แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - patai

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดสอบเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560


ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


2. ตำแหน่งวิทยากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


3. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ และภาษาศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโทขึ้นไป


4. ตำแหน่งนักวิชากรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ โดยต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


6. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


7. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน และ เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการกระจายเสียง เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาพณิชยการ หรือเลขานุการ และ เขียนชวเลขภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 120 คำ พิมพ์ภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป


9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชี พณิชยการ หรือเลขานุการ หรือ ภาษาต่างประเทศ และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป


10. ตำแหน่งเจ้พานักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน จำนวน 19 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ หรือภาษาต่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 55 คำ และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป


11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ หรือช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างเครื่องยนต์ หรือช่างกลโรงงาน และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป


12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หรือเลขานุการ หรือพณิชยการ และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป


13. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาทางศิลปกรรม หรือวิจิตรศิลป์ หรือศิลปประยุกต์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป


14. ตำแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา และ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป 1.2 อัตราเงินเดือน


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com

จำหน่ายแนวข้อสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com
2


เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 แล้ว!!! จำนวน 21,605 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560ตำแหน่งและอัตราว่างรวมทั้งสิ้น จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา แบ่งเป็น
1. ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 27 ตำแหน่ง 11,838 อัตรา
2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 33 ตำแหน่ง 7,864 อัตรา
3. ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 25 ตำแหน่ง 1,903 อัตราบัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค/เขต
(1) กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง
- กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก(2) กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด 5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ 9. จังหวัดสระแก้ว
- กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก(3) กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี 5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร 8. จังหวัดสุพรรณบุรี
- กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก(5) กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัดยโสธร 3. จังหวัดร้อยเอ็ด 4. จังหวัดศรีสะเกษ 5. จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอำนาจเจริญ 7. จังหวัดอุบลราชธานี
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

(6) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดบึงกาฬ 3. จังหวัดเลย 4. จังหวัดสกลนคร 5. จังหวัดหนองคาย 6. จังหวัดหนองบัวลำภู 7. จังหวัดอุดรธานี
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก(7) กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่ 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลำปาง 8. จังหวัดลำพูน
- กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก(8) กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร 5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดอุตรดิตถ์ 9. จังหวัดอุทัยธานี
- กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก(9) กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต 6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก(10) กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี 4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา 6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล
- กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็กการรับสมัครสอบ


ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.comรายละเอียดเพิ่มเติม


- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
- เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
- ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย
- หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
- วิชาที่จะออกข้อสอบท้องถิ่น กฏหมายที่ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ก. สำหรับสอบทุกตำแหน่ง รวมข้อสงสัยในการสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำหน่ายแนวข้อสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com

3
สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัคร 21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 2พ.ค 60สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560


ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2560


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
จำนวน 21 อัตรา


อัตราเงินเงินเดือน
- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,050 บาท
- ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท

การรับสมัครสอบ
- กรณีสมัครด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
- กรณีสมัครทางไปรณีย์ รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 27 เมษายน 2560 ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.ipe.ac.th ชำระค่าธรรมเนียมสอบทางไปรษณีย์ เป็นธนาณัติ จำนวน 200 บาท เพื่อจ่ายเงินผู้รับ "อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา" ที่อยู่ สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/092559/1491450540.pdf
จำหน่ายแนวข้อสอบ งานราชการ
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื่อที่
จำหน่ายแนวข้อสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com

4
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 345 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 345 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 25 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 10,840-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 153 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยว่า2ปี จากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
2.ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยว่า3ปี จากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาธารณสุขหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและ
4.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)
อัตราเงินเดือน 10,840-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 33 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า2ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
2.ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางแพทย์แผนไทย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน และ
3.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 124 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://moph.job.thai.com

จำหน่ายแนวข้อสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com


5
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัคร 40 อัตรา 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560


ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ


จำนวน : 40 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค)


อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :


ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการ และ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 19 เมษายน 2560


การรับสมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ https://opsmoc.job.thai.com/


เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จำหน่ายแนวข้อสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com

6
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินคือ ?
ก. ที่อนุรักษ์
ข. ที่ดินหลวง
ค. สถานที่ราชการ
ง. ป่า

ข้อที่ 2. หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้แล้ว มีผลทำให้พระราชบัญญัติใดถูกยกเลิกใช้งาน ?
ก. พระราชบัญญัติรักษาต้นไม้สัก ร.ศ. 116
ข. พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบตีตราไม้ ร.ศ. 117
ค. พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบชักลากไม้สักที่ยังมิได้เสียค่าตอและภาษี ร.ศ. 118
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของ “ตราประทับไม้” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ตราของในหลวง
ข. ตราประทับใด ๆ นอกจากรูปรอยที่เป็นตัวเลข ไว้ที่ไม้ ซึ่งอยู่ภายใต้ความควบคุมแห่งพระราชบัญญัตินี้
ค. ต้นไม้ที่มีเครื่องหมายใด ๆ นอกจากรูปรอยที่เป็นตัวเลข ไว้ที่ไม้ ซึ่งอยู่ภายใต้ความควบคุมแห่งพระราชบัญญัตินี้
ง. วัตถุใดอันประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นรูปรอย หรือเครื่องหมายใด ๆ นอกจากรูปรอยที่เป็นตัวเลข ไว้ที่ไม้ ซึ่งอยู่ภายใต้ความควบคุมแห่งพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 4. ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัตินี้มีทั้งหมดกี่ประเภท ?
ก. สองประเภท คือ ประเภท ก. และ ประเภท ข.
ข. สามประเภท คือ ประเภท ก. ประเภท ข. และ ประเภท ค.
ค. สี่ประเภท คือ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. และ ประเภท ง.
ง. ห้าประเภท คือ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. และ ประเภท ฉ.

