*** ศูนย์รวมข้อสอบไทย แหล่งความรู้ แนวข้อสอบงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ***

หัวข้อ

(1/19) > >>

[1] #สอบงานราชการ# สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (1-25ธ.ค.60)

[2] #สอบงานราชการ# ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน/สัญญาบัตร 790 อัตรา (1-22ก.ย.60)

[3] #สอบงานราชการ# สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รวม 9 อัตรา (15-17ส.ค.60)

[4] #สอบงานราชการ# ศูนย์การบินทหารบก เปิดรับข้าราชการ รวม 12 อัตรา (15-17ส.ค.60)

[5] #สอบงานราชการ# สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 อัตรา (7-28ส.ค60)

[6] #สอบงานราชการ# ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่ปกครอง 7 อัตรา (7-16ส.ค.60)

[7] #สอบงานราชการ# สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

[8] #สอบงานราชการ# สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

[9] #สอบงานราชการ# กรมโยธาธิการและผังเมือง ข้าราชการ 10 อัตรา (3-25ก.ค.60)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version