แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sakhiran

หน้า: 1 ... 138 139 [140] 141 142
2086
ข้อสอบ ธกส. ช่วงแรก /// มี 75 ข้อ /// มี 5 ตัวเลือก
1.    สตรีคือศัตรูทางการศึกษา ศัตรูคือยากำลัง สรุปได้ว่า ????
2.    ข้อสอบ อนุกรม 2 ข้อ
3.    คิดคำนวณหาเปอร์เซ็น
4.    ข้อสอบเกี่ยวกับภาพรูปภาพต่าง ๆ 25 ข้อ
5.    อีกประมาณ 30 ข้อ สอบ บทความภาษาไทย จับใจความ เช่น เรื่อง วันเช็งเม้ง


ข้อสอบ ธกส. ช่วงที่สอง  /// มี 80 ข้อ  /// มี 4 ตัวเลือก
1.    ความลับทางราชการของพระมหากษัตริย์ ให้เปิดเผย ได้ 75 ปี 
2.    ความลับทางราชการจะพิมพ์ คำว่า ลับ บริเวณ ... สีแดง ตรงกลาง บนและล่าง
3.    การจัดซื้อ จัดจ้าง งานพัสดุ มีกี่แบบ
4.    ธกส. ร่วมทุนกับหน่วยงานใดบ้าง ... ไทยเดนมาร์ก ตลาดไทย
5.    ธ.ก.ส. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2555 เรื่องอะไร
6.    งานพัสดุุ ขึ้นอยู่กับใคร ตอบ นายกรัฐมนตรี
7.    จัดลำดับความเร่งด่วนจะมีที่มุมบน และล่างของหนังสือ
8.    อีกข้อที่เกี่ยวกับการตลาด จำโจทย์ไม่ได้ แต่คร่าว ๆ ว่าถ้าลูกค้าไม่มีอำนาจซื้อสินค้า ผู้ประกอบการต้องแข่งขันในเรื่องใด ตอบเรื่องราคา
9.    การประหยัดไฟฟ้าของรัฐบาลคือ ที่มีช้อยส์ว่า เปลี่ยนจากชุดสูทเป็นเสื้อธรรมดา เปิดแอร์ 24-25