ข้อที่ 5. ไม้หวงห้ามพิเศษจัดเป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ?
ก. ประเภท ก.
ข. ประเภท ข.
ค. ประเภท ค.
ง. ประเภท ง.

ข้อที่ 6. ไม้สักและไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ?
ก. ประเภท ก.
ข. ประเภท ข.
ค. ประเภท ค.
ง. ประเภท ง.

ข้อที่ 7. หากผู้ใดต้องการทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใด ๆ กับไม้หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้
ข. นายอำเภอท้องที่
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. รัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 8. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 11 ประสงค์จะนำเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของเข้าไปในเขตป่าที่ได้รับอนุญาต ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน ?
ก. เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข. เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ค. เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ง. เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

ข้อที่ 9. ผู้รับอนุญาตทำไม้สามารถทำไม้ที่ไม่มีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประทับไว้ได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ ตามมาตรา 11
ข. ไม่ได้ ตามมาตรา 12
ค. ได้ ตามมาตรา 11 เว้นแต่จะได้มีข้อความระบุอนุญาตไว้ในใบอนุญาต
ง. ได้ ตามมาตรา 12 เว้นแต่จะได้มีข้อความระบุอนุญาตไว้ในใบอนุญาต

ข้อที่ 10. ผู้รับอนุญาตทำไม้สามารถทำไม้ที่มีขนาดต่ำกว่าขนาดจำกัดได้ในกรณีใด ?
ก. ทุกกรณี
ข. มีเหตุภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีเหตุจำเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ
ค. รัฐมนตรีอนุญาต
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 11. ผู้รับอนุญาตทำไม้ต้องชำระค่าภาคหลวงล่วงหน้า ต้นหรือท่อนละกี่บาท ?
ก. ต้นหรือท่อนละสองบาท
ข. ต้นหรือท่อนละยี่สิบบาท
ค. ต้นหรือท่อนละสองร้อยบาท
ง. ต้นหรือท่อนละสองพันบาท

ข้อที่ 12. จากข้อที่ 11 ผู้รับอนุญาตต้องชำระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดกี่วันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งจำนวนค่าภาคหลวงให้ทราบ ?
ก. ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งจำนวนค่าภาคหลวงให้ทราบ
ข. ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งจำนวนค่าภาคหลวงให้ทราบ
ค. ภายในกำหนดสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งจำนวนค่าภาคหลวงให้ทราบ
ง. ภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งจำนวนค่าภาคหลวงให้ทราบ

ข้อที่ 13. การชำระค่าภาคหลวงสำหรับไม้หวงห้ามที่ผู้รับอนุญาตขอชำระในกรณีไม้นั้นได้แปรรูปแล้วต้องเป็นไปตามข้อใด ?
ก. สามารถชำระได้ตามปกติ
ข. ชำระตามปริมาตรของไม้แปรรูป ในอัตราสองเท่าค่าภาคหลวงที่กำหนดไว้สำหรับไม้ชนิดนั้น ๆ
ค. ชำระตามปริมาตรของไม้แปรรูป ในอัตราสามเท่าค่าภาคหลวงที่กำหนดไว้สำหรับไม้ชนิดนั้น ๆ
ง. ชำระตามปริมาตรของไม้แปรรูป ในอัตราสี่เท่าค่าภาคหลวงที่กำหนดไว้สำหรับไม้ชนิดนั้น ๆ

ข้อที่ 14. บทบัญญัติในส่วนที่สองการทำไม้หวงห้าม ของพระราชบัญญัตินี้ไม่ให้บังคับใช้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระทำไปเพื่อประโยชน์ในการบำรุงป่าการค้นคว้าหรือการทดลองในทางวิชาการ
ข. ในกรณีที่ผู้เก็บหาเศษไม้ปลายไม้ตายแห้ง อันมีลักษณะเป็นไม้ฟืนซึ่งมิใช่ไม้สักหรือไม้หวงห้ามประเภท ข.
ค. ในกรณีที่ลักลอบแอบตัดชิ้นส่วนไม้หวงห้ามประเภท ข. ไปเพื่อตกแต่งบ้าน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 15. หมวดที่สอง ส่วนที่สี่ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึงอะไร ?
ก. ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
ข. ของป่าหวงห้าม
ค. การยกเว้นค่าภาคหลวง
ง. การทำไม้หวงห้าม

ข้อที่ 16. ผู้ใดนำไม้ที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกำหนด ยกเว้นในกรณีใด ?
ก. นำไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทำไม้นั้น
ข. นำไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายนอกเขตท้องที่จังหวัดที่ทำไม้นั้น
ค. นำไปเพื่อใช้ในธุรกิจในเขตท้องที่จังหวัดที่ทำไม้นั้น
ง. นำไปเพื่อใช้ในธุรกิจในภายนอกเขตท้องที่จังหวัดที่ทำไม้นั้น

ข้อที่ 17. จากข้อที่ 16 รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินลูกบาศก์เมตรละกี่บาท ?
ก. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสิบบาท
ข. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละยี่สิบบาท
ค. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสามสิบบาท
ง. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสี่สิบบาท

ข้อที่ 18. ผู้ใดต้องการเก็บหาของป่าหวงห้าม ต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ข. ต้องเสียค่าภาคหลวง
ค. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19. ตราประทับไม้ของเอกชน จะใช้ประทับไม้ได้ในกรณีใด ?
ก. เมื่อเจ้าของตราได้นำจดทะเบียนและได้รับอนุญาตแล้ว
ข. เมื่อเจ้าของตราเสียภาษีแล้ว
ค. เมื่อเจ้าของตราจ่ายเงินแล้ว
ง. เมื่อเจ้าของตรามีใบกำหับภาษีแล้ว

ข้อที่ 20. ผู้ขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกลต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
ข. เป็นบุคคลล้มละลาย
ค. อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ง. เป็นเจ้าของโรงงานแปรรูป

