แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakhiran

หน้า: 1 ... 147 148 [149] 150 151
2221


กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 -29 พ.ค. 2558

กองทัพเรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ แผนกธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 10,430
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 29 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ แผนกธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่กว่า ม.3หรือเที่ยบเท่า
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. เพศชาย/เพศหญิง
4. มีความรู้ภาษาไทย อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานในการบริการต้อนรับและรับรองแขกของหน่วยงาน รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ ความสามารถสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ (ความรู้ทั่วไป)

– ทักษะ
ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ประกาศ ส่วนผู้ที่ได้รับคะแนนในลำดับถัดไปจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่ว่างต่อไป

สมัครงาน กองทัพเรือ งานราชการ กองทัพเรือ รับสมัคร สอบ กองทัพเรือ 2558 สอบ กองทัพเรือ 58 กองทัพเรือ เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่  http://job.ocsc.go.th/images/Job/635665182408100980.pdf


จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com

2222


“สำนักงานสถิติแห่งชาติ”
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (๑) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ภายในวันปิดรับสมัคร และ
(๒) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ
– จัดเตรียมรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล คำนิยาม ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ วิเคราะห์โครงการสถิติของหน่วยสถิติอันเป็นงานด้านสถิติขั้นแรก เพื่อให้การวางแผนงานด้านสถิติขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
– เตรียมคู่มือการวางแผนสุ่มตัวอย่างและการประมวลผล รวมทั้งวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ เพื่อปรับปรุงการวางแผน การสุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ
– ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
– วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ จัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ และนำเสนอเป็นรายงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์
๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๒.๓ ด้านการประสานงาน
– ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
– ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ด้านการบริการ
– ให้บริการและเผยแพร่สถิติแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
– ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติขั้นพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสถิติเบื้องต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของตนเอง
– ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในงานด้านวิชาการสถิติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การร่างแบบข้อถามการประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอผล
– ความรู้เกี่ยวกับสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ ตีความหมาย การสุ่มตัวอย่าง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถิติ
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2558 สอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 58 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ :ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่  http://job.ocsc.go.th/images/Job/635665256780504838.pdf

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนังานสถิติแห่งชาติ   ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- จรรยาข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- สรุป พรบ. สถิติ พ.ศ.2550
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 - เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- พนักงานสถิติ

จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com


จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com

2223


กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58 - 2 มิ.ย. 58

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์
ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับการตรวจสภาพและดูแล รักษารถยนต์ทุกประเภท รวมทั้งการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่   http://www.edupol.org/eduOrganize/announceDoc/2015/05/01.pdf


จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com

2224
“กรมทางหลวงชนบท”
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส. 
อัตราเงินเดือน: 11,500
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมทางหลวงชนบท :ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ http://www.drr.go.th/sites/default/files/888578.pdf

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com

2225


ธนาคารเพิ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ปีบัญชี 2558 ตั้งแต่ 8-22 พฤษภาคม 2558

5. การประกาศรับสมัคร
 5.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร
ท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่
ด าเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้
 5.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-job.php ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่
22 พฤษภาคม 2558 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-5 ในวันท าการ จันทร์-ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.
 5.3 ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก าหนดและสั่งพิมพ์เอกสาร
แบบช าระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 น าแบบช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นช าระเงินที่ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ในเวลาท าการของธนาคาร (08.30 – 15.30 น.)
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท
 2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท
 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึก
การสมัคร และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากมีข้อมูลผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
และจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการสมัครได้ในภายหลัง การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียม
การสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5.4 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อเข้ารับการ
สอบข้อเขียน และแจ้งสถานที่สอบ วันที่สอบ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์
www.baac.or.th/content-job.php ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่มีรายชื่อ
โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334 - 5 ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่
ธนาคารประกาศรายชื่อผู้สมัคร โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามความเหมาะสม ผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบข้อเขียนจะอ้างสิทธิ์ใดๆมิได้
6. การสอบคัดเลือก
 6.1 การสอบข้อเขียน ธนาคารก าหนดสอบข้อเขียน ดังนี้
 1) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ได้แก่ ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถ
ทางมิติสัมพันธ์ และความรู้ทางภาษาอังกฤษ
 2) วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง (100 คะแนน) ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง
 6.2 การสอบสัมภาษณ์
 6.3 การทดสอบบุคลิกภาพจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์  ธกส
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com

2226


ประกาศสำนักงาน ปปช. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2558


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้  http://job.nacc.go.th/article_20150508143923.pdf
สมัครสอบคลิกที่นี่ http://job.nacc.go.th/201505/index.php#

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน: 25,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 – 29 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com

2227


UPDATE+NEW+ใหม่!!!ข่าวเปิดสอบ หนังสืออ่าน เตรียมสอบ คู่มือ #แนวข้อสอบบสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร #กรมวิชาการเกษตร #สวพ.. ใหม่ล่าสุด 25ุ60 ชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย

!!!!!+ข่าวประกาศรับสมัครสอบ+!!!! CLICK >>>> กรมวิชาการเกษตร http://job.doa.go.th/

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
http://www.doa.go.th/

ประกาศกรมวิชาการเกษตร#ไฟล์ PDF หรือหนังสืออ่านสอบ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และแนวข้อสอบจริง พร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบรายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย #แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
#ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดีและข้อสอบที่ออกบ่อยมากพร้อมเฉลย โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#อัพเดทแนวข้อสอบ  #กรมวิชาการเกษตร #อัพเดทใหม่ล่าสุด #60
#เฉลยแนวข้อสอบ #กรมวิชาการเกษตร #2560 เปิดสอบอ่านคล่องเข้าใจง่ายแม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ
#E-BOOK #จำหน่ายแนวข้อสอบ #ขายแนวข้อสอบ #ติวข้อสอบ #เก็งข้อสอบ #หนังสืออ่านสอบ #คู่มือเตรียมสอบ #แนวข้อสอบ #ตัวอย่างข้อสอบเน้นๆ

สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ บริการเป็นกันเอง
คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 0981081851
http://line.me/ti/p/%40qod6536c
Line @ : @qod6536c ใส่ "@"ด้วยนะครับ
Line id : 0981081851   
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z#จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ +ติวสอบ+#กรมวิชาการเกษตร   
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ  และแนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  ชัวร์สุดๆ


- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร _จากสนามสอบจริง_
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบแผนฯเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
- การบริหารงบประมาณ
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 1
- แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 2

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกร กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
- ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบแผนฯเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรiการ กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไข 2548
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- ข้อสอบความรู้ทางการเกษตร
- ข้อสอบความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
- ข้อสอบการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอ

- การแพร่ระบาดของศัตรูพืช
- ความรู้เกี่ยวพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช
- นิเวศวิทยาของศัตรูพืช
- แนวข้อสอบเรื่อง อนุกรมวิธาน
- แนวข้อสอบเรื่องศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
- พื้นฐานทางจุลชีววิทยา
- สรุปวิชาชีววิทยา
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม) กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบเคมี
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์การเกษตรเกษตร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่กรมวิชาการเกษตรออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
- สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่กรมวิชาการเกษตรออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบวิชาเคมีเบื้องต้น
- สรุปเนื้อหาวิชาเคมีเบื้องต้น
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์
- การสอบสัมภาษณ์(+++เลือกตามตำแหน่งที่สอบ+++)