2087
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร
1. ข้อใด คือวิสัยทัศน์ของ ธ. ก. ส.
ก. เป็นธนาคารของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย           
ข.  เป็นธนาคารพัฒนาชุมชนเกษตรกรไทยอย่างถาวรและยั่งยืน
ค. เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรที่พัฒนาสู่ระดับสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรรายย่อย
ง. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย
ตอบข้อ ง. วิสัยทัศน์ของ ธ. ก. ส. คือ “ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย ”
2. Payment Function คืออะไร
ก. หน้าที่รับฝากเงิน                ข.  หน้าที่จ่ายเงิน
ค. หน้าที่ให้กู้ยืม                    ง. หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน
ตอบข้อ ข. “ หน้าที่จ่ายเงิน (Payment Function) หมายถึง การจ่ายคืนเงินแก่ผู้ฝาก ธนาคารพาณิชย์ที่รับฝากจากลูกค้าจะต้องเตรียมเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อการถอนคืนทุกขณะที่ลูกค้าต้องการด้วยการดำรงเงินสดสำรองไว้ ธนาคารพาณิชย์ที่สามารถจ่ายเงินคืนผู้คืนผู้ฝากได้ทุกครั้งนำมาซึ่งความเชื่อถือของผู้ฝากเงินซึ่งหมายถึงความไว้วางใจนำเงินฝากที่ธนาคารในอนาคต เพราะว่าธนาคารจะใหญ่ขึ้นหรือมีรายได้มากขึ้นเมื่อมีเงินฝากเพิ่มขึ้น เงินฝากจะเพิ่มขึ้นเมื่อธนาคารสามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น ลูกค้าจะเชื่อถือธนาคารมากขึ้นเมื่อธนาคารมีหน้าที่การจ่ายคืนเงินฝากที่ดี ดังนั้น หน้าที่การจ่ายเงินที่ดีจะนำไปสู่ความมั่งคั่งแก่ธนาคารนั่นเอง ”
3. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของ ธนาคารพาณิชย์
ก. ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ขึ้นตรงกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ข. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ค. สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์   
ง. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
ตอบข้อ ก. ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และให้ความหมายรวมถึงธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
4. ข้อใด มิใช่ หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์
ก. รับฝากเงิน                    ข.  หน้าที่จ่ายเงิน
ค. หน้าที่ให้กู้ยืมเงิน                ง. หน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการเงิน
ตอบข้อ ง. หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ 1. หน้าที่รับฝากเงิน  2. หน้าที่จ่ายเงิน 3. หน้าที่ให้กู้ยืมเงิน 4. หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน
5. การฝากเงินประเภทกระแสรายวัน มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
ก. เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก           
ข.  เพื่อความสะดวกแก่ผู้ฝากเงินเมื่อต้องการจ่ายเงิน
ค.  เพื่อก่อเกิดรายได้จากการรำเงินมาฝาก
ง. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมเงินธนาคารง่ายขึ้น
ตอบข้อ ข. เพื่อสะดวกแก่ผู้ฝากเงินเมื่อต้องการจ่ายเงิน ผู้นำเงินฝากด้วยวัตถุประสงค์นี้มักฝากเงินประเภทกระแสรายวันที่จ่ายคืนด้วยเช็ค
6. ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งเงินได้กี่แหล่ง
ก. 2  แหล่ง                    ข.  3 แหล่ง
ค. 4  แหล่ง                    ง.  5  แหล่ง
ตอบข้อ  ก. ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งที่ได้มาของเงินใหญ่ๆ 2 แหล่ง คือ 1. ขากแหล่งเจ้าของ และ 2. จากแหล่งเจ้าหนี้ เงินที่ธนาคารพาณิชย์นำไปให้กู้ยืมหรือลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ธนาคารส่วนใหญ่มาจากเงินฝาก เมือเงินฝากมีมากขึ้น ธนาคารสามารถนำไปหาผลประโยชน์ได้มากขึ้น ดังนั้น ธนาคารจะใหญ่ขึ้นเรื่องๆ เมื่อมีเงินฝากเพิ่มขึ้น
7. ข้อใด มิใช่ เหตุผลในการฝากเงินไว้กับธนาคาร
ก. เพื่อความสะดวกในการจ่ายเงิน           
ข.  เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก
ค. ใช้รายการบัญชีเงินฝากเป็นสถิติการรับ – จ่ายเงินของเจ้าของบัญชี           
ง. ใช้รายการบัญชีเงินฝากเป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
ตอบข้อ ง. เหตุผลในการฝากเงินไว้กับธนาคาร
1. เพื่อความสะดวกแก่ผู้ฝากในการจ่ายเงิน           
2.  เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก
3. เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการนำฝาก
4. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมง่ายขึ้น
5. เพื่อใช้เป็นสถิติการรับ – จ่ายเงินของเจ้าของบัญชี
8. ข้อใด คือ เหตุผลในการฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ
ก. เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก และความสะดวกในการจ่ายเงิน             
ข.  เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการนำฝาก และใช้เป็นสถิติการรับ – จ่ายเงิน
ค. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมง่ายขึ้น และความสะดวกในการจ่ายเงิน           
ง. เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และความปลอดภัยในเงินฝาก
ตอบข้อ ง. ผู้ฝากเงินประเภทประจำ และออมทรัพย์จะได้รับประโยชน์จากธนาคารในด้านความปลอดภัยของเงินฝากควบคู่ไปกับการได้รายได้จากเงินฝากนั้น

2088
แนวข้อสอบ
‏ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
***************

