อ ข. ตาม ป.พ.พ. มาตรา 149 นิติกรรม หมายความว่า การใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยสมัครใจ มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สาน หรือระงับ ซึ่งสิทธิ

14. การกระทำใดต่อไปนี้เป็น โมฆียะ

ก. มิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบบทที่กฎหมายกำหนด

ข. สำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม

ค. การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่

ง. การใดมีวัตถุประสงค์อันเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย

คำตอบ : ข้อ ค. ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 การแสดงเจตนา เพราะถูกข่มขู่เป็น โมฆียะ

15. ในการตีความการแสดงเจตนานั้น กฎหมายได้กำหนดให้คำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ

ก. ตัวบุคคล

ข. จำนวนเงินที่ทำ

ค. เจตนาอันแท้จริง

ง. ลักษณะของสัญญา

คำตอบ : ข้อ ค. เพราะในการตีความการแสดเจตนานั้นให้เพ็งเล้งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้องสำนวนหรือตัวอักษร

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร

1. การหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทอาคารถาวรของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี กฎหมายกำหนดหักไว้อย่างไร
ก.5 % ของมูลค่าต้นทุน
ข.10 % ของมูลค่าต้นทุน
ค.20% ของมูลค่าต้นทุน
ง.100 % ของมูลค่าต้นทุน
2. การคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคารถยนต์โดยสารที่นั่งไม่เกิน 10 คน หรือรถยนต์นั่ง ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ในมูลค่าต้นทุนเฉพาะส่วนที่ไม่เกินกี่บาท
ก.300,000 บาท
ข.400,000 บาท
ค.500,000 บาท
ง.1,000,000 บาท
3. การบริจาคเพื่อการกีฬาให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรใดที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่าย
ก.ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการกีฬา
ข.ให้กรมพลศึกษาเพื่อจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ค.ให้กรมพลศึกษาเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเขต
ง.ให้คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพื่อส่งเสริมกีฬาในจังหวัด
4. ค่ารับรองหรือค่าบริการในกรณีต้องให้ค่าสิ่งของแก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือบริการไม่เกินคนละเท่าไรในแต่ละคราวที่มีการรับรองหรือการบริการ
ก.1,000 บาท
ข.2,000 บาท
ค.4,000 บาท
ง.10,000 บาท
5. หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 จากรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานผู้จ่ายเงินดังกล่าวจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละเท่าใดของจำนวนเงินที่จ่าย
ก.1
ข.5
ค.7
ง.10
6. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถูกหักโดยหน่วยงานราชการเนื่องจากเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ภาษีเงินได้ที่ถูกหักข้อใดฤูกต้อง
ก.ภาษีดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่าย
ข.ภาษีดังกล่าวถือเป็นค่าลดหย่อน
ค.ภาษีดังกล่าวถือเป็นภาษีต้องห้าม
ง.ภาษีดังกล่าวถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีปีนั้น

7. บริษัท แอร์เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการขนส่ง จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรหรือไม่
ก.เสียภาษีจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ข.เสียภาษีจากกำไรสุทธิของบริษัททุกกิจการทั้งในไทยและต่างประเทศ
ค.เสียภาษีจากค่าโดยสารที่เรียกเก็บในประเทศไทยก่อนหักค่าใช้จ่าย
ง.ได้รับยกเว้นเพราะเป็นบริการสาธารณะ
8. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการขนคนโดยสารระหว่างประเทศ และจดทะเบียนตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ มีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไร
ก.ร้อยละ 3 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ข.ร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิที่มีกิจการในไทย
ค.ร้อยละ 7 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ง.ร้อยละ 7 ของกำไรสุทธิที่มีกิจการในไทย


9. คำว่า"ทรัพย์สินที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้ หรือเพื่อการใด ๆ และให้หมายความรวมถึงสิ่งของทุกชนิดที่นำเข้า" เป็นความหมายของข้อใด
ก.ทรัพย์สิน
ข.สินค้า
ค.บริการ
ง.สิ่งของ
10. กรมประมงได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัท IBM จำกัด เป็นเงินรวม 10 ล้านบาท กรมประมงต้องจัดส่งสำเนาสัญญาการซื้อขายเครื่องคอมพืวเตอร์ให้เจ้าพนักงานสรรพากรภายในระยะเวลาใด
ก.ภายใน 15 วัน นับแต่วันทำสัญญา
ข.ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา
ค.ภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดจากเดือนที่ได้ทำสัญญา
ง.ภายในวันที่ 30 ของเดือน ถัดจากเดือนที่ได้ทำสัญญา
11. การจัดส่งสำเนาสัญญาซื้อขายสินค้าหรือบริการของหน่วยงานราชการหรือบุคคลอื่นตามที่อธิบดีกำหนด เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบมูลค่าของสัญญา กฎหมายกำหนดไว้อย่างไร
ก.ไม่น้อยกว่า 250,000 บาท
ข.ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
ค.ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท
ง.ไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท
12. บริษัท KFC & goods จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา ทำธุรกิจขายบัตรเติมเงินและอุปกรณ์ประกอบอาหาร มีปัญหาว่าธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจแบบขายสินค้าหรือการให้บริการจะต้องขอคำวินิจฉัยจากผู้ใดเป็นผู้ชี้ขาด
ก.เจ้าพนักงานประเมิน
ข.สรรพากรจังหวัด
ค.สรรพากรเขต
ง.อธิบดีกรมสรรพากร