#พนักงานประจำสำนักงาน
#พนักงานประจำสำนักงาน
#เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
#เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
#การเงินและบัญชี
#เจ้าพนักงานการเกษตร
#นักวิชาการเกษตร
#นักวิทยาศาสตร์
#เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
#พนักงานประจำห้องทดลอง
#เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
#นิติกร
#นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
#นักวิชาการคอมพิวเตอร์
#ธุรการ
#เจ้าหน้าที่ธุรการ
#เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
#เจ้าพนักงานพัสดุ
#นักจัดการงานทั่วไป
#เจ้าหน้าที่การเกษตร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานข้อสอบไทย.คอม ศูนย์ข้อสอบไทย แนวข้อสอบเก่า อ่านฟรี พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ?
แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ


วิธีการสั่งซื้อกดเพิ่มเพื่อน หรือ สแกน QR CODE LINE @กดเพิ่มเพื่อน หรือ สแกน QR CODE LINE ID 0981081851


*** จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}
** ใส่เศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การโอนเงิน  ตัวอย่างเช่น 399.05, 399.50 , 399.77 **

$$$ กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465

$$$ โอนเงินชำระเสร็จแล้ว แจ้งที่  คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)+++ Tel : 0981081851
+++ Line me : http://line.me/ti/p/%40qod6536c

+++ Line @ : @qod6536c ใส่ "@" ด้วยนะครับ
+++ Line ID : 0981081851   
+++ E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
+++ Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" (ในกรณีโอนเงินก่อน 18.00 น.)
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ อีเมล์ลล์ขยะ [Junk Mail]
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย


&&& รายละเอียดที่ต้องแจ้งหลังจากโอนเงิน &&&
1. แจ้ง เวลาที่โอน ( ดูในใบ สลิป หรือ ใบ Pay in จากธนาคารเป็นหลักเท่านั้น )
2. แจ้ง ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่ง ที่จะสั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (ในกรณีที่สั่งเป็นไฟล์)
4. แจ้ง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (ในกรณีที่สั่งเป็นหนังสือ)#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ #แนวข้อสอบ  #อัพเดทแนวข้อสอบ #ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ #เฉลยแนวข้อสอบ #แนวข้อสอบบสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร #กรมวิชาการเกษตร #สวพ
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ส่วนกลาง
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 3
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 4
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 5
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 7
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 8


2228
สถานธนานุบาลของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบพนักงาน 20 อัตรา รับสมัคร 18 - 1 มิถุนายน 2558

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบดังนี้
1.พนักงานบัญชีสถานธนานุบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.พนักงานบัญชีประจำ จ.ส.ท.
อัตราค่าจ้าง 9,210 บาท หรือตามที่ สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบัญชี ที่ ก.พ. รับรอง โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ
สมัครทาง Website http://lgp.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 - 1 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำหน่ายหนังสือแนวข้อสอบสถานธนานุบาลของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความสามารถทางด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน

- แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505

- สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546

- สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบกฎกมายท้องถิ่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


ข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" ครับ
อย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com
[/b][/size]

2229

ข่าวเปิดสอบ รับสมัครสอบ หนังสือ คู่มือ เตรียมสอบ ติวข้อสอบ #แนวข้อสอบ กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัด  ทุกตำแหน่ง #60 ประจำปี 2560 หนังสืออ่านสอบ คู่มือชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย


!!!!!+ข่าวประกาศรับสมัครสอบ ล่าสุด+!!!! CLICK >>>> เว็บไซต์ เว็บไซต์ https://dol.job.thai.com/

<<กรมที่ดิน>>

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 155 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2560

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมโยธา และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 46 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างสำรวจ หรือทางช่างก่อสร้าง และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างสำรวจ หรือทางช่างก่อสร้าง และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 94 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
(3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ

5. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
(3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dol.job.thai.com/


#ไฟล์ PDF หรือหนังสืออ่านสอบ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และแนวข้อสอบจริง พร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบรายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย #แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
#ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดีและข้อสอบที่ออกบ่อยมากพร้อมเฉลย โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#อัพเดทแนวข้อสอบ  #แนวข้อสอบกรมที่ดิน  #อัพเดทใหม่ล่าสุด #60
#เฉลยแนวข้อสอบ #แนวข้อสอบกรมที่ดิน  #60 เปิดสอบอ่านคล่องเข้าใจง่ายแม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ
#E-BOOK #จำหน่ายแนวข้อสอบ #ขายแนวข้อสอบ #ติวข้อสอบ #เก็งข้อสอบ #หนังสืออ่านสอบ #คู่มือเตรียมสอบ #แนวข้อสอบ #ตัวอย่างข้อสอบเน้นๆ

สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ บริการเป็นกันเอง
คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 0981081851
http://line.me/ti/p/%40qod6536c
Line @ : @qod6536c ใส่ "@"ด้วยนะครับ
Line id : 0981081851   
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
Face Book : www.facebook.com/sheetthai.zจำหน่ายเอกสาร สรุปแนวข้อสอบ #กรมที่ดิน ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ข้อสอบ


- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
- การสอบสัมภาษณ์


จำหน่ายเอกสาร #แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน ใหม่ล่าสุด  2560 ชัวร์สุดๆ
ประกอบด้วย รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
2 แนวข้อสอบนายช่างรังวัด
3 พระราชบัญญัติ ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
4 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง
5 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
6 แนวข้อสอบความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจ การวัดมุม การหาพิกัด ขนาดของภูมิประเทศ
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
8 ถาม - ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่
9 ถาม -ตอบ การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
10 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
11 ถาม -ตอบ ความรู้เรื่อง การเขียน ย่อ ขยาย  รูป แผนที่
12 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
13 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ


##แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมที่ดิน #เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฤ #กรมที่ดิน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  GFMIS
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ.2553
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 เเก้ไขเพิ่มเติม
- ถาม - ตอบ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ


จำหน่ายเอกสาร #แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมที่ดิน ใหม่ล่าสุด ชัวร์สุดๆ ประกอบด้วย รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
- แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546
- สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


#แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมที่ดิน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
- แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (อัตนัย)
- แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- การสอบสัมภาษณ์

#แนวข้อสอบ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กรมที่ดิน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง
- แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ_ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
- ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
- พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
- การสอบสัมภาษณ์(+++แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ+++)


นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
#เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
#นักวิชาการคอมพิวเตอร์
#นักวิชาการพัสดุ
# นักประชาสัมพันธ์
#นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
#เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
#เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
#นักวิชาการเงินและบัญชี
#นิติกร
#วิศวกรปฏิบัติการ
#นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
- ตำแหน่งอื่นๆ ที่เปิด
ข้อสอบไทย.คอม ศูนย์ข้อสอบไทย แนวข้อสอบเก่า อ่านฟรี พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ?
แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ
*** จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}
** ใส่เศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การโอนเงิน  ตัวอย่างเช่น 399.05, 399.50 , 399.77 **

ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์   
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465
ธนาคารกสิกรไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-298-4070
ธนาคารกรุงไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-402-4080+++ Tel : 0981081851
+++ Line me : http://line.me/ti/p/%40qod6536c

+++ Line @ : @qod6536c ใส่ "@" ด้วยนะครับ 
+++ E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
+++ Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" (ในกรณีโอนเงินก่อน 18.00 น.)
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ อีเมล์ลล์ขยะ [Junk Mail]
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย


&&& รายละเอียดที่ต้องแจ้งหลังจากโอนเงิน &&&
1. แจ้ง เวลาที่โอน ( ดูในใบ สลิป หรือ ใบ Pay in จากธนาคารเป็นหลักเท่านั้น )
2. แจ้ง ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่ง ที่จะสั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (ในกรณีที่สั่งเป็นไฟล์)
4. แจ้ง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (ในกรณีที่สั่งเป็นหนังสือ)
#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ #แนวข้อสอบ


2230
ความรู้เกี่ยวกับ

การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย : กฟผ.