1.    ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2473                           ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502                              ง. พ.ศ. 2509
ตอบ     ง. พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น
2.    พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. พุทธศักราช 2475                      ข. พุทธศักราช 2490
ค. พุทธศักราช 2502                     ง. พุทธศักราช 2486
ตอบ     พุทธศักราช 2486
3.    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ     ค.  กระทรวงการคลัง
4.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
ก.  บุญทรง เตริยาภิรมย์            ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ค.  กิตติรัตน์ ณ ระนอง            ง.  นายสมหมาย ภาษี
ตอบ     ง.  นายสมหมาย ภาษี 31 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
5.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง            ข. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
ค. ธีระ วงศ์สมุทร                                 ง. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ตอบ     ง. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา  31 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
6.    ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ            ข. นางพูนสุข มุสิกลัด
ค. นายสมชัย อ่ำพันธ์                              ง. นายลักษณ์ วจนานวัช
ตอบ     ง. นายลักษณ์ วจนานวัช

2089
การเตรียมตัวสอบ ธกส

แชร์กระทู้นี้


เราสอบเมื่อรอบที่ผ่านมา ผมสอบผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ ข้อสอบมี3ส่วน น่าจะเหมือนกับปีนี้นะ

วิชาที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ธ.ก.ส.)
1. ลักษณะแนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไปได้แก่
-คณิตศาสตร์ทั่วไป
-การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิ ตารางและกราฟ
-การวิเคราะห์เงื่อนไขภาษา
-อนุกรมและอุปมาอุปไมย
-รูปภาพ -มิติสัมพันธ์
-ความสามารถด้านวิเคราะห์ สรุป เหตุผล
2. ลักษณะแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย
-การหาข้อบกพร่องทางภาษา
-การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยกรณ์
-การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้องตรงความหมาย
-การอ่านทำความเข้าใจบทความ
-ความสามารถในการใช้ภาษา ได้แก่ สำนวนคำพังเพย คำราชาศัพท์ การอ่านบทความจากข่าว ปกิณกะ สารคดีสั้นๆ และบทความสรุปข่าวประเภท เศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร
-ความสามารถด้านอื่นที่เหมาะสมกับการวัดทักษะด้านนี้


วิชาที่2วิชาความละเอียดแม่นยำ (ยากไม่กลัว แต่กลัวไม่ทัน)

วิชาความละเอียดแม่นยำ ออกสอบ 50 ข้อ (เวลาสอบ 30 นาที)
-ความละเอียดในการสรุป
-ความละเอียดในการพิจารณา
-ความแม่นยำในข้อมูล
-ความละเอียดรอบคอบในการอ่าน


วิชาที่3 ความรู้เฉพาะตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ (แฟนพันธุ์แท้ ธ.ก.ส. และแฟนพันธุ์แท้เหตุการณ์ปัจจุบัน)
-ความรู้เกี่ยวกับธกส. ปีที่ก่อตั้ง ตราสัญลักษณ์ ชื่อเต็มภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาไทย-อังกฤษ รอบปีบัญชีคือเดือนอะไร ชื่อเว็บธนาคาร ชื่อเว็บที่เกี่ยวข้อง เว็บแผ่นดินทองคืออะไร? เว็บท่องเที่ยววิถีไทยคือ ชื่อผู้จัดการใหญ่คนปัจจุบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร หาอ่านได้ที่หน้านี้คับ http://www.baac.or.th/content-about.php?content_group_sub=3 คลิกอ่านไปเรื่อยๆนะมีหลายหัวข้อ เป็นประโยชน์มาก
-เศรษฐกิจ สังคม การเมือง +นโยบายรัฐบาล +ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-การพัฒนาชนบท
-การวิเคราะห์ชุมชน กรอบการพัฒนา 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1ชุมชนพึ่งพาตนเอง 2พึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างชุมชน 3ะเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ติดตามอ่านได้ที่ http://testthai1.com/read.php?tid=9707&page=1&toread=1#tpc

-การวิเคราะห์การตลาด
-การให้บริการที่ดี
-หลักการบริหารเบื้องต้น
-ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
-บัญชีเบื้องต้น
-เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น demand หรือ supply ปีที่สอบนั้นออก access supply อุปสงค์ส่วนเกิน ง่ายๆแค่ข้อเดียว ข้อสอบเศรษฐศาสตร์น่าจะถามเฉพาะฝั่งSupply นะครับ
-จริยธรรม/จรรยาบรรณของธนาคาร