ข้อที่ 21. ผู้รับอนุญาตตามาตราที่ 51 จะมีไม้ไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนได้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. ไม้ที่ไม่ได้ชำระค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า
ข. ไม้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ประทับตราแสดงว่าเป็นไม้ที่ทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงไว้แล้ว
ค. ไม้ที่ได้รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรารัฐบาลขายไว้แล้ว
ง. ไม้ที่ไม่ได้แปรรูปของผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้คือป่าตามข้อใด ?
ก. ป่าสน
ข. ป่าดงดิบชื้น
ค. ป่าดงดิบแล้ง
ง. ป่าสงวนแห่งชาติ

ข้อที่ 2. “ของป่า” ตามพระราชบัญญัตินี้คือ ?
ก. ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้
ข. หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่น
ค. ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้ำผึ้งและมูลค้างคาว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดรักษาการตามระเบียบนี้ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 4. กรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติตามมาตราที่ 10 มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ควบคุมให้การเป็นไปตามมาตรา 3 และมาตรา 7
ข. ดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคำร้องตามมาตรา 11
ค. มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนตามมาตรา 11
ง. ตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อที่ 5. จากข้อที่ 4 กรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติมีบุคคลตามข้อใดเป็นสมาชิก ?
ก. ผู้แทนกรมการปกครอง
ข. ผู้แทนกรมทางหลวง
ค. ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. ผู้แทนกรมการขนส่ง

ข้อที่ 6. บุคคลทั่วไปไม่สามารถดำเนินการตามข้อใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ?
ก. ยึดถือครอบครองทำประโยชน์
ข. สร้างอยู่อาศัยในที่ดิน
ค. แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. จากข้อที่ 6 จะสามารถดำเนินการได้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. ทำไม้หรือเก็บหาของป่า ตามมาตรา 11
ข. เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามมาตรา 12 มาตรา 12 ทวิ หรือมาตรา 12 ตรี
ค. ทำไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ง. ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 8 หรือกระทำการตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10

ข้อที่ 8. การทำไม้หรือเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะกระทำได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการคลัง
ข. รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
ง. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 9. การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปีในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องได้รับอนุญาติจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมป่าไม้
ข. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
ค. รัฐมนตรีตามระเบียบนี้
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 10. มาตราที่ 17 เพื่อประโยชน์ในข้อใดอธิบดีมีอำนาจอนุญาตเป็นหนังสือแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลอื่นใดให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ?
ก. เพื่อประโยชน์ในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ข. เพื่อประโยชน์ในเชิงการค้าและการพาณิชย์
ค. เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
ง. เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมสันทนาการของกระทรวง ทบวง กรม ของรัฐ

ข้อที่ 11. เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติและรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ
ข. สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้
ค. ยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่น เมื่อผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. หากผู้ใดกระทำความผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขาหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี
ข. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เก้าเดือนถึงยี่สิบปี
ค. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี
ง. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ในปัจจุบันกรมป่าไม้มีหน้าที่อารักขาคุ้มครองและจัดการทรัพยากรป่าไม้ประมาณกี่ไร่ ?
ก. ประมาณ 38 ล้านไร่
ข. ประมาณ 56 ล้านไร่
ค. ประมาณ 77 ล้านไร่
ง. ประมาณ 98 ล้านไร่

ข้อที่ 2. กรมป่าไม้สังกัดกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขึ้นในปีใด ?
ก. พ.ศ. 2419
ข. พ.ศ. 2429
ค. พ.ศ. 2439
ง. พ.ศ. 2449

ข้อที่ 4. บุคคลใดที่รัฐบาลได้ยืมตัวจากรัฐบาลอินเดีย มาช่วยบริหารราชการป่าไม้ในฐานะเจ้ากรมระหว่างปี พ.ศ. 2439 ถึง พ.ศ. 2466 ?
ก. Mr. H. Slade
ข. Mr. Tottenham
ค. Mr. W.F. Lloyd
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. อธิบดีกรมป่าไม้ที่เป็นคนไทยคนแรกคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. พระยาดรุพันธ์พิทักษ์
ข. พระยาพิทักษ์ป่า
ค. เจ้าพระยาพิทักษ์ป่าดรุพันธ์
ง. พระยาธรรมรงค์

ข้อที่ 6. ข้อใดจัดเป็นวันสำคัญทางป่าไม้ของไทย ?
ก. วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ข. วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ค. วันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. วันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ของไทยตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกๆ ปี ?
ก. วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี
ข. ตรงกับวันวิสาขบูชา ของทุกปี
ค. วันที่ 18 กันยายน ของทุกปี
ง. วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี

ข้อที่ 8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์กรมป่าไม้ ?
ก. เป็นหน่วยงานที่ดูและรักษาป่าไม้ในประเทศไทยโดยบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
ข. เป็นองค์กรที่ดำเนินเกี่ยวกับป่าไม้ชั้นนำของเอเชีย และ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
ค. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินเกี่ยวกับป่าไม้ชั้นนำของเอเชีย และ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
ง. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