Electricity Generating Authority of Thailand : EGAT

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์การ / ทิศทางยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

                เป็นองค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระดับสากล

พันธกิจ

                ให้บริการด้านพลังงานที่มี่คุณภาพ  เชื่อถือได้  ในราคาที่เหมาะสม  เป็นธรรม  และรักษาสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อสรรค์สร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต  และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

ค่านิยมองค์การ

1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

2. ยึดมั่นในคุณธรรม

3. สำนึกในความรับผิดชอบและหน้าที่

4. เคารพในคุณค่าของคน

5. มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการทำงานเป็นทีม

ทิศทางยุทธศาสตร์

1. พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ

2.เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก

3. สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

4. เป็นองค์การที่ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. เป็นองค์การที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการจัดการองค์การ

                ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2511 กำหนดให้มีคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( คณะกรรมการ กฟผ.)  ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นๆอีกไม่เกิน 10 ท่านรวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง รวมเป็น  11  ท่าน

                คณะกรรมการ กฟผ.  ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี  เพื่อทำหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไป  ซึ่งกิจการของ กฟผ. และเพื่อให้การบริหารจัดการองค์การเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตามหลักการกำกับดุแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการ กฟผ. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกลั่นกรองงานของคณะกรรมการ กฟผ. ได้แก่  คณะกรรมการกลั่นกรองของคณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คระกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่าย

                อนึ่ง  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม –   22   มีนาคม  2549  กฟผ. มีสภาพเป็น บมจ.กฟผ. และจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่  23  มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นผลให้ กฟผ. กลับมีสถานะเช่นเดิม

 

รายนามคณะผู้บริหารระดับสูงของ  กฟผ.

โครงสร้างผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. (ปรับใหม่แล้ว)

นายสุทัศน์  ปัทมสิริวัฒน์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรรมการ กฟผ.

                                                                (โดยตำแหน่ง) และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กฟผ.

นางสินีนาถ  สิทธิรัตนรังสี                               ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน (CFO)

นายชโลทร  หาญศักดิ์วงศ์                               รองผู้ว่าการการประจำสำนักผู้ว่าการฯ (รวสก.)

นายนพพร  พันแสงดาว                                    รองผู้ว่าการการประจำสำนักผู้ว่าการฯ (รวสก.)

นายพฤติชัย  จงเลิศวณิชกุล                             รองผู้ว่าการการประจำสำนักผู้ว่าการฯ (รวสก.)

นายสหัส  ประทักษ์นุกูล                                   รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.)

                                                                                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นางสินีนาถ  สิทธิรัตนรังสี                              รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน (รวบ.)

                                                                                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นายวิรัช  กาญจนพิบูลย์                                    รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.)

                                                                                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นายบรรพต  แสงเขียว                                       รองผู้ว่ากิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (รวศ.)

                                                                                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นายสมบูรณ์  อารยะสกุล                                  รองผู้ว่าการพัฒนา (รวพ.)

                                                                                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นายสุรศักดิ์  ศุภวิฑิตพัฒนา                            รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.)

                                                                                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นายธนากร  พลูทวี                                             รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.)

                                                                                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นายรัตนพงษ์  จงดำเกิง                                    รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.)

                                                                                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 

คณะกรรมการบริหารของ  กฟผ. (ปรับใหม่แล้ว)

 

ลำดับที่                        รายนามกรรมการ                                      ตำแหน่ง                      วันที่ได้รับแต่งตั้ง

     1                       นายพรชัย  รุจิประภา                              ประธานกรรมการ                        28  ต.ค. 2551     

     2                       พลเอกอภิชาต  เพ็ญกิตติ                                   กรรมการ                               28  ต.ค. 2551     

     3                       นายพีระพล  ไตรทศาวิทย์                 กรรมการ                               28  ต.ค. 2551

     4                       นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์                                    กรรมการ                               28  ต.ค. 2551

     5                       นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี                                        กรรมการ                               28  ต.ค. 2551

     6                       นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ                              กรรมการ                               28  ต.ค. 2551

     7                       นายเกษมสันต์  จิณณวาโส                               กรรมการ                               28  ต.ค. 2551

     8                       นายแล  ดิลกวิทยรัตน์                                        กรรมการ                               28  ต.ค. 2551

     9                       นายสุทัศน์  ปัทมสิริวัฒน์                กรรมการและเลขานุการ                    29  ต.ค. 2552

                                ผู้ว่าการ กฟผ. (กรรมการโดยตำแหน่ง)

                                ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กฟผ.

                ลำดับที่ 1 – 8                        แต่งตั้งโดย มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  28  ต.ค.  2551

                ลำดับที่ 9                               แต่งตั้งโดย มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  29  ต.ค.  2552

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟผ.

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการ กฟผ.ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2511 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ประกอบด้วย ประธานกรรมการ

และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคนรวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ให้คณะรัฐมนตรี

เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ  และกรรมการอื่นซึ่งมิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง

2. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งที่มิใช่กรรมการโดย

ตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีก

3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก คณะรัฐมนตรีไล่ออก และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

                เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นประธานกรรมการ  หรือกรรมการแทนได้

                ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ในตำแหน่งตามวาระของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฟผ.

ภายใต้พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511  คณะกรรมการ กฟผ. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ. รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ เช่น

1. ออกระเบียบหรือข้อบังคับการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ กฟผ.

2. ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงานและวิธีปฏิบัติงาน

3. กำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานหรือลูกจ้าง

4. ควบคุมดูแลจัดให้มีเงินสำรองและเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการและลงทุน

5. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนลด ตัดเงินเดือนค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยสำหรับพนักงานชั้นผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

การประชุมคณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน  และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  โดยเลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบให้กรรมการก่อนการประชุม 5 วันทำการเว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอโดยมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อีกษรอย่างครบถ้วนและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจัดส่งให้กระทรวงการคลัง  และพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าการ

ผู้ว่าการมรหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ตามนโยบายของรัฐบาลระเบียบหรือข้อบังคับของ  กฟผ.  รวมทั้งมติคณะกรรมการ กฟฟ.  และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง

ประวัติความเป็นมา

                กฟผ. จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511  โดยการรวมหน่วยงาน  ด้านการผลิตและส่งงานไฟฟ้า 3 แห่ง  ได้แก่  การไฟฟ้ายันฮี  การลิกไนท์  และการไฟฟ้ตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน  มีฐานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  2512 เรียกชื่อย่อว่า “กฟผ.”  พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง  โดยครั้งล่าสุดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2553  มีสาระสำคัญโดยสรุปคือ  ไห้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สามารถดำเนินธุรกิจเกี่ยวกบพลังงานไฟฟ้าหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าว  และให้มีอำนาจใช้สอยและครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อสำรวจหาแหล่งพลังงาน ตลอดจนสถานที่สำหรับใช้ในการผลิตหรือพัฒนาพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม  และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า  เทคนิคทางวิศวกรรม  และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า  ในกรณีที่เอกชนประสงค์จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้านครหลวง  หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  กฟผ. มีสิทธิเพิ่มวงเงินในการกู้ยืมและในการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์  คณะกรรมการมีอำนาจจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีได้ทุกกรณีโดยไม่จำกัดวงเงินโดยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ   เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  ส่วนสาระสำคัญที่ยังคงเดิม  คือ  คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกับกรรมการ (ซึ่งต้องไม่มีตำแหน่งทางการเมือง)  และคณะกรรมการเหล่านี้เป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการ กฟผ.  จึงเป็นวิสาหกิจสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  มีรัฐมนตรีคอยกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ในเดือยมิถุนายน 2535  กฟผ.  นำเสนอต่อรัฐบาลขอเข้าโครงการรัฐวิสาหกิจที่ดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดี  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2537  การนี้จะส่งผลให้ กฟผ. มีความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  ที่ต้องการลดบทบาทการควบคุมรัฐวิสาหกิจลงให้น้อยที่สุดและสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีความสามารถที่จะแข่งขันกับธุรกิจเอกชน

           กฟผ. ได้รับรางวัลจากการประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2549  ของกระทรวงการคลัง

2 รางวัล  ได้แก่

          1. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น  ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน  และ

          2. รางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการเพื่อสังคมดีเด่น

 

วิสัยทัศน์ของแบรนด์  กฟผ.

กฟผ.เป็นหน่วยงานชั้นนำที่เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจและเอื้ออำนวยความเป็นอยู่ให้สะดวก

และมีคุณภาพมากขึ้น  อันนำมาซึ่งความสำเร็จและความผาสุกของทุกชีวิต

บุคลิกภาพของแบรนด์

· ความเป็นมืออาชีพ (เป็นธรรม, ขยันขันแข็ง,ใจกว้าง  พร้อมรับฟังผู้อื่น, มีประสิทธิภาพ)

· สร้างสรรค์ (มีพลังสร้างสรรค์, เป็นคลังความรู้, มีความเป็นสากลและทันสมัย,มองการณ์ไกล)

· คล่องตัว (มีความสามารถหลากหลาย,ยืดหยุ่น ปรับตัวง่าย

· เอื้ออาทร (มีมิตรไมตรี,ห่วงใยใส่ใจ, เข้าถึงง่าย, ทุ่มเท)

· เชื่อใจได้ (เป็นที่ไว้วางใจ, พึงพาได้, โปร่งใส,เป็นที่ยอมรับ

การวางตำแหน่งแบรนด์ กฟผ.

ดีกว่าหน่วยงานด้านธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ทั้งหลายในภูมิภาคสำหรับผู้ที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีการสร้างสรรค์วัตกรรม  ในราคาที่สามารถซื้อและวางใจได้ในคุณภาพ  รวมทั้งบริการที่เป็นมิตรจากหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างโปร่งใส  เป็นที่เชื่อถือ  และยอมรับของสังคมเพราะ กฟผ.พร้อมสรรด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง  ทีมงานที่เปี่ยมด้วยศักยภาพและประสบการณ์อย่างมืออาชีพ  ซึ่งยึดมั่นในความเอื้ออาทรต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม  ลูกค้า  และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  อันนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

2231


แนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

1. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑  ให้ไว้ ณ วันใด

ก. ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑                                      ค. ๓o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑

ข. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑                                  ง. ๓๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑

ตอบ   ข. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

2. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑                                      ค. ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๑

ข. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๑                                       ง. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๑

ตอบ   ก. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  มีกี่ฉบับ

ก. 2  ฉบับ                                                                  ค.  4  ฉบับ

ข. 3  ฉบับ                                                                  ง.  5  ฉบับ

ตอบ   ก. 2  ฉบับ          ได้แก่

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๕

4. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑  มีกี่หมวด กี่มาตรา

ก. 5  หมวด   58  มาตรา                                        ค.  6  หมวด  59  มาตรา

ข. 5  หมวด   59  มาตรา                                        ง.  6  หมวด  60  มาตรา

ตอบ   ค.  6  หมวด  59  มาตรา

5. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑

ก. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ข. คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย      ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตอบ   ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

6. “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่าอะไร

ก. กฟท.                                                                      ค. กฟฟ.

ข. กฟผ.                                                                      ง. กฟภ.

ตอบ   ข. กฟผ.           

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กฟผ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่

                    (ก) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(ข) ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

(ค) ประเทศใกล้เคียง

(๒) ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงเป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ.

(๒ ทวิ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

(๓) ผลิตและขายลิกไนท์ หรือวัตถุเคมีจากลิกไนท์หรือโดยอาศัยลิกไนท์หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
ตอบ
อ้างอิง
แจ้งลบขึ้นบนสุด
admin
ออฟไลน์
   
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้
   
ลิงก์โพสนี้  โพสเมื่อ: 2013-02-12
เฉพาะตอบกลับของผู้โพส ┊  เล็ก กลาง ใหญ่

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ก. http:// www.mea.or.th                                                   ค. http:// www.egat.or.th

ข. http:// www.egat.go.th                                                  ง. http:// www.pea.or.th

ตอบ   ค. http:// www.egat.or.th

2. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ก. Electricity Generating Authority of Thailand

ข. Electricity  Authority of Thailand

ค. Provincial Electricity Authority

ง. Metropolitan Electricity Authority

ตอบ    ก. Electricity Generating Authority of Thailand  (EGAT)

3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่าอะไร

ก. กปน.                                                                              ค. กฟผ.

ข. กฟน.                                                                              ง. กฟภ.

ตอบ   ค. กฟผ.

4. ผู้ว่าการ กฟผ. คนแรกคือใคร

ก. นายเกษม จาติกวณิช                                                   ค. นายสุทัศน์    ปัทมสิริวัฒน์

ข. นายสมชัย     สัจจพงษ์                                                ง. นายพรชัย รุจิประภา     

ตอบ  ก. นายเกษม จาติกวณิช

5. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายฐานิสต์  เจนถนอมม้า                                          ค.นายพระนาย   สุวรรณรัฐ

ข. นายสมชัย     สัจจพงษ์                                 ง. นายสุทัศน์    ปัทมสิริวัฒน์

ตอบ  ง. นายสุทัศน์    ปัทมสิริวัฒน์

6. กฟผ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 1  มกราคม 2501                                                          ค. 1 พฤษภาคม  2493

ข. 3  ตุลาคม  2514                                                            ง. 1 พฤษภาคม  2512

ตอบ    ง. 1 พฤษภาคม  2512


7. กฟผ. เป็นหน่วยงานประเภทใด

ก. รัฐบาล                                                                           ค.เอกชน                                             

ข. รัฐวิสาหกิจ                                                                   ง.หน่วยงานอิสระ             

ตอบ   ข.รัฐวิสาหกิจ           

2232
ด่วนที่สุด ข่าวเปิดสอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  16 เม.ย. – 01 พ.ค. 2558


"สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 36
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 เม.ย. – 01 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ชื่อตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชนและสารสนเทศศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม ทางประติมากรรม
ทางศิลปะไทย ทางภาพพิมพ์ ทางทัศนศิลป์ หรือสาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านแนะแนวการศึกษา)
อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านการประเมินวัดผลการศึกษา)
อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและนวัตกรรม)
อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(ด้านศิลปวัฒนธรรม)
อัตราเงินเดือน : 15,000 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านแนะแนวการศึกษา)
อัตราเงินเดือน : 17,500 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางจิตวิทยา
การแนะแนว หรือทางจิตวิทยาการศึกษา หรือทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
หรือทางจิตวิทยาพัฒนาการ หรือทางจิตวิทยาให้คำปรึกษา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(ด้านวิจัยและนวัตกรรม)
อัตราเงินเดือน : 17,500 หรือตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

สมัครงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ งานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคร สอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2557 สอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 57 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบ
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ :online

จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


ข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" ครับ
อย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com

2233
ข้อ 16. – 25. เป็นบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ

16.          You want to know about your roommate’s future plans, so you say: ……….
                1.  When do you plan to graduate?               2.  Where do you stay while studying?
                3.  What are you doing after graduation?   4.  Why do you want to further your study?
เฉลยข้อ 3             (What are you doing after graduation?)
เหตุผล                  คุณอยากรู้เกียวกับแผนในอนาคตของเพื่อนร่วมห้องของคุณ ดังนั้น คุณจะพูดว่า ……
                                “คุณคิดจะทำอะไรหลังจากเรียนจบ”
                                ข้อ 1.      คุณวางแผนที่จะจบเมื่อไหร่ ไม่ถูกเพราะไม่ได้ถามรายละเอียดเรื่องอนาคต
                                                หลังเรียนจบ
                                ข้อ 2.      คุณอยู่ที่ไหนระหว่างศึกษาต่อ ไม่ถูกเพราะไม่เกี่ยวกับแผนในอนาคต
                                ข้อ 4.      ทำไมคุณถึงอยากเรียนต่อ ไม่ถูกเพราะไม่ได้ถมถึงแผนในอนาคต
                                                ข้อ 3.      เป็นข้อที่ถูกต้อง
17.          You ask a stranger for the time. He doesn’t know the time, so he say: ………
                1.  I’m afraid I don’t know                            2.  I’m sorry. I have no time
                3.  Sorry, I’ve just bought this watch          4.  Please don’t ask me about the time.
เฉลยข้อ 1             (I’m afraid I don’t know)
เหตุผล                  คุณถามเวลากับคนแปลกหน้า เขาไม่รู้เวลา ดังนั้นเขาจะพูดว่า…….
                                “ขอโทษที่ผมไม่รู้”
                                สำนวนที่ตอบปฏิเสธ จะใช้ I’m afraid ขึ้นต้น
                                เช่น I’m afraid I can’t.
                                ข้อ 2.      ถ้าพูดอย่างนี้ ต้องถามว่า Have you got time?
                                ข้อ 3.      ขอโทษที ผมเพิ่งซื้อนาฬิกาเรือนนี้
                                                ไม่ใช่การตอบปฏิเสธ
                                ข้อ 4.      อย่าถามผมเรื่องเวลา ไม่ใช่สำนวนที่ใช้
                                                ข้อ 1.      เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
18.          You are thirsty. You say to your friend: …….
                1.  Would you mind having a drink?           2.  Shall we get something to drink?
                3.  What do you think about cold drinks?  4.  Why don’t you get me some soft drinks?
เฉลยข้อ 2             (Shall we get something to drink?)
เหตุผล                  คุณกระหายน้ำ คุณจะพูดกับเพื่อนว่า…….... “เราจะไปหาอะไรดื่มกันไหม”
                                ข้อ 1.      คุณจะว่าอะไรไหมถ้าจะดื่มอะไรสักแก้ว
                                ข้อ 3.      คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องดื่มเย็น ๆ
                                ข้อ 4.      ทำไมคุณไม่หาเครื่องดื่ม (ที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์) มาให้ฉัน
                                                ข้อ 1.,3., 4. ไม่เข้ากับบทสนทนาจึงต้องเลือกข้อ 2.
19.          You want to know what your American friend who is here visiting you thinks of Bangkok.
                You say: …….
1.  How do you fine Bangkok?                   2.  What dose Bangkok look like?
3. Have you ever been to Bangkok?          4.  Did you visit all places in Bangkok?
เฉลยข้อ 1             (How do you fine Bangkok?)
เหตุผล                  คุณอยากรู้ว่า เพื่อนชาวอเมริกันของคุณที่กำลังมาเยี่ยมคุณ คิดอย่างไรเกี่ยวกับกรุงเทพฯ
                                คุณจะพูดว่า ……..
                                                “คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกรุงเทพฯ”
                                                สำนวนที่ใช้ในการถามความเห็นได้แก่
                 How do you find…….?
                                                What do you think of………?
                                                What’s your opinion of……..?
                                                How do you feel about………?
                                ข้อ 2.      เป็นคำถามให้บรรยายเกี่ยวกับกรุงเทพฯ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร
20.          A secretary is late for a meeting for the first time. She gives an excuse that she had to take
                her son to the doctor. Her boss say: ……
1. I see, but I don’t want any excuses.     2.  Again? That’s the same old excuse.
3.    That’s all right. Don’t worry about it.               4.  You never change! You’re always late.
เฉลยข้อ 3             (That’s all right. Don’t worry about it.)
เหตุผล                  เลขานุการประชุมสายเป็นครั้งแรก เธอแก้ตัวว่า ต้องพาลูกชายไปหาหมอ
                                เจ้านายของเธอพูดว่า ………. “ไม่เป็นไร อย่ากังวลไปเลย”
                                สำนวนที่ใช้ในการตอบรับคำขอโทษ/คำแก้ตัว คือ
 That’s all tight
                                                Don’t worry (about it)
                                                That’s OK.
                                ข้อ 1.      ไม่สุภาพที่จะพูดเช่นนี้ เพราะเลขานุการไทเคยมาสายมาก่อน
                                ข้อ 2.      และ 4. ใช้ไม่ได้ เพราะ เลขานุการมาสายเนครั้งแรก
21.          The pipe in your bathroom has started making a loud noise, so you call the landlady’
                She say: …….
1. Well, too bad. The plumber just left.
2. It’s a pity! You’d better wait until I know what to do.
3. Don’t worry! Let me think of a way to solve the problem.
4. That doesn’t sound good! I’ll send a plumber up right away.
เฉลยข้อ 4             (That doesn’t sound good! I’ll send a plumber up right away.)
เหตุผล                  ท่อในห้องน้ำของคุณเริ่มส่งเสียงดัง ดังนั้นคุณจึงโทรศัพท์ไปหาเจ้าของห้องเช่า
                                เธอพูดว่า …….
                                “ฟังไม่เข้าทีเลย ฉันจะส่งช่างประปา (plumber) ขึ้นไปที่ห้องคุณทันที”
                                ข้อ 1.      แย่หน่อยนะ แต่ช่างประปาเพิ่งออกไป
                                ข้อ 2.      แย่จัง คุณควรรอจนกว่าฉันจะรู้ว่าจะทำอย่างไร
                                ข้อ 3.      อย่ากังวลไปเลย ขอให้ฉันคิดหาวิธีแก้ปัญหาก่อน
                                                ข้อ 1., 2. และ 3. ไม่เข้ากับบทสนทนาจึงใช้ไม่ได้
22.          You have just said something which makes your friend very upset. You apologize to her
                You say: ……
1. I beg your pardon. It’s really my fault.
2. How talkative I am! Please forgive me for that.
3. What a silly thing! I hope you don’t mind me saying that.
4. I’m terribly sorry for what I said just now. I didn’t mean it.
เฉลยข้อ 4             (I’m terribly sorry for what I said just now. I didn’t mean it.)
เหตุผล                  คุณเพิ่งพูดบางอย่างที่ทำให้เพื่อนของคุณไม่พอใจ คุณขอโทษเธอ คุณพูดว่า………
                                “ผมรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ผมพูดตะกี้ ผมไม่ได้หมายความเช่นนั้น”
                                ข้อ 1.      ไม่ถูก I beg your pardon เป็นสำนวนที่จะใช้เมื่อขอให้คู่สนทนาพูดซ้ำ
                                ข้อ 2.      ไม่ถูก เพราะคุณต้องขอโทษที่เผลอพูดออกไป ไม่ใช่ขอโทษเพราะช่างพูด
                                ข้อ 3.      ไม่ถูก เพราะเพื่อนไม่พอใจแล้วจะมาขอให้ไม่ถือที่พูดออกไปไม่ได้
                                                ข้อ 4.      เป็นข้อที่ถูกต้อง
23.          Your friend has to visit a customer upcountry tomorrow, and he asks you to work for him.
                You say: ……
1. OK, I’ll take care of it.                            2.  Have a good time, then.
3.   I would rather not go with you              4.  You could go wherever you like.
เฉลยข้อ 1             (OK, I’ll take care of it.)
เหตุผล                  เพื่อนของคุณต้องไปเยี่ยมลูกค้าทางเหนือ (upcountry) ในวันพรุ่งนี้ และเขาขอให้
                                คุณทำงานแทนเขา คุณพูดว่า…….. “ได้เลย ผมจะดูแลงานของคุณเอง”
                                ข้อ 2., 3. และ 4 ไม่ใช่ สำนวนที่ใช้ตอบรับการขอร้อง
                                สำนวนตอบรับการขอร้อง ได้แก่
 All right
                                                OK.
                                                Certainly
                                                I’d be glad to
24.          There is a phone call for a person who doesn’t work in your office. You answer the phone
                And say: ……
1. Who are you talking to?                          2.  Isn’t that a strange name?
3.   Nobody by that name works here.        4.  No one has ever seen him before.
เฉลยข้อ 3             (Nobody by that name works here)
เหตุผล                  มีโทรศัพท์ถึงคนที่ไม่ได้ทำงานในสำนักงานของคุณ คุณรับสายและพูดว่า ……..
                                “ไม่มีคนชื่อนั้นทำงานที่นี่”
                                ข้อ 1.      คุณกำลังพูดกับใคร
                                ข้อ 2.      นั่นเป็นชื่อที่แปลกมิใช่หรือ
                                ข้อ 4.      ไม่เคยมีใครเห็นเขามาก่อน
                                                ดูจากเนื้อเรื่องแล้วข้อ 3. เป็นข้อเดียวที่เข้ากับเรื่อง
25.          You and your friend have been waiting half an hour for another friend who has not yet shown
                up at the cinema. The movie has already started. You say : …….
1. He can’t forget us.                                     2.  He will never forget the date.
3.    He should not forget the time                               4.  He must have forgotten our appointment.