2090
สอบท้องถิ่น 58 อนุมัติแล้ว อนุมัติ ก กลาง บรรจุครั้งแรก 2598 อัตรา

การประชุม ก กลาง วันที่ 29 มกราคม 2558  มีเนื้อหาดังต่อไปนี้


ข้อมูลจาก นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ปลัดเทศบาลตำบลบางงา และประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ' การสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ สอบท้องถิ่น '  ดังนี้
 
ในที่ประชุม ก.กลางมีมติให้ กสถ. เปิดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอเรื่องที่ กสถ.ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 จำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา และที่ประชุมร่วมมีมติเห็นชอบให้ กสถ.ดำเนินการเปิดสอบแข่งขันดิ้และในการประชุมคราวต่อไป ที่ประชุมให้ฝ่ายเลขาฯ ได้เชิญชวนสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐ นำเสนองาน ประสบการณ์ และแผนงานเพื่อเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดสอบแข่งขันต่อที่ประชุม ก กลาง
 
ตำแหน่งที่มีผู้สอบผ่านน้อย เช่นครู ช่าง และจะไม่เป็นตำแหน่งที่บัญชี กถส.ยังค้างอยู่ ซึ่งที่ประชุมขอใหั กรมฯ นำเอาบัญชีที่ยังค้างอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ จากการเปิดสอบปี่ที่แล้ว ได้เปิดเผยในเว็ปกรมฯ เป็นการด่วนด้วย และกลุ่มเหล่านี้มีโอกาสเรียกบรรจุจนหมดบัญชี (ขึ้นบัญชีไว้ 2ปี)
 
สำหรับกรณีที่ กสถ.ขอให้ ผู้ผ่านภาค ก ของ กพ.มีสิทธิสอบภาค ข และ ค ของท้องถิ่นนั้น ที่ประชุม ก กลาง ไม่เห็นชอบด้วยในประเด็นนี้
 
เพื่อความเท่าเทียมกัน จึงมีมติให้มีการสอบภาค ก ข และ ค ไปพร้อมๆกันเลย ซึ่งในภาค ก นั้นอาจจะมีภาษาอังกฤษ เพิ่มเข้ามาตามที่ ครม.มีมติไว้ และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ กพ.
 
สำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบนั้น มีตำแหน่งอะไรบ้าง หลังจากนี้ ทาง กสถ.จะแจ้งให้ทราบในการประชุมคราวต่อไปDVD เตรียมสอบท้องถิ่น ที่กำลังเปิดสอบ ทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้เองหรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ขี้เกียจอ่านหนังสือ ท่านก็สามารถเอาไฟล์ MP3
จากแผ่นนี้ไปลงใน มือถือ ipad iphone ใช้ฟังในรถยนต์ หรือฟังควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านก็สามารถจำได้เท่ากับการอ่าน
VCD/MP3 ติวสอบท้องถิ่น ใช้สอบทุกพื้นที่
" ประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว
*รับประกันคุณภาพ*
แผ่น DVD ประกอบด้วย
VCD การเตรียมตัวสอบ
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น
MP3 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล
MP3 พระราชบัญญัติเทศบาล
MP3 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
MP3 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
MP3 พรบ.บริหารราชการเมืองพัทยา


หนังสือประกอบด้วย
ราคาชุดละ 2,500 บาท / จัดส่งถึงที่...คอร์ส DVD ชุดเตรียม+ หนังสือแนวข้อสอบท้องถิ่น (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย 247 หน้า
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
ชุดติว DVDเตรียมสอบท้องถิ่น+หน้งสือแนวข้อสอบ ราคา 2500 รวมค่าส่ง EMs
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com