13. กิจการขนาดย่อมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือกิจการที่มูลค่าของฐานภาษีของกิจการจะต้องไม่เกินเท่าใด
ก.ไม่เกิน 600,000 บาท ต่อปี
ข.ไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
ค.ไม่เกิน 1,800,000 บาท ต่อปี
ง.ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี
14. รายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเฉพาะขายสินค้าต้องจัดทำนอกจากรายงานอื่น ๆ คือข้อใด
ก.รายงานภาษีขาย
ข.รายงานภาษีซื้อ
ค.รายงานเงินสดคงเหลือ
ง.รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
15.บริษัท บ้านและที่ดิน จำกัด ประกอบธุรกิจขายที่ดิน บริษัทจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากฐานภาษีในข้อใด
ก.รายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย
ข.รายรับหลังหักค่าใช้จ่าย
ค.กำไรสุทธิประจำปี
ง.รายได้จากการขายที่ดินหักค่าภาษีตามกฎหมายที่ดิน และภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว
16ข้อใดคือฐานภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกิจการธนาคารพาณิชย์
ก.กำไรสุทธิประจำปี
ข.รายรับจากการประกอบกิจการ
ค.กำไรหลังหักค่าใช้จ่าย
ง.รายรับหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่กฎหมายอนุญาตให้หักได้
17. ข้อใดไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ก.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก ภายใน 5 ปี นับแต่วันได้มา
ข.การขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
ค.การขายห้องชุดของผู้จดทะเบียนอาคารชุด
ง.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการซื้อขายที่ไม่ใช่ทางมรดก ภายใน 5 ปี นับแต่วันได้มา
18เอกสารที่ต้องเสียอากรตามประมวลรัษฎากร เป็นคำจำกัดความของข้อใด
ก.สัญญา
ข.กระดาษ
ค.ตราสาร
ง.เอกสาร
19นายขวดเขียนจดหมายถึงนายแก้วข้อความว่า"ตามที่นายทองได้กู้เงินนายแก้ว จำนวน 5,000 บาท ข้าพเจ้า(นายขวด)ยินดีรับผิดชอบแทนนายทองทุกประการหากนายทองไม่ชำระหนี้ดังกล่าว จดหมายดังกล่าวเป็นหนังสือค้ำประกัน จะเป็นตราสารที่สมบูรณ์นายแก้วจะต้องทำอย่างไร
ก.นายแก้วปิดแสตมป์จนครบจำนวนอากร
ข.นายแก้วลงลายมือของตนในจดหมายดังกล่าว
ค.นายแก้วเรียกให้นายทองมาปิดแสตมป์จนครบจำนวนอากร
ง.นายแก้วถ่ายเอกสารไว้แล้วส่งต้นฉบับคืนนายทอง
20. บริษัท คาร์ยูเซอร์ จำกัด เป็นบริษัทประกอบกิจการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเงินผ่อน ได้ทำสัญญาเช่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ากับนายทองเติมในราคา 8,500 บาท กำหนดชำระเดือนละ 1,000 บาท สัญญาเช่าซื้อจะต้องปิดอากรจำนวนกี่บาท
ก.4 บาท
ข.8 บาท
ค.9 บาท
ง.18 บาท

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
แนวข้อสอบ กรมทางหลวงชนบท ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

1.กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ
2.กลศาสตร์ของวัสดุ
3.การบริหารงานงานก่อสร้าง
4.การวิเคราะห์โครงสร้าง
5.การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
6.การออกแบบสถาปัตยกรรม 
7.เก็งแนวข้อสอบวิศกรโยธา 
8.ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
9.ความรู้พื้นฐานทางวิศกรรมโยธา 
10.โครงสร้างและคอนกรีต 
11.ถามตอบ โครงสร้างและคอนกรีต
12.ถามตอบความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
13. ถามตอบแนวข้อสอบวิศวกรโยธา-แนวข้อสอบ การควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
- แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง 
- แนวข้อสอบงานเขียนแบบ
- แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1-3 
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
ตัวอย่างแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ

1.    การเคหะแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก.    12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516            ค. 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526
ข.    13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516            ง.  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526


2.    การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานประเภทใด
ก.    รัฐ                        ค. รัฐวิสาหกิจ
ข.    เอกชน                    ง. มหาชน

3.    การเคหะแห่งชาติถูกจัดตั้งขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เท่าใด
ก.    ฉบับที่  1                    ค. ฉบับที่   3
ข.    ฉบับที่  2                    ง. ฉบับที่   4

4.    หน่วยงานใดที่จัดตั้งขึ้นในระยะแรกของของการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ก.    กองเคหะสถานสงเคราะห์            ค. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ข.    สำนักงานอาคารสงเคราะห์            ง. ถูกทุกข้อ


5.    ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายสมชัย  เชาว์พฤติพงศ์            ค. นายพงศ์พัท    จิตรสำเริง
ข.    นางจำเนียร   ดุริยประณีต            ง.  นายวิฑูรย์   เจียสกุล

6.    รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีทั้งหมดกี่คน
ก.    3  คน                    ข.  4  คน
ค.   5   คน                    ง.   6  คน

7.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการเคหะแห่งชาติ
ก.    Department of  Labour  Protection and Welfare
ข.    National  Housing  Authority
ค.    Housing  Authority  National
ง.    Security   Social    Office

8.    การเคหะแห่งชาติ   มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก.    กกช.                    ค. กห.ช.
ข.    กคช.                    ง.  กค.ช.

9.    ข้อใดคือหมายเลข  Call  Center  การเคหะแห่งชาติ     
ก.    1651                    ข. 1615
ข.    1515                    ง. 1525

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
เนื้อหาอ่านสอบ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

-การบริหารทรัพยากรบุคคล
-การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR
-ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
-แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุดที่ 1-2
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
-วิชาความสามารถทั่วไป ความสามารถด้านภาษา

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆและข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียดประกอบด้วย
- เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- ข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
- แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
-พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ

เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข               
1.การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ คือ ข้อใด               
1. Acceptable risk2. Health Risk Assessment               
3.  Health Risk Management4. White Paper on Chemicals               
               