ข้อที่ 9. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ ?
ก. วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า และระบบนิเวศ
ข. ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ
ค. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมป่าไม้ ?
ก. การบริหารจัดการองค์กรณ์ให้เป็นผู้นำในด้านการดูแลรักษาธรรมชาติของทวีปเอเชีย
ข. การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมและมีบูรณาการในทุกระดับ
ค. การบริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
ง. การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเป็น ไปอย่างสมดุลและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อที่ 11. “ทรัพยากรป่าไม้ และที่ดินป่า ไม้ได้รับการปกป้องดูแลรักษาและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบรูณ์เพื่อเป็ ฐานการพัฒนาประเทศและการใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเหมาะสม” จัดเป็นเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ในข้อใด ?
ก. การบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศ
ข. การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมและมีบูรณาการในทุกระดับ
ค. การบริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
ง. การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเป็น ไปอย่างสมดุลและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อที่ 12. วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าการใช้ทรัพยากรป่าไม้และชีวภาพอย่างยั่งยืน จัดเป็นกลยุทธหลักของประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมป่าไม้ ในข้อใด ?
ก. การบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศ
ข. การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมและมีบูรณาการในทุกระดับ
ค. การบริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
ง. การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเป็น ไปอย่างสมดุลและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อที่ 13. ก่อนสถาปนากรมป่าไม้เจ้าผู้ครองนครใดได้ยืดถึอเอาว่า ป่าไม้ในเขตท้องที่เป็นทรัพย์สินของตน ?
ก. นครเชียงใหม่
ข. นครลำพูน
ค. นครลำปาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. นโยบายป่าไม้แห่งชาติถูกจัดทำขึ้นเพื่ออะไร ?
ก. เพื่อให้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สามารถกระทำ โดยต่อเนื่อง
ข. เพื่อให้การจัดการป่าไม้เป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
ค. เพื่อให้รัฐบาบลสามารถดูและและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
ง. เพื่อให้กรมป่าไม้สามารถดูและและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

ข้อที่ 15. ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้กำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศในอัตราร้อยละเท่าไหร่ ?
ก. ร้อยละ 20
ข. ร้อยละ 30
ค. ร้อยละ 40
ง. ร้อยละ 50

ข้อที่ 16. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ ?
ก. www.dnp.go.th
ข. www.egat.co.th
ค. www.rd.go.th
ง. www.forest.go.th

7กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 19 เมษายน 2560


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 30 อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 9,400 -10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับ ปวช. ขึ้นไป


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 19 เมษายน 2560 ที่เว็บไซต์ https://forest.job.thai.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com

8
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เปิดรับสมัคร  6 อัตรา 20 มีนาคม - 7 เมษายน 2560กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างโลหะ และช่างเครื่องสื่อสาร สมัครด้วยตนเอง 20 มีนาคม - 7 เมษายน 2560


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ


 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ


เรื่อง รับมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน


จำนวน : 2 อัตรา


อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างกลโลหะ, ช่างโลหะ, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม และช่างเชื่อมประสาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00


2.ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า


จำนวน : 1อัตรา


อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00


3.ตำแหน่ง ช่างไม้


จำนวน : 1อัตรา


อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างไม้ เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00


4.ตำแหน่ง ช่างโลหะ


จำนวน : 1อัตรา


อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างโลหะ เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างกลโลหะ, ช่างโลหะ, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม และช่างเชื่อมประสาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00


5.ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร


จำนวน : 1อัตรา


อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00


การรับสมัครสอบกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ


ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพลกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตั้แต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com

9

Re: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมพลาธิการทหารบก งานบริการ งานเทคนิค บริหารทั่วไป ใหม่

1.    คณะรัฐมนตรีไทยในปัจจุบันเป็นคณะที่เท่าใด
ก.    คณะที่ 59                 ค. คณะที่ 61
ข.    คณะที่ 60                ง. คณะที่ 62

ตอบ   ค. คณะที่ 61

2.    ใครคือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทย
ก.    นายยงยุทธ ยุทธวงศ์             ค. พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ข.    พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ        ง. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ตอบ   ง. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

3.    พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทย คนที่เท่าใด
ก.    คนที่  27                ค. คนที่  29
ข.    คนที่  28                ง. คนที่  30

ตอบ   ค. คนที่  29

4.    บุคคลใดไม่ได้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
ก.    ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล             ค. พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ข.    พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง            ง. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ตอบ  ข. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง   (รมว.คมนาคม)

5.    นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ยึดแนวทางกี่ประการ  อะไรบ้าง
ก.    3  ประการ  คือ  แนวทางพระราชดำริ   หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง   และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ข.    3  ประการ  คือ  หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11   และ นโยบายของ คสช. ตามโรดแม็ป 3 ระยะ
ค.    4  ประการ  คือ  แนวทางพระราชดำริ   หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ นโยบายของ คสช. ตามโรดแม็ป 3 ระยะ
ง.    5  ประการ  คือ  แนวทางพระราชดำริ   หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11   นโยบายของ คสช. ตามโรดแม็ป 3 ระยะ  และค่านิยม 12 ประการ

ตอบ  ง. 5  ประการ  คือ  แนวทางพระราชดำริ   หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11   นโยบายของ คสช. ตามโรดแม็ป 3 ระยะ  และค่านิยม 12 ประการ

6.    นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีกี่ด้านอะไรบ้าง
ก.    11  ด้าน                    ค. 10  ด้าน
ข.    15  ด้าน                    ง. 14  ด้าน

ตอบ   ก. 11  ด้าน
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ
1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

7.    นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อแรกคืออะไร
ก.    การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ข.    การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
ค.    การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
ง.    การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

ตอบ   ก. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

8.    นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แบ่งออกเป็นกี่ระยะ
ก.    2  ระยะ                    ค. 4  ระยะ
ข.    3  ระยะ                    ง. ระยะเดียว

ตอบ   ข. 3  ระยะ   ได้แก่
ระยะเร่งด่วน     -  ดำเนินการภายใน  1  เดือน  เช่น ปัญหาชายแดนภาคใต้
ระยะกลาง  - ดำเนินการภายใน  1 ปี  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องมีกฎหมายรองรับ
ระยะยาว  - ดำเนินการภายใน 5-10 ปี ที่รัฐบาลจะวางรากฐาน เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรับไปสานต่อ อาทิ การก่อสร้างรถไฟรางคู่

9.    ปัจจุบันจะมีการแยกอำเภอใดในจังหวัดนครราชสีมา
ก.    พิมาย                    ค. บัวลาย
ข.    ด่านขุนทด                ง. บัวใหญ่