2091
กรมควบคุมโรค เปิดสอบ 16 ตำแหน่ง รับสมัคร 7 - 15 พ.ค. 58
ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ : กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 ตำแหน่ง รับสมัคร 7 - 15 พ.ค. 58
รายละเอียด
เงินเดือน 21,000 บาท กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 ตำแหน่ง รับสมัคร 7 - 15 พ.ค. 58
ประกาศ กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 ตำแหน่ง รับสมัคร 7 - 15 พ.ค. 58 โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่ง :
1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)
2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
3.ตำแหน่งนิติกร
4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :     13,800 - 21,000 บาท
ประเภท :     กลุ่มงานบริหารทั่วไป,กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ,กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 16 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.,ปริญญาตรี.,ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ดังปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดังปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/635654856893788055.pdf

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมควบคุมโรค
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)
2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
3.ตำแหน่งนิติกร
4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com

2092


เปิดสอบครูผู้ช่วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 11 วิชาเอก 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2558


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 11 วิชาเอก 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.teacherbkk.com/2015/f10
 
ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรอบรู้
-  นโยบายการศึกษาของรัฐบาล และ กทม.
-  แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
-  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
ความรู้ความสามารถทั่วไป
 -  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
-   แนวข้อวิชาภาษาไทย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
-  แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-  แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู


ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย กทม.ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com


2093


กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 -29 พ.ค. 2558

กองทัพเรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ แผนกธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 10,430
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 29 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ แผนกธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่กว่า ม.3หรือเที่ยบเท่า
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. เพศชาย/เพศหญิง
4. มีความรู้ภาษาไทย อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานในการบริการต้อนรับและรับรองแขกของหน่วยงาน รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ ความสามารถสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ (ความรู้ทั่วไป)

– ทักษะ
ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ประกาศ ส่วนผู้ที่ได้รับคะแนนในลำดับถัดไปจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่ว่างต่อไป

สมัครงาน กองทัพเรือ งานราชการ กองทัพเรือ รับสมัคร สอบ กองทัพเรือ 2558 สอบ กองทัพเรือ 58 กองทัพเรือ เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่  http://job.ocsc.go.th/images/Job/635665182408100980.pdf


จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com

2094


“สำนักงานสถิติแห่งชาติ”
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (๑) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ภายในวันปิดรับสมัคร และ
(๒) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ
– จัดเตรียมรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล คำนิยาม ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ วิเคราะห์โครงการสถิติของหน่วยสถิติอันเป็นงานด้านสถิติขั้นแรก เพื่อให้การวางแผนงานด้านสถิติขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
– เตรียมคู่มือการวางแผนสุ่มตัวอย่างและการประมวลผล รวมทั้งวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ เพื่อปรับปรุงการวางแผน การสุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ
– ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
– วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ จัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ และนำเสนอเป็นรายงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์
๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๒.๓ ด้านการประสานงาน
– ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
– ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ด้านการบริการ
– ให้บริการและเผยแพร่สถิติแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
– ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติขั้นพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสถิติเบื้องต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของตนเอง
– ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในงานด้านวิชาการสถิติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การร่างแบบข้อถามการประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอผล
– ความรู้เกี่ยวกับสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ ตีความหมาย การสุ่มตัวอย่าง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถิติ
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2558 สอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 58 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ :ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่  http://job.ocsc.go.th/images/Job/635665256780504838.pdf

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนังานสถิติแห่งชาติ   ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- จรรยาข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- สรุป พรบ. สถิติ พ.ศ.2550
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 - เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- พนักงานสถิติ

จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com


จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com

2095


กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58 - 2 มิ.ย. 58

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์
ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับการตรวจสภาพและดูแล รักษารถยนต์ทุกประเภท รวมทั้งการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึงวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่   http://www.edupol.org/eduOrganize/announceDoc/2015/05/01.pdf


จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com

2096
“กรมทางหลวงชนบท”
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส. 
อัตราเงินเดือน: 11,500
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมทางหลวงชนบท :ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ http://www.drr.go.th/sites/default/files/888578.pdf

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com

2097


ธนาคารเพิ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ปีบัญชี 2558 ตั้งแต่ 8-22 พฤษภาคม 2558