ตอบ ข้อ 3.               
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ ใคร               
1. นายวิทยา    บุรณศิริ                               2. นายวรวัจน์   เอื้ออภิญญกุล               
3.  นายมานิต  ธีรตันติกานนท์                        4. นายสุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล               
ตอบ ข้อ 1.               
3. .ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพควรคำนึงถึงสิ่งใกมากที่สุด               
1. ความเป็นธรรมและทั่วถึง ทั่วประเทศ              2. การเข้าถึงการรักษาประชาชนอย่างทั่วถึง               
3. การขาดทุนของรัฐบาล      4. ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ               
ตอบ ข้อ 4.               
4.พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ใด               
               
1. วันที่ 12 มกราคม  2554                                 2. วันที่ 12 เมษายน 2554               
3. วันที่ 12 มิถุนายน 2554                                 4. วันที่ 12 กรกฎาคม 2554               
ตอบ ข้อ 1.               
5.กรณีมีเรื่องเกี่ยวกับ โรคระบาด หรือพบเห็น ควรแจ้งกรมควบคุมโรค เบอร์กลางใด               
1. 1550                                                  2. 1422               
3. 1332                                                  4. 1134               
ตอบ ข้อ 2.               
6.ข้อใดคือยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่               
1. การสร้างนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ       2.การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ               
3. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ              4. ไม่มีข้อใดผิด               
ตอบ ข้อ 4.               
               
7.ข้อใดไม่ใช่โรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523               
1. โรคไข้เหลือง                                         2. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง               
3. บาดทะยัก                                             4.  โรคซึมเศร้า               
ตอบ ข้อ 4.               
8.มีอาการไข้นำมาก่อน ต่อมามีเยื่อบุหนังตาอักเสบ มีอาการคล้ายเป็นหวัด หลอดลมอักเสบและมีจุดสีแดงที่เยื่อบุแก้ม หลังจากมีไข้ประมาณ 3-7 วัน  จะมีผื่นปรากฎที่บริเวณหน้า ต่อมาผื่นจะปรากฏทั้งตัวอยู่นาน 4-6 วัน  แล้วจะลอกออกไป ปรากฎเป็นสีแดงคล้ำอยู่หลายวัน เป็นโรคอะไร               
1. ไข้หัด                                      2.ไข้หัดเยอรมัน               
3. ไข้รากสาด                                            4. ไข้เหลือง               
ตอบ  ข้อ 1.               
9. โรคติดต่อใดที่กรมอนามัยโลกได้กำหนดให้ประเทศหรือเขตดินแดนติดต่อโรคดังกล่าว ต้องมีความแจ้งข่าวเมื่อมีการเกิดระบาดหรือเป็นโรคประจำท้องถิ่น               
1. ไข้หัด                                      2.ไข้หัดเยอรมัน               
3. ไข้รากสาด                                            4. ไข้เหลือง               
ตอบ  ข้อ 4.             
   

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆและข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียดประกอบด้วย
- เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- ข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
- แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
-พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ

เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข               
1.การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ คือ ข้อใด               
1. Acceptable risk2. Health Risk Assessment               
3.  Health Risk Management4. White Paper on Chemicals               
               
ตอบ ข้อ 3.               
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ ใคร               
1. นายวิทยา    บุรณศิริ                               2. นายวรวัจน์   เอื้ออภิญญกุล               
3.  นายมานิต  ธีรตันติกานนท์                        4. นายสุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล               
ตอบ ข้อ 1.               
3. .ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพควรคำนึงถึงสิ่งใกมากที่สุด               
1. ความเป็นธรรมและทั่วถึง ทั่วประเทศ              2. การเข้าถึงการรักษาประชาชนอย่างทั่วถึง               
3. การขาดทุนของรัฐบาล      4. ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ               
ตอบ ข้อ 4.               
4.พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ใด               
               
1. วันที่ 12 มกราคม  2554                                 2. วันที่ 12 เมษายน 2554               
3. วันที่ 12 มิถุนายน 2554                                 4. วันที่ 12 กรกฎาคม 2554               
ตอบ ข้อ 1.               
5.กรณีมีเรื่องเกี่ยวกับ โรคระบาด หรือพบเห็น ควรแจ้งกรมควบคุมโรค เบอร์กลางใด               
1. 1550                                                  2. 1422               
3. 1332                                                  4. 1134               
ตอบ ข้อ 2.               
6.ข้อใดคือยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่               
1. การสร้างนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ       2.การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ               
3. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ              4. ไม่มีข้อใดผิด               
ตอบ ข้อ 4.               
               
7.ข้อใดไม่ใช่โรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523               
1. โรคไข้เหลือง                                         2. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง               
3. บาดทะยัก                                             4.  โรคซึมเศร้า               
ตอบ ข้อ 4.               
8.มีอาการไข้นำมาก่อน ต่อมามีเยื่อบุหนังตาอักเสบ มีอาการคล้ายเป็นหวัด หลอดลมอักเสบและมีจุดสีแดงที่เยื่อบุแก้ม หลังจากมีไข้ประมาณ 3-7 วัน  จะมีผื่นปรากฎที่บริเวณหน้า ต่อมาผื่นจะปรากฏทั้งตัวอยู่นาน 4-6 วัน  แล้วจะลอกออกไป ปรากฎเป็นสีแดงคล้ำอยู่หลายวัน เป็นโรคอะไร               
1. ไข้หัด                                      2.ไข้หัดเยอรมัน               
3. ไข้รากสาด                                            4. ไข้เหลือง               
ตอบ  ข้อ 1.               
9. โรคติดต่อใดที่กรมอนามัยโลกได้กำหนดให้ประเทศหรือเขตดินแดนติดต่อโรคดังกล่าว ต้องมีความแจ้งข่าวเมื่อมีการเกิดระบาดหรือเป็นโรคประจำท้องถิ่น               
1. ไข้หัด                                      2.ไข้หัดเยอรมัน               
3. ไข้รากสาด                                            4. ไข้เหลือง               
ตอบ  ข้อ 4. 

