ผู้เขียน หัวข้อ: ห้ามพลาด กรมประมงเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา  (อ่าน 335 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
กรมประมงเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2558

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรือคุณวุฒิระดับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

2. ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และเป็นผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th


จำหน่ายเอกสาร  ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


ตัวอย่างแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
1. กฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน ต่อต้าน และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม หรือกฎระเบียบ IUU มีผลบังคับใช้ เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553
ข. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
ค. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง UPDATE แนวข้อสอบกรมประมง 2555 แนวข้อสอบนักวิชาการประมง 2555 ตัวอย่างข้อสอบกรมประมง สำหรับสอบปี 2555
2. ใบรับรองการจับสัตว์น้ำจะครอบคลุมทั้งสินค้าประมงแปรรูปและไม่แปรรูป ยกเว้นข้อใด
ก. สัตว์น้ำจืด
ข. ปลาสวยงาม
ค. สินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยง
ง. ถูกทุกข้อ UPDATE แนวข้อสอบกรมประมง 2555 แนวข้อสอบนักวิชาการประมง 2555 ตัวอย่างข้อสอบกรมประมง สำหรับสอบปี 2555
3. ข้อใดคือ วัตถุประสงค์ทางการค้า กฎระเบียบ IUU
ก. มุ่งป้องกัน ต่อต้าน และขจัดการค้าสินค้าประมงทุกประเภท ที่มาจากการประมงแบบ IUU
ข. มุ่งวิจัยสินค้าประมงทุกประเภท ที่มาจากการประมงแบบ IUU
ค. มุ่งค้นหาสาเหตุการค้าสินค้าประมงทุกประเภท ที่มาจากการประมงแบบ IUU
ง. มุ่งแก้ไขการค้าสินค้าประมงทุกประเภท ที่มาจากการประมงแบบ IUU UPDATE แนวข้อสอบกรมประมง 2555 แนวข้อสอบนักวิชาการประมง 2555 ตัวอย่างข้อสอบกรมประมง สำหรับสอบปี 2555
4. ชาติใดเป็นผู้นำเข้าสินค้าประมงมากเป็นอันดับ 1 ของโลก
ก. เอเชีย ข. ยุโรป
ค. อเมริกา ง. แอฟริกา UPDATE แนวข้อสอบกรมประมง 2555 แนวข้อสอบนักวิชาการประมง 2555 ตัวอย่างข้อสอบกรมประมง สำหรับสอบปี 2555
5. พระราชบัญญัติในข้อใดประกาศให้ยกเลิกใช้แล้วในปัจจุบัน
ก. พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ รัตนโกสินทร ศก 120
ข. พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479
ค. พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2481
ง. ถูกทุกข้อ UPDATE แนวข้อสอบกรมประมง 2555 แนวข้อสอบนักวิชาการประมง 2555 ตัวอย่างข้อสอบกรมประมง สำหรับสอบปี 2555
6. ตามพระราชบัญญัติ การประมง พ.ศ. 2490 ข้อใด ให้ความหมายของ”สัตว์น้ำ” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง
ข. ซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำที่อยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง
ค. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึงรวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น
ง. สัตว์น้ำจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหาและสาหร่ายทะเลที่อยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง UPDATE แนวข้อสอบกรมประมง 2555 แนวข้อสอบนักวิชาการประมง 2555 ตัวอย่างข้อสอบกรมประมง สำหรับสอบปี 2555
7. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของที่จับสัตว์น้ำ
ก. ที่รักษาพืชพันธุ์ ข. ที่ว่าประมูล
ค. ที่สาธารณประโยชน์ ง. ที่อรรถประโยชน์ UPDATE แนวข้อสอบกรมประมง 2555 แนวข้อสอบนักวิชาการประมง 2555 ตัวอย่างข้อสอบกรมประมง สำหรับสอบปี 2555
8. ตามพระราชบัญญัติ การประมง พ.ศ. 2490 ข้อใด ให้ความหมายของ”รักษาพืชพันธุ์” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ที่จับสัตว์น้ำซึ่งอยู่ในบริเวณพระอาราม
ข. บริเวณประตูน้ำ ซึ่งเหมาะแก่การรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ
ค. ที่จับสัตว์น้ำซึ่งอยู่ในบริเวณพระอารามหรือปูชนียสถาน หรือติดกับเขตสถานที่ดังกล่าวแล้ว บริเวณประตูน้ำ ประตูระบายน้ำ ฝาย หรือทำนบหรือที่ซึ่งเหมาะแก่การรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง UPDATE แนวข้อสอบกรมประมง 2555 แนวข้อสอบนักวิชาการประมง 2555 ตัวอย่างข้อสอบกรมประมง สำหรับสอบปี 2555
9. ผู้กระทำความผิดต้องชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในกี่วัน จึงจะให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน
ก. 7 วัน ข. 15 วัน
ค. 20 วัน ง. 30 วัน UPDATE แนวข้อสอบกรมประมง 2555 แนวข้อสอบนักวิชาการประมง 2555 ตัวอย่างข้อสอบกรมประมง สำหรับสอบปี 2555
10. ตามพระราชบัญญัติ จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2490 ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของ”กิจการแพปลา”
ก. การรับเป็นตัวแทนทำการขายสินค้าสัตว์น้ำของตนเอง
ข. การขายสินค้าสัตว์น้ำโดยวิธีขายทอดตลาด
ค. กิจการค้าสินค้าสัตว์น้ำ โดยวิธีอื่นใดตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุว่าเป็นกิจการแพปลา
ง. ถูกทุกข้อ


สนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 062 2126300
ID LINE...jennyairport

1 ส่งเป็นไฟล์ ทางอีเมล์  ราคา 399  บาท
 2 ส่งเป็น VCDและหนังสือ  ราคา 999 บาท รวมส่ง ( ใช้เวลาประมาณ 3 วัน )


ขั้นตอนการสั่งซื้อ

โอนเงินมาที่  ธนาคารกสิกรไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 168-2-68964-8 น.ส. วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง บัญชีออมทรัพย์
1 แจ้งวัน เวลาที่โอน (ดูเวลาที่สลิปเป็นหลักค่ะ)
2 แจ้งข้อสอบที่ต้องการสั่งซื้อ
3 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด (เป็น VCDและหนังสือ )
4 แจ้ง E-Mail ที่ถูกต้องและชัดเจน (เป็นไฟล์ )
### เก็บสลิปที่โอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ห้ามทิ้งเด็ดขาด ###
* ไฟล์จัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อแต่ไม่เกิน 24.00 น
** VCD และ หนังสือ ที่สั่งพิมพ์ จัดส่งทางไปรษณีย์ ไม่เกิน 3 วัน
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งที่  jennywattana@gmail.com ค่ะ
แก้ไขข้อความ