ตอบ   ง. บัวใหญ่

10.    ประเทศใดที่ต้องการแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักร
ก.    สกอตแลนด์                ค.ไอร์แลนด์เหนือ
ข.    เวลส์                    ง. อังกฤษ

ตอบ   ก. สกอตแลนด์   

11.    อีโบลาเกิดจากเชื้อชนิดใด
ก.    แบคทีเรีย                ค. ไวรัส
ข.    ยีสต์                    ง.  ยังไม่มีการค้นพบ

ตอบ  ค. ไวรัส
โรคไวรัสอีโบลา หรือไข้เลือดออกอีโบลา เป็นโรคของมนุษย์ที่เกิดจากไวรัสอีโบลา ตรงแบบเริ่มมีอาการสองวันถึงสามสัปดาห์หลังสัมผัสไวรัส โดยมีไข้ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะ จากนั้นมีคลื่นไส้ อาเจียนและท้องร่วงร่วมกับการทำหน้าที่ของตับและไตลดลงตามมา เมื่อถึงจุดนี้ บางคนเริ่มมีปัญหาเลือดออก

12.    การระบาดครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันของอีโบลาเกิดขึ้นในแถบประเทศใด
ก.    แอฟริกาตะวันตก            ค. เอเชีย
ข.    แอฟริกาใต้                ง. ยุโรป

ตอบ  ก. แอฟริกาตะวันตก
การระบาดครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน คือ การระบาดของอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก พ.ศ. 2557ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ โดยระบาดในประเทศกินี เซียร์ราลีโอนและไลบีเรีย 

13.    ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของอีโบลามากที่สุดคือประเทศใด
ก.    เซียร์ราลีโอน                ค. ไลบีเรีย 
ข.    กินี                    ง. เซเนกัล

ตอบ   ค. ไลบีเรีย 

14.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) ปี 2557 มีทั้งหมดกี่มาตรา
ก.    40  มาตรา                ค. 48  มาตรา
ข.    30  มาตรา                ง. 47  มาตรา

ตอบ  ค. 48  มาตรา

15.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)  ปี 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก.    20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557            ค. 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ข.    21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557            ง. 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตอบ   ค. 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

16.    ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)  ปี 2557 คือใคร
ก.    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา        ค.พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
ข.    พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร        ง.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ตอบ  ก. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

17.    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  มีชื่อย่อว่าอะไร
ก.    สภช.                    ค. สบช.
ข.    สนช.                    ง. สนบช.

ตอบ   ข. สนช.   

18.    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  มีสมาชิกจำนวนกี่คน
ก.    150  คน                    ค. 220  คน
ข.    200  คน                    ง. 300  คน

ตอบ   ค. 220  คน
มาตรา 6 ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำหนดให้มีสมาชิก 220 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายคำแนะนำ

19.    ผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก.    ไม่ต่ำกว่า  45  ปี                ค. ไม่ต่ำกว่า  35  ปี
ข.    ไม่ต่ำกว่า  40  ปี                ง. ไม่ต่ำกว่า  30  ปี

ตอบ   ข. ไม่ต่ำกว่า  40  ปี   

20.    สภาปฏิรูปแห่งชาติมีจำนวนไม่เกินกี่คน
ก.    ไม่เกิน  250  คน                ค. ไม่เกิน  270  คน
ข.    ไม่เกิน  100  คน                ง. ไม่เกิน  300  คน

ตอบ   ก. ไม่เกิน  250  คน
มาตรา 28 กำหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไม่เกิน 250 คน พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายคำแนะนำ

21.    สภาปฏิรูปแห่งชาติที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก.    ไม่ต่ำกว่า  45  ปี                ค. ไม่ต่ำกว่า  35  ปี
ข.    ไม่ต่ำกว่า  40  ปี                ง. ไม่ต่ำกว่า  30  ปี

ตอบ   ค. ไม่ต่ำกว่า  35  ปี

22.    คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีกี่คน
ก.    36  คน                    ค. 40  คน
ข.    30  คน                    ง. 32  คน

ตอบ   ก. 36  คน
มาตรา 32 กำหนดคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 36 คน

23.    ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้  ถูกกล่าวไว้ในมาตราใดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) ปี 2557
ก.    มาตรา   5                ค. มาตรา  1
ข.    มาตรา   2                ง. มาตรา  4

ตอบ   ค. มาตรา  1

24.    คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องใด
ก.    การใช้จ่ายเงินของรัฐให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนโดยสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ
ข.    ไม่ให้ผู้เคยต้องคำพิพากษา หรือ คำสั่งว่าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ, โกงเลือกตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ค.    การรับรองความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้
ง.    ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

10
กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัคร (ชาย/หญิง) 98 อัตรา วันที่ 3 - 11 เมษายน 2560


กรมพลาธิการทหารบก ประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 98 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 3 - 11 เมษายน 2560

ประกาศกรมพลาธิการทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2560

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 2 อัตรา


-ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (ชาย/หญิง)


จำนวน : 2 อัตรา
2.กลุ่มงานเทคนิค อัตราเงินเดือน 11,280 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท จำนวน 1 อัตรา


-ตำแหน่ง ช่างไม้ (เพศ ชาย)


จำนวน : 1 อัตรา
3.กลุ่มงานบริการ อัตราเงินเดือน 11,280 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท จำนวน 4 อัตรา


-ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง)


จำนวน : 4 อัตรา
4.กลุ่มงานเทคนิค อัตราเงินเดือน 10,430 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท จำนวน 91 อัตรา


-ตำแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (ชาย/หญิง)


จำนวน : 62 อัตรา


-ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (ชาย)


จำนวน : 11 อัตรา


-ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย/หญิง)


จำนวน : 8 อัตรา


-ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม (ชาย)