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ชุด 6
แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2557

12.ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลใด
ก. เทศบาลสภาตำบล
ข. เทศบาลนคร
ค. เทศบาลเมือง
ง. เทศบาลท้องถิ่น
 
ตอบ ข. เทศบาลนคร
เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมี
รายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทย
นั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 11 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึง
ฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
13.การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทำโดยกฎหมายใด
ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย          ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ค. กฎ                                              ง. ข้อบังคับ
 
ตอบ ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10และมาตรา11การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการ
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย(มาตรา 12
พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
14.ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้ผู้ใดสิ้นสุด
อำนาจหน้าที่เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี
ก. กำนัน                                          ข. ปลัดอำเภอ
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ตอบ ก. กำนัน
ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครให้กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในท้องถิ่น
ที่ได้เปลี่ยนแปลงเขตเป็นเทศบาลสิ้นสุดอำนาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลง
นั้นเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขต
เทศบาลใช้บังคับเป็นต้นไป (มาตรา 12 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13
พ.ศ.2552)
 
15.องค์การเทศบาลประกอบด้วยใครบ้าง
ก. สภาเทศบาล, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. สภาเทศบาล, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, กรรมการ
ค. สภาเทศบาล, นายกเทศมนตรี
ง. นายกเทศมนตรี. คณะกรรมการ
 
ตอบ ค. สภาเทศบาล, นายกเทศมนตรี
องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (มาตรา 14
พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
16.บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ์ และสิทธิเรียกร้องของเทศบาลเดิมให้ดำเนินการ
อย่างไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฐานะ
ก. ยกเลิก                               
ข. โอนไปเป็นของเทศบาลใหม่
ค. โอนไปเป็นของกระทรวงมหาดไทย
ง. โอนไปเป็นของกรมบัญชีกลาง
 
ตอบ ข. โอนไปเป็นของเทศบาลใหม่
ท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่ง
เทศบาลเดิมนับแต่วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ
และสิทธิเรียกร้องของเทศบาลเดิมให้โอนไปเป็นของเทศบาลใหม่ในขณะเดียวกัน
นั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป(มาตรา 13
วรรคสอง พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
17.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ก. สภาเทศบาลตำบล 12 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 24 คน
ข. สภาเทศบาลตำบล 12 คน, สภาเทศบาลเมือง 14 คน, สภาเทศบาลนคร 16 คน
ค. สภาเทศบาลตำบล 10 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 28 คน
ง. สภาเทศบาลตำบล 24 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 12 คน
ตอบ ก. สภาเทศบาลตำบล 12 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 24 คน
สภาเทศบาลตำบล ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบสองคน(มาตรา 15 พรบ.
เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
18.ข้อใดเป็นข้อห้ามของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ก. ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข. ไม่เป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ค. ไม่เป็นเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2557
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นแล้วจะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการ
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ
กิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัคร
เลือกตั้ง (มาตรา 15 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
19.เมื่อพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงและยังมิได้มีการเลือกตั้งสภาเทศบาล
ขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ดำเนินการอย่างไร
ก. ดำเนินการสมัครภายใน 15 วัน
ข. ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่
ค. คัดสรรโดยสภาเทศบาลเป็นการชั่วคราว
ง. แล้วแต่มติในที่ประชุม
 
ตอบ ข. ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วย
สมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ (มาตรา 15 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13
พ.ศ.2552)
 
20.สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี              ข. 3 ปี
ค. 4 ปี              ง. 5 ปี
 
ตอบ ค. 4 ปี
สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งถ้า
ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือ
มีการยุบสภาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 16 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ
13 พ.ศ.2552)
 
21.ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล ต้องกระทำการสิ่งใด
ก. แนะนำตน                           ข. กล่าววิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ค. กล่าวคำปฏิญาณตน             ง. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ ค. กล่าวคำปฏิญาณตน
ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภา
เทศบาลว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะ
ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น (มาตรา 17 พรบ.เทศบาล
แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
22.ข้อใดมิให้เหตุผลของการสิ้นสุดสมาชิกสภาตำบล
ก. ถึงคราวออกตามวาระ             
ข. ตาย
ค. ขาดประชุมสภาเทศบาลสองครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร
ง. ยุบสภาเทศบาล
 
ตอบ ค. ขาดประชุมสภาเทศบาลสองครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร
(มาตรา 19 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
23.สมาชิกสภาเทศบาลจะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. คณะรัฐมนตรี
 
ตอบ ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(มาตรา 19 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
24.ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล ต้องมีจำนวนเท่าใดจึงจะมีสิทธิถอดถอน
สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อเห็นว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อไป
ก. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 2
ข. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ค. จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ง. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
 
ตอบ ง. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง (มาตรา 19 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึง
ฉบับ 13 พ.ศ.2552)


ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
แนวข้อสอบ แพทย์แผนไทย

1.ฤาษีตนหนึ่ง บริโภคซึ่งรากเจตมูลเพลิง เชื่อว่า อาจระงับโรคอันบังเกิดแต่ดีอันทำให้หนาวเย็นได้ ชื่อว่า บุพพรต

