กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
<<<<แนวข้อสอบการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย  กฟผ.>>>>
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป

เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2563 เร็วๆ นี้ รายละเอียดการรับสมัครงาน มีดังนี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2563 เร็วๆนี้!!!

รายละเอียดการรับสมัคร มีดังนี้
ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร
1. อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร
2. อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค หรืออัตราท้องถิ่น ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับคุณวุฒิ ปวช. ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
- ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
- ระดับคุณวุฒิปริญญาโท ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นแบบสวนบุคคล (Personal) เท่านั้น ทั้งนี้ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่และนําผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กําหนด

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และกำหนดการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ เร็ว ๆ นี้

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวิชา รวมทั้งการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th เร็วๆ นี้
2


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

รวบรวมคู่มือเตรียมสอบ สรุปหนังสือไฟล์ข้อสอบ แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. ทุกตำแหน่ง อัพเดทล่าสุด

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งต่างๆ ครั้งที่ 1/2563 รวม 958 อัตรา (22 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563)

ระดับปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน    จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน    จำนวน 35 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    จำนวน 130 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน    จำนวน 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน    จำนวน 11 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    จำนวน 170 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน    จำนวน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    จำนวน 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน    จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)    จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)    จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน    จำนวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน    จำนวน 52 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน    จำนวน 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน    จำนวน 4 อัตรา
16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน    จำนวน 6 อัตรา
17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    จำนวน 33 อัตรา
18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    จำนวน 6 อัตรา
19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน    จำนวน 4 อัตรา
20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    จำนวน 78 อัตรา
21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน    จำนวน 56 อัตรา
22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน    จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน    จำนวน 10 อัตรา
24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน    จำนวน 50 อัตรา
25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน    จำนวน 25 อัตรา
26. โภชนากรปฏิบัติงาน    จำนวน 3 อัตรา

ระดับปฏิบัติการ
1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ    จำนวน 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ    จำนวน 15 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    จำนวน 21 อัตรา
4. นักทรัพยากรปฏิบัติการ    จำนวน 6 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ    จำนวน 7 อัตรา
6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ    จำนวน 6 อัตรา
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ    จำนวน 3 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ    จำนวน 4 อัตรา
10. นักวิเทศสมพันธ์ปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ    จำนวน 23 อัตรา
12. มัณฑนากรปฏิบัติการ    จำนวน 2 อัตรา
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ    จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    จำนวน 19 อัตรา
15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ    จำนวน 2 อัตรา
16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    จำนวน 6 อัตรา
17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ    จำนวน 4 อัตรา
18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)    จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)    จำนวน 10 อัตรา
20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    จำนวน 8 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ    จำนวน 4 อัตรา
22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ    จำนวน 45 อัตรา
23. สถาปนิกปฏิบัติการ    จำนวน 11 อัตรา

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
อ่านประกาศ กก.กทม. คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายเอกสารไฟล์หนังสือแนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เป็นแนวทางข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบด้านภาษา
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ (*ตามตำแหน่ง)
- แนวข้อสอบระเบียบ (*ตามตำแหน่ง)
- แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (*ตามตำแหน่ง)
- แนวข้อสอบกฎหมาย (*ตามตำแหน่ง)
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- วิศวกรโยธา
- วิศวกรไฟฟ้า
- วิศวกรเครื่องกล
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการประชาสัมพันธ์
- นักวิชาการเกษตร
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการแผนที่
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการคลัง
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการสุขาภิบาล
- นักวิชาการจัดหาที่ดิน
- นักวิชาการศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)
- นักวิชาการศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)
- นักวิเทศสัมพันธ์
- นักวิทยาศาสตร์
- นักวิเคราะห์ผังเมือง
- นักวิเคราะห์งบประมาณ
- นักจิตวิทยา
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว
- นักพัฒนาสังคม
- นักพัฒนาการกีฬา
- นักสังคมสงเคราะห์
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักทรัพยากร
- นักโภชนาการ
- นิติกร
- บรรณารักษ์
- สัตวแพทย์
- สถาปนิก
- มัณฑนากร
- โภชนากร
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานเทศกิจ
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานสื่อสาร
- เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
- เจ้าพนักงานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- เจ้าพนักงานการเกษตร
- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
- เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
- เจ้าพนักงานสถิติ
- เจ้าพนักงานห้องสมุด
- เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)
- เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)
- เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด
- พนักงานปกครอง
- พนักงานเทศกิจ
- พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- นายช่างเชียนแบบ
- นายช่างสํารวจ
- นายช่างเครื่องกล
- นายช่างโยธา
- นายช่างไฟฟ้า
- นายช่างเครื่องกล
- นายช่างสำรวจ
- นายช่างภาพ
- นายช่างเทคนิค
- นายช่างศิลป์
- ช่างสำเรวจ