จำนวน : 3 อัตรา


-ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ชาย)


จำนวน : 1 อัตรา


-ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (ชาย)


จำนวน : 3 อัตรา


-ตำแหน่ง พนักงานเกษตร (ชาย)


จำนวน : 3 อัตรา
การรับสมัครสอบเข้ากรมพลาธิการทหารบก


รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 (ในวัน และเวลาราชการ) ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก


จำหน่ายแนวข้อสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com


11
เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สังกัด สพฐ. ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ก็สมัครสอบได้!!! รับสมัครด้วยตนเอเปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สังกัด สพฐ. ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ก็สมัครสอบได้!!! รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560

ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ปี 60 เปิดกว้างผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสามารถสมัครได้ แต่หลังบรรจุแล้วต้องเข้ารับการอบรมตามกรอบระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่าง 6,437 อัตรา ดังนี้

ลำดับที่          กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก                   ตำแหน่งว่าง1                  คณิตศาสตร์                                                7482                   ภาษาไทย                                               1,210

3                   ภาษาอังกฤษ                                            813

4                   ภาษาฝรั่งเศส                                           14

5                   ภาษาเยอรมัน                                           2

6                   ภาษาสเปน                                              1

7                   ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน                       195

8                   ภาษาญี่ปุ่น                                            72

9                   ภาษาเกาหลี                                          13

10                 ภาษาเวียดนาม                                        8

11                 ภาษาพม่า                                              4

12                 ภาษาเขมร                                             1

13                 ภาษามลายู                                            1

14                 วิทยาศาสตร์                                         97

15                 วิทยาศาสตร์ทั่วไป                                 141

16                  ฟิสิกส์                                                110

17                   เคมี                                                   45

18                   ชีววิทยา                                             46

19                   สังคมศึกษา                                         379

20                   พุทธศาสนา                                         2

21                   ภูมิศาสตร์                                           1

22                    ประวัติศาสตร์                                      1

23                    สุขศึกษา                                            70

24                    พลศึกษา                                           221

25                    พยาบาลศาสตร์                                    1

26                     ดนตรี                                               26

27                     ดนตรีศึกษา                                       31

28                     ดนตรีไทย                                         77

29                     ดนตรีสากล                                      117

30                     ดนตรีพื้นเมือง                                   1

31                     ดุริยางคศิลป์/ดุริยางค์                        11

32                     ศิลปะ                                            11

33                     ศิลปศึกษา                                      127

34                     จิตรกรรม                                         1

35                     ทัศนศิลป์                                        41

36                     นาฏศิลป์                                        185

37                     นาฏศิลป์ (โขน)                                1

38                      คอมพิวเตอร์                                    56

39                     อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์             69

40                    อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง)             5

41                    อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)                 1

42                    อุตสาหกรรมไฟฟ้า                              2

43                    เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์         62

44                    คหกรรม/คหกรรมศาสตร์                     75

45                    คหกรรมศาสตร์ (อาหาร)                      5

46                    ประถมศึกษา                                  338

47                    ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา                       670

48                     จิตวิทยาและการแนะแนว                   142

49                     วัดผลและประเมินผลการศึกษา             24

50                      เทคโนโลยีทางการศึกษา                    6

51                      บรรณารักษ์                                    95

52                     โสตทัศนศึกษา                                6

53                      การเงิน/บัญชี                                28

54                      เศรษฐศาสตร์                               1

55                     บริหารธุรกิจ                                  3

56                     ธุรกิจ/ธุรกิจศึกษา                          2

57                     หลักสูตรและการสอน                     1

58                     การศึกษาพิเศษ                           4

59                     กายภาพบำบัด                            10

60                    กิจกรรมบำบัด                              6

61                    จิตวิทยาคลินิก                            1

รวม        6,437
ในจำนวน 61 สาขาวิชาดังกล่าว ยืนยันว่าผู้สมัครจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผ่านหลักสูตรครู 5 ปี จำนวน 36 สาขาวิชา ส่วนผู้ที่จะมีใบครูหรือไม่มีใบครูในวันสมัครก็ได้มีจำนวนทั้งสิ้น 25 สาขาวิชา ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1) กลุ่มที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี จำนวน 17 สาขา ได้แก่ 1. กายภาพบำบัด 2. กิจกรรมบำบัด 3. การเงิน/การบัญชี 4. จิตรกรรม 5. จิตวิทยาคลินิก 6. ดนตรีพื้นเมือง 7. นาฏศิลป์ (โขน) 8. ภาษาพม่า 9. ภาษาเวียดนาม 10. ภาษาสเปน 11. เศรษฐศาสตร์ 12. โสตทัศนศึกษา 13. หลักสูตรและการสอน 14. อุตสาหกรรมไฟฟ้า 15. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง) 16. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) 17. ภาษามลายู
2) กลุ่มที่มีผู้สมัครสอบแข่งขันได้แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาที่ขาดแคลนเรื้อรัง 8 สาขา ได้แก่ 1. วิทยาศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3. ฟิสิกส์ 4. เคมี 5. ชีววิทยา 6. คณิตศาสตร์ 7. ภาษาอังกฤษ 8. ภาษาเยอรมัน (เป็นกลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สอบแข่งขัน)
สำหรับกำหนดการสอบแข่งขัน ยังคงเหมือนเดิม คือ

รับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันพุธที่ 29 มีนาคม - วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560
สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
สอบสัมภาษณ์
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

บริการที่เป็นพิเศษในการสอบครั้งนี้ คือ ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สพฐ.จะอำนวยความสะดวกให้ โดยในวันสมัครให้ยื่นใบสมัคร แล้วแจ้งว่าไม่มีหลักฐานดังกล่าว สพฐ.จะบันทึกเอาไว้ และหากรายนั้นสอบได้ ในระหว่างที่เลือกโรงเรียน สพฐ. จะทำเรื่องโดยตรงไปยังคุรุสภาเพื่อให้คุรุสภาออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต 1 ใบ เพื่อนำไปรายงานตัวที่โรงเรียน ซึ่งจะต่างจากการสอบทุกครั้งที่ผ่านมาจะมีครูที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจำนวนหมื่นคน ต้องเดินทางเพื่อมาขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเองที่คุรุสภารวมไฟล์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560