เฉลยข้อ 4             (He must have forgotten our appointment.)
เหตุผล                  คุณและเพื่อนของคุณ รอเพื่อนอีกคนที่ยังไม่มาที่โรงหนังนานถึงครึ่งชั่วโมงแล้ว
                                หนังเริ่มฉาย คุณจะพูดว่า ………. “เขาคงลืมนัดของเราเสียแล้ว”
                                ใช้ must + perfect infinitiye กับการคาดคะเนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต

 
2.             Error Identification
                Directions            :  Four parts of each sentence below are underlined and marked with the
                                                   numbers 1.,2., 3. and 4. Identify the underlined part that makes the
   sentence  incorrect.

26.          Some department stores have been such successful that branches of the stores have been
                                                                                                1                                                 2
                opened under the same name  in more than one large city .
                                                      3                  4
เฉลยข้อ 1             (such successful)
เหตุผล                  ที่ถูกต้องเป็น so successful
                                So + adj + that
                                (ถ้าจะใช้ such ต้องตามด้วย noun)
27.          Peter thinks that he had better  don’t quit his job until he finds another one.
                                1                              2                    3                                                             4   
เฉลยข้อ 3             (don’t quit)
เหตุผล                  ที่ถูกต้องเป็น not quit
                 Had better + not + verb ช่อง 1
28.          The flight was scheduled to take off at 2:30 p.m., but due to some mechanical problems, it
                                                                          1                                               2                 
                was delayed for mostly three hours .
                           3                     4
เฉลยข้อ 4             (mostly)
เหตุผล                  ที่ถูกต้องเป็น almost หรือ nearly มีความหมายว่า เกือบ
                                เช่น It’s almost / nearly ten o’clock ส่วน mostly = ส่วนใหญ่
                                เช่น My friends are mostly non - smokers
29.          When Mr.Suki, the new representative from Japan, starting his new job in Thailand, he had
                     1                                                                                                2
difficulty  communicating with the employees .
                       3                            4
เฉลยข้อ 2             (starting)
เหตุผล                  ที่ถูกต้องเป็น started เพราะเป็น verb แท้ ของประธานคือ Mr. Suki จะใช้
 Starting ได้ก็ต่อเมื่อเป็น reduced clause เท่านั้น
30.          Primitive people used dyes of vegetable origin to color their bodies, believed that certain
                                                                                        1                                  2            3
                colors, notably red, could drive out evil spirits or illness .
                                   4
เฉลยข้อ 3             (believed)
เหตุผล                  ที่ถูกต้องเป็น believing เพราะในประโยคนี้มี verb แท้แล้วคือ used ดังนั้นต้อง
                                ทำให้ verb อีกตัวอยู่ในลักษณะ participle ประธานของ believing คือ Primitive
                                people

2234
Part One: Language Use and Usage (Items 1 – 40)
1. Oral Expression
Directions: Choose the best answer.
1.1 Conversation
Conversation 1:  Kitti, a Thai student in Australia, is looking for an apartment.
Landlady              :     Hello, MC Apartment …….1………?
Kitti                     :     Have you got a room for rent?
Landlady             :     There’ll be one available at the end of this week.
Kitti                       :      Hmm, today is Thursday already. …….2…..? Is it within walking distance of the
                                       university ?
Landlady              :      It’s on Prince Edward Street, near the Science Museum. …..3…..And you’ll also
                                       find a bus stop just around the corner as well.
Kitti                       :      …….4……Well, ……5……?
Landlady              :      It’s $150 per week, not including utilities. The utilities will be charged according to
                                       usage. Each room has got a separate meter.
Kitti                       :      I see. ……6 ……?
Landlady              :      I’m afraid I already have an appointment, but I’ll probably be back at around 5.
                                       …….7……?
Kitti                       :       That’s fine for me. See you then. Bye.