5. การประกาศรับสมัคร
 5.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร
ท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่
ด าเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้
 5.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-job.php ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่
22 พฤษภาคม 2558 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-5 ในวันท าการ จันทร์-ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.
 5.3 ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก าหนดและสั่งพิมพ์เอกสาร
แบบช าระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 น าแบบช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นช าระเงินที่ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ในเวลาท าการของธนาคาร (08.30 – 15.30 น.)
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท
 2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท
 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึก
การสมัคร และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากมีข้อมูลผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
และจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการสมัครได้ในภายหลัง การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียม
การสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5.4 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อเข้ารับการ
สอบข้อเขียน และแจ้งสถานที่สอบ วันที่สอบ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์
www.baac.or.th/content-job.php ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่มีรายชื่อ
โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334 - 5 ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่
ธนาคารประกาศรายชื่อผู้สมัคร โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามความเหมาะสม ผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบข้อเขียนจะอ้างสิทธิ์ใดๆมิได้
6. การสอบคัดเลือก
 6.1 การสอบข้อเขียน ธนาคารก าหนดสอบข้อเขียน ดังนี้
 1) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ได้แก่ ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถ
ทางมิติสัมพันธ์ และความรู้ทางภาษาอังกฤษ
 2) วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง (100 คะแนน) ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง
 6.2 การสอบสัมภาษณ์
 6.3 การทดสอบบุคลิกภาพจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์  ธกส
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com

2098


ประกาศสำนักงาน ปปช. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2558


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้  http://job.nacc.go.th/article_20150508143923.pdf
สมัครสอบคลิกที่นี่ http://job.nacc.go.th/201505/index.php#

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน: 25,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 – 29 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


แนวข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน"
โปรดอย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com

2099


UPDATE+NEW+ใหม่!!!ข่าวเปิดสอบ หนังสืออ่าน เตรียมสอบ คู่มือ #แนวข้อสอบบสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร #กรมวิชาการเกษตร #สวพ.. ใหม่ล่าสุด 25ุ60 ชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย

!!!!!+ข่าวประกาศรับสมัครสอบ+!!!! CLICK >>>> กรมวิชาการเกษตร http://job.doa.go.th/

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
http://www.doa.go.th/

ประกาศกรมวิชาการเกษตร#ไฟล์ PDF หรือหนังสืออ่านสอบ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และแนวข้อสอบจริง พร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบรายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย #แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
#ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดีและข้อสอบที่ออกบ่อยมากพร้อมเฉลย โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#อัพเดทแนวข้อสอบ  #กรมวิชาการเกษตร #อัพเดทใหม่ล่าสุด #60
#เฉลยแนวข้อสอบ #กรมวิชาการเกษตร #2560 เปิดสอบอ่านคล่องเข้าใจง่ายแม่นยำ ตรงประเด็น เต็มๆ
#E-BOOK #จำหน่ายแนวข้อสอบ #ขายแนวข้อสอบ #ติวข้อสอบ #เก็งข้อสอบ #หนังสืออ่านสอบ #คู่มือเตรียมสอบ #แนวข้อสอบ #ตัวอย่างข้อสอบเน้นๆ

สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ บริการเป็นกันเอง
คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 0981081851
http://line.me/ti/p/%40qod6536c
Line @ : @qod6536c ใส่ "@"ด้วยนะครับ
Line id : 0981081851   
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z#จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ +ติวสอบ+#กรมวิชาการเกษตร   
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ  และแนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  ชัวร์สุดๆ


- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร _จากสนามสอบจริง_
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบแผนฯเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
- การบริหารงบประมาณ
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 1
- แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 2

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกร กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
- ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบแผนฯเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรiการ กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไข 2548
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- ข้อสอบความรู้ทางการเกษตร
- ข้อสอบความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
- ข้อสอบการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอ

- การแพร่ระบาดของศัตรูพืช
- ความรู้เกี่ยวพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช
- นิเวศวิทยาของศัตรูพืช
- แนวข้อสอบเรื่อง อนุกรมวิธาน
- แนวข้อสอบเรื่องศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
- พื้นฐานทางจุลชีววิทยา
- สรุปวิชาชีววิทยา
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม) กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบเคมี
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์การเกษตรเกษตร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่กรมวิชาการเกษตรออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
- สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่กรมวิชาการเกษตรออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบวิชาเคมีเบื้องต้น
- สรุปเนื้อหาวิชาเคมีเบื้องต้น
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์
- การสอบสัมภาษณ์(+++เลือกตามตำแหน่งที่สอบ+++)

#พนักงานประจำสำนักงาน
#พนักงานประจำสำนักงาน
#เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
#เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
#การเงินและบัญชี
#เจ้าพนักงานการเกษตร
#นักวิชาการเกษตร
#นักวิทยาศาสตร์
#เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
#พนักงานประจำห้องทดลอง
#เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
#นิติกร
#นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
#นักวิชาการคอมพิวเตอร์
#ธุรการ
#เจ้าหน้าที่ธุรการ
#เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
#เจ้าพนักงานพัสดุ
#นักจัดการงานทั่วไป
#เจ้าหน้าที่การเกษตร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานข้อสอบไทย.คอม ศูนย์ข้อสอบไทย แนวข้อสอบเก่า อ่านฟรี พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ?
แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ


วิธีการสั่งซื้อกดเพิ่มเพื่อน หรือ สแกน QR CODE LINE @กดเพิ่มเพื่อน หรือ สแกน QR CODE LINE ID 0981081851


*** จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}
** ใส่เศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การโอนเงิน  ตัวอย่างเช่น 399.05, 399.50 , 399.77 **

$$$ กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465

$$$ โอนเงินชำระเสร็จแล้ว แจ้งที่  คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)+++ Tel : 0981081851
+++ Line me : http://line.me/ti/p/%40qod6536c

+++ Line @ : @qod6536c ใส่ "@" ด้วยนะครับ
+++ Line ID : 0981081851   
+++ E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
+++ Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" (ในกรณีโอนเงินก่อน 18.00 น.)
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ อีเมล์ลล์ขยะ [Junk Mail]
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย


&&& รายละเอียดที่ต้องแจ้งหลังจากโอนเงิน &&&
1. แจ้ง เวลาที่โอน ( ดูในใบ สลิป หรือ ใบ Pay in จากธนาคารเป็นหลักเท่านั้น )
2. แจ้ง ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่ง ที่จะสั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (ในกรณีที่สั่งเป็นไฟล์)
4. แจ้ง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (ในกรณีที่สั่งเป็นหนังสือ)#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ #แนวข้อสอบ  #อัพเดทแนวข้อสอบ #ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ #เฉลยแนวข้อสอบ #แนวข้อสอบบสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร #กรมวิชาการเกษตร #สวพ
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ส่วนกลาง
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 3
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 4
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 5
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 7
สวพ. กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 8


2100
สถานธนานุบาลของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบพนักงาน 20 อัตรา รับสมัคร 18 - 1 มิถุนายน 2558

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบดังนี้
1.พนักงานบัญชีสถานธนานุบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.พนักงานบัญชีประจำ จ.ส.ท.
อัตราค่าจ้าง 9,210 บาท หรือตามที่ สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบัญชี ที่ ก.พ. รับรอง โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ
สมัครทาง Website http://lgp.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 - 1 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำหน่ายหนังสือแนวข้อสอบสถานธนานุบาลของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความสามารถทางด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน

- แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505

- สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546

- สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบกฎกมายท้องถิ่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ

ไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ ราคา  399 บาท
หนังสือ  EMS ทางไปรษณีย์  ราคา  ราคา 999 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  ศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1167004   
ID Line : zixzorash     
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com   
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465


ข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" ครับ
อย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  082-1167004 หรือทางอีเมล์ k_sakhiran@hotmail.com
[/b][/size]

หน้า: 1 ... 138 139 [140] 141 142