ที่           รายชื่อ กศจ.ที่เปิด       ไฟล์ประกาศรับสมัคร

1     กรุงเทพมหานคร   ประกาศรับสมัคร

2กระบี่ ประกาศรับสมัคร

3กาญจนบุรีประกาศรับสมัคร

กำหนดการสอบ   บัญชีตำแหน่ง

กลุ่มวิชา4กาฬสินธุ์ประกาศรับสมัคร

5กำแพงเพชร ประกาศรับสมัคร

6ขอนแก่น   ประกาศรับสมัคร

7จันทบุรี ประกาศรับสมัคร
8ฉะเชิงเทรา   ประกาศรับสมัคร

9ชลบุรี        ประกาศรับสมัคร
10ชัยนาท ประกาศรับสมัคร
11ชัยภูมิ ประกาศรับสมัคร
12ชุมพรประกาศรับสมัคร

13เชียงรายประกาศรับสมัคร

14เชียงใหม่ประกาศรับสมัคร
15ตรังประกาศรับสมัคร

16ตราด ประกาศรับสมัคร
17ตากประกาศรับสมัคร

18นครนายก ประกาศรับสมัคร
19นครปฐมประกาศรับสมัคร

20นครพนม ประกาศรับสมัคร
21นครราชสีมา ประกาศรับสมัคร
22นครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัคร

23นครสวรรค์ ประกาศรับสมัคร
24นนทบุรีประกาศรับสมัคร

25นราธิวาส ประกาศรับสมัคร
26น่านประกาศรับสมัคร
27บังกาฬ ประกาศรับสมัคร
28บุรีรัมย์ ประกาศรับสมัคร
29ปทุมธานีประกาศรับสมัคสอบ

30ประจวบคีรีขันธ์ประกาศรับสมัคร

31ปราจีนบุรี ประกาศรับสมัคร
32ปัตตานี ประกาศรับสมัคร
33พระนครศรีอยุธยาประกาศรับสมัคร

34พะเยาประกาศรับสมัคร
35พังงา ประกาศรับสมัคร
36พัทลุง ประกาศรับสมัคร
37พิจิตร ประกาศรับสมัคร
38พิษณุโลก ประกาศรับสมัคร
39เพชรบุรีประกาศรับสมัคร

40เพชรบูรณ์ประกาศรับสมัคร

41แพร่ประกาศรับสมัคร
42ภูเก็ตประกาศรับสมัคร

43มหาสารคาม ประกาศรับสมัคร
44มุกดาหารประกาศรับสมัคร
45แม่ฮ่องสอน ประกาศรับสมัคร
46ยโสธรประกาศรับสมัคร

47ยะลา ประกาศรับสมัคร
48ร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัคร
49ระนองประกาศรับสมัคร

50ระยอง ประกาศรับสมัคร
51ราชบุรีประกาศรับสมัคร

52ลพบุรี ประกาศรับสมัคร
53ลำปางประกาศรับสมัคร

54ลำพูน ประกาศรับสมัคร
55เลยประกาศรับสมัคร

56ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัคร
57สกลนครประกาศรับสมัคร

58สงขลา ประกาศรับสมัคร
59สตูล ประกาศรับสมัคร
60สมุทรปราการประกาศรับสมัคร

61สมุทรสงครามประกาศรับสมัคร

62สมุทรสาคร ประกาศรับสมัคร
63สระแก้ว ประกาศรับสมัคร
64สระบุรี ประกาศรับสมัคร
65สิงห์บุรีประกาศรับสมัคร

66สุโขทัยประกาศรับสมัคร
67สุพรรณบุรีประกาศรับสมัคร

68สุราษฏร์ธานี ประกาศรับสมัคร
69สุรินทร์ ประกาศรับสมัคร
70หนองคาย ประกาศรับสมัคร
71หนองบัวลำภู ประกาศรับสมัคร
72อ่างทองประกาศรับสมัคร

73อำนาจเจริญ ประกาศรับสมัคร
74อุดรธานีประกาศรับสมัคร

75อุตรดิตถ์ประกาศรับสมัคร

76อุทัยธานีประกาศรับสมัคร

77อุบลราชธานีประกาศรับสมัคร

78สศศ.ประกาศรับสมัคร

จำหน่ายแนวข้อสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com

12
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดรับสมัคร 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง


สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 เมษายน 2560


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาษาอังกฤษ สื่อสารมวลชน


2. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


3. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ เศรษฐศาสตร์เกษตร วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล และวนศาสตร์

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ


5. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาชีววิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม


6. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ทางวนศาสตร์


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่เปิดรับสมัคร (ตามรายละเอียดเพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-4064509 คุณอ๊อฟ Line : 089-4064509  ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา999 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 659-2-08460-9 ธ.กสิกรไทย
  ชื่อบัญชีอารีย์ ไชยธงรัตน์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  off_01aree@hotmail.com

13
   1หนังสือรับรองใช้กระดาษชนิดใด
ตอบ ตราครุฑ
2การยื่นใบลาออกต้องยื่นล่วงหน้า
ตอบ 30 วัน
3ข้อใดเป็นการทำผิดวินัยร้ายแรง
ตอบ ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น
4.การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือราชการ
ตอบ 9 มกราคม 2554
5.รัฐมนตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสา
ตอบ นายจุติ ไกรฤกษ์
6ใบเสร็จรับเงินใช้ได้นานแค่ใหน
1. 1 ปีปฏิทิน 2. 2 ปีปฏิทิน
3. 1 ปีงบประมาณ 4. 2 ปีงบประมาณ