2.ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยการสร้างสถานพยาบาล เรียกว่า อโรคยาศาลา
3.กะพังอาด(พญามือเหล็ก) มีรส ขมเมา
4.ดอกกระดังงามีสรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน
5.ลูกกราย มีสรรพคุณ 1.แก้บิด 2.แก้ปวดเบ่ง 3.แก้เสมหะเป็นพิษ 4.ถูกทุกข้อ
6.กรวยป่า มีสรรพคุณ 1.แก้ริดสีดวงจมูก 2.แก้ไข้ 3.แก้ปวดเบ่ง 4.
7.คนไข้รายหนึ่ง มีอาการกล้ามเนื้อกระตุก ชัก ขากรรไกรแข็ง แสดงว่าได้รับประทานสิ่งใดเข้าไป ลูกกะจี้
8.โกฐน้ำเต้าใช้ส่วนใดทำยา ราก
9.โกฐน้ำเต้ามีสรรพคุณอย่างไร 1.แก้คลื่นเหียนอาเจียน 2.ระบายท้อง แก้ริดสีดวงทวาร
10.โกฐชฎามังษี มีกลิ่นคล้ายอะไร 1.คล้ายพิมเสน 2.คล้ายเมนทอล 3.คล้ายน้ำมันยูคาลิปตัส
11.ขันทองพยาบาทแก้อะไร แก้ประดง แก้พิษในกระดูก แก้โรคผิวหนัง แก้มะเร็ง แก้กลากเกลื้อน
12.ตัวยาในข้อใดบำรุงหัวใจ 1.สนุ่น     2.อบเชย หญ้าฝรั่น ว่านน้ำ 3.กฤษณา ขอนดอก รากระย่อม
13.ข้อใดอยู่ในโกฐทั้งห้า 1.โกฐกระดูก 2.โกฐพุงปลา 3.โกฐเชียง 4.โกฐน้ำเต้า
14.ข้อใดเป็นสัตตะโกฐทั้งหมด 1.โกฐเชียง โกฐสอ โกฐหัวบัว โกฐเขมา โกฐจุฬาลำพา โกฐก้านพร้าว โกฐกระดูก
15.ทิ้งถ่อน มีสรรพคุณ เจริญอาหาร บำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ
16.เทียนใดอยู่ในพิกัดเทียนทั้งเก้า 1.เทียนตาตั๊กแตน 2.เทียนขาว 3.เทียนสัตตะบุษย์ 4.เทียนตากบ
17.ข้อใดผิด 1.ผักกะเฉด เรียกว่า ผักรู้นอน 2.เจตมูลเพลิง เรียก ลุกใต้ดิน 3.ผักเป็ด เรียกว่า ตีนเป็ดน้ำ
18.โกฐก้านพร้าว มีสรรพคุณเสมอกับ 1.บอระเพ็ด 2.ชิงช้าชาลี 3.หัวเปราะป่า
19.สัตว์ชนิดใดที่หมอนิยมนำหัว กระดูก และขนมาทำเป็นยา 1.แร้ง 2.อีกา 3.นกยูง 4.ค้างคาวแม่ไก่
20.เขาแพะ เขาแกะ เขาวัว มีรสและสรรพคุณอย่างไร 1.รสเย็นคาว บำรุงกำลัง ถอนพิษผิดสำแดง
21.หญ้าฝรั่น ใช้ส่วนใดทำยา 1.ใบ 2.ราก 3.ผล 4.เกสร
22.ตัวยาในข้อใดขับปัสสาวะ 1.หญ้าคา ขลู่ น้ำนมราชสีห์ 2.หญ้าถอดปล้อง
23.ถ้ากระหายน้ำ ใช้ตัวยาในข้อใด 1.หญ้าใต้ใบ 2.เปลือกสมุลแว้ง
24.ข้อใดถูกต้อง 1.วันอังคารเก็บยาทิศตะวันออก
25.การเก็บตัวยาตามกาลเวลา ในเวลากลางวันข้อใดผิด 1.ยาม๒เก็บใบดอกฝัก
26.คัมภีร์ธาตุวิภังค์ ได้แบ่งรสยาออกเป็น 4 รส
27.คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ ได้แบ่งรสยาออกเป็น 8 รส
28.วาโยธาตุพิการ แก้ด้วยยา รสเผ็ดร้อน สุขุม
29.เตโชธาตุพิการ แก้ด้วยยา รสเย็น จืด
*30.มัชฉิมวัย ตั้งแต่อายุ๑๖ปีถึงอายุ๓๒ปี เป็นโรคเพื่อโลหิตและดี จัดอยู่ในสมุฏฐาน อาโป
31.ฤดูหนาว ควรใช้ยารสสุขุม เปรี้ยว
32.ตั้งแต่เวลา๐๖.๐๐–๑๐.๐๐น.เกิดโรคใด 1.เสมหะ
33.จิงจ้อ    จิงจ้อน้อย จิงจ้อใหญ่
34.พิกัดทเวคันธา มีตัวยาคือ 1.รากบุนนาคและรากมะซาง
35.พิกัดตรีเกสรมาศ มีตัวยาคือ เปลือกฝิ่นต้น ลูกมะตูมอ่อน เกสรบัวหลวง
36.พิกัดตรีสัตกุลา มีสรรพคุณ บำรุงไฟธาตุ ขับลมในลำไส้ แก้ธาตุ๑๐ประการ มีตัวยาคือ เทียนดำ ลูกผักชีลา เหง้าขิงสด
37.พิกัดตรีวาตะผล มีตัวยาคือ ลูกสะค้าน รากพริกไทย เหง้าข่า
38.พิกัดตรีสุรผล มีตัวยาคือ สมุลแว้ง เนื้อไม้ เทพทาโร
39.พิกัดจตุทิพยคันธา มีตัวยา รากชะเอมเทศ รากมะกล่ำเครือ เหง้าขิงแครง ดอกพิกุล
40.น้ำตาล น้ำผึ้ง น้ำมันเนย อยู่ในพิกัดตรีมธุรส
41.ข้อใดไม่ได้อยู่ในพิกัดบัวทั้งห้า 1.บัวสัตตะบุษย์ 2.บัวสัตตบรรณ 3.บัวลินจง 4.บัวขม
42.๑ทะนานมีปริมาตรเท่ากับ 1.๑ลิตร 2.๒ลิตร 3.๕๐๐ซีซี 4.๑๐๐ซีซี
43.๑หาบมีกี่ก.ก. 1.๓๐ 2.๔๐ 3.๕๐ 4.๖๐
44.มหาพิกัดตรีผลา ถ้าจะแก้เสมหะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้ ลูกสมอพิเภก๘ส่วน ลูกสมอไทย๔ส่วน ลูกมะขามป้อม๑๒ส่วน
45.ลูกสมอพิเภก๔ส่วน ลูกสมอไทย๑๒ส่วน ลูกมะขามป้อม๘ส่วน เป็นมหาพิกัดใดใช้แก้ในกองอะไร
1.มหาพิกัดตรีผลา 2.มหาพิกัดตรีผลา แก้ปิตตะ 3. มหาพิกัดตรีผลา แก้วาตะ 4. มหาพิกัดตรีผลา แก้เสมหะ
46.มหาพิกัดทศเบญจขันธ์ ใช้แก้ในกองใด อสุรินธัญญาณธาตุ
47.โสฬสเบญจกูล มีตัวยาน้ำหนักมากที่สุดเท่าไร 16 ส่วน
48.อภิญญาณเบญจกูล จะมีใบ ดอก ราก เจตมูลเพลิง สิ่งละกี่ส่วน 4 ส่วน
49.การฆ่าลูกสลอดมีวิธีใด
50.การสะตุสิ่งใด ที่มีการละลายฟู 1.สารส้ม-รงทอง 2.สารส้ม-น้ำประสานทอง 3.สารส้ม-ดินสอพอง 4.สารส้ม-มหาหิงคุ์