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. ราคา 999 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ข. ราคา 999 บาท
4. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + DVD ชุดเตรียมสอบ ราคา 2,500 บาท


*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ
โทร : 087-774-4915
Line ID : @t0877744915 / @tlo4411w
Add Friend : http://line.me/ti/p/%40tlo4411w
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/testerth
E-Mail : testerth@hotmail.com

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ LINE / Facebook / E-Mail / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
นายสราวุฒิ สีตาแสง ออมทรัพย์ 871-2-12709-1
(PromptPay พร้อมเพย์) 0877744915

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน

3


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รวบรวมคู่มือเตรียมสอบ สรุปหนังสือไฟล์ข้อสอบ แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ. ทุกตำแหน่ง อัพเดทล่าสุด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รวม 1 อัตรา (13 - 20 ม.ค. 2563)
รับสมัครสอบด้วยตนเอง (จ.นครราชสีมา)
วันที่ 13 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
อ่านประกาศ  คลิ๊กที่นี่


วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านบริหารทั่วไป) รวม 2 อัตรา (13 - 20 ม.ค. 2563)

รับสมัครสอบด้วยตนเอง (จ.นราธิวาส)
วันที่ 13 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
อ่านประกาศ  คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายเอกสารไฟล์หนังสือแนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เป็นแนวทางข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ (*ตามตำแหน่ง)
- แนวข้อสอบระเบียบ (*ตามตำแหน่ง)
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน (*ตามตำแหน่ง)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (*ตามตำแหน่ง)
- คณิตศาสตร์พื้นฐานทั่วไป (*ตามตำแหน่ง)
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้งานภาษาไทย (*ตามตำแหน่ง)
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา
- ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- พนักงานเทคนิค (ด้านโยธา)
- พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ)
- พนักงานบริการ (ด้านบริหารทั่วไป)
- พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
- พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล)
- พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
- พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
- พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)
- พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)
- พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ
โทร : 087-774-4915
Line ID : @t0877744915 / @tlo4411w
Add Friend : http://line.me/ti/p/%40tlo4411w
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/testerth
E-Mail : testerth@hotmail.com

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ LINE / Facebook / E-Mail / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
นายสราวุฒิ สีตาแสง ออมทรัพย์ 871-2-12709-1
(PromptPay พร้อมเพย์) 0877744915

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน

4


กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

รวบรวมคู่มือเตรียมสอบ สรุปหนังสือไฟล์ข้อสอบ แนวข้อสอบกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก วศ.ทบ. ทุกตำแหน่ง อัพเดทล่าสุด

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2563 รวม 22 อัตรา (บัดนี้ - 17 ม.ค. 2563)

กลุ่มงานเทคนิค
1. ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ (เพศชายแลพหญิง)    จำนวน 4 อัตรา
2. ช่างทั่วไป (เพศชาย)    จำนวน 7 อัตรา

กลุ่มงานบริการ
1. ลูกมือช่าง (เพศชายแลพหญิง)    จำนวน 2 อัตรา
2. พนักงานบริการ (เพศชายแลหญิง)    จำนวน 7 อัตรา
3. พนักงานบริการ (งานดูแลรักษาความสะอาด) (เพศหญิง)    จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) (เพศชาย)    จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครสอบด้วยตนเอง (กรุงเทพมหานคร)
บัดนี้ - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
สอบภาควิชาการ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
อ่านประกาศ  คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายเอกสารไฟล์หนังสือแนวข้อสอบกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เป็นแนวทางข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- เสมียนพิมพ์ดีด
- พลสูทกรรม
- ผช.พลประจำเครื่องทำลายล้างพิษ
- พลขับรถ
- พนักงานธุรการ
- พนักงานบริการ
- พนักงานบริการ (งานดูแลรักษาความสะอาด)
- พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
- ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์
- ช่างทั่วไป
- ลูกมือช่าง


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ
โทร : 087-774-4915
Line ID : @t0877744915 / @tlo4411w
Add Friend : http://line.me/ti/p/%40tlo4411w
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/testerth
E-Mail : testerth@hotmail.com

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ LINE / Facebook / E-Mail / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
นายสราวุฒิ สีตาแสง ออมทรัพย์ 871-2-12709-1
(PromptPay พร้อมเพย์) 0877744915

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน

5


สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

รวบรวมคู่มือเตรียมสอบ สรุปหนังสือไฟล์ข้อสอบ แนวข้อสอบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปส. ทุกตำแหน่ง อัพเดทล่าสุด