Part One
1.             Oral Expression
บทสนทนาที่ 1     กิตติซึ่งเป็นนักเรียนไทยในออสเตรเลียกำลังมองหาห้องเช่า

1.            1. What do you want                                        2.  Who do you want to talk to
                3.  Can I help you                                              4.  Can I have your name , please
เฉลยข้อ 3             (Can I help you)
เหตุผล                  เจ้าของบ้านเช่า    :     สวัสดีค่ะ ที่นี่คือเอ็มซีอพาร์ทเมนต์……..?
                                กิตติ                        :     มีห้องให้เช่าไหมครับ
                                ดูจากคำพูดของกิตติแล้ว แสดงว่าเจ้าของอพาร์ทเมนต์ถามว่า มีอะไรให้ช่วยไหมคะ
                                ข้อ 3. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 Can I help you? เป็นสำนวนที่ใช้ในการเสนอให้ความช่วยเหลือ
                                ข้อ 1. เป็นคำพดที่ไม่สุภาพ
                                ข้อ 2. และ 4. ไม่เข้ากับบทสนทนา
2.            1.  What is its location                                     2.  What is it situated on
                3.  Where is the apartment                              4.  Where can I look for MC Apartment
เฉลยข้อ 3             (Where is the apartment)
เหตุผล                  ดูจากคำถามถัดไปของกิตติที่ว่า
 “อพาร์ทเมนต์อยู่ไก้ลขนาดสามารถเดินไปมหาวิทยาลัยหรือเปล่า”
                                แสดงว่ากิตติต้องถามว่า อพาร์ตเมนต์อยู่ที่ไหน
                                ข้อ 3. จึงเป็นข้อที่ถูกต้อง
                                ในการถามถึงสถานที่ว่า อยู่ที่ไหน จะใช้ Where is……… ?
                                ข้ออื่น ๆ ไม่ใช่สำนวนที่ถามเรื่องนี้
3.            1.  It’s easier to walk to the university
                2.  It’s a ten – minute walk to the university
                3.  I’m sure you have to walk to the university
                4.  I think it might be convenient getting to the university
เฉลยข้อ 2             (It’s a ten – minute walk to the university)
เหตุผล                  เป็นการตอบคำถามของกิตติที่ถามว่า อยู่ที่ไหน และสามารถเดินไปมหาวิทยาลัยได้
                หรือไม่
 “อยู่ถนนพรินซ์ เอ็ดเวิร์ค ใกล้กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เดินไปมหาวิทยาลัยใช้เวลา 10
นาที นอกจากนี้ยังมีป้ายรถเมล์ตรงมุมถนนด้วย”
4.            1.  That’s amazing                                             2.  That sounds good
                3.  That’s considerable                                     4.  That looks interesting
เฉลยข้อ 2             (That’s considerable)
เหตุผล                  ดูจากเนื้อหาบทสนทนาที่เหลือจะเห็นว่า กิตติสนใจที่จะเช่า
                                ข้อ 2.      ฟังดูดีนะ จึงเป็นคำตอบ
                                ข้อ 1.      น่าทึ่งจัง (ต้องใช้เมื่ออีกฝ่ายพูดถึงสิ่งที่ชวนประหลาดใจ)
                                ข้อ 3.      Considerable = มากมาย (ไม่ใช่สำนวนภาษาอังกฤษ)
                                ข้อ 4.      ดูน่าสนใจ (ต้องใช้เมื่ออีกฝ่ายพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจ)
5.            1.  how is the rent                                              2.  how much will I rent it
                3.  how much is the rent                                  4.  how should I pay the rent
เฉลยข้อ 3             (how much is the rent)
เหตุผล                  ดูจากคำพูดของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่บอกว่า
 “ราคา 150 เหรียญต่อสัปดาห์ ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ”
                                แสดงว่ากิตติต้องถามถึงค่าเช่าห้อง
                                ข้อ 1.      ต้องถามว่า What is the rent
                                ข้อ 2.      ไม่ใช่สำนวนภาอังกฤษ
                                ข้อ 3.      ราคาเท่าไหร่
                                ข้อ 4.      ถ้าถามแบบนี้ ต้องตบว่า จ่ายเป็นเงินสด หรือ เครดิตการ์ด
                                ข้อ 3.      จึงเป็นข้อที่ถูกต้อง             
6.            1.  Let’s have a look at the room, shall we
                2.  Should I see the room before I move in
                3.  Do I have to see the room this afternoon
                4.  Can I have a look at the room this afternoon
เฉลยข้อ 4             (Can I have a look at the room this afternoon)
เหตุผล                  ดูจากคำพูดของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่ว่า
 “ฉันขอโทษที่ฉันติดธุระตอนนั้น แต่อาจจะกลับมาตอนห้าโมงเย็น”
                                แสดงว่ากิตติขอแวะมาดูห้องตอนบ่าย
                                ข้อ 4.      ขอผมดูห้องบ่ายนี้ได้ไหม
                                จึงเป็นข้อที่ถูกต้อง
7.            1.  Will you be home tomorrow                    2.  Why don’t you come on time
                3.  Do you want to come with me                                4.  Will you be able to drop by at that time

เฉลยข้อ 4             (Will you be able to drop by at that time)
เหตุผล                  กิตติตอบว่า “ได้ครับ แล้วพบกันตอนนั้น”
                                แสดงว่า เจ้าของอพาร์ตเมนต์ถามกิตติว่า
 “จะแวะมาดูห้องตอนเวลาห้าโมงได้ไหม”
                                ข้อ 1., 2. และ 3. ไม่เข้ากับบทสนทนา
                Conversation 2: Arnat is inviting Paul and his family to dinner at the house.
Aenat     :     ……8…..next Saturdar evening.
Paul        :     Oh, dear! ……9 ….. this Saturday. My daughter is rehearsing a play at her school.
Arnat     :     Oh, really! What about Sunday evening? .....10…..
Paul        :     That’ll be fin. ……11….. . We would be delighted to come.
                      Err…, ….12….. .
Arnat     :     Well, my wife just got a promotion and my daughter has been accepted at top ten
                      University, so we’re having a little celebration.
Pual        :     …..13 …..! What time should we get to your housr?
Arnat     :     …..14…..?
Paul        :     Fine. …..15….. .