   1.พระราชหัตเลขา คือ
ตอบ จดหมาย
2.ผอ.สำนักงานสถิติ
ตอบ นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์
3.เลขาฯคนแรก
ตอบ นายบัณฑิต กันตะบุตร
4.ชื่อย่อ
ตอบ สสช.
5.ชื่อย่อของสำมะโนปี 53.
ตอบ สปค.53
6.ชื่อภาษาอังกฤษสำนักงาน
ตอบ national statistical office ข้อ ง.
7.คำขวัญ จ.ตาก
ตอบ พระเจ้าตากเกรียงไกร ข้อ ค.
8.จังหวัดที่77 ที่ผ่านมติ ครม.ล่าสุด
ตอบ จ.บึงกาฬ
9.สำมะโนปี53
ตอบ ครั้งที่ 11
10.สำมะโน
ตอบ ทำทุก 10 ปี
11.วิสัยทัศน์
ตอบ สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติและสารสนเทศ เป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

14
รวมข้อสอบจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ  เฉลยละเอียด
1.       ข้อใดไม่มีเสียงสระประสม
     ก. ศาสนาสอนสั่ง ประพฤติดี                           
     ข. หนึ่งยุติธรรมไป่มี เลือกผู้ประโยชน์ สวัสดิ์ทั่ว แฮกัน
     ค. ประพฤติเพื่อ                 
     ง. สาบสิ่งควรรอบรู้ เคารพเรื้องเจริญคุณ

2.       ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดมากที่สุด
     1. จงรู้จักรักษาคุณค่าหญิง                               2.  อย่าทอกทิ้งทางงามทุกความหมาย
     3. แม้นราศีมีหมองต้องเสียดาย                      4. จะอับอายออกนามคนหยามเรา
     ก. ข้อ 1                                                                   ข.  ข้อ 2
     ค. ข้อ 3                                                                   ง.  ข้อ 4

3.       ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ไม่ครบเสียง
     ก. เวลานี้เธออู่ไหนหนอ                                    ข. ยังจำได้สายลมแห่งความรัก
     ค. น้ำค้างหยดแตะบนแก้มหญ้า                       ง.  ข้าเก็บดอกหญ้ามาทัดหู

4.       ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดน้อยที่สุด (นับทุกเสียง)
     ก. ฉันชอบนั่งดูดาวพราวรังสี                           ข.  อันเป็นที่น่าชื่นชมอารมณ์ฉัน
     ค. รัศมีแข่งแสงตะวัน                                         ง.  ในสวรรค์สงสัยว่าไม่มี

5.       ข้อใดไม่มีสระประสม
     ก . พิเคราะห์น้ำสมคำบุราณกล่าว                    ข. หอมควันธูปเทียนตรลบอยู่อบอาย
     ค.  ตาข่ายแก้ปักกรองเป็นกรวยห้อย                ง. บ้างกรอบปรายเบี้ยโปรยอยู่โกรยกราว


15
1.หนังสือราชการ เป็นเอกสารของทางราชการที่ใช้ติดต่อกันระหว่างหน่วยงานใด
          ก. ระหว่างหน่วยราชการเดียวกัน
          ข. ระหว่างต่างหน่วยราชการ
          ค. หน่วยงานราชการกับหน่วยงานภายนอก
          ง. ถูกทุกข้อ
 
2.ขั้นตอนแรกของการเขียนหนังสือราชการคือขั้นตอนใด
          ก. ขั้นศึกษาข้อมูล
          ข. ขั้นรวบรวมความคิด
          ค. ขั้นรวบรวมประเด็นและจัดลำดับเนื้อหา
          ง. ขั้นลงมือเขียน
 
3.การเขียนหนังสือราชการ ควรยึดหลักการใด
          ก. หลักความถูกต้อง                               ข. หลักความชัดเจน
          ค. หลักความเป็นระเบียบสวยงาม             ง. ถูกทุกข้อ
 
4.การเขียนให้ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนประกอบเป็นการเขียนหนังสือราชการ  ที่ยึดหลักความถูกต้องตามรูปแบบใด
          ก. ถูกรูปแบบ                                        ข. ถูกชื่อเรื่อง
          ค. ถูกเนื้อหา                                         ง. ถูกภาษาราชการ
 
5.ความชัดเจนของหนังสือราชการนั้นต้องยึดหลักความชัดเจนอย่างไร
          ก. เนื้อหาชัดเจน
          ข. เนื้อหาชัดเจน, จุดประสงค์ชัดเจน
          ค. เนื้อหาชัดเจน, จุดประสงค์ชัดเจน, ข้อมูลชัดเจน
          ง. เนื้อหาชัดเจน, จุดประสงค์ชัดเจน, ข้อมูลชัดเจน, เรื่องชัดเจน
 
6.สำหรับหนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก โดยมีข้อความอย่างเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า "หนังสือเวียน" ให้เพิ่มรหัสตัวอักษร คือตัวใด
          ก. ว                                                    ข. หว
          ค. ทว                                                  ง. วฉ
7.ข้อใดเป็นชนิดของหนังสือราชการ
          ก. หนังสือภายนอก                                ข. หนังสือประทับตรา
          ค. หนังสือประชาสัมพันธ์                        ง. ถูกทุกข้อ
 
8.หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่าส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก เรียกว่าหนังสือชนิดใด
          ก. หนังสือภายนอก                                ข. หนังสือภายใน
          ค. หนังสือประทับตรา                                      ง. หนังสือสั่งการ
 
9.ข้อใดมิใช่หนังสือสั่งการ
          ก. คำสั่ง                                               ข. ระเบียบ
          ค. กฎ                                                  ง. ข้อบังคับ
 
10.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ เรียกว่า
          ก. คำสั่ง                                               ข. ระเบียบ
          ค. กฎ                                                  ง. ข้อบังคับ
 

หน้า: [1] 2 3 ... 7