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 13 อัตรา (บัดนี้ - 17 ม.ค. 2563)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นิติกรปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    จำนวน 2 อัตรา
3. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
4. นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
5. นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
6. นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
7. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    จำนวน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน    จำนวน 3 อัตรา

* ผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
บัดนี้ - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563
อ่านประกาศ ปส. คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายเอกสารไฟล์หนังสือแนวข้อสอบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เป็นแนวทางข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ (*ตามตำแหน่ง)
- แนวข้อสอบระเบียบ (*ตามตำแหน่ง)
- แนวข้อสอบกฎหมาย (*ตามตำแหน่ง)
- แนวข้อสอบสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรัฐ
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (*ตามตำแหน่ง)
(*เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการเผยแพร่
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเทศสัมพันธ์
- นักวิทยาศาสตร์
- นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์
- นักชีววิทยารังสี
- นักทรัพยากรบุคคล
- นิติกร
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- นายช่างไฟฟ้า


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ
โทร : 087-774-4915
Line ID : @t0877744915 / @tlo4411w
Add Friend : http://line.me/ti/p/%40tlo4411w
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/testerth
E-Mail : testerth@hotmail.com

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ LINE / Facebook / E-Mail / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
นายสราวุฒิ สีตาแสง ออมทรัพย์ 871-2-12709-1
(PromptPay พร้อมเพย์) 0877744915

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน

6
 onion-4: onion-4: onion-4:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 10 อัตรา (บัดนี้ - 17 ม.ค. 2563)
7


เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ

รวบรวมคู่มือเตรียมสอบ สรุปหนังสือไฟล์ข้อสอบ แนวข้อสอบเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ทุกตำแหน่ง อัพเดทล่าสุด

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ รวม 19 อัตรา (6 - 15 ม.ค. 2563)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    จำนวน 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยครู (เอกดนตรี)    จำนวน 1 อัตรา
7. ผู้ช่วยครู (เอกวิทยาศาสตร์)    จำนวน 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง    จำนวน 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป    จำนวน 8 อัตรา
3. นักการภารโรง    จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครสอบด้วยตนเอง
วันที่ 6 - 15 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563
อ่านประกาศ ทม.ปากน้ำสมุทรปราการ คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. อบจ. เทศบาล ตำบล
แนวข้อสอบ ภาค ก.
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถด้านตัวเลข
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบ สรุปเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ พรบ. การอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม


แนวข้อสอบ ภาค ข.
( เลือกตามตำแหน่งที่สอบ )
- วิศวกร
- นักวิชาการ
- นัก
- เจ้าหน้าที่
- เจ้าพนักงาน
- นายช่าง
- ช่าง
- พนักงาน
- ผู้ช่วย
- ครูผู้ช่วย
- ผู้ช่วยครู


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาคละ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาค ก.+ข. ราคา 798 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาคละ + VCD ราคา 999 บาท
4. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + ข. + VCD ราคา 1,998 บาท
5. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก. + ข. + DVD ชุดเตรียมสอบ ราคา 2,500 บาท


DVD ชุดเตรียมสอบ + หนัวงสือ ราคา 2,500 บาท
ประกอบด้วย
VCD การเตรียมตัวสอบ
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา - อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น
MP3 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล
MP3 พระราชบัญญัติเทศบาล
MP3 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
MP3 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด


จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูผู้สอน อปท. อบจ. เทศบาล ตำบล
แนวข้อสอบ ภาค ก.
ความรอบรู้
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
- แนวข้อสอบระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถด้านตัวเลข
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- ความสามารถด้านเหตุผล
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
- แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มาตรฐานการปฏิบัติตน
- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


จำหน่ายไฟล์และหนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูผู้สอน อปท. อบจ. เทศบาล ตำบล
แนวข้อสอบ ภาค ข.
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกเฉพาะกลุ่มวิชาที่สอบ)

1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาคละ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ภาค ก.+ข. ราคา 798 บาท
3. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาคละ + VCD ราคา 999 บาท
4. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก.+ข. + VCD ราคา 1,998 บาท
5. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ ภาค ก.+ข. + DVD ชุดเตรียมสอบ ราคา 2,500 บาท


DVD ชุดเตรียมสอบ + หนังสือ ราคา 2,500 บาท
ประกอบด้วย
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
MP3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
MP3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
MP3 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
MP3 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
MP3 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา
MP3 คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ครู
MP3 แนวข้อสอบวิชาการศึกษา
MP3 แนวข้อสอบวิชาชีพครู
E-Book นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
E-Book สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก


8


กรมการทหารช่าง

รวบรวมคู่มือเตรียมสอบ สรุปหนังสือไฟล์ข้อสอบ แนวข้อสอบกรมการทหารช่าง กช. ทุกตำแหน่ง อัพเดทล่าสุด

กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 200 อัตรา (6 - 15 ม.ค. 2563)

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
2. เป็นทหารกองหนุนประเภท 1
3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า


รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
วันที่ 6 - 15 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
อ่านประกาศ กช. คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายเอกสารไฟล์หนังสือแนวข้อสอบกรมการทหารช่าง
รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เป็นแนวทางข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการทหารช่าง
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทั่วไป(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทหาร เทคโนโลยี ประชาคมอาเซียน)
- วิชาทหาร (*ตามตำแหน่ง)
(*เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- นายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง
- เสมียน
- พลขับรถ
- พลวิทยุ   
- ช่างยนต์   
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์
- ช่างซ่อมเครื่องดีเซล
- ช่างยานยนต์ล้อ
- ช่างก่อสร้าง
- ช่างกลโรงงาน
- ช่างโลหะ
- ช่างเชื่อมโลหะ
- ช่างเชื่อม
- ช่างกล
- ช่างก่อสร้าง
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างไม้ก่อสร้าง
- ช่างอุตสาหกรรม สาขา ช่างยนต์
- ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ
- เครื่องกลอุตรสาหกรรม สาขาเครื่องกล
- เครื่องกลอุตรสาหกรรม สาขางานยายนต์
- พนักงานธุรการ
- พนักงานบริการ


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ
โทร : 087-774-4915
Line ID : @t0877744915 / @tlo4411w
Add Friend : http://line.me/ti/p/%40tlo4411w
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/testerth
E-Mail : testerth@hotmail.com

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ LINE / Facebook / E-Mail / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
นายสราวุฒิ สีตาแสง ออมทรัพย์ 871-2-12709-1
(PromptPay พร้อมเพย์) 0877744915

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน

9
onion-1: onion-1: onion-1:สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รวม 1 อัตรา (6 - 15 ม.ค. 2563)
10


กรมสุขภาพจิต

รวบรวมคู่มือเตรียมสอบ สรุปหนังสือไฟล์ข้อสอบ แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต dmh ทุกตำแหน่ง อัพเดทล่าสุด

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 1 อัตรา (2 - 15 ม.ค. 2563)

รับสมัครสอบด้วยตนเอง (จ.นนทบุรี)
วันที่ 2 - 15 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
อ่านประกาศ  คลิ๊กที่นี่

จำหน่ายเอกสารไฟล์หนังสือแนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต
รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เป็นแนวทางข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ (*ตามตำแหน่ง)
- แนวข้อสอบระเบียบ (*ตามตำแหน่ง)
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
(เลือกเฉพาะตำแหน่งที่สอบ)
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการสถิติ
- นักวิชาการเผยแพร่
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเทศสัมพันธ์
- นักวิจัย
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักสังคมสงเคราะห์
- นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย
- นักกิจกรรมบำบัด
- นักจิตวิทยา
- นักโภชนาการ
- นักประชาสัมพันธ์
- นิติกร
- บรรณารักษ์
- เภสัชกร
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานสถิติ
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
- เจ้าพนักงานนักจิตวิทยาคลินิก
- เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
- จ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- เจ้าหน้าที่ธรุการ
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- นายช่างไฟฟ้า
- นายช่างโยธา
- นายช่างเทคนิค
- พนักงานบริการ
- ผู้ช่วยนักวิจัย


1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ EMS ทางไปรษณีย์ + VCD ราคา 999 บาท


*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
สราวุฒิ
โทร : 087-774-4915
Line ID : @t0877744915 / @tlo4411w
Add Friend : http://line.me/ti/p/%40tlo4411w
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/testerth
E-Mail : testerth@hotmail.com

ขั้นตอนการสั่งซื้อ :
โอนเงินแล้วแจ้งทาง [ LINE / Facebook / E-Mail / SMS ]
>> สิ่งที่ต้องแจ้งรายละเอียด <<
1. แจ้งเวลาที่โอน ( ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก )
2. แจ้งข้อสอบที่สั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (เอาเป็นไฟล์) / แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (เอาเป็นหนังสือ)

บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
นายสราวุฒิ สีตาแสง ออมทรัพย์ 871-2-12709-1
(PromptPay พร้อมเพย์) 0877744915

* เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน อย่าทิ้งเด็ดขาด*
** แนะนำให้ใส่เศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 399.01, 399.25 เป็นต้น **

** ไฟล์ส่งภายในวันที่สั่งซื้อ จัดส่งตามคิว ไม่เกินเที่ยงคืน
*** หนังสือส่งทางไปรษณีย์ จัดพิมพ์ 1 วัน EMS ไม่เกิน 3 วัน

หน้า: [1] 2 3 ... 10