51.ไพล แก้อะไร 1.แก้คลื่นเหียนอาเจียน 2.แก้บิด
52.ถ้าสะอึก จะใช้อะไรเป็นกระสายยา รากมะกล่ำเครือ
53.ถ้าต้องการกระสายยาแก้อ่อนเพลีย บำรุงกำลัง ใช้สิ่งใด 1.น้ำข้าวเช็ด 2.   3.น้ำซาวข้าว 4.
54.หมึกหอม จันทน์ชะมด ลูกกระวาน จันทร์เทศ ใบพิมเสน ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กานพลู ใบสันพร้าหอม หัวหอม ดีงูเหลือม หนักสิ่งละ๔ส่วน ชะมด พิมเสน หนักสิ่งละ๑ส่วน ยาตำรับนี้ยังขาดตัวยาใด 1.ใบโหระพา 2.ใบแมงลัก 3.ใบกะเพราะ 4.
55.ยากวาดแสงหมึก ซึ่งประกอบด้วยหมึกหอม จันทน์ชะมด ลูกกระวาน จันทร์เทศ ใบพิมเสน ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กานพลู ใบสันพร้าหอม หัวหอม ใบกะเพรา ดีงูเหลือม หนักสิ่งละ๔ส่วน ชะมด พิมเสน หนักสิ่งละ๑ส่วน มีสรรพคุณอย่างไร
     1.แก้ตัวร้อน ละลายน้ำดอกไม้เทศ 2.แก้ไอ ละลายน้ำลูกมะแว้ง 3.แก้ปากเป็นแผล ละลายลูกเบญกานี 4.ถูกทุกข้อ
56.ยาไฟห้ากอง ประกอบด้วย รากเจตมูลเพลิง ขิง พริกไทยล่อน สารส้ม แล้วยังขาดตัวยาในข้อใด ฝักส้มป่อย
57.ยาไฟประลัยกัลป์ มีสรรพคุณอย่างไร ขับน้ำคาวปลา
58.ถ้าต้องการกระทุ้งพิษไข้เด็ก ใช้ยาตำรับใด 1.ยาห้าราก 2.ยาเขียวใหญ่
59.ยาวิมานฉิมพลี มีสรรพคุณอย่างไร 1.แก้ไข้ แก้ขัดเบา 2.แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ
60.ถ้าคนไข้เป็นตานโจร หืดน้ำนม ไอผอมเหลือง ไส้พอง ท้องใหญ่ ต้องใช้ยาตำรับใด 1.ยาฤทธิจร 2.ยาปะโตลาธิคุณ 3.          4.ยาไฟอาวุธ
61.พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ เข้าไปตรวจในเวลาใด 1.พระอาทิตย์ขึ้น-ตก 2.เวลาทำการ 3.ตลอดเวลา 4.
62.คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวิชาชีพ ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร
     1.มีลายมือชื่อของประธานกรรมการวิชาชีพ 2.มีลายมือชื่อของกรรมการวิชาชีพและมีคำวินิจฉัยคำกล่าวหาหรือกล่าวโทษและต้องมีเหตุผลไว้ด้วย
     3.มีลายมือชื่อของ… 4.ถูกทุกข้อ
63.หมอตุ๊ก(จัง) สอบได้ใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมไทย แต่ได้ปรุงยาลูกกลอนโดยผสมยาสเตียรอยด์ลงไปด้วย หมอตุ๊ก มีความผิดหรือไม่
     1.ผิด เพราะผิดสาขา
64.นาย ก. ยังไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ แต่ได้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ว่า ”ตนมียารักษาโรคเอดส์ได้” นาย ก. มีความผิดหรือไม่
     1.ผิด เพราะเป็นการกระทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์ประกอบโรคศิลปะ 2.ผิดเพราะ
65.เมื่อคณะกรรมการยกคำกล่าวโทษแล้ว ผู้ใดมีสิทธิ์อุทธรณ์
     1.ผู้เสียหาย 2.ผู้เห็นการกระทำผิด 3.คณะกรรมการ 4.ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์
66.ข้อใดผิด
     1.ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ฉบับละ๒,๐๐๐บาท
     2.ค่าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ฉบับละ๒,๐๐๐บาท
     3.ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ๓๐๐บาท
67.คณะกรรมการได้แจ้งให้ นายมอมแมม ส่งวัตถุที่จำเป็นแก่การดำเนินการ แต่นายมอมแมม ไม่ส่ง นายมอมแมม จะได้รับโทษใด
     1.จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
     2.จำคุกไม่เกินสองเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
     3.จำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
     4.จำคุกไม่เกินสองเดือนหรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
68.ผู้ประกอบโรคศิลปะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้กระทำด้วยประการใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรคศิลปะต้องระวางโทษจำคุก
โดยคดีถึงที่สุดแล้ว ให้คณะกรรมการวิชาชีพกระทำการใด
     1.ไม่ต้องกระทำการใด 2.สั่งเพิกถอนใบอนุญาตโดยมีผลตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา
69.สาขาใด้ไม่ได้อยู่ในพรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542
    1.การแพทย์แผนไทย 2.การแพทย์แผนจีน 3.กายภาพบำบัด 4.เทคนิคการแพทย์