บทสนทนาที่ 2     อาณัติกำลังเชิญพอลและครอบครัวมารับประทานอาหารเย็นที่บ้าน

8.            1.  We’d like to persuade you to have dinner with us
                2.  We’d like to have you and your family over for dinner
                3.  Let you and your family have dinner together at my house
                4.  I coffee you and your family to come to my house for dinner
เฉลยข้อ 2             (We’d like to have you and your family over for dinner)
เหตุผล                  อาณัติ     :     …………..เย็นวันเสาร์หน้า
                                พอล       :     เสียดายจัง ! ………เสาร์นี้ ลูกสาวของผมต้องซ้อมละครที่โรงเรียน
                                อาณัติ     :     เหรอครับ ! ถ้างั้นเย็นวันอาทิตย์ล่ะ ……….
                                ดูจากบทสนทนาแสดงว่า อาณัติเชิญพอลและครอบครัวมารับประทานอาหารเย็นที่บ้าน
 to have someone over = เชิญมาที่บ้าน
                                ข้อ 1.      ใช้ persuade ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนเป็น invite
                                ข้อ 3.      ไม่ใช่สำนวนที่ใช้ในการเชิญชวน
                                ข้อ 4.      ไม่ใช้ offer กับการเชิญ
                                ข้อ 2.      ขอเชิญคุณและครอบครัวมารับประทานอาหารเย็นที่บ้าน ข้อนี้ถูกต้อง
9.            1.  I don’t think we like it                                               2.  I’m afraid we can’t make it
                3.  What a shame! No one can go                 4.  Sorry about that. Everyone will be busy
เฉลยข้อ 2             (I’m afraid we can’t make it)
เหตุผล                  เมื่อได้รับเชิญ แต่ไปไม่ได้ ต้องใช้ข้อ 2.
                                “ผมเกรงว่า เราจะไปไม่ได้”
                                สำนวนที่ใช้ตอบปฏิเสธคำเชิญอื่น ๆ ได้แก่
 I’d love but …………..
                                I’m sorry I can’t make it.
                                Thank you for asking but I’m afraid I can’t
                                ข้อ 3. และ 4. ไม่สุภาพที่จะตอบเช่นนี้
10.          1.  It’s a pity if you miss it                             2.  We expect you to be free
                3.  It’ll be convenient for me                         4.  We really want you to join us
เฉลยข้อ 4             (We really want you to join us)
เหตุผล                  การที่อาณัติเลื่อนเชิญไปเป็นวันอาทิตย์ตอนเย็น แสดงว่า อาณัติอยากให้พอลและ
                                ครอบครัวมาที่บ้านจริง ๆ
                                ข้อ 4.      จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 “เราอยากให้คุณมารับประทานอาหารเย็นกับเราจริง ๆ”
                                ข้อ 1.      น่าเสียดายนะถ้าคุณมาไม่ได้
                                ข้อ 2.      เราคาดหวังว่าคุณจะว่าง
                                ข้อ 3.      มันสะดวกสำหรับผม
11.          1.  I’d like to eat out                                         2.  We all like to be invited
                3.  Everybody is free on Sunday                   4.  I appreciate the appointment
เฉลยข้อ 3             (Everybody is free on Sunday)
เหตุผล That’ll be fine = ตกลงครับ
                                แสดงว่า วันอาทิตย์ทุกคนว่าง
                                ข้อ 1.      ผมชอบกินข้าวนอกบ้าน
                                ข้อ 2.      เราทุกคนชอบที่จะได้รับเชิญ
                                ข้อ 3.      ทุกคนว่างวันอาทิตย์
                                ข้อ 4.      ผมขอบคุณที่นัดผม
                                ข้อ 3.      เป็นข้อที่เข้ากับบทสนทนาที่สุด
12.          1.  Tell me with you all are doing                                2.  Thai sounds like a special occasion
                3.  you must be please with something        4.  Let me know why you are inviting us
เฉลยข้อ 2             (Thai sounds like a special occasion)
เหตุผล                  ดูจากคำพูดของอาณัติที่บอกว่า
 “ภรรยาของผมได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และลูกสาวของผมได้รับการตอบรับให้เข้า
                ศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับท็อปเทน เราเลยอยากมีงานฉลองเล็ก ๆ”
                แสดงว่า พอลต้องพูดว่า ‘ฟังดูแล้วเหมือนโอกาสพิเศษ’
                ข้อ 2.      เป็นข้อที่ถูกต้อง
                ข้ออื่น ๆ ไม่ใช่สำนวนที่ใช้ในการถามแบบนี้             
13.          1.  How happy                                                    2.  Good luck
                3.  Congratulations                                            4.  What a surprise
เฉลยข้อ 3             (Congratulations              )
เหตุผล                  พอลกล่าวแสดงความยินดีกับอาณัติ ต้องใช้ข้อ 3. Congratulations สำนวนอื่นที่ใช้ได้
                                เช่น How wonderful ! That’s wonderful!
                                ข้อ 1.      ไม่ใช่สำนวน ถ้าจะใช้ต้องพูดว่า
 I’m happy for you
                                ข้อ 2.      Good Luck! ใช้เมื่ออวยพรให้โชคดี
                                ข้อ 4.      What a surprise! จะใช้เมื่อเจอกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่ไม่คาดฝัน (ในทางดี)
14.          1.  Can I let you know later                            2.  Do you want to come early
                3.  Is 6:30 convenient for you                        4.  6:30 is a suitable time, isn’t it
เฉลยข้อ 3             (Is 6:30 convenient for you)
เหตุผล                  พอล       :     จะให้เราไปถึงบ้านคุณกี่โมง
                                อาณัติ     :     ……….?
                                พอล       :     ครับ ………… .
                                ดูจากบทสนทนาแล้วต้องเลือกข้อ 3.
                                “มาถึงตอน 6 โมงเย็นได้ไหมครับ”
                                ข้อ 1. และ 2. ใช้ไม่ได้ เพราะอาณัติได้บอกเวลาแล้วว่าให้มาตอนหกโมงครึ่ง
                                ข้อ 3.      ถ้าจะใช้ต้องเปลี่ยนเป็น ‘Is 6:30 a suitable time for you’
15.          1.  We hope to enjoy the dinner                    2.  We won’t be late for dinner
                3.  We’re looking forward to it                     4.  We’d love to be at your house

เฉลยข้อ 3             (We’re looking forward to it)
เหตุผล                  สำนวน look forward to something จะใช้เมื่อผู้พูดคาดหวังที่จะได้พบเจอกับสิ่งนั้น
                                ในที่นี้หมายถึงว่า พอลและครอบครัวต่างรอใจจดใจจ่อที่จะได้ไปรับประทานอาหาร
                                เย็นเองที่บ้านอาณัตินั่นเอง
                                ข้อ 1.      เราหวังว่าจะชอบอาหารเย็น
                                ข้อ 2.      เราจะไม่ไปสายสำหรับอาหารเย็น
                                ข้อ 3.      เรารอคอยที่จะได้ไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านคุณ
                                ข้อ 4.      เราอยากไปบ้านของคุณ
                                                ข้อ 3.      เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 
                1.2          Situational Dialogsจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ  ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวม 300 หน้า
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.
- ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
- แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ 200 ข้อเฉลยละเอียด
ความรู้เกี่ยวกับธนาคาร เศรษฐกิจ สังคมการเมือง การพัฒนาชนบท/ชุมชน การตลาด การให้บริการที่ดี
หลักการบริหารเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ/บัญชีเบื้องต้น จริธรรม/จรรยาบรรณ


#รวมสุดยอดแนวข้อสอบและไฟล์เอกสาร  #หนังสือคู่มืออ่านสอบหนังสืออ่านสอบ #เก็งเอกสารติวข้อสอบคู่มือสอบ #ติวสอบข้อสอบเก่า
#เปิดสอบงานราชการงานรัฐวิสาหกิจอัพเดทล่าสุดสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและไม่มีเวลาไปหาซื้อหนังสือ
#ข่าวเปิดสอบงานราชการ #เตรียมสอบราชการ #อัพเดทที่สุด #ปี #2559 #59
*** จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}
** ใส่เศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การโอนเงิน  ตัวอย่างเช่น 399.05, 399.50 , 399.77 **

ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์   
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465
ธนาคารกสิกรไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-298-4070
ธนาคารกรุงไทย 
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-402-4080+++ Tel : 0981081851
+++ Line me : http://line.me/ti/p/%40qod6536c

+++ Line @ : @qod6536c ใส่ "@" ด้วยนะครับ
+++ Line ID : 0981081851   
+++ E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
+++ Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z


1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" (ในกรณีโอนเงินก่อน 18.00 น.)
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ อีเมล์ลล์ขยะ [Junk Mail]
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย


&&& รายละเอียดที่ต้องแจ้งหลังจากโอนเงิน &&&
1. แจ้ง เวลาที่โอน ( ดูในใบ สลิป หรือ ใบ Pay in จากธนาคารเป็นหลักเท่านั้น )
2. แจ้ง ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่ง ที่จะสั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (ในกรณีที่สั่งเป็นไฟล์)
4. แจ้ง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (ในกรณีที่สั่งเป็นหนังสือ)

หน้า: 1 ... 147 148 [149] 150 151