ผู้เขียน หัวข้อ: งานด่วนจ้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมควบคุมโรค  (อ่าน 380 ครั้ง)

ออฟไลน์ Jennywattana

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 497
    • ดูรายละเอียด  • Share on your facebook
กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา มีตำแหน่ง ป.ตรีและป.โททุกสาขา เปิดรับสมัคร 7 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 4/2558

- วุฒิปริญญาโท กลุ่มงานบริหารทั่วไป เดือนละ 21,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เดือนละ 19,500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป เดือนละ 18,000 บาท
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า.......


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน.......
3 นิติกร จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร
4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน.......
5 เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร.......
 6 เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ.......


 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job.ddc.moph.go.th

ดูตัวอย่างข้อสอบเก่าบางส่วนกัน

1.ข้อใดไม่ใช่กลุ่มงานของพนักงานราชการ
ก. กลุ่มงานบริการ
ข. กลุ่มงานเทคนิค
ค. กลุ่มงานบริหาร
ง. กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
 
ตอบ ค. กลุ่มงานบริหาร
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
2.ในการกำหนดตำแหน่งของกลุ่มงานและกำหนดลักษณะงานให้เป็นไปตามประเภทของใคร
ก. อธิบดี                                 ข. ปลัดทบวง
ค. ปลัดกระทรวง                 ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 
ตอบ ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
การกำหนดให้พนักงานราชการประเภทใดมีตำแหน่งในกลุ่มงานใด และการกำหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
(ระเบียบฯ ข้อ 7)
 
3.กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการมีระยะเวลากี่ปี
ก. 2 ปี                             ข. 3 ปี
ค. 4 ปี                             ง. 5 ปี
 
ตอบ ค. 4 ปี
ส่วนราชการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลาสี่ปี โดยให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกล
ยุทธ์ ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกำหนด
(ระเบียบฯ ข้อ 9)
 
4.ในการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการนั้นต้องให้สอดคล้องกับสิ่งใด
ก. เป้าหมายการปฏิบัติราชการ
ข. แผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์
ค. แผนการดำเนินงาน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
 
ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
5.การจ้างพนักงานราชการให้กระทำเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละกี่ปี
ก. ไม่เกินคราวละ 1 ปี
ข. ไม่เกินคราวละ 2 ปี
ค. ไม่เกินคราวละ 3 ปี
ง. ไม่เกินคราวละ 4 ปีหรือตามโครงการที่กำหนด
 
ตอบ ง. ไม่เกินคราวละ 4 ปีหรือตามโครงการที่กำหนด
การจ้างพนักงานราชการให้กระทำเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปีหรือตามโครงการ
ที่มีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละส่วนราชการ (ระเบียบฯ ข้อ 11)
 
6.ผู้ใดเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ใดได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ก. หัวหน้าส่วนราชการ
ข. คณะกรรมการ
ค. หัวหน้าหน่วย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ก. หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามใน
สัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
(ระเบียบฯ ข้อ 11)
 
7. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา คือการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงินเท่าใด
ก. มีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ข. มีราคาเกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ค. มีราคาเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท
ง. มีราคาเกิน 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท
 
8. การซื้อพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท เป็นการซื้อแบบใด
ก. การซื้อโดยวิธีสอบราคา
ข. การซื้อโดยวิธีประกวดราคา
ค. การซื้อโดยวิธีพิเศษ
ง. การซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ
 
9. การซื้อยาของส่วนราชการ ให้จัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากำหนด โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยา
ดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 40                     ข. ร้อยละ 50
ค. ร้อยละ 60                     ง. ร้อยละ 70

10.วันเวลาทำงาน หรือวิธีการทำงานของพนักงานราชการอาจจะมีความแตกต่างกันโดย
พิจารณาถึงสิ่งใด
ก. ผลสำเร็จของงาน
ข. เป้าหมายของงาน
ค. ยุทธศาสตร์ของงาน
ง. ลักษณะงาน
 
ตอบ ก. ผลสำเร็จของงาน
วันเวลาการทำงาน หรือวิธีการทำงานในกรณีที่ไม่ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจำส่วน
ราชการ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของพนักงาน
ราชการในแต่ละตำแหน่ง โดยคำนึงถึงผลสำเร็จของงาน
(ระเบียบฯ ข้อ 13)

11. พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ใช้ในปัจจุบันเป็นฉบับพ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2529        ข. พ.ศ. 2532
ค. พ.ศ. 2535       ง. พ.ศ. 2542
 
ตอบ ค. พ.ศ. 2535
 
12. พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 60 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
ตอบ ง. 60 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
13. ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์
ได้ทำขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชน และความสมบูรณ์สืบไปของ
มนุษยชาติ หมายความถึงข้อใด
ก. สิ่งแวดล้อม                                                    ข. คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม                   ง. ดุลยภาพสิ่งแวดล้อม
 
ตอบ ข. คุณภาพสิ่งแวดล้อม
“สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่
รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
 
14. สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น หมายความถึงข้อใด
ก. สิ่งแวดล้อม                                               ข. คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม              ง. ดุลยภาพสิ่งแวดล้อม
 
ตอบ ก. สิ่งแวดล้อม
“คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช
และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพ
ของประชาชน และความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ
 


##จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ  ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ##

สนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 062 2126300
ID LINE...jennyairport
1 ส่งเป็นไฟล์ ทางอีเมล์  ราคา 399  บาท
 2 ส่งเป็น VCDและหนังสือ  ราคา 999 บาท รวมส่ง ( ใช้เวลาประมาณ 3 วัน )


ขั้นตอนการสั่งซื้อ

โอนเงินมาที่  ธนาคารกสิกรไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 168-2-68964-8 น.ส. วัฒนาภรณ์ แสงสว่าง บัญชีออมทรัพย์
1 แจ้งวัน เวลาที่โอน (ดูเวลาที่สลิปเป็นหลักค่ะ)
2 แจ้งข้อสอบที่ต้องการสั่งซื้อ
3 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรอย่างละเอียด (เป็น VCDและหนังสือ )
4 แจ้ง E-Mail ที่ถูกต้องและชัดเจน (เป็นไฟล์ )
### เก็บสลิปที่โอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ห้ามทิ้งเด็ดขาด ###
* ไฟล์จัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อแต่ไม่เกิน 24.00 น
** VCD และ หนังสือ ที่สั่งพิมพ์ จัดส่งทางไปรษณีย์ ไม่เกิน 3 วัน
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งที่  jennywattana@gmail.com ค่ะ