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
กองทัพเรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การพัฒนาและการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
2.ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ถาม - ตอบ ระบบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร MIS
6. ถาม -ตอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
7. ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT
8. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
9. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
10. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
11. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
12. แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
14. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
เนื้อหาอ่านสอบ แพทย์แผนไทย
ความรู้เกี่ยวกับ กรมพัฒนาการแพทย์
ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย
ถาม-ตอบ ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
ประวัติศาสตร์การพัฒนาการแพทย์
พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
นักบริหารงานพัสดุ 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 . แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
10. แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
11. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
12. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
13. แนวข้อสอบหลักการบัญชี

นักบัญชี 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ถาม - ตอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
10. แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
11. แนวข้อสอบการบัญชี
12. จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของนักบัญชี

นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สถิติ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
10. ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
11. แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
12. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ฮาร์ดแวร์เครือข่าย) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
9. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
10. การออกแบบระบบฐานข้อมูล
11. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12. แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS
9. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
10. แนวข้อสอบระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่
11. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Map Window GIS

นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา + ถามตอบ
10. แนวข้อสอบเคมีประยุกต์
11. ความรู้ด้านคุณภาพน้ำ ทางเคมี
12. การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
13. แนวข้อสอบเก่านักวิทยาศาสตร์ กปภ

บุคลากร 4 (นิติศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. การบริหารทรัพยากรบุคคล
10. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
11. แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
12. แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

บุคลากร 4 (ปริญญาโท) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR
10. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
11. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร

บุคลากร 4 (รัฐศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. การบริหารจัดการองค์กร
10. ความรู้เรื่อง Competency
11. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร

พนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
10. แนวข้อสอบการบัญชี
11. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
12. แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี

พนักงานพัสดุ 3 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1.ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
10. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อประปา

วิทยาการฝึกอบรม 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. แนวคิดพื้นฐานของการฝึกอบรม
10. แนวข้อสอบวิทยากรฝึกอบรม
11. แนวข้อสอบความรู้การบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
9. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
10. ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
11. ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
12. การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วิศวกร 4 (เครื่องกล) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
3. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
8. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำ
9. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
10. กลศาสตร์ของไหล
11. แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล
12. ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply
13. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม AUTO CAD

วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
5. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6. การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design
7. ความรู้เกี่ยวกับ Power System Harmonic
8. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
9. ระบบการควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control System
10. หม้อแปลงไฟฟ้ (Transformer)
11. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Instruments and Measurements
12. ความรู้เกี่ยวกับระบบ  SCADA
13. แนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกร 4 (ไฟฟ้าวัดคุม) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
5. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
7. ระบบการควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control System
8. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Instruments and Measurements
9. ความรู้เกี่ยวกับระบบ  SCADA
10. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม AUTO CAD
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply

วิศวกร 4 (โยธา) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
8. ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
9. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
10. การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
11. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม AUTO CAD
12. แนวข้อสอบวิศวกรโยธา

วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย.pdf
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. การบริหารงานก่อสร้างระบบประปา
9. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10. หลักการจัดการน้ำเสีย
11. แนวข้อสอบวิศวสิ่งแวดล้อม

วิศวกร 4 (อุตสาหการ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. การวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planing
9. แนวข้อสอบวิศวอุตสาหการ
10. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply

เศรษฐกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
10. แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่

นักวิทยาศาสตร์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา + ถามตอบ
10. ความรู้ด้านคุณภาพน้ำ ทางเคมี
11. การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
12. ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply
13. แนวข้อสอบเก่านักวิทยาศาสตร์ กปภ

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation)
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
4. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 27
5. ความสามารถด้านภาษา
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
7. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
8. ถาม- ตอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
9. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
10.แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
11.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

เจ้าหน้าที่ด้านความสามารถทางภาษา กรมการบินพลเรือน
1. การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
2. ความรู้เกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
4. โครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
7. แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
8. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
9. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation)
2. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
4. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
5. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
7. วิชาสามารถทั่วไป ความสามารถด้านภาษา
8. สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ใน ปี 2557
9. สรุป+แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544


ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
การรถไฟแห่งประเทศไทย  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ตรงทุกประเด็นที่สอบ
– แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาอังกฤษ
– แนวข้อสอบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์‏
– ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
– แนวข้อสอบเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย วิชาความรู้ทั่วไป
 1. ข้อใดคือกลุ่มเป้าหมาย และผู้ได้รับผลประโยชน์จากนโยบาย รถไฟฟรีของรัฐบาล
 ก. กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย
 ข. กลุมคนทํางาน รายได้ปานกลาง
 ค. กลุมคนที่ต้องการกลับบ้านในช่วงเทศกาล
ง. กลุ่มคนที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง
2. โครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศไทยในการก่อสร้างระบบรถไฟ ความเร็วสูง มีเป้าหมายเพื่ออะไร
 ก. มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ข. มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงตลาดการค้า ระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ําโขง
 ค. มีเป้าหมายในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
3. ข้อใดคือความหมายของขบวนรถด่วนพิเศษ (Special Express Train)
 ก. ขบวนรถโดยสารที่จัดไว้สําหรับรับ-ส่งผู้โดยสารระยะทางไกล และหยุดสถานีน้อยแห่ง
 ข. ขบวนรถโดยสารที่จัดไว้สําหรับรับ-ส่งผู้โดยสารระยะทางไกล และหยุดสถานีมากแห่งกว่าขบวนรถด่วน พิเศษ
 ค. ขบวนรถโดยสารที่จัดไว้สําหรับรับ-ส่งผู้โดยสารระยะทางไกล และหยุดสถานีมากแห่งกว่าขบวนรถเวน
 ง. ถูกทุกข้อ
4. ใครคือผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ในปัจจุบันปี 2556
ก. นายประภัสร์ จงสงวน
ข. นายเทอดชัย เพ่งไพฑูรย์
 ค. นางสาวกัลยานี ครองบุญยิ่ง
ง. นายณรงค์ฤทธิ์ ศิวะสาโรช
5. ข้อใดคือพันธกิจ ( Missions ) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 ก. การรถไฟฯ ดําเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และ ตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ
ข. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
 ค. การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกําไร ให้แก่องค์กร รวมถึง การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มี ประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบ รฟท 2556
6. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ ( Vision ) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 ก. มุ่งสูความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่สะดวก ตรงเวลา และปลอดภัย
ข. มุ่งสูความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่รวดเร็ว สะดวก ตรงเวลา และปลอดภัย
ค. มุ่งสูความเป็นเลิศในกิจการระบบราง ในประเทศไทย
ง. มุ่งสูความเป็นเลิศในกิจการรถไฟ ที่รวดเร็ว สะดวก ตรงเวลา และปลอดภัย
7. กิจการรถไฟได้เริ่มขึ้นในสมัยรัชการที่เท่าไหร่
ก. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
 ข. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
ค. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราช)(รัชกาลที่ 5)
 ง. เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระมหาธีรราชเจ้า)(รัชกาลที่ 6)
 8. การจัดตั้การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ก. รับโอนกิจการของกรมรถไฟจากกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม
 ข. จัดดําเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดําเนินธุรกิจ อันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ
ค. แยกการคมนาคมในประเทศไทยออกจากกนอย่างชัดเจน
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
9. ข้อใดคือหน้าที่ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ ก. สร้าง ซื้อ จ้าง รับจ้าง จัดหา จําหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และดําเนินงาน เกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
ข. กําหนดอัตราค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ และจัดระเบียบเกี่ยวกับ วิธีชําระค่าภาระดังกล่าว
ค. เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประโยชน์แก่กิจการ รถไฟ
ง. ถูกทุกข้อ
10. ในปัจจุบันต าแหน่งสูงสุดของการรถไฟแห่งประเทศไทยคือต าแหน่งใด
ก. ผู้บัญชาการรถไฟแผ่นดิน
 ข. อธิบดีกรมรถไฟ
ค. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
 ง. ถูกทุกข้อ

ออฟไลน์ watayakorn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1180
 • ชุดแนวข้อสอบ
  • ดูรายละเอียด • Share on your facebook
กรมเจ้าท่า

1. กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีเปลี่ยนชื่อใหม่คือข้อใด
ก. กรมเจ้าท่า ค. กรมท่าเรือ
ข. การขนส่งทางน้ำกรมเจ้าท่า ง. พาณิชยราชนาวี
2. เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เป็น กรมเจ้าท่า เมื่อปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2551 ค. พ.ศ. 2553
ข. พ.ศ. 2552 ง. พ.ศ. 2554
3. ข้อใดคืออธิบดีกรมเจ้าท่า
ก. นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ค. นายนายศรศักดิ์ แสนสมบัติจ
ข. เรือตรี ปรีชา เพ็ชรวงศ์ ง. นายพงษ์วรรณ จารุเดชา
4. ข้อใดคือหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
ก. สำนักงานเลขานุการกรม
ข. กองกิจการระหว่างประเทศ
ค. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ง. กองมาตรฐานคนประจำเรือ
5. ข้อใดคือเรือที่เดินด้วยกรรเชียง แจวหรือพาย
ก. เรือกำปั่น ค.เรือเล็ก
ข. เรือโป๊ะ ง. เรือกล
6. ข้อใดคือเรือโดยสาร
ก. เรือที่ใช้ในการลำเลียงทหาร
ข. เรือที่ใช้สำหรับหาความสำราญ หรือเรือที่ใช้เพื่อการเล่นกีฬา
ค. เรือที่ใช้สำหรับการจับสัตว์น้ำ
ง. เรือที่บรรทุกคนโดยสารเกิน 12 คน
7. เจ้าพนักงานตรวจเรือ ได้รับการแต่งตั่งจากส่วนใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข. เลขาธิการกระทรวงคมนาคม
ค. อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
ง. รองอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
8. ผู้ควบคุมเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องจัดให้มีการชักธงชาติไทยในเมื่อใด
ก. ผ่านเรือรบไทยหรือเรือรบต่างประเทศ
ข. ขณะเรือเข้าหรือออกจากเมืองท่าไทย และเมืองท่าต่างประเทศ
ค. ขณะเรืออยู่ในเมืองท่าไทยตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา จนถึงเวลาอาทิตย์ตก
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดคือประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
10. คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก. 6 ปี ค. 3 ปี
ข. 4 ปี ง. 2 ปี
11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล
ก. การขนส่งของโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ
ข. การขนส่งคนโดยสารโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ
ค. การขนส่งของหรือคนโดยสารจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
ง. การขนส่งของหรือคนโดยสารทางทะเลชายฝั่งในราชอาณาจักรโดยเรือที่มีขนาดตั้งแต่1,000ตันกรอสขึ้นไป
12. ข้อใดคือผู้ที่มีอำนาจออกกฎการถือท้ายและการเดินเรือ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ค. ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ง. นายกรัฐมนตรี
13. ข้อใดที่กำหนดแบบคำสั่งการกักเรือ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ง. ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาการขนส่งของทางทะเล
ก. ผู้ส่งของบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ขนส่งในสัญญารับขนของทางทะเล
ข. ใบตราส่งเป็นเอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งของเป็นหลักฐาน
ค. สัญญาที่ผู้ขนส่งรับขนของทางทะเลจากท่าหรือที่ในประเทศหนึ่งไปยังท่าหรือที่ในอีกประเทศหนึ่ง
ง. ในการจัดส่งของไม่มีการคิดค่าระวาง
15. เมื่อได้บรรทุกของลงเรือเสร็จแล้วต้องออกใบตราส่งชนิดใด
ก. ส่งสินค้าตามคำสั่ง ค. บรรทุกแล้ว
ข. ทำการจัดส่งสินค้า ง. รับสินค้า